Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2018-2019 Final Ünite 8 Sınavı

Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2018-2019 Final Ünite 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik kültürünün inanç ve kabulleri arasında yer alır?

A
Hata temel nedenlerden kaynaklanır düşüncesi.
B
İnsan eylemlerini seçmede özgürdür düşüncesi
C
İnsan eylemlerini seçmede özgür değildir düşüncesi.
D
Olayların birbirine benzer yanları vardır düşüncesi.
E
Maliyetleri düşürmek öncelikli hedeftir düşüncesi.
1 numaralı soru için açıklama 
Suçlayıcı kültürün inanç ve kabulleri arasında olanlar şunlardır: maliyetleri düşürmek öncelikli hedeftir, hata temel nedenlerden kaynaklanır, insan eylemlerini seçmede özgürdür düşüncesi vardır, olayların birbirine benzer yanları vardır. Ancak C şıkkında verilen “İnsan eylemlerini seçmede özgür değildir düşüncesi Güvenlik Kültürünün inanç ve kabulleri arasında yer alır.
Soru 2

“Herhangi bir olumsuz sonucu olup olmadığından bağımsız olarak, konunun uzmanı kişi tarafından yanlış görülen, hasta için potansiyel olarak olumsuz sonuçlanma olasılığı olan ihmal veya eylemdir. Tedaviye cevap vermeyen ve uygulanmaması gereken tıbbi süreçlerin sonucunda bilinen veya beklenen komplikasyonları içermez.”
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdaki şıkların hangisinde verilmiştir?

A
Tıpta Kötü Uygulama
B
Yetersiz Kullanım
C
Hasta Güvenliği Sorunu
D
Tıbbi Hata
E
Fazla Kullanım
2 numaralı soru için açıklama 
Tıpta Kötü Uygulama: Dünya Tabipler Birliği’ne göre; hekimin tedavi sırasında standart tedaviyi yapmaması ya da beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi, ihmal ile oluşan zarardır. Hastaya beklenen tedaviyi vermemek (yetersiz kullanım) veya gereğinden fazla vermek (overuse) hasta güvenliği sorunu olarak tanımlanmaktadır. Yetersiz Kullanım hastada istenen sonucu elde etmek için, sunulması gereken sağlık hizmetini sağlamada başarısızlık veya yetersizliktir. Fazla Kullanım ise hastada uygulandığında neden olacağı zararın, sağlayacağı yarardan az olması veya gereksiz olması durumudur. Tıbbi Hata: Herhangi bir olumsuz sonucu olup olmadığından bağımsız olarak, konunun uzmanı kişi tarafından yanlış görülen, hasta için potansiyel olarak olumsuz sonuçlanma olasılığı olan ihmal veya eylemdir. Tıbbi hata, tedaviye cevap vermeyen ve uygulanmaması gereken tıbbi süreçlerin sonucunda bilinen veya beklenen komplikasyonları içermez.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık kuruluşları akreditasyonu birleşik komisyonu hedeflerinden değildir?

A
Hasta kimliğinin doğru şekilde belirlenmesi
B
Yüksek riskli ilaçların güvenliğinin iyileştirilmesi
C
Hastaların düşme neticesinde zarar görme riskinin azaltılması
D
Etkili iletişimin iyileştirilmesi
E
Yüksek riskli ilaçların güvenliğini umursamamak
3 numaralı soru için açıklama 
Doğru hedef; Yüksek riskli ilaçların güvenliğinin iyileştirilmesi olmalıydı. E seçeneği, sağlık kuruluşları akreditasyonu birleşik komisyonu hedeflerinden değildir.
Soru 4

Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi Koruyucu işlemi (profilaktik) yapmaya bağlı hatalar arasında yer alır?

A
Müdahale ve testlerin uygulanmasında hata
B
Tedavi sürecini yönetmede hata
C
Hastayı tedavi sonrası yeterli düzeyde izlememe
D
İlaç uygulamada doz veya yöntem hatası yapma
E
Uygun olmayan tedavi yöntemini seçme
4 numaralı soru için açıklama 
Hastayı tedavi sonrası yeterli düzeyde izlememe konusunda yapılan hatalar koruyucu işlemi (profilaktik) yapmamaya bağlı hatalardan biridir. Diğer seçeneklerde yer alan hatalar ise tedavi sürecinde ortaya çıkan hatalardır.
Soru 5

“Vahim Olay” kavramının açıklaması aşağıdaki şıkların hangisinde verilmiştir?

