Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

__________ kurumun üretim faaliyetleri için gerekli olan kaynakların temini ve bu kaynakların, kurumun amacına ulaşılabilmesi için gerekli varlıklara yatırımı ile ilgili kararlardan ve işlemden oluşan fonksiyondur.
Aşağıdaki terimlerden hangisi bu tanımı açıklamaktadır?

A
Finans
B
Yatırım
C
Finansman
D
Sermaye
E
Piyasa
1 numaralı soru için açıklama 
Finansman, kurumun üretim faaliyetleri için gerekli olan kaynakların temini ve bu kaynakların, kurumun amacına ulaşılabilmesi için gerekli varlıklara yatırımı ile ilgili kararlardan ve işlemden oluşan fonksiyondur.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin amaçlarından biri değildir?

A
Firma karının maksimum kılınması
B
İdeolojik amaçlar
C
Hissedarların çıkarlarına uygun amaçlar
D
Firma çıkarlarına uygun amaçlar
E
Politik amaçlar
2 numaralı soru için açıklama 
Politik amaçlar, işletmenin amaçlarından değildir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi finansal yöneticinin görevlerinden değildir?

A
Kaynak sağlanması
B
Varlıkların yönetimi
C
Finansal analiz ve denetim
D
Fon arz edenlerin sorunlarının çözülmesi
E
Finansal Analiz ve Kontrol
3 numaralı soru için açıklama 
Fon arz edenlerin sorunlarının çözülmesi finansal yöneticinin görevlerinden değildir.
Soru 4

Aşağıda verilen finansal yönetimin gelişmesine etki eden faktörlerden hangisi, küresel ölçekteki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmıştır?

A
Sağlık sektöründe rekabetin artması sonucu kâr marjlarının daralması.
B
Birleşme eğilimleri, kısmen veya komple satın alınma veya satılma eğilimlerinin artması.
C
Sağlık kurumlarının araştırma ve geliştirme giderlerindeki artış.
D
Sağlık kurumlarının hizmet ve pazar çeşitlendirmeleri.
E
Uluslararası para ve sermaye piyasalarından fon temini imkânlarının yaygınlaşması.
4 numaralı soru için açıklama 
Küresel ölçekteki gelişmelerin sonucu olarak sağlık kurumları da uluslar arası piyasalardan fon temin etmeye ve yurt dışı bankalardan kredi kullanmaya başlamışlardır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetimin ilişki içinde olduğu üçüncül disiplinlerden birisidir?

A
Muhasebe
B
Hukuk
C
Ekonomi
D
Üretim yönetimi
E
Pazarlama
5 numaralı soru için açıklama 
Finansal yönetimin, işletme yönetiminden tamamen bağımsız olması düşünülemez. Aksine diğer disiplinlerle yakın ilişki içindedir. Bu disiplinler kendi aralarında üç grupta toplanmaktadır. • Birincil disiplinler; muhasebe, ekonomi • İkincil disiplinler: üretim yönetimi, pazarlama, kantitatif teknikler • Üçüncül disiplinler: davranış bilimleri, hukuk (mevzuat).
Soru 6

Bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren finansal tabloya ne ad verilir?

A
Gelir tablosu
B
Bilanço
C
Kar dağıtım tablosu
D
Fon akım tablosu
E
Nakit akım tablosu
6 numaralı soru için açıklama 
Bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren finansal tabloya bilanço denir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Finansal yönetimin etkileşimde olduğu ikincil disiplinlerden biridir?

A
Muhasebe
B
Davranış bilimleri
C
Pazarlama
D
Hukuk
E
Ekonomi
7 numaralı soru için açıklama 
Pazarlama, Finansal yönetimin etkileşimde olduğu ikincil disiplinlerden biridir.
Soru 8

Max V = f (I, F, D ) şeklinde gösterilen formül neyi tanımlar?

