Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yalın düşüncenin temel prensiplerinden değildir?

A
Değerin tanımlanması
B
Değer akışının belirlenmesi
C
Değer akışının sürekliliğinin sağlanması
D
Mükemmellik
E
Standartlaşma
1 numaralı soru için açıklama 
Yalın düşüncenin beş temel prensibi vardır. Bu prensipler şu şekilde sıralanabilir: - Değerin tanımlanması: Değer, müşteri ihtiyaçlarını belirli bir zaman diliminde, uygun bir fiyatla karşılayan ve belirli özelliklere sahip ürün veya hizmeti ifade etmektedir. - Değer akışının belirlenmesi: Üretimin başlangıcından sonuna kadarki akışı belirleyerek, değer oluşturmayan (israf) süreçlerin ortadan kaldırılmasını esas alır. - Değer akışının sürekliliğinin sağlanması: Üretimin müşteri istek ve beklentileri doğrultusunda talep edilen miktar ve zamanda gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. - Müşterinin ürünü çekmesine izin verilmesi: Müşterinin talebi olmadan üretim başlatılmamalıdır. Böylece fazla üretimden kaynaklanan israfın önüne geçilmiş olacaktır. - Mükkemmellik: Süreçlerin mükemmelliğe ulaşması için sürekli iyileştirmeler yapılmalıdır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yalın düşüncenin temel prensiplerinden biri değildir?

A
Mükkemmellik
B
Müşterinin ürünü çekmesine izin verilmesi
C
Değer akışının belirlenmesi
D
Değerin tanımlanması
E
Müşteri memnuniyeti
2 numaralı soru için açıklama 
Yalın düşüncenin beş temel prensibi vardır. Bu prensipler şu şekilde sıralanabilir: Değerin tanımlanması, Değer akışının belirlenmesi, Değer akışının sürekliliğinin sağlanması, Müşterinin ürünü çekmesine izin verilmesi, Mükemmellik.
Soru 3

Amacı “İsrafı, sorunları ve anormal koşulları çalışanlar ve yöneticiler açısından kolayca görünür kılmak.” olan model aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

A
Görsel Yönetim
B
Kanban
C
5S
D
Poka-Yoke
E
Altı Sigma
3 numaralı soru için açıklama 
5S yöntemindeki “5S” ifadesi, yöntemin Japonca beş kelimesinin baş harflerinin birleşiminden gelmektedir. Bu kelimeler sırasıyla; Seiri=Sınıflandır, Seiton=Sırala, Seiso=Sil, Seiketsu=Standartlaştır ve Shitsuke=Sürdür anlamlarını ifade etmektedir. Kanban, hastanelere malzeme ve stok yönetimi için basit ama etkili bir yöntem sunmak üzere, standartlaştırılmış iş, 5S ve görsel yönetim kavramlarını temel alan bir Yalın yöntemidir. Kanban kelime anlamı olarak “sinyal”, “kart” veya “işaret” olarak çevrilen Japonca bir kelimedir. Yalın uygulamalarından bir diğeri de Japonca’da “poka-yoke” olarak ifade edilen hatasızlaştırmadır. Hatasızlaştırma, sürekli olarak bir hatanın neden meydana geldiğini ve bu hatanın bir dahaki sefere meydana gelmesini önlemek için ne yapılabileceğini sorma noktasında benimsenmesi gereken bir yaklaşımdır. Görsel yönetim, belirli bir teknolojiden çok bir zihniyettir. Görsel yönetimin hedefi israfı, sorunları ve anormal koşulları çalışanlar ve yöneticiler açısından kolayca görünür kılmaktır. Burada amacın, sorunların gizlenerek işlerin iyi görünmesini sağlamayı öngören eski yaklaşımın aksine, sorunları ortaya çıkararak çözümlemek olması gerektiği ifade edilmektedir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Sürekli Kalite İyileştirme’nin başarısızlığını etkileyen ana sebep aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
Ekiplere çok fazla odaklanılması.
B
Sadece diğer bir program olarak görülmesi.
C
Etkili bir stratejinin yokluğu.
D
Görünür faaliyet yokluğu.
E
Uyumlu olmama.
4 numaralı soru için açıklama 
Şıklarda yer alan tüm faktörler başarıyı etkileyen faktörler arasında yer almaktadır ancak Başarısızlığın ana nedeni, TKY’nin sadece diğer bir program gibi görülmesidir. Liderler girişimi sürdürmek için gereken kendini adama ve enerji düzeyini anlamaz. TKY örgütsel, kültürel, tutumsal ve operasyonel bakımdan çok kapsamlı bir değişim gerektirir. TKY yeni bir program değildir; iş yapmanın yeni bir yoludur. Kalite, bir programdan çok, hiç son bulmayacak sürekli bir süreç olarak düşünülmelidir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin yalın hale gelmesini sağlayan planlama ve uygulama süreci olan Değer Akışı Yönetimi adımlarından değildir?

