Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki kavramlardan hangisi mal ya da hizmetin belirli bir ihtiyacı karşılama derecesini ifade etmektedir?

A
Hizmet
B
Belgelendirme
C
Kalite
D
Ruhsatlandırma
E
Akreditasyon
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ISO 9000'in sağladığı şirket içi yararlardandır?

A
Müşteri memnuniyeti
B
Müşteri artışı
C
Firma imajının güçlenmesi
D
Reklamlarda azalma
E
Belirsizliklerin azalması
Soru 3

Ülkemizde verilen Ulusal Kalite Ödülü 3 ana kategoriye ayrılmaktadır. Bu kategoriler:
1 İşletme Kategorileri
2 Kamu Kategorileri
3 Sivil Toplum Kuruluşları
Kategorisi olarak sıralanabilir. Söz konusu kategoriler de alt kategorilere ayrılmaktadır.
Aşağıdaki alt kategorilerden hangisi Kamu Kategorileri içerisindedir?

A
Büyük ölçekli kuruluşlar
B
Operasyonel birimler
C
Bağımsız KOBİ
D
Eğitim hizmetleri kategorisi
E
Bağlı KOBİ
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi 27.10.1999 günlük ve 4457 sayılı yasayla kurulan Türk Akreditasyon Kurumu'nun kısaltmasıdır?

A
TÜRKAK
B
TÜAK
C
TÜAKRE
D
TÜRKAKRE
E
TÜRKA
Soru 5

Yetkili bir kurum tarafından (devlet kuruluşu) kişi veya kuruluşların önceden belirlenmiş şartlara veya kriterlere uygunluğunun değerlendirilip onaylanma süreci hangisidir?

A
Ruhsatlandırma
B
Sertifikasyon
C
Akreditasyon
D
Kalite belgelendirme
E
Denetleme
Soru 6

Sağlık sektöründeki ilk akreditasyon kurumu hangi yılda hangi ülkede kurulmuştur?

A
1946 Almanya
B
1951 - ABD
C
1960 - Fransa
D
1967 - İngiltere
E
1975 - Belçika
Soru 7

Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü hangi ülkede verilmektedir?

A
Japonya
B
Kanada
C
Almanya
D
ABD
E
Fransa
Soru 8

Sağlık sektöründeki ilk akreditasyon kurumu 1951’de hangi ülkede kurulmuştur?

A
Hollanda
B
İngiltere
C
Fransa
D
A.B.D
E
İtalya
Soru 9

• Hastanın hangi ihtiyaçlarının sağlık kurumunca karşılanabileceği.
• Hizmetlerin hastaya etkin bir şekilde ulaştırılması.
• Hastanın evine veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli ve taburculuğu.
Hasta merkezli standartlar içerisinde yukarıda belirtilen özellikler aşağıdaki süreçlerin hangiside yer almaktadır?

A
Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri
B
Hasta ve Yakınlarının Hakları
C
Hastaların Değerlendirilmesi
D
Hastaların Bakımı
E
Hizmete Erişim ve Bakımın Sürekliliği
Soru 10

Kalite yaklaşımı açısından Hastayı yalnızca zarar görmekten korumak değil, etkili olmayan ve zararlı olmayan, beklenen faydayı sağlayacak uygun tedavi ve hizmetleri sunmak olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Denetim
B
Bakım
C
Risk önleme
D
Güvenlik
E
Gözetim
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi hastaların değerlendirmesini oluşturan süreçlerdendir?

A
Personelin hasta hakları konusunda eğitilmesi
B
Takip sürecinin planlanması
C
Etkili iletişimin iyileştirilmesi
D
Hastaların fiziksel, psikolojik, sosyal durumu ve sağlık öyküsü hakkında bilgi ve veri toplanması
E
Hizmetlerin hastaya etkin bir şekilde ulaştırılması
Soru 12

I. Bilgi eksikliği
II. Çalışanlar arasındaki iletişim eksiklikleri
III. Uygulanan tedavinin kompleks olması
IV. Kendine fazla güvenen kişilik yapısı
V. Çalışanların içine girdiği rekabetçi ortam
VI. Psikomotor becerilerde yetersizlik
Yukarıdakilerden hangileri bireysel özelliklerden kaynaklanan hatalar arasında yer almaz?

A
III ve V
B
I ve III
C
II, III ve IV
D
II, III ve V
E
I, III ve V
Soru 13

“Güncel olmayan testleri kullanma.” hatası tıbbi hata türleri altındaki hangi kategoride yer alır?

A
Dokümantasyon İşlemlerinden Kaynaklanan Hatalar.
B
Koruyucu İşlemi (Profilaktik) Yapmamaya Bağlı Hatalar.
C
Tedavi Sürecinde Ortaya Çıkan Hatalar.
D
Tanısal Süreçte Ortaya Çıkan Hatalar.
E
Hiçbiri
Soru 14

Aşağıdaki şıklarda verilenlerden hangisi sistem yaklaşımında hasta güvenliğini sağlamak ve geliştirmek için gerekli özellikler arasında yer almaz?

