Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“En uygun koşullar altında kullanıldığında, sağlık hizmetleri bilim ve teknolojisinin sağlıkta iyileştirmeler meydana getirme yeteneği” olarak tanımlanan sağlık hizmetleri özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Verimlilik
B
Yasallık
C
Etkenlik
D
Hakkaniyet
E
Etkililik
1 numaralı soru için açıklama 
Etkenlik (efficacy), en uygun koşullar altında kullanıldığında, sağlık hizmetleri bilim ve teknolojisinin sağlıkta iyileştirmeler meydana getirme yeteneğidir. “En uygun koşulları” belirlemek mümkün olmadığında bunun yerine “belirli koşullar altında” terimi kullanılabilir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Feigenbaum’un kaliteyi ilgilendiren maliyetleri (kalite maliyetleri) arasında yer almaz?

A
Önleme maliyetleri
B
Firma içi kalitesizlik maliyetleri
C
Değerleme maliyetleri
D
Toplam maliyetler
E
Firma dışı kalitesizlik maliyetleri
2 numaralı soru için açıklama 
Feigenbaum, toplam kalite kontrol yanında kalite maliyetleri kavramının da öncüsüdür. Kaliteyi ilgilendiren maliyetleri işletim maliyetleri olarak dört bölümde toplamıştır. Bunlar: Önleme maliyetleri, firma içi kalitesizlik maliyetleri, değerleme maliyetleri, firma dışı kalitesizlik maliyetleri olarak isimlendirilmektedir.
Soru 3

Belirli bir maliyet ile sağlıkta daha fazla iyileştirme yapılırsa ya da aynı derecedeki iyileştirmeye daha düşük bir maliyetle ulaşılırsa aşağıdaki durumlardan hangisi oluşur?

A
Verimlilik artar
B
Verimlilik sabit kalır
C
Verimlilik azalır
D
Verimlilik bir süre artar sonra sabit kalır
E
Verimlilikte herhangi bir değişme olmaz
3 numaralı soru için açıklama 
Verimlilik (efficiency), sağlıkta ulaşılabilir iyileştirmeleri azaltmaksızın hizmet maliyetini azaltma yeteneğidir. Belirli bir maliyet ile sağlıkta daha fazla iyileştirme yapılırsa ya da aynı derecedeki iyileştirmeye daha düşük bir maliyetle ulaşılırsa, verimlilik artar.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi 1 Mart 2011 tarihli “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesinde” Hizmet Kalite Standartları boyutlarından birisi değildir?

A
Destek hizmeti yönetimi
B
Kurumsal hizmet yönetimi
C
İndikatör yönetimi
D
Asta ve çalışan güvenliği
E
Laboratuvar yönetimi
4 numaralı soru için açıklama 
1 Mart 2011 tarihli “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesinde” Hizmet Kalite Standartları 5 boyuttan oluşmaktadır. Bunlar: Kurumsal hizmet yönetimi, sağlık hizmeti yönetimi, destek hizmeti yönetimi, indikatör yönetimi, hasta ve çalışan güvenliği.
Soru 5

“Bireysel olarak hastaların ve toplumun tercihlerinin ve değerlerinin önemini belirtir ve bunların sağlık hizmetlerinde karar verme ve politika yapma sürecinde hesaba katılması” olarak tanımlana terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sağlık hizmeti
B
Birey ve toplum içeriği
C
Arzulanan sağlık sonuçları
D
Sağlığa ulaşım olasılığı
E
Profesyonel bilgi
5 numaralı soru için açıklama 
Arzulanan sağlık sonuçları terimi, bireysel olarak hastaların ve toplumun tercihlerinin ve değerlerinin önemini belirtir ve bunların sağlık hizmetlerinde karar verme ve politika yapma sürecinde hesaba katılması anlamına gelir. Terim, hem hizmetin nasıl sunulduğu ve bunun sağlık üzerindeki etkileri arasındaki çok önemli bağlantıya hem de hastaların ve ailelerinin alternatif sağlık bakım müdahaleleri ve bunların beklenen sonuçları hakkında iyi bilgilendirilmiş̧ olmasını sağlama ihtiyacına dikkat çeker.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi “Kabul edilebilirlik” ögelerinden birisi değildir?