A
Hastada çok ciddi zararlara yol açan, hatta ölümle sonuçlanabilen, beklenmeyen ve kabul edilemez.
B
Hastalık, yaralanma veya kazayla sonuçlanabilecek, bir istenmeyen durum olarak ayırt edilemeyen fakat şans eseri veya zamanında müdahale ile oluşmayan durum veya olay.
C
Yüksek iş yükü ve zaman baskısıyla kısa yoldan işi halletme gibi günlük rutin uygulamalar veya kurallara, düzenlemelere kasten uymama.
D
Kasıt olmayan planlama ve uygulama hataları bilgi eksikliği, odaklanma güçlüğü, unutma gibi unsurlarla ortaya çıkan hatalar.
E
Hastada uygun tedavi süreçlerinin uygulanmasına karşın önlenebilir komplikasyonların oluşması, hastanın verilen hizmetin tüm potansiyel faydalarını ve sonuçlarını elde edememesi.
5 numaralı soru için açıklama 
B şıkkında verilen Neredeyse Hata kavramıdır: Hastalık, yaralanma veya kazayla sonuçlanabilecek, bir istenmeyen durum olarak ayırt edilemeyen fakat şans eseri veya zamanında müdahale ile oluşmayan durum veya olaydır. C şıkkında verilen Kasıtlı İhmaller kavramıdır: Yüksek iş yükü ve zaman baskısıyla kısa yoldan işi halletme gibi günlük rutin uygulamalar veya kurallara, düzenlemelere kasten uymama şeklinde olabilmektedir. D şıkkında verilen Kasıt Olmayan Hata kavramıdır: Kasıt olmayan planlama ve uygulama hataları bilgi eksikliği, odaklanma güçlüğü, unutma gibi unsurlarla ortaya çıkan hatalardır. E şıkkında verilen Yanlış Kullanım (Misuse); hastada uygun tedavi süreçlerinin uygulanmasına karşın önlenebilir komplikasyonların oluşması, hastanın verilen hizmetin tüm potansiyel faydalarını ve sonuçlarını elde edememesi olarak tanımlanmaktadır. A şıkkında verilen Vahim Olay kavramı ise hastada çok ciddi zararlara yol açan, hatta ölümle sonuçlanabilen, beklenmeyen ve kabul edilemez olarak tanımlanır.
Soru 6

Aşağıdaki şıklarda verilenlerden hangisi gizli hata kaynaklarına örnek olabilir?

A
Hasta yükü.
B
Çalışanların işe alınması ve personel politikaları.
C
Ekonomik baskı
D
Çalışanların kullandığı tıbbi cihazlar.
E
Yönetimin aldığı kararlar.
6 numaralı soru için açıklama 
Gizli hata kaynakları; örgütün içinde bulunduğu toplumsal çevre, yönetim yaklaşımları, hizmet sunulan fiziksel çevre, insan sistem etkileşimi, örgütsel ve sosyal çevreden meydana gelmektedir. Yönetimin aldığı kararlar; hasta yükü, çalışanların işe alınması ve personel politikaları, örgüte uygun gördüğü yapı, çalışanları geliştirme için harcadığı kaynak gizli hata kaynakları olabilmektedir. Fiziksel çevreye ilişkin aydınlatma, gürültü, ısıtma, iş yerinin düzenlenmesi, havalandırma koşulları; çalışanların kullandığı tıbbi cihazlar, yazılımlar, bilgi teknolojileri bir başka gizli hata kaynağıdır. Örgütte var olan otorite seviyesi, örgüt iklimi ve eşgüdüm gibi örgütsel özellikler de hatalarda etkilidir.
Soru 7

Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Asamblesi’nin 2002 yılında önerdiği Hasta Güvenliği için Dünya İttifakı (World Alliance for Patient Safety) programını 2004 yılında uygulamaya geçirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu amaçlardan biridir?