A
Değer akışını seçmek
B
Mevcut durumu haritalandırmak
C
Gelecek durumu haritalandırmak
D
İsrafı ortadan kaldırmaya çalışmamak
E
Yalın hale getirmek
5 numaralı soru için açıklama 
İşletmelerin yalın hale gelmesini sağlayan planlama ve uygulama süreci Değer Akışı Yönetimi olarak ifade edilmektedir. Değer Akışı Yönetimi, yukarıda sıralanan yalın düşüncenin beş temel prensibi üzerine kurulmuş bir yöntemler dizisidir. Bu yöntem sekiz adımdan oluşmaktadır. Bu adımlar sırasıyla: 1. Yalın hale getirmek. 2. Değer akışını seçmek. 3. Yalını öğrenmek. 4. Mevcut durumu haritalandırmak. 5. Yalın metrikleri belirlemek. 6. Gelecek durumu haritalandırmak. 7. Sürekli iyileştirme planları yapmak. 8. Sürekli iyileştirme planlarını uygulamak.
Soru 6

Projenin tanımlanması ve organizasyonu, Teşhis yolculuğu, İyileştirme yolculuğu, Kazançların elde tutulması. Aşamalarından oluşan model aşağıdakilerden hangisidir?

A
İyileştirme Modeli
B
PUKÖ
C
Juran Enstitüsünün Kalite İyileştirme Modeli
D
5S
E
Hatasızlaştırma
6 numaralı soru için açıklama 
İyileştirme Modeli için sorulan üç soru ve PUKÖ döngüsü oluşturmaktadır. 5S ifadesi, yöntemin Japonca beş kelimesinin baş harflerinin birleşiminden gelmektedir. Bu kelimeler sırasıyla; Seiri=Sınıflandır, Seiton=Sırala, Seiso=Sil, Seiketsu=Standartlaştır ve Shitsuke=Sürdür anlamlarını ifade etmektedir. Hatasızlaştırma sürekli olarak bir hatanın neden meydana geldiğini ve bu hatanın bir dahaki sefere meydana gelmesini önlemek için ne yapılabileceğini sorma noktasında benimsenmesi gereken bir yaklaşımdır. Hatasızlaştırma yöntemleri, önlemeye yönelik ve bulmaya yönelik olmak üzere ikiye ayrılır. Juran Enstitüsü tarafından geliştirilen kalite iyileştirme modeli; projenin tanımlanması ve organizasyonu, teşhis yolculuğu, iyileştirme yolculuğu ve kazançların elde tutulması aşamalarından oluşmaktadır.
Soru 7

Aşağıda verilen TKY’nin temel özellikleri olarak da ifade edilen kavramlardan hangisi “kaizen” ifadesinin karşılığıdır?

A
Sürekli İyileştirme
B
Liderlik
C
Tam Katılım
D
Müşteri Odaklılık
E
Ölçüm ve İstatistiksel Yaklaşım
7 numaralı soru için açıklama 
Liderlik, sürekli kalite iyileştirmede yaşamsal öneme sahip bir koşuldur. Yönetimin işi, denetlemek değil, liderlik yapmaktır. Yönetim, gelişim kaynakları, ürün ve hizmetin kalitesinin amacı, bu amacın tasarıma ve ürünün kendisine dönüşmesi ile uğraşmalıdır. Tam katılım, çalışanların katılımı, TKY’nin en önemli ve en zor ögelerinden biridir. Çoğu kez bu, yöneticilerin, çalışanlarla ilişkileri kadar yönetim stilini de değiştirmelerini gerektirir. TKY, yöneticilerden idareciden çok lider olmalarını bekler. Kaliteye modern yaklaşım, tamamen bilimsel ve istatistiksel düşünmeye dayanır. Kalite yönetimi, “Kalite neden düşer?” bilimsel sorusundan hareket eden mühendisler, istatistikçiler, fizikçiler, psikologlar ve diğerleri tarafından geliştirilmiştir. Bu öncüler, üretim süreçlerinin iyileştirilmesinde, genel bilimsel yöntemin çok önemli olduğu görüşünü geliştirmiştir. TKY’nin rekabette etkili bir silah olarak kullanılabilmesi için, kalitenin doğru bir şekilde tanımlanması, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve zaman içinde izlenmesi gerekir. Sağlık bakım hizmetinin kalitesinin ölçülmesi, hizmetin iyileştirilmesinin temelini oluşturur. Sürekli iyileştirme anlayış olarak, Japon iş kültüründe Dontotsu adı verilen “en iyinin en iyisi”ni bulmaya çalışma olarak kavramsallaştırılmıştır. Bununla birlikte “en iyinin en iyisini” bulma çabalarının Japon işletme anlayışında, Kaizen terimi ile ifade edildiği bilinmektedir. Kaizen “sürekli iyileştirme” demektir. Kaizen yöneticilerden işçilere herkesi içeren sürekli iyileştirmedir.
Soru 8

