Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Üniversite döner sermaye işletmelerinin yönetim yapısıyla alakalı aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Döner sermaye işletmesinin yönetim kurulu, üniversitenin yönetim kuruludur.
B
Üniversite yönetim kurulu sahip olduğu yetkileri kendi kuracakları yürütme kuruluna devredebilir.
C
Yürütme kurulu; seçilecek bir rektör yardımcısı, iki öğretim görevlisi ve bir sayman olmak üzere dört kişiden oluşabilir.
D
Harcama yetkilisi rektördür.
E
Rektör sahip olduğu yetkiyi uygun gördüğü yardımcılarına, dekanlara veya birim müdürlerine devredebilir.
1 numaralı soru için açıklama 
Yürütme kurulu; seçilecek bir rektör yardımcısı, iki öğretim görevlisi ve bir sayman olmak üzere dört kişiden oluşabilir.
Soru 2

I. Bütçe ve Performans Hizmetleri
II. Kamu Zararları ve mali Mevzuat Hizmetleri
III. Mal Yönetimi Hizmetleri
Yukarıda verilen ve Sağlık Bakanlığına bağlı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevleri arasında olan bu hizmetler hangi birim tarafından yerine getirilmektedir?

A
Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığı
B
Genel Bütçe Daire Başkanlığı
C
Döner Sermaye Daire Başkanlığı
D
İç Kontrol ve Analiz Daire Başkanlığı
E
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
2 numaralı soru için açıklama 
Strateji Geliştirme Başkanlığı görevlerinden mal yönetimi hizmetleri, bütçe ve performans hizmetleri, kamu zararları ve mali mevzuat hizmetleri gibi görevlerini Genel Bütçe Daire Başkanlığı yürütmektedir.
Soru 3

Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında bakanlığınbütçesini hazırlamakla görevli olan birim hangisidir?

A
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
C
Strateji Geliştirme Başkanlığı
D
Denetim Hizmetleri Başkanlığı
E
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
3 numaralı soru için açıklama 
İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, Strateji Geliştirme Başkanlığının görevidir.
Soru 4

Yönetimin ikinci fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Planlama
B
Örgütleme
C
Yürütme
D
Koordinasyon
E
Denetim
4 numaralı soru için açıklama 
Yönetimin ikinci fonksiyonu örgütlemedir. Planlama aşamasında belirlenen amaçlara ulaşmak için bir araca ihtiyaç vardır. Bu araç örgüt yapısıdır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi örgütlemenin aşamalarından değildir?

A
Amaçların belirlenmesi
B
İşlerin tanımlanması
C
İşlerin bölümlere ayrılması
D
Örgütsel yapının kurulması
E
Görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
5 numaralı soru için açıklama 
Örgütlenmenin aşamaları: -İşlerin tanımlanması -İşlerin bölümlere ayrılması -Örgütsel yapının kurulması -Görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi -Örgüt şemaları ve örgüt el kitaplarının hazırlanmasıdır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi üniversitesi hastanelerindeki finansal örgütlenmenin başında bulunan finans direktörünün sorumlulukları arasında yer almaz?

A
Mevcut ve yeni sağlık hizmetleriyle ilgili maliyetlendirme çalışmalarına ilişkin tekliflerde bulunmak.
B
Hastanelerde yeni finansal kaynak oluşturma fırsatlarının değerlendirilmesine ve hizmet geliştirme sürecine katkı sağlamak.
C
Hastanelerin bünyesinde tasarruf önlemlerinin alınmasına yönelik önerileri geliştirmek, bu konuda ilgili birimlerin faaliyetlerini koordine etmek.
D
Hastanelerin mali politikalarının belirlenmesi ve onaylandıktan sonra uygulanması için gerekli katkıyı sağlamak.
E
Hastanenin yönetim kurulu toplantılarında, doğrudan bağlı olduğu rektörü finansal konularda temsil eder.
6 numaralı soru için açıklama 
Hastanenin yönetim kurulu toplantılarında, doğrudan bağlı olduğu rektörü finansal konularda temsil eder.
Soru 7

Türkiye'de sağlık sisteminin organizasyonel yapısı içerisinde bulunan TBMM, Sağlık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, YÖK, İdari ve Anayasal yargı organlarından söz edildiğinde sağlık sisteminin hangi fonksiyonuna etki etmeleri beklenir?

