Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 2018-2019 Vize Sınavı

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların niteliksel özellikleri arasında yer almaz?

A
Güvenilirlik
B
Anlaşılabilirlik
C
ihtiyaca uygunluk
D
Tarafsızlık
E
Esneklik
Soru 2

Orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uluslararası piyasa
B
Kredi piyasası
C
Para piyasası
D
Sermaye piyasası
E
Ticari krediler piyasası
Soru 3

Özet gelir tablosunun ilk kalemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Brüt satış kârı veya zararı
B
Brüt satışlar
C
Esas faaliyet kârı veya zararı
D
Net satışlar
E
Satışların maliyeti
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi özet tipi bir bilançoda dönen varlıklar kapsamındaki bilanço kalemlerinden biri değildir?

A
Ticari borçlar
B
Menkul kıymetler
C
Hazır değerler
D
Stoklar
E
Ticari alacaklar
Soru 5

Belirli bir dönemde bir işletmenin faaliyetlerini finanse etmek için sağladığı kaynakları ve bu kaynakların kullanıldığı yerleri özetleyen, finansal durumdaki değişmeleri açıklayan finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özkaynaklar değişim tablosu
B
Bilanço
C
Fon akım tablosu
D
Kâr dağıtım tablosu
E
Gelir tablosu
Soru 6

Sağlık kurumlarında 2019 yılı içinde hazırlanacak olan genel ve özel bütçeler aşağıdaki dönemlerden hangisini kapsayacak şekilde düzenlenir?

A
2018 - 2021
B
2019 - 2020
C
2019 - 2021
D
2020 - 2022
E
2020 - 2024
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi analitik bütçe sınıflandırmalarından biri değildir?

A
Finansman tipi sınıflandırma
B
Stratejik sınıflandırma
C
Fonksiyonel sınıflandırma
D
Kurumsal sınıflandırma
E
Ekonomik sınıflandırma
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi varlık, yükümlülük ve özkaynak karışımının planlanmasında sağlık kurumu yönetimine yardımcı olmak amacıyla hazırlanır?

A
Proforma bilanço
B
Proforma gelir tablosu
C
Yatırım bütçesi
D
Gelir tablosu
E
Nakit bütçesi
Soru 9

Özel sağlık kurumlarında hazırlanan bütçelere ne ad verilir?

A
Döner sermaye bütçesi
B
Özel bütçe
C
Yatırım bütçesi
D
Genel bütçe
E
işletme bütçesi
Soru 10

Bir sağlık kurumunun tamamını değil, sadece bir bölümünü kapsayan planlara ne ad verilir?

A
Politika planları
B
Özel planlar
C
Tek kullanımlık planlar
D
Taktik planlar
E
Strateji planları
Soru 11

I. işlerin bölümlere ayrılması
II. Örgütsel yapının kurulması
III. işlerin tanımlanması
IV. Örgüt şemalarının hazırlanması
V. Görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
Yukarıdaki sağlık kurumlarında örgütlenme sürecinin aşamaları aşağıdakilerin hangisinde başlangıçtan sona doğru sıralanmıştır?

A
I - II - III - IV-V
B
II - IV - V - III -I
C
III -I - II - V - IV
D
III - IV - V -I - II
E
V - IV - III - II -I
Soru 12

Döner sermayeden yapılacak giderler ile tahsis edilecek gelirler, ________ tarafından tahakkuk ettirilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
gerçekleştirme görevlisi
B
sayman
C
muhasebe yetkilisi
D
işletme müdürü
E
rektör
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi hastanelerin tüm finansal kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi amacı doğrultusundaki görevlerini, doğrudan genel direktöre karşı sorumlu olarak ilgili direktörler ve kurum yöneticileri ile işbirliği içinde yürütür?

A
Bilgi işlem direktörü
B
Kalite direktörü
C
Hemşirelik direktörü
D
Finans direktörü
E
Tıbbi direktör
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı'nın teşkilat yapısında yer almaz?

A
Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
B
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
C
Sosyal Güvenlik Kurumu
D
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
E
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarındaki finansal örgütlenmenin temel görevleri arasında yer almaz?

A
Kurumun gelir ve gider yaratan işlemlerine ait kayıtları tutmak
B
Kurumun fatura bedellerini tahsil etmek
C
Kurumun mal varlığına ilişkin kayıtları tutmak
D
Kurumun bütçesini hazırlamak
E
Kurumun karlılığını maksimum kılmak
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi net işletme sermayesini ifade eder?

A
Dönen varlıklar - Kısa vadeli borçlar
B
Dönen varlıklar + Kısa vadeli borçlar
C
Dönen varlıklar / Kısa vadeli borçlar
D
Dönen varlıklar - Toplam borçlar
E
Dönen varlıklar - Özsermaye
Soru 17

Firmaların net nakit akışlarının rastlantısal olacağı ve gözlem sayısı arttıkça net nakit akışlarının normal dağılım göstereceği varsayımı altında geliştirilmiş optimum nakit seviyesini belirleme modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beranek Modeli
B
Taylor Modeli
C
Miller-Orr Modeli
D
Baumol Modeli
E
Lintner Modeli
Soru 18

Vadeleri genellikle azami 180 gün olan alacakların, ilgili finans kuruluşuna peşin bedelle ve belirli bir iskontoya tabi tutularak satılması işlemine ne ad verilir?

A
Forfaiting
B
Factoring
C
Akreditif
D
Leasing
E
Franchising
Soru 19

Yıllık faiz oranı %10 ise, beş yıl sonra elde edilecek olan 50.000 TL’nin bugünkü değeri kaç TL olur? ( 1,105 = 1,61051 )

A
23.146
B
24.727
C
28.357
D
31.046
E
35.278
Soru 20

I. Emniyet stok miktarı
II. ilk madde ve malzemelerin miadı
III. Stoklara ilişkin depoların kapasitesi
IV. Sağlık hizmeti üretiminin mevsimsel özellikleri
Yukarıdakilerden hangileri sağlık kurumlarında bulundurulacak ilk madde ve malzeme stoklarının miktarını etkileyen faktörlerdendir?

A
I ve III
B
II ve IV
C
I, II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x