Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Kalite kontrolü için ölçme, geri bildirim sağlar.
II. Operasyonel kalite planlama için ölçme, müşteri ihtiyaçlarını sözel hale getirir.
III. Kalite iyileştirme için ölçme, insanları motive edebilir, iyileştirme fırsatlarını önceliklendirebilir.
IV. Stratejik kalite yönetimi için ölçme, amaçları belirlemek için girdi sağlar.
V. Kalite kontrolü için ölçme problemler ortaya çıktığında uyarı sağlar,
IV. Operasyonel kalite planlama için ölçme, ürün ve süreç yeterliliklerini sayısal hale getirir.
Ölçme ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I, II ve III
B
II ve V
C
II, III, IV ve V
D
I, III, IV ve VI
E
I ve III
1 numaralı soru için açıklama 
Kalite kontrolü için ölçme, geri bildirim ve problemler konusunda erken uyarı sağlar. Operasyonel kalite planlama için ölçme, müşteri ihtiyaçlarını, ürün ve süreç yeterliliklerini sayısal hale getirir. Kalite iyileştirme için ölçme, insanları motive edebilir, iyileştirme fırsatlarını önceliklendirebilir ve nedenleri teşhis etmeye yardım edebilir. Stratejik kalite yönetimi için ölçme, amaçları belirlemek için girdi sağlar ve daha sonra performansın gözden geçirilmesi için veri sunar.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi süreç ölçü örneklerinden birisidir?

A
Asistan sayısı
B
1000 dozda istenmeyen ilaç olayı
C
Hasta güvenliği eğitimi alan çalışan sayısı
D
Yöneticilerin nitelikleri
E
Mamografi yapılan kadın sayısı
2 numaralı soru için açıklama 
Süreç ile ilgili ölçü örnekleri: İşlem tamamlanma süresi Hastaların ortalama bekleme süresi Hamileliğin ilk üç ayında doğum öncesi bakım alanların yüzdesi Mamografi yapılan kadın sayısı Pozitif güvenlik kültürü bildiren çalışan yüzdesi.
Soru 3

1 Mart 2011 tarihli “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” ekinde yer alan Hastane Hizmet Kalite Standartları dört dikey ve bir yatay boyuttan (Hasta ve Çalışan Güvenliği) oluşmaktadır. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi dikey boyutlar arasında yer almaz?

A
Hasta ve Çalışan Güvenliği
B
Destek Hizmeti Yönetimi
C
Sağlık Hizmeti Yönetimi
D
Kurumsal Hizmet Yönetimi
E
İndikatör Yönetimi
3 numaralı soru için açıklama 
1 Mart 2011 tarihli “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” ekinde yer alan Hastane Hizmet Kalite Standartları dört dikey boyut sırasıyla: kurumsal hizmet yönetimi, sağlık hizmeti yönetimi, destek hizmeti yönetimi ve indikatör yönetimidir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi radyoloji bölümünde hastaların röntgen filmlerinin çekilmesi ile ilgili adımlardan birisi değildir?

A
Hastanın doktoru röntgen tetkiki isteminde bulunur.
B
Radyoloji bölümü röntgen çekimini programlar.
C
Hasta radyoloji bölümüne geldiğinde kayıt yaptırır.
D
Röntgen filmi çekilir.
E
Doktor radyoloji uzmanına hastanın röntgen sonuçları ile ilgili bilgi verir.
4 numaralı soru için açıklama 
Radyoloji bölümünde hastaların röntgen filmlerinin çekilmesi. Bu fonksiyon çeşitli adımları içerir: 1. Hastanın doktoru röntgen tetkiki isteminde bulunur. 2. Radyoloji bölümü röntgen çekimini programlar. 3. Hasta radyoloji bölümüne geldiğinde kayıt yaptırır. 4. Röntgen filmi çekilir. 5. Radyoloji uzmanı röntgen filmini yorumlar. 6. Radyoloji uzmanı hastanın doktoruna röntgen sonuçları ile ilgili bilgi verir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ölçümlerin sağladığı temel amaçlardan birisi değildir?