A
Politika geliştirilmesi
B
Sağlık hizmetleri sunumu
C
Yönetim
D
Sağlık hizmetleri finansmanı
E
Sağlık hizmetleri araştırmaları
7 numaralı soru için açıklama 
Politika Geliştirilmesi başlığı altında yer alan kurumlar TBMM, Sağlık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, YÖK, İdari ve Anayasal yargı organlarıdır.
Soru 8

Örgütlenme aşamaları içerisinde diğer aşamaların uygun şekillenmesi için hangi aşamanın ilk olarak yapılması gerekir?

A
İşlerin tanımlanması
B
İşlerin bölümlere ayrılması
C
Örgütsel yapının kurulması
D
Görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi
E
Örgüt şemaları ve örgüt el kitaplarının hazırlanması
8 numaralı soru için açıklama 
Örgütleme amaçlara ulaşmak için yapılması gereken işlerin tanımlanması ile başlar. Yapılacak iş ya da işlerin iyi tanımlanmasında yarar bulunmaktadır. Çünkü örgütlenmenin diğer aşamaları bu tanımlamaya göre şekillenmektedir. Örneğin, Sağlık Bakanlığı için “herkesin bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli içinde yaşamını sürdürmesini sağlamak” şeklinde genel bir iş tanımlaması yapılabilir. Bakanlığın örgüt yapısı bu iş tanımına göre oluşturulur.
Soru 9

Sağlık Bakanlığının hizmet birimleri arasında yer alan strateji geliştirme başkanlığının bulunduğu hizmet binasına gelen bir kişi; - Sağlık Harcamaları Raporlama Hizmetleri - Mali Yük ve Analiz Hizmetleri - Global Bütçe İşlemleri Hizmetleri - İç ve Ön Mali Kontrol Hizmetleri birimlerinden herhangi birisine gitmesi gerektiğini söylediğinde danışmada bulunan görevli bu kişiyi aşağıda verilen daire başkanlıklarından hangisine yönlendirirse doğru bir yönlendirme yapmış olur?

A
Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığı
B
Genel Bütçe Daire Başkanlığı
C
Döner Sermaye Daire Başkanlığı
D
İç Kontrol ve Analiz Daire Başkanlığı
E
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
9 numaralı soru için açıklama 
İç Kontrol ve Analiz Daire Başkanlığının verdiği hizmetler 4 alt başlık halinde sunulmuştur. Bunlar: a. Sağlık Harcamaları Raporlama Hizmetlerib. Mali Yük ve Analiz Hizmetleric. Global Bütçe İşlemleri Hizmetlerid. İç ve Ön Mali Kontrol Hizmetleridir.
Soru 10

Sağlık Bakanlığı’nın ‘koruyucu sağlık hizmetleri’ vermesi bakanlığın hangi örgütlenme aşamasına örnek verilmelidir?

A
İşlerin tanımlanması
B
İşlerin bölümlere ayrılması
C
Örgütsel yapının kurulması
D
Görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi
E
Örgüt şemalarının hazırlanması
10 numaralı soru için açıklama 
Tanımlanan işlerin yerine getirilmesi farklı hizmetlerin yerine getirilmesini gerektirmektedir. Bu gereklilik işlerin bölümlere ayrılmasını beraberinde getirmektedir. Sağlık Bakanlığı için yukarıda tanımlanan işe uygun olarak verilmesi gereken hizmetlerin; koruyucu sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, tedavi edici sağlık hizmetleri, rehabilite edici sağlık hizmetleri ve sağlığın geliştirilmesi hizmetleri şeklinde bölümlere ayrılması örnek olarak verilebilir.
Soru 11

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi sağlık kurumlarının nakit bulundurması ile sağlayacağı yararlardan biri değildir?