A
Etkili iletişimin iyileştirilmesi.
B
Hasta kimliğinin doğru şekilde belirlenmesi.
C
Hastaların düşme neticesinde zarar görme riskinin azaltılması.
D
Her yıl dünya genelinde hasta güvenliğini iyileştirici teknik ve sistemli programlar geliştirmek.
E
Sağlık bakımıyla ilişkili (nozokomiyal) enfeksiyon riskinin azaltılması.
7 numaralı soru için açıklama 
J.C.I. tarafından 1 Ocak 2011 tarihinde yayımlanan hastane akreditasyon standartları, uluslararası hasta güvenliği hedeflerini içermektedir. A, B, C ve E şıkkında verilen ifadeler bu hedefler dahilindedir. Dünya Sağlık Örgütü de, Dünya Sağlık Asamblesi’nin 2002 yılında önerdiği Hasta Güvenliği için Dünya İttifakı (World Alliance for Patient Safety) programını 2004 yılında uygulamaya geçirmiştir. Her yıl dünya genelinde hasta güvenliğini iyileştirici teknik ve sistemli programlar geliştirme, bu programın amaçlarından biridir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Lüksemburg’da 2005 yılında yapılan konferansta Avrupa Birliği’nin hasta güvenliği konusunda aldığı kararlardan biridir?

A
Etkili iletişimin iyileştirilmesi.
B
Yüksek riskli ilaçların güvenliğinin iyileştirilmesi.
C
Doğru taraf, doğru işlem, doğru hasta cerrahisinin sağlanması.
D
Sağlık bakımıyla ilişkili (nozokomiyal) enfeksiyon riskinin azaltılması.
E
Ulusal seviyede yürütülen hasta güvenliği projelerinin desteklenmesi
8 numaralı soru için açıklama 
Lüksemburg’da 2005 yılında yapılan konferansta Avrupa Birliği hasta güvenliği konusunda bazı kararlar almıştır. Ulusal seviyede yürütülen hasta güvenliği projelerinin desteklenmesi bu kararlardan biridir. Diğer şıklarda verilenler J.C.I. tarafından 1 Ocak 2011 tarihinde yayımlanan hastane akreditasyon standartları, uluslararası hasta güvenliği hedefleri arasında yer almaktadır.
Soru 9

Sistem yaklaşımında hasta güvenliğini sağlamak ve geliştirmek için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

A
Hataya yol açan unsurları öğrenmek
B
Hataya yol açan unsurları sistemlerin düzenlenmesinde ve hatayı önlemede kullanmak
C
Hata ortaya çıktığında izleme mekanizmalarını oluşturmak
D
Hasta hataya maruz kaldığında en az zarar görmesini sağlayacak mekanizmalar geliştirmek
E
Güvenli olmayan eylemleri azaltmak için hata yapanı bulmak ve cezalandırmak
9 numaralı soru için açıklama 
Güvenli olmayan eylemleri azaltmak için hatayı yapanı bulmak, suçlamak ve cezalandırmak kişisel odaklı yaklaşımdır. Diğer seçeneklerde verilen durumlar ise sistem yaklaşımının parçalarıdır.
Soru 10

Aşağıdaki şıklarda verilen, Türkiye’deki sağlık kurumlarında hasta ve çalışan güvenliği konusunda ortak olan uygulamalardan hangisi laboratuvar güvenliği ile ilgilidir?

A
Panik değerlerin bildiriminin sağlanması.
B
Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik bir programın hazırlanması.
C
Hastane enfeksiyonlarının izlenmesine yönelik sürveyans çalışmalarının yapılması.
D
El hijyeninin sağlanmasına yönelik düzenlemelerin yapılması.
E
İzolasyon önlemlerinin alınması.
10 numaralı soru için açıklama 
Sağlık kurumlarında hasta ve çalışan güvenliği konusunda ortak uygulamalar bulunmaktadır; B, C, D, ve E şıkkında verilen ifadeler enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesiyle ilgili uygulamalardır ancak A şıkkında ifade edilen panik değerlerinin bildiriminin sağlanması laboratuvar güvenliği ile ilgili verilen uygulamalardan biridir.
SONUÇLAR
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x