Altı Sigma Yaklaşımında iyileştirme takımı üyelerine/iyileştirme faaliyetlerini bizzat yürüten icracı personele verilen isim nedir?

A
Usta Kara Kuşak
B
Kalite Şampiyonu
C
Kara Kuşak
D
Yeşil Kuşak
E
Yönetim Temsilcisi
8 numaralı soru için açıklama 
Uzman kara kuşak altı Sigma ile ilgili her konuda en üst düzey teknik bilgiye sahip uzmandır. Kalite Şampiyonu, iyileştirme projelerini Üst Kalite Konseyi adına gözlemleyen kişi/kişilerdir Kara kuşak Iyileştirme Takımının lideridir. İyileştirme projelerinin seçimi, yürütülmesi ve elde edilecek sonuçlardan birinci derecede sorumludur. Altı Sigma gayretleri üst yönetimden etkili bir lider tarafından yönetilmelidir. Bu tür bir görevlendirme Altı Sigma’ya verilen önemi göstermesi ve faaliyetleri kolaylaştırması açısından önemlidir, bunu gerçekleştirecek kişi Yönetim Temsilcisidir. Yeşil kuşak iyileştirme takımı üyelerine verilen addır. İyileştirme faaliyetlerini bizzat yürüten icracı personeldir.
Soru 9

I. İsrafın giderilmesi.
II. İnsanlara saygı.
III. Sürekli iyileştirme planları yapma.
IV. Değer akışını seçme.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Yalın Uygulamalar’ın temelini oluşturan kavram/kavramlar arasındadır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve IV
D
III ve IV
E
Hepsi
9 numaralı soru için açıklama 
İşletmelerin, özellikle de sağlık işletmelerinin Yalın uygulamada başarılı olmaları için sadece israfı gidermeye odaklanmaları yerine, hem israfı ortadan kaldırmaya hem de insanlara saygı göstermeye odaklanmaları gereklidir. İsrafı gidermek ve insanlara saygı duymak olarak tanımlanan bu iki kavram Yalının önemli unsurlarıdır. İşletmelerin yalın hale gelmesini sağlayan planlama ve uygulama süreci Değer Akışı Yönetimi olarak ifade edilmektedir. Değer Akışı Yönetimi, yalın düşüncenin beş temel prensibi üzerine kurulmuş bir yöntemler dizisidir. Bu yöntem sekiz adımdan oluşmaktadır. Değer akışı seçme ve sürekli iyileştirme planları yapma bu sekiz adımdan ikisidir. Dolayısıyla temel olan kavramlar I ve II’de verilen israfın giderilmesi ve insanlara saygıdır.
Soru 10

Hastanelere malzeme ve stok yönetimi için basit ama etkili bir yöntem sunmak üzere, standartlaştırılmış iş, 5S ve görsel yönetim kavramlarını temel alan bir Yalın yöntemidir.
Yukarıda açıklaması verilen yöntem aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