A
Beklenen ödemeleri zamanında yapmak
B
Alışlarda nakit iskontosundan yararlanmak
C
Tazminat ödemeleri gibi beklenmedik durumlarda nakit ödemelerini yapmak
D
Bankalardan kolaylıkla kredi temin etmek
E
Nakde aşırı ölçüde bağlı kalarak kısa vadeli finansman piyasalarından uzaklaşmak
11 numaralı soru için açıklama 
Nakde aşırı ölçüde bağlı kalarak kısa vadeli finansman piyasalarından uzaklaşmak.
Soru 12

I. Nakit
II. Nakit benzeri varlıklar
III. Alacaklar
IV. Stoklar
V. Diğer dönen varlıklar
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işletme sermayesi unsurları arasında yer alır?

A
I ve II
B
I, II, III
C
I ve IV
D
I, II, III, IV
E
I, II, III, IV, V
12 numaralı soru için açıklama 
I, II, III, IV, V.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi stoklar arasında yer almaz?

A
Laboratuvar malzemeleri
B
Teknik bakım ve onarım malzemeleri
C
Radyoaktif mazlemeler
D
Tıbbi sarf malzemeleri
E
İlaçlar
13 numaralı soru için açıklama 
Teknik bakım ve onarım malzemeleri.
Soru 14

I. Varlık ve kaynaklar arasındaki uyum
II. Duran varlıkların miktarı
III. Fonların kullanımı sırasında esnekliği
IV. Kaynak maliyeti ve riski.
Sağlık kurumları, işletme sermayesinin finansmanında kaynak seçimini yaparken yukarıdakilerden hangilerini göz önünde bulundurmalıdır?

A
I ve II
B
I ve III
C
I, II ve III
D
II ve IV
E
I, III ve IV
14 numaralı soru için açıklama 
Sağlık kurumlarının işletme sermayesini finanslama kararında hangi stratejiyi benimseyeceği, kaynaklar arasında yapacağı tercihlere bağlıdır. Sağlık kurumları, işletme sermayesinin finansmanında kaynak seçimini yaparken; varlık ve kaynaklar arasındaki uyumu, kaynak maliyetini ve riskini, finansal kaldıraçtan yararlanma durumunu, fonların kullanımı sırasında esnekliği, kontrol ve yönetim yetkilerini paylaşma konusundaki isteğini ve rahat ve elverişli şekilde fon bulabilme konusundaki zamanlamasını göz önüne alarak karar vermek durumundadır.
Soru 15

Bir yatırımcı yıllık %5 faiz veren A bankasına 2 yıl vadeyle basit faiz esasına göre 10.000 TL yatırmıştır. 2 yıl sonunda A bankasından toplam parasını çekip, %8 faiz veren B Bankasına 3 yıl vadeyle yine basit faiz esasına göre yatırmıştır. Yatırımcının 5 yıl sonunda ne kadar parası olacaktır?

A
12.560 TL
B
12.840 TL
C
13.520 TL
D
13.640 TL
E
14.240 TL
15 numaralı soru için açıklama 
GD: Gelecek değer BD: Anapara (Bugünkü Değer) i: Faiz Oranı n: Vade Gelecek değer = Anapara + faiz GD = BD x (1 + (i x n)) GD = 10.000 x (1 + (%5 x 2)) = 11.000 --> A bankasından çektiği tutar GD = 11.000 x (1 + (%8 x 3)) = 13.640 --> B bankasında 3 yıl sonunda para tutarı.
Soru 16

Bir yatırımcı yıllık %2 faiz veren A bankasına 3 yıl vadeyle basit faiz esasına göre 5.000 TL yatırmıştır. 3 yıl sonunda A bankasından toplam parasını çekip, %5 faiz veren B Bankasına 2 yıl vadeyle bileşik faiz esasına göre yatırmıştır. Yatırımcının 5 yıl sonunda ne kadar parasını olacaktır?