A
Kanılara göre değil, gerçeklere göre yönetmemize yardım eder.
B
Bize nasıl yaptığımızı söyler ve iyileştirmeler yapmak için bizi motive eder.
C
Sürekli iyileştirmeyi mümkün kılar, dürtü ya da içgüdüler yerine bilgiye dayalı olarak iyileştirme önceliklerini belirlememize imkân vererek karar vermeyi aydınlatır.
D
Kaynakların verimli kullanımını sağlar.
E
Performans hakkında personel arasındaki düşünce farklılıklarını çözümler.
5 numaralı soru için açıklama 
Ölçümler çeşitli temel amaçları gerçekleştirir: - Kanılara göre değil, gerçeklere göre yönetmemize yardım eder. - Bize nasıl yaptığımızı söyler ve iyileştirmeler yapmak için bizi motive eder. - Sürekli iyileştirmeyi mümkün kılar, dürtü ya da içgüdüler yerine bilgiye dayalı olarak iyileştirme önceliklerini belirlememize imkân vererek karar vermeyi aydınlatır.- Performans hakkında personel arasındaki düşünce farklılıklarını çözümler. - Bilgi/kanıt sağlar. Bir puantaj cetveli (scorecard) olmadan kazanıyor musunuz yoksa kaybediyor musunuz bilemezsiniz. Kazanmanın kanıtı gurur ve kutlamaları tetikler; problemlerin kanıtı iyileştirme girişimlerini ateşler.
Soru 6

Ölçme sonuçlarını bir ölçütle kıyaslayarak ölçülen nitelik hakkında bir karara varma süreci olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ölçme
B
Ölçüt
C
Değerlendirme
D
İyileştirme
E
Ölçüm
6 numaralı soru için açıklama 
Ölçme, bireylerin, nesnelerin ya da sistemlerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin belirlenerek sonuçların sembollerle ve özellikle sayı sembolleriyle ifade edilmesidir. Değerlendirme ise, ölçme sonuçlarını bir ölçütle kıyaslayarak ölçülen nitelik hakkında bir karara varma sürecidir.
Soru 7

Aşağıdakileden hangisi kıyaslama tekniğinin özelliklerinden birisi değildir?

A
Süreklilik gerektiren sistematik bir çalışmadır.
B
Örgüt içi, sektörel ve genel anlamda çok yönlü araştırma ve karşılaştırmalara olanak tanımaktadır.
C
Salt diğer örgütlerin elde ettiği sonuçlarla ilgilenir.
D
Tüm sektörlerde uygulanabilen bir tekniktir.
E
Bir uyarlama faaliyetidir.
7 numaralı soru için açıklama 
Kıyaslama tekniğinin özellikleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir: - Kıyaslama tekniği, süreklilik gerektiren sistematik bir çalışmadır. - Kıyaslama tekniği çift yönlü (karşılıklı) bir bilgi alışverişi ve çıkar sağlamayı amaçlar. - Kıyaslama tekniği salt diğer örgütlerin elde ettiği sonuçlarla değil, bu sonuçların nasıl elde edildiği ile ilgilenir. - Kıyaslama tekniği, yalnızca “rakiplerle karşılaştırma yapma” anlamına gelmemekte; örgüt içi, sektörel ve genel anlamda çok yönlü araştırma ve karşılaştırmalara olanak tanımaktadır. - Kıyaslama tekniği, kesinlikle bir kopyalama ve taklit aracı değildir, bir uyarlama faaliyetidir. - Kıyaslama tekniği, tüm sektörlerde uygulanabilen bir tekniktir.
Soru 8

Ölçünün ölçtüğünü iddia ettiği şey ile ilişkili olma derecesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faydalılık
B
Kanıta Dayalılık
C
Güvenirlik
D
Geçerlik
E
İlgililik
8 numaralı soru için açıklama 
Bir kalite ölçüsünün geçerliği, ölçünün ölçtüğünü iddia ettiği şey ile ilişkili olma derecesini ifade eder. Cevaplanması gereken anahtar soru, kalitenin varlığını ya da yokluğunu göstermek üzere seçilen ölçülerin gerçekten hasta bakımında kaliteyi gösterip göstermediğidir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yapı ölçü örneklerinden birisidir?

A
Kalite yönetim biriminin varlığı
B
İşlem tamamlanma süresi
C
Hastaneye yeniden yatış yüzdesi
D
Hastaların ortalama bekleme süresi
E
Pozitif güvenlik kültürü bildiren çalışan yüzdesi
9 numaralı soru için açıklama 
Yapı ile ilgili ölçü örnekleri: Yöneticilerin nitelikleri Hastanenin akreditasyon veya sertifikasyon durumu Hasta güvenliği eğitimi alan çalışan sayısı Kalite yönetim biriminin varlığı Asistan sayısı.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi veri toplamak için kullanılabilecek dosyalardan birisidir?