A
Hataya yol açan unsurları öğrenmek.
B
Hata yapan kişiye disiplin işlemleri uygulamak.
C
Elde edilen bu bilgiyi sistemlerin düzenlenmesinde ve hatayı önlemede kullanmak.
D
Hata ortaya çıktığında izleme mekanizmalarını oluşturmak.
E
Hasta hataya maruz kaldığında en az zarar görmesini sağlayacak mekanizmalar geliştirmek esastır.
Soru 15

Aşağıdaki şıklarda verilenlerden hangisi sistem yaklaşımında hasta güvenliğini sağlamak ve geliştirmek için gerekli özellikler arasında yer almaz?

A
Hataya yol açan unsurları öğrenmek.
B
Hata yapan kişiye disiplin işlemleri uygulamak.
C
Elde edilen bu bilgiyi sistemlerin düzenlenmesinde ve hatayı önlemede kullanmak.
D
Hata ortaya çıktığında izleme mekanizmalarını oluşturmak.
E
Hasta hataya maruz kaldığında en az zarar görmesini sağlayacak mekanizmalar geliştirmek esastır.
Soru 16

Aşağıdaki şıklarda verilenlerden hangisi gizli hata kaynaklarına örnek olabilir?

A
Hasta yükü.
B
Çalışanların işe alınması ve personel politikaları.
C
Ekonomik baskı
D
Çalışanların kullandığı tıbbi cihazlar.
E
Yönetimin aldığı kararlar.
16 numaralı soru için açıklama 
Gizli hata kaynakları; örgütün içinde bulunduğu toplumsal çevre, yönetim yaklaşımları, hizmet sunulan fiziksel çevre, insan sistem etkileşimi, örgütsel ve sosyal çevreden meydana gelmektedir. Yönetimin aldığı kararlar; hasta yükü, çalışanların işe alınması ve personel politikaları, örgüte uygun gördüğü yapı, çalışanları geliştirme için harcadığı kaynak gizli hata kaynakları olabilmektedir. Fiziksel çevreye ilişkin aydınlatma, gürültü, ısıtma, iş yerinin düzenlenmesi, havalandırma koşulları; çalışanların kullandığı tıbbi cihazlar, yazılımlar, bilgi teknolojileri bir başka gizli hata kaynağıdır. Örgütte var olan otorite seviyesi, örgüt iklimi ve eşgüdüm gibi örgütsel özellikler de hatalarda etkilidir.
Soru 17

Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Asamblesi’nin 2002 yılında önerdiği Hasta Güvenliği için Dünya İttifakı (World Alliance for Patient Safety) programını 2004 yılında uygulamaya geçirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu amaçlardan biridir?

A
Etkili iletişimin iyileştirilmesi.
B
Hasta kimliğinin doğru şekilde belirlenmesi.
C
Hastaların düşme neticesinde zarar görme riskinin azaltılması.
D
Her yıl dünya genelinde hasta güvenliğini iyileştirici teknik ve sistemli programlar geliştirmek.
E
Sağlık bakımıyla ilişkili (nozokomiyal) enfeksiyon riskinin azaltılması.
17 numaralı soru için açıklama 
J.C.I. tarafından 1 Ocak 2011 tarihinde yayımlanan hastane akreditasyon standartları, uluslararası hasta güvenliği hedeflerini içermektedir. A, B, C ve E şıkkında verilen ifadeler bu hedefler dahilindedir. Dünya Sağlık Örgütü de, Dünya Sağlık Asamblesi’nin 2002 yılında önerdiği Hasta Güvenliği için Dünya İttifakı (World Alliance for Patient Safety) programını 2004 yılında uygulamaya geçirmiştir. Her yıl dünya genelinde hasta güvenliğini iyileştirici teknik ve sistemli programlar geliştirme, bu programın amaçlarından biridir.
Soru 18

Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi Koruyucu işlemi (profilaktik) yapmaya bağlı hatalar arasında yer alır?

A
Müdahale ve testlerin uygulanmasında hata
B
Tedavi sürecini yönetmede hata
C
Hastayı tedavi sonrası yeterli düzeyde izlememe
D
İlaç uygulamada doz veya yöntem hatası yapma
E
Uygun olmayan tedavi yöntemini seçme
18 numaralı soru için açıklama 
Hastayı tedavi sonrası yeterli düzeyde izlememe konusunda yapılan hatalar koruyucu işlemi (profilaktik) yapmamaya bağlı hatalardan biridir. Diğer seçeneklerde yer alan hatalar ise tedavi sürecinde ortaya çıkan hatalardır.
Soru 19

Hastada uygulandığında neden olacağı zararın, sağlayacağı yarardan az olması veya gereksiz olması durumu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

A
Yetersiz Kullanım (Underuse)
B
Fazla Kullanım (Overuse)
C
Tıpta Kötü Uygulama (Mispractice/ Malpractice)
D
Tıbbi Hata ( Medical Mistake)
E
Yanlış Kullanım ( Misuse)
Soru 20

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından laboratuvar güvenliği ile ilgili olarak yayımlanan yönetmelik maddeleriyle ilgilidir?

A
Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik bir programın hazırlanması
B
Hastane enfeksiyonlarının izlenmesine yönelik sürveyans çalışmalarının yapılması
C
El hijyeninin sağlanmasına yönelik düzenlemelerin yapılması
D
Panik değerlerinin bildiriminin sağlanması
E
İzolasyon önlemlerinin alınması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x