A
5.300 TL
B
5.628 TL
C
5.764 TL
D
5.824 TL
E
5.843 TL
16 numaralı soru için açıklama 
GD: Gelecek değer BD: Anapara (Bugünkü Değer) i: Faiz Oranı n: Vade Basit faiz esasına göre: Gelecek değer = Anapara + faiz GD = BD x (1 + (i x n)) GD = 5.000 x (1 + (%2 x 3)) = 5.300 --> A bankasından çektiği tutar Bileşik faiz esasına göre: GD = BD x (1 + i)n (n: Üssü şekilde olmalı) GD = 5.300 x (1 + %5)2 = 5.843 TL --> B 2 yıl sonunda para tutarı. Doğru seçenek E'dir.
Soru 17

“Her dönemin sonundaki 1 TL’lerin istenilen herhangi bir dönemin sonundaki değeri” aşağıdakilerden hangisinin tanımını yapmaktadır?

A
Gelecek Değer
B
Gelecek değer faktörü anüite
C
Bugünkü değer
D
Bugünkü değer faktörü anüite
E
Anüite
17 numaralı soru için açıklama 
Gelecek değer faktörü anüite.
Soru 18

10.000 TL parası olan bir yatırımcının parasını yatırmayı düşündüğü iki banka bulunmaktadır. A bankasına yatırırsa yıllık %2 faiz oranında 2.5 yıl vadeyle 6 ayda bir bileşik faiz hesaplamalı bir uygulama gerçekleştirilecektir. B bankasına yatırırsa yıllık %1.5 faiz oranında 2.5 yıl vadeyle 3 ayda bir bileşik faiz hesaplamalı bir uygulama gerçekleştirilecektir.
Bu durumda yatırımcı hangi bankayı seçip ne kadar TL kazançlı olacaktır?

A
A bankası, 220 TL
B
A bankası, 160 TL
C
A bankası, 180 TL
D
B bankası, 160 TL
E
B bankası, 200 TL
18 numaralı soru için açıklama 
GD: Gelecek değer BD: Anapara (Bugünkü Değer) i: Faiz Oranı n: Vade m: Faiz ödeme sayısı GD = BD x (1+i/m)n x m (n x m: Üssü şeklinde olmalı) A bankasına göre Gelecek değer: 2.5 yılda 6 ayda bir faiz --> Faiz ödeme sayısı = 2.5 x (12/6) = 5 GD = 10.000 x (1+0,02/5)2 x 5 = 10.407 TL B bankasına göre Gelecek değer: 2.5 yılda 3 ayda bir faiz --> Faiz ödeme sayısı = 2.5 x (12/3) = 10 GD = 10.000 x (1+0.015/10)1.5 x 10 = 10.227 TL 10.407- 10.227 = 180 TL --> A bankası B bankasına göre 180 TL daha kazançlıdır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında bulundurulması gereken ilk madde ve malzeme stoklarının miktarını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
İlk madde ve malzemelerin son kullanma tarihi
B
Planlanan poliklinik ve klinik hizmet üretim miktarları
C
Yarı mamullerinin durumu
D
Emniyet stok miktarı
E
Stoklara ilişkin depolarının kapasiteleri
19 numaralı soru için açıklama 
Yarı mamullerinin durumu.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Bileşik faiz, kazanılmış faizlerin de anaparaya eklenerek faizin de faizinin hesaplandığı bir faiz türüdür.
B
Basit faiz hesaplamasında faiz tutarı, anaparanın sadece faiz oranı ile çarpılması ile bulunur.
C
Gelecek değer, belli bir faiz oranı üzerinden bugünden yatırılan paranın (anaparanın) vade sonunda ulaşacağı toplu değerdir.
D
Bugünkü değer, belirli bir faiz oranı üzerinden yatırılmış olan ve gelecekte elde edilmesi beklenen belli bir tutarın bugüne indirgenmiş değeridir.
E
Belli bir sürede eşit zaman aralıklarında, eşit miktarda gerçekleşen nakit akışlarına anüite denir.
20 numaralı soru için açıklama 
Basit faiz hesaplamasında faiz tutarı, anaparanın sadece faiz oranı ile çarpılması ile bulunur.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x