A
İşletim sistemi
B
Yönetsel dosyalar
C
Programlama
D
Yazılım
E
Veri girişi
10 numaralı soru için açıklama 
Pay, payda ve ölçüyü geliştirmek için gereken diğer öğeleri oluşturmak amacıyla veri toplamak için aşağıdakileri içeren çeşitli bilgisayarlı veri tabanları ve yazılı dokümanlar kullanılabilir: - Yönetsel dosyalar. - Hasta kayıtları. - Çeşitli iş bilgileri ve klinik bilgiler.
Soru 11

I. Ekip üyelerini direk olarak belirlemek,
II. Ekip oluşturmak için yoğun bir ön hazırlık yapmak,
III. Ekibin açık bir amaca sahip olmasını sağlamak,
IV. Uzak ve büyük sonuçlar hedeflemek,
V. Doğru bağlantıları kurmak,
VI. Doğru ekip üyelerini seçmek,
Yukarıda verilenlerden hangileri bir liderin etkin bir çapraz fonksiyonlu ekip kurmak için dikkat etmesi gerekenler arasında sayılabilir?

A
I, II, III, IV
B
II, III, V, VI
C
II, III
D
II, IV
E
III, IV
11 numaralı soru için açıklama 
Bir liderin etkin bir çapraz fonksiyonlu ekip kurmak için dikkat etmesi gerekenler: doğru ekip üyelerini seçmek, ekibin açık bir misyon bildirgesine ve amacına sahip olmasını sağlamak, doğru bağlantıları kurmak, ulaşılabilir ve dikkate değer sonuçlar hedeflemek, ekibin temel kuralları anlaması ve üzerinde uzlaşmaya varılması ve ekip oluşturmak için yoğun bir ön hazırlık yapmaktır.
Soru 12

Örgütlerde ekip çalışmasının tercih edilmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yüksek performans sağlamak
B
İş yükünü azaltmak
C
Maddi kazancı artırmak
D
Personel ihtiyacını azaltmak
E
Personeller arası rekabeti artırmak
12 numaralı soru için açıklama 
Örgütlerde ekip çalışmasının tercih edilmesinin temel amacı, işletme stratejileri doğrultusunda yüksek performans sağlamaktır. Ayrıca ekipler sayesinde değişiklikleri yakından takip eden ve çabuk oluşup çabuk dağılabilen esnek bir yapıya sahip örgütsel yapılar oluşmaktadır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi grup kavramının temel özelliklerinden değildir?

A
En az iki kişinin varlığı
B
Üyeler arası iletişim, bilinçli topluluk
C
Her üyenin amaçların gerçekleştirilmesine katkısı
D
Eylem biçimi üzerinde birleşme
E
Grubu yönetebilen liderin olmaması
13 numaralı soru için açıklama 
Gruplar iki veya daha fazla kişinin bir araya gelmesi ile oluşur. Oysa, bir ekipten söz edebilmek için söz konusu insan gruplarının bazı temel özelliklere sahip olması gerekmektedir. Gruplar disiplin altına alınmış eylemlere giriştiklerinde ekip niteliği kazanmaktadırlar. Ekipler gruplardan farklı olarak ortak bir amaç belirlerler, ekibin hedefleri konusunda görüş birliğine varırlar, ortak bir çalışma yaklaşımı belirler ve birbirlerini tamamlayıcı beceriler geliştirirler. Ayrıca faaliyetlerin sonuçlarının sorumluluğunu paylaşırlar (Bakınız Şekil 4.1). Ekip ve grup sözcükleri kimi zaman birbirlerinin yerine kullanılmasına rağmen aynı dinamikleri taşımazlar. Ekipler gruplardan farklıdır. Grup; en az iki kişiden oluşan, aralarında düzenli bir etkileşim kuran ve ortak bir amacı paylaşan insanlardan meydana gelmektedir. Diğer bir tanıma göre grup, birbirleriyle etkileşim içerisinde bulunan, psikolojik olarak birbirlerinin varlığından haberdar olan ve kendisini bir grup olarak algılayan küçük veya büyük birey topluluklarıdır. Gruplarda bireylerin amacı, kendi çalıştığı yerde bireysel açıdan başarılı olmasını sağlamaktır. Ortak bir çaba ile pozitif bir sinerji yaratılarak grubun genel performansını artırmak söz konusu olmayabilir. Grubun amacı örgütün amacı ile aynıdır ve çoğunlukla katı ve atanmış bir liderlik gerektirmektedir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kendi kendini yöneten ekibin özelliklerinden değildir?

