Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2018-2019 Vize Deneme Sınavı

Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2018-2019 Vize Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kalite aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmaz?

A
İyi hizmet
B
Düşük maliyet
C
Kullanıma uygunluk
D
Sürekli iyileşme
E
Düşük memnuniyet
Soru 2

Kalite iyileştirmede aşağıdakilerden hangisi yöneticinin fonksiyonları arasında yer almaz?

A
Amaçlar konusunda açık iletişim
B
Görevleri ve kaynakları planlama ve organize etme
C
Performansları izleme
D
Liderlik etme
E
İyileştirme faaliyetlerinde satın alma işi yapma
Soru 3

Doktorların, hemşirelerin ve sistemin doğasında bulunan özelliklerle; personel, bina ve donanımın ve tıbbi bakım sunumuyla ilgili politikaların yeterliliğiyle ilgili ölçüm kategorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süreç ölçüleri
B
Sonuç ölçüleri
C
Somut ölçüler
D
Soyut ölçüler
E
Yapısal ölçüler
Soru 4

Organizasyonlarda kendiliğinden, doğal olarak ortaya çıkan gruplara ne ad verilir?

A
Sosyal grup
B
İnformal grup
C
Formel grup
D
Referans grubu
E
Birincil grup
Soru 5

Etkin çapraz fonksiyonlu bir ekip kurmak için aşağıdakilerden hangisi önem taşımamaktadır?

A
Doğru Ekip Üyelerini Seçmek
B
Doğru Bağlantıları Kurmak
C
Önemsiz sonuçlar elde etmek
D
Ekip Oluşturmak İçin Yoğun Bir Ön Hazırlık Yapmak
E
Ekibin Temel Kuralları Anlaması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi grup tiplerinden değildir?

A
Birincil gruplar
B
İkincil gruplar
C
Üçüncül gruplar
D
Formal gruplar
E
İnformal gruplar
Soru 7

Feigenbaum’un çalışmalarını ve görüşlerini ilk olarak “İndustrial Quality Control” dergisinde yayınladığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A
1950
B
1960
C
1961
D
1963
E
1970
Soru 8

Soğuk algınlığı gibi viral bir enfeksiyon için antibiyotik kullanımı 1998’de tıpta dikkat edilmesi gereken hangi uygulama türüne girmektedir?

A
Yanlı kullanım
B
Yanlış kullanım
C
Yetersiz kullanım
D
Fazla kullanım
E
Uygulamadaki değişiklikler
Soru 9

I. Kurum personeli
II. Hastalar
III. Danışmanlar
IV. Eczaneler
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sağlık kuruluşlarında yer alan iç müşteriler arasında sayılmaktadır?

A
I ve II
B
I, II ve III
C
I ve III
D
I ve IV
E
II ve III
Soru 10

Sherif ve Houland tarafından “beklentilere karşı performansın göreceli önemi, aralarındaki farka bağlı olmaktadır” şeklinde ele alınan müşteri memnuniyeti modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Benzeşim-Zıtlık Modeli
B
Olumsuzluk Modeli
C
Hipotezin Testi Modeli
D
Kano Modeli
E
Çelişki Modeli
10 numaralı soru için açıklama 
Benzeşim-Zıtlık Modeli: Sherif ve Houland tarafından, beklentilere karşı performansın göreceli önemi, aralarındaki farka bağlı olmaktadır, şeklinde ele alınmıştır. Benzeşim Zıtlık Teorisi, performansın bir müşterinin kabul bölgesi içinde yer alması durumunda, beklentilerin gerisinde kalmış olsa bile bu uyumsuzluğu göz ardı edebileceğini, benzeşim sürecinin işleyeceğini ve performansın kabul edilebilir bulunacağını ileri sürer.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ölçümlerin sağladığı temel amaçlardan birisi değildir?

A
Kanılara göre değil, gerçeklere göre yönetmemize yardım eder.
B
Bize nasıl yaptığımızı söyler ve iyileştirmeler yapmak için bizi motive eder.
C
Sürekli iyileştirmeyi mümkün kılar, dürtü ya da içgüdüler yerine bilgiye dayalı olarak iyileştirme önceliklerini belirlememize imkân vererek karar vermeyi aydınlatır.
D
Kaynakların verimli kullanımını sağlar.
E
Performans hakkında personel arasındaki düşünce farklılıklarını çözümler.
11 numaralı soru için açıklama 
Ölçümler çeşitli temel amaçları gerçekleştirir: - Kanılara göre değil, gerçeklere göre yönetmemize yardım eder. - Bize nasıl yaptığımızı söyler ve iyileştirmeler yapmak için bizi motive eder. - Sürekli iyileştirmeyi mümkün kılar, dürtü ya da içgüdüler yerine bilgiye dayalı olarak iyileştirme önceliklerini belirlememize imkân vererek karar vermeyi aydınlatır.- Performans hakkında personel arasındaki düşünce farklılıklarını çözümler. - Bilgi/kanıt sağlar. Bir puantaj cetveli (scorecard) olmadan kazanıyor musunuz yoksa kaybediyor musunuz bilemezsiniz. Kazanmanın kanıtı gurur ve kutlamaları tetikler; problemlerin kanıtı iyileştirme girişimlerini ateşler.
Soru 12

PATH performans değerlendirme çerçevesi aşağıdakilerden hangisini kapsar?