A
Firma değerinin maksimizasyonunu
B
Firma karının maksimizasyonunu
C
Paranın zaman değerini
D
Kar dağıtımını
E
Finanslamayı
8 numaralı soru için açıklama 
Firma değerinin maksimizasyonu olarak da anılan finansal yönetimin amaç fonksiyonu, İngilizce terimlerin baş harfleri ile aşağıdaki gibi gösterilebilir. Max V = f (I, F, D ) Bu formül üzerinde; V = Value (Firma Değeri), I = Investment (Yatırım), F = Finance (Finanslama) D = Dividend (Kâr Dağıtımı)'nı ifade etmekte ve firma değerinin maksimizasyonu (Max V), Yatırım, Finanslama ve Kâr Dağıtımı kararlarının bir fonksiyonu olarak ifade edilmektedir.
Soru 9

I. Finanslama, işletme faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duyulan kaynaklardan fon temin edilmesi işlevi olarak tanımlanır.
II. Yatırım, ihtiyaç duyulan sermayenin belirlenmesini, sağlanmasını ve sağlanan fonların yönetimini ifade eder.
III. Finansman, kurumun üretim faaliyetleri için gerekli olan kaynakların temini ve bu kaynakların, kurumun amacına ulaşılabilmesi için gerekli varlıklara yatırımı ile ilgili kararlardan ve işlemden oluşan fonksiyondur.
Yukarıdaki temel finansal kavram tanımlarından hangisi/hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
E
I, II ve III
9 numaralı soru için açıklama 
Yatırım politikasında amaç “firmanın kaynakları hangi varlıklara, hangi şartlarda yatırılmalıdır ki firmanın değeri maksimum olsun” sorusuna cevap aranmaktadır. Yatırım politikasında esas, duran varlıklara yapılacak olan yatırımlardır. II. maddede yer alan tanımın karşılığı ise Finansal Yönetimdir.
Soru 10

Genellikle en az girdi ile en çok çıktıyı elde etmek ya da tersi olarak yani en çok çıktıyı en az girdi ile elde etmek şeklinde tanımlanan finansal kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomiklik
B
Verimlilik
C
Etkililik
D
Gelişimlilik
E
Üretkenlik
10 numaralı soru için açıklama 
Genellikle en az girdi ile en çok çıktıyı elde etmek ya da tersi olarak yani en çok çıktıyı en az girdi ile elde etmek şeklinde tanımlanan finansal kavram verimliliktir.
Soru 11

Kamu kurumlarına bağlı bir sağlık kurumunun gelecekteki 3 yılını içeren bir bütçe hazırlanacaktır.
Aşağıdakilerden hangisinde bunun bütçe ve plan tipi doğru verilmiştir?

A
Özel bütçe-kısa süreli plan
B
Özel bütçe-orta süreli plan
C
İşletme bütçesi-uzun süreli plan
D
Genel bütçe-kısa süreli plan
E
Genel bütçe-orta süreli plan
11 numaralı soru için açıklama 
Genel bütçe-orta süreli plan.
Soru 12

Kamu Hastane Birliğine bağlı hastanelerde harcama yetkisi kimdedir?

A
Hastane müdürü
B
Genel sekreter
C
Müsteşar
D
Başhekim
E
Genel müdür
12 numaralı soru için açıklama 
Kamu Hastane Birliğine bağlı hastanelerde harcama yetkisi genel sekreterdir.
Soru 13

Genel ve özel bütçeler kaç yıllık yapılmaktadır?

A
5 yıllık
B
4 yıllık
C
3 yıllık
D
2 yıllık
E
1 yıllık
13 numaralı soru için açıklama 
Genel ve özel bütçeler gelecek yılı ve izleyen iki yılı kapsayacak şekilde üç yıllık olarak hazırlanmaktadır.
Soru 14

Genel ve özel bütçe sistemi aşamalarından hangisi yanlıştır?