A
Güven ve saygıya dayanan bir ilişki düzeni kurma
B
Her üyenin diğer üyelerin farklı yaklaşım ve tutumlarına saygı duyması ve anlaması
C
Etkin iletişim
D
İş ile özel yaşam arasında bir denge kurma
E
Karar verme sürecinde bireysel davranma
14 numaralı soru için açıklama 
Karar verme sürecinde bireysel davranma, kendi kendini yöneten ekibin özellikleri arasında yer almaz. Bu nedenle doğru seçenek E'dir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sanal ekip üyelerinin sahip olması gereken özelliklerden değildir?

A
İletişim kurmada iyi becerilere sahip olmak
B
Yetenekli olmak
C
Tek yönlü düşünen bireyler
D
Yenilikçi olmak
E
Belirli birkaç konuda uzmanlığa sahip olmak
15 numaralı soru için açıklama 
C seçeneğindeki Tek yönlü düşünen bireyler, sanal ekip üyelerinin sahip olması gereken özellikler arasında değildir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangileri kalite çemberlerinin temel ilkelerinden değildir?

A
Süreklilik
B
Ödüllendirme
C
Üst yönetimin desteklemesi
D
Farklı amaçlara yönelik çalışmalar
E
Gönüllülük
16 numaralı soru için açıklama 
Kalite çemberlerinin amaçlara uygun bir şekilde yürütülebilmesi ancak bazı temel ilkelere uyulması ile mümkün olmaktadır. Bu ilkeler; gönüllülük, süreklilik, tam katılım, eğitim, üst yönetimin desteği ve ödüllendirmedir.
Soru 17

I. Ortak bir amacı benimseme.
II. Güven ve saygıya dayanan bir ilişki düzeni kurma.
III. Faaliyete geçmeden önce detaylı şekilde planlama.
IV. Ekip üyelerini problem çözme ve karar alma süreçleri içine dahil etme.
Yukarıda sıralanan özellikler aşağıdaki ekip türlerinden hangisini ifade eder?

A
Yönlendirici Komiteler
B
Sanal Ekipler
C
Çapraz Fonksiyonlu Ekipler
D
Kendi Kendini Yöneten Ekipler
E
Problem Çözme Ekipleri
17 numaralı soru için açıklama 
Kendi kendini yöneten ekiplerin temel özellikleri arasında: ortak bir amacı benimseme, güven ve saygıya dayanan bir ilişki düzeni kurma, faaliyete geçmeden önce detaylı şekilde planlama, ekip üyelerini problem çözme ve karar alma süreçleri içine dâhil etme özellikeri yer almaktadır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ekiplerin gruplardan farklı olarak sahip olması gereken özelliklerden biridir?

A
Her üyenin amaçların gerçekleştirilmesine katkısı.
B
Amaçlara ulaşım konusunda anlaşma.
C
Eylem biçimi üzerinde birleşme.
D
Üyeler arasından grubu yöneltmek üzere seçilen kişi (lider) konusunda anlaşma.
E
Doğrudan ve açık iletişim.
18 numaralı soru için açıklama 
Gruptan söz edebilmek için şu temel özelliklerin bulunması gerekmektedir: En az iki kişinin varlığı; üyeler arası iletişim, bilinçli topluluk; her üyenin amaçların gerçekleştirilmesine katkısı; amaçlara ulaşım konusunda anlaşma; eylem biçimi üzerinde birleşme; üyeler arasından grubu yöneltmek üzere seçilen kişi (lider) konusunda anlaşma. Dolayısıyla A, B, C ve D şıklarında verilenler grupların temel özellikleridir. Ancak E şıkkında verilen doğrudan ve açık iletişim ekiplerin gruplardan farklı olarak sahip olması gereken özelliklerdendir. Doğrudan ve açık iletişimin açıklaması ise şu şekildedir: Üyeler arası iletişim, tüm ekip elemanlarının kararlara katılmalarının sağlanmasıyla, açık, hoşgörülü ve samimi bir havada gerçekleştirilmelidir. Gizli maksat ve çatışmaların yansımadığı açık iletişim akışı sağlanmalıdır.
Soru 19

“Çalışanların yaptıkları iş ile ilgili çeşitli sorunların kaynaklarını ve nedenlerini, birlikte çalışarak ve periyodik toplantılar yaparak araştıran, bulan, çözen ve üst kademe yönetimine rapor eden gönüllü kişilerden oluşan bir gruptur.”
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