A
İyileştirme Modeli
B
Poka-Yoke
C
5S
D
Görsel Yönetim
E
Kanban
10 numaralı soru için açıklama 
İyileştirme Modeli Associates in Process Improvement tarafından geliştirilmiştir. Modelin temelini, iyileştirme için sorulan üç soru ve PUKÖ döngüsü oluşturmaktadır. Poka; hata veya dalgınlık anlamına gelirken, yoke; elimine edilmesi, önlenmesi, düzeltilmesi anlamına gelmektedir. Hatasızlaştırma, donanımları ve süreçleri tasarlayan ya da süreçleri yöneten kişilerde yaratıcılık gerektiren bir zihniyet ve yaklaşımdır. 5S ifadesi, yöntemin Japonca beş kelimesinin baş harflerinin birleşiminden gelmektedir. Bu kelimeler sırasıyla; Seiri=Sınıflandır, Seiton=Sırala, Seiso=Sil, Seiketsu=Standartlaştır ve Shitsuke=Sürdür anlamlarını ifade etmektedir. Görsel yönetimin hedefi israfı, sorunları ve anormal koşulları çalışanlar ve yöneticiler açısından kolayca görünür kılmaktır. Burada amaç, sorunların gizlenerek işlerin iyi görünmesini sağlamayı öngören eski yaklaşımın aksine, sorunları ortaya çıkararak çözümlemek olmalıdır. Kanban, hastanelere malzeme ve stok yönetimi için basit ama etkili bir yöntem sunmak üzere, standartlaştırılmış iş, 5S ve görsel yönetim kavramlarını temel alan bir Yalın yöntemidir. Kanban kelime anlamı olarak “sinyal”, “kart” veya “işaret” olarak çevrilen Japonca bir kelimedir.
Soru 11

Aşağıdakileden hangisi akış şeması oluştururken izlenmesi gereken adımlar içinde yer almaz?

A
Ekip oluşturulması
B
Süreçlerin tanımlanması
C
Süreç ilişkilerinin tanımlanması
D
Sembollerin kullanılması
E
Yönetimin yapması
11 numaralı soru için açıklama 
Akış şeması oluşturulurken uygulanması gereken adımlar: 1. Adım: Uygun bireylerin yer aldığı bir ekip oluşturun. 2. Adım: Süreçleri ve süreçlerin ilişkili olduğu sınırları tanımlayın. 3. Adım: Üzerinde düşünülen süreçler hakkında beyin fırtınası uygulayın. 4. Adım: Akış şeması oluştururken mümkün olan en basit sembolleri kullanın. 5. Adım: Süreçlerdeki birbirini takip eden adımların akışını çizin. 6. Adım: Her bir geri besleme döngüsünün hesaba katıldığından emin olun. 7. Adım: Üzerinde düşünülen süreçlerin tüm uygun adımlarını izleyen çizgileri belirleyin.
Soru 12

Aşağıda verilenlerden hangisi bir tasarım aracıdır?

A
Ağaç Diyagramı (Tree Diagram)
B
Karşılıklı İlişki Diyagramı (Interrelationship Diagraph)
C
Mevcut Gerçeklik Ağacı (Current Reality Tree)
D
İlgi (Yakınlık) Diyagramı (Affinity Diagram)
E
Kalite Fonksiyon Yayılımı (QFD-Quality Function Deployment)
12 numaralı soru için açıklama 
Yönetim araçları yöneticiler ve operatif düzeyde çalışanlar tarafından araştırma ve problem çözme sürecinde yaratıcılıklarını ve becerilerini konu üzerinde yoğunlaştırmak, yeni fikirler üretmek ve yeni çözüm yolları bulmak için kullanılan araçlardır. Bu yönetim araçları, özellikle ürün-kalite geliştirme ve tasarım evresinde yani kavramsal ve kalitatif bilgilerin analiz edildiği ortamda kullanılır. A, B, C ve D şıklarında verilen araçlar yönetim araçları kategorisine girer. Kalite Fonksiyon Yayılımı (QFD ) ve Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA ) gibi tasarım araçları, yeni ürün ve süreçlerin geliştirilmesi ve tasarımında kullanılan araçlardır. Bu araçlar, müşteri ihtiyaçları, ürünlerin özellikleri ve süreçlerin kontrolü aşamalarının daha uyumlu hale getirilmesine yardımcı olurlar.
Soru 13