A
Erişilebilirlik
B
Hasta-refakatçi ilişkisi
C
Hasta-hizmet sunucusu ilişkisi
D
Hizmetin rahatlık ve konfor sağlayan yönleri
E
Hastaların hizmet ile ilgili tercihleri
6 numaralı soru için açıklama 
Kabul edilebilirlik (acceptability), hastaların ve ailelerinin isteklerine, arzularına ve beklentilerine uygunluk olarak tanımlanır. Hastaların adil ve hakkaniyetli olarak düşündükleri şeylerde dahil B seçeneği dışındaki tüm ögeler bu gruba girerler.
Soru 7

“Yaşam kalitesini ve/veya süresini iyileştirmeye veya sürdürmeye sürekli olarak katkıda bulunan hizmet”.
Yukarıda verilen kaliteli hizmet tanımı aşağıdaki hangi kişi ve/veya kurum tarafından yapılmıştır?

A
Ovretveit
B
Donabedian
C
ABD Tıp Enstitüsü
D
ABD Tabipler Birliği
E
ABD Tıp Enstitüsü
7 numaralı soru için açıklama 
Amerikan Tabipler Birliği yılında kaliteli hizmeti şu şekilde tanımlamıştır: “Yaşam kalitesini ve/veya süresini iyileştirmeye veya sürdürmeye sürekli olarak katkıda bulunan hizmet”.
Soru 8

Aşağıdakilerin hangisi “Kalite” kavramı ile çelişmektedir?

A
Kalite müşteri beklentilerini karşılamayı içerir
B
Kalite ürünün bir özelliğidir
C
Kalite hizmet’in bir özelliğidir
D
Kalite dinamiktir
E
Kalite stabildir
8 numaralı soru için açıklama 
En geniş anlamda kalite, ürün ya da hizmetin bir özelliğidir, müşteri beklentilerini karşılamayı veya aşmayı içerir ve zaman içinde sürekli gelişmektedir. Asla stabil değildir.
Soru 9

ABD Tıp Enstitüsü, sağlık hizmetleri kalitesinin tanımını hangi tarihte yapmıştır?

A
1985
B
1986
C
1987
D
1990
E
1992
9 numaralı soru için açıklama 
En çok atıfta bulunulan ve kabul gören sağlık hizmetleri kalitesi tanımlarından biri 1990’da ABD’de Tıp Enstitüsü tarafından ifade edilmiştir. Buna göre, sağlık hizmetlerinin kalitesi “bireylere ve topluma sunulan sağlık hizmetlerinin, arzulanan sağlık sonuçlarına ulaşma olasılığını artırma ve şimdiki profesyonel bilgiyle tutarlı olma derecesi”dir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında hasta tatmininin önem taşıdığını düşündüren nedenlerden biri değildir?

A
İnsancıl Nedenler
B
Pazarlama
C
Duygusal Nedenler
D
Ekonomik Nedenler
E
Klinik Etkililik
10 numaralı soru için açıklama 
Hasta memnuniyeti ve tatmini, sağlık kurumlarında hizmet kalitesini değerlendirmede kullanılan temel kriterlerden biridir. Sağlık kurumlarında hasta tatmininin dört nedenden ötürü önem taşıdığı ileri sürülmektedir. Bunlar; İnsancıl nedenler, ekonomik nedenler, pazarlama ve klinik etkililiktir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi hasta memnuniyetinde kalitatif araştırmalar kullanılarak ölçülebilir?

A
Görüşmeler
B
Grup görüşmeleri
C
Konsültasyonlar
D
Gözlemler
E
Anketler
11 numaralı soru için açıklama 
Görüşmeler, odak grup görüşmeleri, gözlemler ve videoteyp konsültasyonlar kalitatif: Yüz yüze yapılan anketler, posta araştırmaları, telefon görüşmeleri ve rutin taburcu anketleri kantitatif veri sağlayan yöntemlerdir.
Soru 12

Müşteri Memnuniyeti Modellerinden “ işletmelerin müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi ile tüketici tatmini arasındaki ilişkiyi ortay çıkaran” model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kano modeli
B
Hipotezin Testi Modeli
C
Benzeşim-Zıtlık Modeli
D
Çelişki Modeli
E
Olumsuzluk Modeli
12 numaralı soru için açıklama 
Mal ve hizmetleri kullanan müşterilerin beklentileri ile elde ettikleri fayda arasındaki uygunluk temel alınmak üzere 5 model vardır. İşletmelerin müşteri beklentileri ile tüketici tatmini arasındaki ilişkiyi kano modeli ortaya koymaktadır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında kullanılan veri toplama yöntemlerinden olan kantitatif yöntemlerin özellikleri arasında değildir?