A
Kalite Kontrol Çemberi
B
Yönlendirici Komiteler
C
Problem Çözme Ekipleri
D
Çapraz Fonksiyonlu Ekipler
E
Sanal Ekipler
19 numaralı soru için açıklama 
Yönlendirici komiteler, TKY ile ilgili politikaları belirlemekten ve bu politikaların uygulanmasına rehberlik etmekten sorumludur. Problem çözme ekipleri genellikle aynı mesleki faaliyet içinde olan veya aynı birimde çalışan ve sayıları 5-10 kişi arasında değişen gönüllü kişilerin oluşturduğu küçük gruplardır. Birlikte çalışmak suretiyle periyodik toplantılar yaparak, belirlenen problemlerin kaynaklarını, nedenlerini araştıran, bulan, çözen ve üst kademe yönetime sunan bir çalışma grubudur. Çapraz fonksiyonlu ekipler (kalite proje ekipleri, proje ekipleri, karşılıklı fonksiyonel ekipler), üyelerini çeşitli işletme fonksiyonlarından gelen kişilerin oluşturduğu ekiplerdir. Günümüzde örgütler çalışanların sinerjik etkilerinden yararlanabilmek ve belirli projeleri yerine getirebilmek için işletmelerin farklı birimlerinde çalışmakta olan bireyleri bir araya getirmek suretiyle çapraz fonksiyonlu ekipler oluşturmaktadırlar. Sanal ekipler, zaman ve mekân sınırlarını; örgütlerin katı duvarlarını bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin sağladığı güçle aşan ekiplerdir. Kalite Kontrol Çemberleri, çalışanların yaptıkları iş ile ilgili çeşitli sorunların kaynaklarını ve nedenlerini, birlikte çalışarak ve periyodik toplantılar yaparak araştıran, bulan, çözen ve üst kademe yönetimine rapor eden gönüllü kişilerden oluşan bir gruptur.
Soru 20

Üyelerin, görevin düşündüklerinden zor olduğunu fark etmeleri sonucunda moral ve motivasyon genellikle düşüktür. Ekip hedeflerinin belirlendiği, iş yapma yöntemlerinin tasarlandığı, yenilik ve verimliliğe ortam oluşturulan bu aşama başarılı bir şekilde atlatılamazsa ekipten yüksek verim elde edilemez.
Yukarıda bilgileri verilen aşama ekip oluşumu ve gelişiminin hangi aşamasıdır?

A
Kuruluş Aşaması
B
Fırtına Aşaması
C
Biçimlenme aşaması
D
Başarma Aşaması
E
Dağılma Aşaması
20 numaralı soru için açıklama 
Kuruluş aşaması, ekip üyelerinin birbirlerini tanıma, anlama ve öğrenme aşamasıdır. Bu aşamada üyeler ekibe uyum sağlayıp sağlayamayacakları ve birbirleri ile çalışıp çalışamayacakları konusunda endişe duyarlar. Fırtına aşamasında ekip üyelerinin kişilikleri ön plana çıkar. Bu aşamada, hedeflere, stratejilere ve politikalara ilişkin farklı bakış açıları vardır. Bu farklı bakış açıları çatışmaya yol açabilir. Bu aşamada üyelerin beklediği roller vardır. Üyelerin bu rolleri elde edememesi hayal kırıklığına neden olabilir ve üyeler arasında rekabet gelişebilir. Dolayısıyla bu aşamada üyeler arasında ilişkiler genellikle gergindir ve ekip içinde panik havası söz konusu olabilir. Başarma aşaması boyunca ekip beklenen görevlerin yerine getirilmesine ve ekibin sorumluluğunda olan sorunların çözümüne odaklanır. Ekip bu aşamada en verimli dönemini yaşamaktadır. Bu aşamada üyelerin enerjisi ve yaratıcılığı yüksek seviyededir. Sonuca ulaşabilmek için üyeler birbirleriyle iş birliği içinde çalışmakta, bilgi alışverişinde bulunmakta ve olabilecek anlaşmazlıklar göz ardı edilerek çözüm önerileri geliştirilmektedir. Dağılma aşaması, sürekli olmayan, belli bir görevi yerine getirdikten sonra ayrılacak ekipler için geçerlidir. Ekip başladığı tüm görevleri tamamlamış ve hedeflerine ulaşmıştır. Bu aşamada çalışmalar başarma aşamasındaki hızını kaybeder ve gittikçe yavaşlayarak durur. Artık en önemli şey görevi yerine getirmek değil, başlanmış görevlerin bitirilmesidir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x