Sağlık Sigortacılığı 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Sağlık Sigortacılığı 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sağlık profesyonellerine yapılan ödeme yöntemlerinden değildir?

A
Günlük ödeme
B
Kişi başına ödeme
C
Hizmet başına ödme
D
Maaş
E
Prim ödemesi
1 numaralı soru için açıklama 
Sağlık sigortacılığında ödeme yöntemleri, sağlık profesyonelleri ve sağlık kurumlarına yapılan ödemelere göre iki başlık altında incelenebilir. Bunlar Sağlık Personellerine Ödeme Yöntemleri ve Sağlık Kurumlarına Ödeme Yöntemleridir. Sağlık Profesyonellerine Ödeme Yöntemleri : Maaş Yöntemi Hizmet Başına Ödeme Yöntemi Kişi Başına Ödeme Yöntemi Prim Ödemesi Yöntemi Vaka Başına Ödeme Yöntemi Sağlık Kurumlarına Ödeme Yöntemleri: Bütçe Ödemesi Yöntemi Hizmet Başına Ödeme Yöntemi Günlük Ödemeler Yöntemi Kişi Başına Ödeme Yöntemi Vaka Başına Ödeme Yöntemi Düz Oranda Ödeme Yöntemi.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarına yapılan ödeme yöntemlerinden değildir?

A
Bütçe ödemesi
B
Kişi başına
C
Vaka başına
D
Hizmet başına
E
Maaş
2 numaralı soru için açıklama 
Sağlık sigortacılığında ödeme yöntemleri, sağlık profesyonelleri ve sağlık kurumlarına yapılan ödemelere göre iki başlık altında incelenebilir. Bunlar Sağlık Personellerine Ödeme Yöntemleri ve Sağlık Kurumlarına Ödeme Yöntemleridir. Sağlık Profesyonellerine Ödeme Yöntemleri : Maaş Yöntemi Hizmet Başına Ödeme Yöntemi Kişi Başına Ödeme Yöntemi Prim Ödemesi Yöntemi Vaka Başına Ödeme Yöntemi Sağlık Kurumlarına Ödeme Yöntemleri: Bütçe Ödemesi Yöntemi Hizmet Başına Ödeme Yöntemi Günlük Ödemeler Yöntemi Kişi Başına Ödeme Yöntemi Vaka Başına Ödeme Yöntemi Düz Oranda Ödeme Yöntemi.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi maaş ödeme yönteminin dezavantajlı özelliklerinden birisidir?

A
Hizmet kalitesini artırıcı teşvikler yoktur
B
Maliyetlerin kontrol altında tutulmasını sağlar
C
Bütçe yönetimi kolaydır
D
Yönetim giderlerini azaltır
E
Hizmeti sunanların finansal riski çok azdır
3 numaralı soru için açıklama 
Maaş Yönteminde, sağlık çalışanlarının verimliliklerini artıracak şekilde çalışmalarını sağlayacak teşvik yoktur.
Soru 4

Türkiye’de TİG’e temel olacak yapı için hangi ülke modeli örnek alınmıştır?

A
Avustralya
B
İsveç
C
Almanya
D
İngiltere
E
İtalya
4 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de yatan hastalara yönelik ödeme yöntemi olan TİG konusunda 2005 yılında başlayan çalışmalar, 2009 yılında sonuçlanmıştır. Türkiye’de TİG’e temel olacak yapı için Avustralya örneği ele alınmıştır. Çalışmalarda Türkiye’ye ait TİG yapısının oluşturulması ve bu yapı için de her bir TİG için ulusal maliyetleri temsil eden bağıl değerlerin oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu sürecin sonlanmasına değin Avustralya bağıl değerlerinin kullanılması öngörülmektedir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ödeme sisteminin paydaşlarından değildir?