A
İşveren profili
B
Çalışan profili
C
Islah
D
Verimlilik
E
Çıkar birliği
Soru 13

Ölçme sonuçlarını bir ölçütle kıyaslayarak ölçülen nitelik hakkında bir karara varma süreci olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ölçme
B
Ölçüt
C
Değerlendirme
D
İyileştirme
E
Ölçüm
13 numaralı soru için açıklama 
Ölçme, bireylerin, nesnelerin ya da sistemlerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin belirlenerek sonuçların sembollerle ve özellikle sayı sembolleriyle ifade edilmesidir. Değerlendirme ise, ölçme sonuçlarını bir ölçütle kıyaslayarak ölçülen nitelik hakkında bir karara varma sürecidir.
Soru 14

Kalite hakkındaki bilgi; yapısal ölçüler, süreç ölçüleri ya da sonuç ölçülerine dayalı olarak üretilebilir.
Aşağıdaki şıklardan hangisinde süreç ölçüm kategorisine uygun ölçü örneği verilmiştir?

A
Kalite yönetim biriminin varlığı
B
İşlem tamamlanma süresi
C
Hasta memnuniyeti anketindeki seçilmiş sorulara verilen “iyi” veya “çok iyi” cevaplarının yüzdesi
D
Hastanenin akreditasyon veya sertifikasyon durumu
E
Yoğun Bakım Ünitesinde ölüm hızı
Soru 15

Aşağıdaki şıklardan hangisinde 1 Mart 2011 tarihli “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” ekinde yer alan Hastane Hizmet Kalite Standartlarının yatay boyutu verilmiştir?

A
Kurumsal Hizmet Yönetimi
B
Sağlık Hizmeti Yönetimi
C
Hasta ve Çalışan Güvenliği
D
Destek Hizmeti Yönetimi
E
İndikatör Yönetimi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangileri ideal bir gruptan söz edebilmek için gerekli özellikler arasında yer almaktadır?
I- En az iki kişinin varlığı.
II- Üyelerarası iletişim, bilinçli topluluk.
III- Amaçlara ulaşım konusunda anlaşma. IV- Eylem biçimi üzerinde fikir ayrılıkları.
V- Sadece liderin amaçların gerçekleştirilmesine katkısı.
VI- Üyeler arasından grubu yöneltmek üzere seçilen kişi (lider) konusunda anlaşma.

A
I, II, III ve VI
B
I, II, III, IV ve VI
C
I, IV, V ve VI
D
II, III, IV, V ve VI
E
I, II, IV, V ve VI
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kalite çemberlerinin temel ilkeleri arasında yer almaz?

A
Gönüllülük
B
Cezalandırma
C
Süreklilik
D
Tam katılım
E
Ödüllendirme
Soru 18

Kalite kontrol çemberleri çalışma sürecinde “Problemin Seçimi” ile “Önerilen Çözüm” arasında yer alan basamak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Problemin Değiştirilmesi
B
Çözümün Tekrarlanması
C
Çözümün Uygulanması
D
Çözümün İncelenmesi
E
Problemin Analizi
Soru 19

“Çalışanların yaptıkları iş ile ilgili çeşitli sorunların kaynaklarını ve nedenlerini, birlikte çalışarak ve periyodik toplantılar yaparak araştıran, bulan, çözen ve üst kademe yönetimine rapor eden gönüllü kişilerden oluşan bir gruptur.”
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

A
Kalite Kontrol Çemberi
B
Yönlendirici Komiteler
C
Problem Çözme Ekipleri
D
Çapraz Fonksiyonlu Ekipler
E
Sanal Ekipler
19 numaralı soru için açıklama 
Yönlendirici komiteler, TKY ile ilgili politikaları belirlemekten ve bu politikaların uygulanmasına rehberlik etmekten sorumludur. Problem çözme ekipleri genellikle aynı mesleki faaliyet içinde olan veya aynı birimde çalışan ve sayıları 5-10 kişi arasında değişen gönüllü kişilerin oluşturduğu küçük gruplardır. Birlikte çalışmak suretiyle periyodik toplantılar yaparak, belirlenen problemlerin kaynaklarını, nedenlerini araştıran, bulan, çözen ve üst kademe yönetime sunan bir çalışma grubudur. Çapraz fonksiyonlu ekipler (kalite proje ekipleri, proje ekipleri, karşılıklı fonksiyonel ekipler), üyelerini çeşitli işletme fonksiyonlarından gelen kişilerin oluşturduğu ekiplerdir. Günümüzde örgütler çalışanların sinerjik etkilerinden yararlanabilmek ve belirli projeleri yerine getirebilmek için işletmelerin farklı birimlerinde çalışmakta olan bireyleri bir araya getirmek suretiyle çapraz fonksiyonlu ekipler oluşturmaktadırlar. Sanal ekipler, zaman ve mekân sınırlarını; örgütlerin katı duvarlarını bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin sağladığı güçle aşan ekiplerdir. Kalite Kontrol Çemberleri, çalışanların yaptıkları iş ile ilgili çeşitli sorunların kaynaklarını ve nedenlerini, birlikte çalışarak ve periyodik toplantılar yaparak araştıran, bulan, çözen ve üst kademe yönetimine rapor eden gönüllü kişilerden oluşan bir gruptur.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi etkili bir ekip oluşturmak için ekip üyelerinin sahip olması gereken yetkinliklerden biri değildir?

A
Yenilik Yaratma
B
Bir Çıktı Üretme
C
Denetleme
D
İlişkilendirme
E
Empati Kurma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x