A
Standardizasyon ve kontrol olanağı sağlar.
B
Yanlılık ve subjektiviteyi azaltır.
C
İstatistiksel değeri vardır.
D
Maliyeti düşüktür.
E
Bireysel farklılıkları daha iyi yansıtır.
13 numaralı soru için açıklama 
Sağlık kurumlarında kullanılan veri toplama yöntemlerinden olan kantitatif yöntemlerin özellikleri: standardizasyon ve kontrol olanağı sağlaması, yanlılık ve subjektiviteyi azaltması, istatistiksel değeri olması ve maliyetinin düşük olmasıdır.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi müşteri kavramı içinde diğerlerinden farklıdır?

A
Refakatçiler
B
Sosyal güvenlik kurumu
C
Medya
D
Sağlık Bakanlığı
E
Dernekler
14 numaralı soru için açıklama 
Sağlık Bakanlığı dışında diğerleri Sağlık kuruluşlarında dış müşterileri kapsarken Sağlık Bakanlığı global müşteri grubunda yer alır.
Soru 15

Sağlık hizmetlerinde hastanın pasif rolden aktif role geçişi hangi yılın sonlarında başlamıştır?

A
1960
B
1962
C
1965
D
1967
E
1969
15 numaralı soru için açıklama 
Sağlık hizmetlerinde hasta/bireyin pasif rolden aktif role geçişi 1960'ların sonlarında başlamıştır. Bu yıllarda ortaya çıkan teknolojik gelişmeler, sağlık sisteminde önemli değişikliklere neden olmuştur.
Soru 16

“Mal veya hizmetlerden dolaylı olarak etkilenen kişi ve kuruluşlar” olarak tanımlanan müşteri grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
İç müşteri
B
Dış müşteri
C
Birincil müşteri
D
Global müşteri
E
Serbest müşteri
16 numaralı soru için açıklama 
Global müşteri; mal veya hizmetlerden dolaylı olarak etkilenen kişi ve kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır. Hizmetlerin sunulduğu bölge veya dış ülkelerde yaşayan insanları veya örgütleri, global müşteriye örnek olarak sayabiliriz.
Soru 17

Sherif ve Houland tarafından “beklentilere karşı performansın göreceli önemi, aralarındaki farka bağlı olmaktadır” şeklinde ele alınan müşteri memnuniyeti modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Benzeşim-Zıtlık Modeli
B
Olumsuzluk Modeli
C
Hipotezin Testi Modeli
D
Kano Modeli
E
Çelişki Modeli
17 numaralı soru için açıklama 
Benzeşim-Zıtlık Modeli: Sherif ve Houland tarafından, beklentilere karşı performansın göreceli önemi, aralarındaki farka bağlı olmaktadır, şeklinde ele alınmıştır. Benzeşim Zıtlık Teorisi, performansın bir müşterinin kabul bölgesi içinde yer alması durumunda, beklentilerin gerisinde kalmış olsa bile bu uyumsuzluğu göz ardı edebileceğini, benzeşim sürecinin işleyeceğini ve performansın kabul edilebilir bulunacağını ileri sürer.
Soru 18

Sağlık hizmetlerinin kalitesini iyileştirmek amacıyla ülkemizde kurulan Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) sayısı kaçtır?

A
154
B
180
C
184
D
194
E
200
18 numaralı soru için açıklama 
Ülkemizde sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini iyileştirmek amacıyla 184 SABİM (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi) kurulmuştur. Bu iletişim merkezinin kuruluş amacı, halkın Sağlık Bakanlığı ile ilgili her türlü sorun, şikâyet, öneri ve taleplerinin dinlenerek değerlendirilmesi, iletilen sorunlara anında ve yerinde müdahale edilerek çözüm üretilmesi, bürokratik süreçlerin hızlandırılarak Bakanlığın hizmet kalitesinin artırılmasıdır.
Soru 19

EUROPEP ölçeği European Working Party on Quality in Family Practice (EQuiP) tarafından hangi yılda geliştirilmiştir?

A
1999
B
2000
C
2001
D
2003
E
2006
19 numaralı soru için açıklama 
EUROPEP ölçeği (European Patients Evaluate General/Family Practice), Dünya Aile Hekimleri Birliği (WONCA ) Avrupa örgütünün bir alt birimi olan European Working Party on Quality in Family Practice (EQuiP) tarafından 1999 yılında geliştirilmiş ve hâlen 25 Avrupa ülkesinde (Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere, Türkiye) kullanılmaktadır.
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,25. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x