A
Hazırlık aşaması
B
Yasama aşaması
C
Yargılama aşaması
D
Uygulama aşaması
E
Denetleme aşaması
14 numaralı soru için açıklama 
Mevcut uygulamada genel ve özel bütçe sistemi altı aşamalı bir süreçten oluşmaktadır.
Bu aşamalar;
• Kamu kurumlarının hazırlık aşaması,
• Maliye Bakanlığı ve Hükümet aşaması,
• Yasama aşaması,
• Uygulama aşaması ve
• Denetlenme aşamasıdır.
Soru 15

Özel hastanelerde hangi bütçe uygulanmaktadır?

A
Özel Bütçe
B
Katma Bütçe
C
Genel Bütçe
D
Özerk Bütçe
E
İşletme Bütçesi
15 numaralı soru için açıklama 
Sağlık kurumunun gelecekteki belli bir dönemi (genellikle 1 yıl) için, kurumunun amaçlarına, hedeflerine ve politikalarına uygun olarak, sağlık kurumu yönetimi tarafından hazırlanan gelecek dönem faaliyetlerini ve sonuçlarını parasal ve sayısal olarak ifade eden belgelere işletme bütçesi denir.
Soru 16

İleriye dönük olarak belli bir zaman diliminde genellikle bir yıl içinde sunulacak hizmetler karşılığı tahsil edilecek tutar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A
Global bütçe
B
Genel bütçe
C
Özel bütçe
D
Gayri safi
E
Nakit bütçesi
16 numaralı soru için açıklama 
Global bütçe; ileriye dönük olarak belli bir zaman diliminde genellikle bir yıl içinde sunulacak hizmetler karşılığı tahsil edilecek tutarı ifade etmektedir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Global bütçe uygulamasının parametrelerinden değildir?

A
Ayaktan hasta geliri
B
Yatan hasta geliri
C
Stok kayıt düzeni
D
Direkt işçilik bütçesi
E
Bina amortismanı
17 numaralı soru için açıklama 
Tüm şıklar Global bütçe uygulamasının parametrelerinden sayılırken direkt işçilik bütçesi değildir.
Soru 18

Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler ile sağlık hizmeti kurumca sağlanan kişilere sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin bedellerinin ödenmesine yönelik yapılan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Global Bütçe
B
Analitik bütçe
C
Genel bütçe
D
Özel bütçe
E
İşletme bütçesi
18 numaralı soru için açıklama 
Global Bütçe.
Soru 19

Aşağıdaki şıklardan hangisi planların sınıflandırılma şekillerinden değildir?

A
Planlama düzeylerine göre
B
Sürelerine göre
C
Bütçelerine göre
D
Tekrar edilmelerine göre
E
Kapsamlarına göre
19 numaralı soru için açıklama 
Planlar, planlama düzeylerine, sürelerine, tekrar edilmelerine ve kapsamlarına göre sınıflandırılabilirler. Planların bütçelerine göre sınıflandırma çeşidi yoktur.
Soru 20

I. Planlama ve uygulama optimal maliyet gerektirmeli
II. Açık, ulaşılabilir bir amaca sahip olmalı
III. Optimal bir zaman süresini kapsamalı
IV. Kurumun iç ve dış şartlarına uyum sağlamalı, esnek olmalı
Yukarıdaki seçeneklerden hangisi ya da hangileri iyi bir planlamanın sahip olması gereken özelliklerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
20 numaralı soru için açıklama 
Planlama; amaçların belirlenmesi, mevcut durumun değerlendirilmesi, zamanlama, alternatiflerin karşılaştırılması, gerekli olan ikincil planların belirlenmesi, planın yazılı hale getirilmesi aşamalarını içermektedir. Görüldüğü gibi planlama süreklilik arz eden bir süreçtir. Kapsamı ve türü ne olursa olsun iyi bir planın aşağıdaki özelliklere sahip olmasında planın başarısı açısından önem bulunmaktadır. • Açık, ulaşılabilir bir amaca sahip olmalıdır • Kurumun iç ve dış şartlarına uyum sağlamalı, esnek olmalı • Planlama ve uygulama optimal maliyet gerektirmeli, • Optimal bir zaman süresini kapsamalı, • Yeni yetki, mevki, araç-gereç gerektirmeden mümkün ölçüde eldeki mevcutlardan yararlanmalı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x