Jiro Kawakita adlı bir Japon antropolog tarafından 1960’larda geliştirilen. Çok sayıdaki mümkün olan fikirlerin, görüşlerin, kavramların ve süreç değişkenlerinin uygun gruplar içerisinde sınıflandırılması işleminin bir grup tarafından yapılarak grupça karar verilmesi yaklaşımı olarak tanımlanan yönetim aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mevcut gerçeklik ağacı.
B
Karşılıklı ilişki diyagramı.
C
Matris diyagramı.
D
İlgi diyagramı.
E
Hiçbiri.
13 numaralı soru için açıklama 
Mevcut gerçeklik ağacı bir sistemin mevcut durumunu analiz etmek ve problemleri daha iyi anlamak için oluşturulur ve sistemin performansını azaltan istenmeyen etkilere sahip temel problemleri tanımlar. Mevcut gerçeklik ağacı, istenmeyen etkiler ve onların sonuçları arasındaki neden-sonuç ilişkilerini gösteren bir diyagramdır. Amaç, problem yaratan kök nedeni bulmaktır. Karşılıklı ilişki diyagramı ile ise, karmaşık ilişkiler ve bu ilişkiler içerisindeki neden-sonuç bağlantıları açıklanmaya çalışılır. İlişkilendirme, sürecin tüm aşamalarında takımdaki herkesin yaratıcılığını teşvik eder ve iletişim engellerinin kırılmasını sağlar. Matris diyagramı, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi analiz etmede kullanılan bir planlama ve yönetim aracıdır. Matris diyagramı aracılığı ile değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkileri tanımlanabilir. Problemin çözümünde kullanılabilecek değişkenler arasındaki ilişki derecesi grafiksel olarak gösterilebilir. Matris diyagramında gerek duyulan detaylı bilgiler ilgi (afinite) ve ağaç (tree) diyagramlarından elde edilebilir. İlgi veya Yakınlık Diyagramı Jiro Kawakita adlı bir Japon antropolog tarafından 1960’larda geliştirilmiştir. Çok sayıdaki mümkün olan fikirlerin, görüşlerin, kavramların ve süreç değişkenlerinin uygun gruplar içerisinde sınıflandırılması işleminin bir grup tarafından yapılarak grupça karar verilmesi yaklaşımı olarak tanımlanabilir.
Soru 14

Dağılım diyagramının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hataların ortaya çıkarılması
B
Değişkeler arasındaki ilişkinin belirlenmesi
C
Hata kaynaklarının tespiti
D
Hata sıklıklarının belirlenmesi
E
Neden-sonuç ilişkisi kurulması
14 numaralı soru için açıklama 
Sorun analizinde etkin olan dağılım diyagramları, iki özellik arasındaki ilişkiyi göstermek amaçlı kullanılır. Bu sayede değişkenlerden birisinin standarttan sapması sonucu diğer değişkeni nasıl etkileyeceği öngörülebilir duruma gelecektir.
Soru 15

“Yöneticiler ve operatif düzeyde çalışanlar tarafından araştırma ve problem çözme sürecinde yaratıcılıklarını ve becerilerini konu üzerinde yoğunlaştırmak, yeni fikirler üretmek ve yeni çözüm yolları bulmak için kullanılan araçlar yönetim araçları olarak adlandırılmaktadır.” Aşağıda verilenlerden hangisi bu araçlar arasında değildir?

A
İlgi (Yakınlık) Diyagramı
B
Karşılıklı İlişki Diyagramı
C
Ağaç Diyagramı
D
Matris Diyagramı
E
Neden-Sonuç Diyagramı
15 numaralı soru için açıklama 
Yöneticiler ve operatif düzeyde çalışanlar tarafından araştırma ve problem çözme sürecinde yaratıcılıklarını ve becerilerini konu üzerinde yoğunlaştırmak, yeni fikirler üretmek ve yeni çözüm yolları bulmak için kullanılan araçlar olarak tanımlanan yönetim araçları şunlardır: ilgi (yakınlık) diyagramı, mevcut gerçeklik ağacı, karşılıklı ilişki diyagramı, ağaç diyagramı, matris diyagramı, öncelikler matrisi, süreç karar program tablosu ve poka-yoke yöntemleri.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi balık kılçığı diyagramında yaygın olarak kullanılan ikinci yöntem olan 4M’nin öğelerinden biridir?

A
İnsanlar
B
Politikalar
C
Yöntem
D
Tesis
E
İşlemler
16 numaralı soru için açıklama 
Balık kılçığı diyagramında yaygın olarak kullanılan iki yöntem vardır. Bunlardan birinci yöntem, hizmet süreçleri ile ilgili sorunları gösteren 4P’dir (People-İnsanlar, Procedures-İşlemler, Policies-Politikalar, Plant-Tesis). İkincisi ise, üretim süreçleri veya teknoloji ile ilgili sorunları gösteren 4M’dir (Manpower-İşgücü, Materials-Malzeme, Methods-Yöntem, Machinery-Makine ). A, B, D ve E şıklarında verilen öğeler 4P’nin öğeleridir ancak Yöntem 4M’nin öğelerinden biridir.
Soru 17

Üretilen mal/hizmetin kalitesini etkileyen faktörler arasındaki ilişki düzeyinin grafikle gösterilmesinde kullanılan bir araçtır.
Yukarıda bahsedilen araç aşağıdaki şıkların hangisinde verilmiştir?

A
Dağılım Diyagramı
B
Kontrol Grafikleri
C
Histogram
D
Pareto Analizi
E
Karşılıklı İlişki Diyagramı
17 numaralı soru için açıklama 
Dağılım diyagramları üretilen mal/hizmetin kalitesini etkileyen faktörler arasındaki ilişki düzeyinin grafikle gösterilmesinde kullanılan bir araçtır, bir değişkenin ilişki aranan diğer değişkenlere göre gösterimidir. Kontrol grafikleri, özel veya kaynağı bilinen sebeplerden meydana gelen değişimleri, süreçlerin kendisine özgü olan şans değişimlerinden ayırt etmek için kullanılan bir araçtır. Histogram, gruplandırılan ölçüm değerlerinin bir dikdörtgenler dizisi şeklinde grafiklendirilmesidir. Pareto analizi, sorunların %80’inin, yerine getirilen işlemlerin %20’sine dayandığı mantığı ile problemi oluşturan nedenleri derecelendirir. İlgi (yakınlık) diyagramları, takımların mümkün olduğunca çok sayıda fikir üretebilmesi ve daha sonra bu fikirleri doğal bir şekilde gruplandırabilmesi ve özetlemesi için kullanılır.
Soru 18

Edward de Bono tarafından geliştirilen, örgüt liderinin veya örgütteki izleyenlerin her seferinde sadece bir şeyle uğraşmasını sağlayarak düşünme faaliyetini netleştirmek olan yaratıcılık aracı aşağıdakilerde hangisidir?

A
Altı Düşünme Şapkası
B
Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA-Failure Mode Effect Analysis)
C
Kalite Fonksiyon Yayılımı (QFD-Quality Function Deployment)
D
Öncelikler Matrisi
E
Poka-Yoke
18 numaralı soru için açıklama 
Öncelikler Matrisi ve Poka-Yoke yönetim araçları kategorisindedir. Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA-Failure Mode Effect Analysis ve Kalite Fonksiyon Yayılımı (QFD-Quality Function Deployment) ise tasarım araçları kategorisindedir. Edward de Bono tarafından geliştirilen altı düşünme şapkası yaratcılık araçları kategorisindedir. Altı renkli şapkanın temsil ettiği altı temel düşünme türü vardır. Bono (1999) bu tekniğin amacını şu şekilde ifade etmiştir: Örgüt liderinin veya örgütteki izleyenlerin her seferinde sadece bir şeyle uğraşmasını sağlayarak düşünme faaliyetini netleştirmektir. Dolayısıyla doğru yanıt A şıkkıdır.
Soru 19

Matris diyagramında gerek duyulan detaylı bilgiler aşağıda verilen araçlardan hangisiyle elde edilebilir?

A
Poka-Yoke
B
Ağaç diyagramı
C
Yaratıcılık araçları
D
Beyin fırtınası
E
Altı düşünme şapkası
19 numaralı soru için açıklama 
Matris diyagramı, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi analiz etmede kullanılan bir planlama ve yönetim aracıdır. Matris diyagramında gerek duyulan detaylı bilgiler ilgi (afinite) ve ağaç (tree) diyagramlarından elde edilebilir. Diğer şıklarda verilenlere bakacak olursak: Altı düşünme tekniği örgüt liderinin veya örgütteki izleyenlerin her seferinde sadece bir şeyle uğraşmasını sağlayarak düşünme faaliyetini netleştirmektir. Beyin fırtınası sorunu tanımlamaya ve sorunun çözümünü bulmaya yarayan bir yöntemdir. Daha çok sayıda düşünce yaratmak için belli sayıda bireylerden oluşan grup kapasitesinden yararlanmayı amaçlar. Yaratıcılık araçlar, kişilerin yaratıcı fikirlerini ortaya çıkarmaya yardımcı olan araçlardır. Dolayısıyla, sorunlara yaratıcı çözümler geliştirmeye ve fırsatların kaçırılmadan değerlendirilmesini sağlamaya yardımcı olmak için tasarlanmışlardır. İlk kez Japonya’da Shigeo Shingo tarafından ortaya atılan bu yöntem, hatalı ürün sayısının minimizasyonunu, sıfır düzeyine çekilmesini ve böylelikle maliyetlerin düşürülmesini hedefler.
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x