A
Sigorta kurumu
B
Tıbbi cihaz üreticisi
C
Sigortalı
D
Sağlık Kurumu
E
Sağlık profesyoneli
5 numaralı soru için açıklama 
Sağlık hizmetlerinde ödeme sistemi, sağlık hizmetini finanse eden kurumun, sağlık hizmetini üreten kuruma veya kişilere, güvence altına alınan bireylerin kullandığı hizmet karşılığında ödeme yapmasını kapsamaktadır. Ödeme sistemleri; finansal kaynakların kamu otoritesi, kullanıcı veya sigorta kurumu gibi kuruluşlardan veya finans mekanizmalarından alınıp, hekim, diş hekimi, hemşire gibi bireysel sağlık hizmeti sunucuları veya hastaneler, klinikler gibi kurumsal hizmet sunucularına tahsis edilmesi olarak tanımlanabilmektedir. Yani ödeme sistemi, finanse eden ve hizmet üreten (bireysel veya kurumsal) arasındaki ilişkiyi tanımlamaktadır. Bu ilişkide kullanılan yöntemler, sağlık hizmeti üretenlerin ve hizmeti alanların davranışlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Kullanılan ödeme yöntemleri, sigortalıları adına ödemede bulunan sigorta kurumunun harcamalarının boyutunu da belirlemektedir. Bu açıdan, bir ülkede sağlık sigortası kurumu tarafından seçilen ödeme yöntemi ya da yöntemleri, tüm paydaşların (hizmet alıcıları, hizmet üreticileri, hizmeti ödeyicileri) üzerinde önemle durdukları bir konudur.
Soru 6

“Paranın sigorta kurumundan bireysel ve kurumsal hizmet sunucularına aktarılmasına” ne denir?

A
Maliyet
B
Finansman
C
Ödeme
D
Harcama
E
Bütçe
6 numaralı soru için açıklama 
Sağlık hizmetlerinde ödeme yöntemleri, sağlık hizmetini finanse eden kurumun, sağlık hizmetini üreten kuruma, güvence altına alınan bireylerin kullandığı hizmet karşılığında ödeme yapmasını içermektedir. Kısaca ödeme sistemi, finanse eden ve hizmeti üreten (bireysel veya kurumsal) arasındaki ilişkiyi tanımlamaktadır. Bu ilişkide kullanılan yöntemler, sağlık hizmetini üretenlerin ve hizmeti alanların davranışlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Kullanılan ödeme yöntemleri, sigortalıları adına ödemede bulunan sigorta kurumunun harcamalarının boyutunu da belirlemektedir. Bu açıdan, bir ülkede sağlık sigortası tarafından seçilen ödeme yöntemi ya da yöntemleri, tüm paydaşların (hizmet alıcıları, hizmet üreticileri, hizmeti ödeyicileri) üzerinde önemle durdukları bir konudur. Sağlık hizmetlerinde ödeme sistemi, sağlık hizmetini finanse eden kurumun, sağlık hizmetini üreten kuruma veya kişilere, güvence altına alınan bireylerin kullandığı hizmet karşılığında ödeme yapmasını kapsamaktadır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sağlık profesyonellerine yapılan ödeme yöntemlerinin özelliklerinden biri değildir?

A
Etkili ve verimli tıbbi bakım verilmesi
B
Hasta tatminini sağlaması
C
İşlerini istedikleri coğrafi bölgede yapmalarını sağlaması
D
Hizmet sunum sistemine uygun olması
E
İşlerinden tatmin olmalarını sağlaması
7 numaralı soru için açıklama 
Sağlık hizmeti sunucuları, herhangi bir hastane veya sağlık kuruluşunda ücret karşılığında sağlık hizmeti sunanlar ile kendi adına ya da kendi hesabına sağlık hizmeti sunan kişilerden oluşmaktadır. Bireysel sağlık hizmeti sunucuları; aile hekimleri, uzmanlar, fizik tedavi uzmanları, diş hekimleri veya evde bakım hemşireleri olabilir. Ancak sağlık profesyonellerine yapılan ödemelerden bahsedildiğinde genellikle lieteratürde hekimlere yapılan ödemeler esas alınmaktadır. Hekimlerin motivasyonu üzerinde önemli etkileri olan ödeme yöntemleri arasında mükemmel olarak değerlendirilebilecek bir yöntemin olmadığı ifade edilebilir. Ancak, en uygun koşulları sağlayacak yöntemin özellikleri aşağıda verilmektedir. Buna göre hekimlere ödeme yöntemi; 1 . Hekimlerin işlerinden tatmin olmalarını sağlamalı, 2 . Hasta tatminini sağlamalı, 3 . Etkili ve verimli tıbbi bakım verilmesini sağlamalı, 4 . Hekimlerin ihtiyaç duyulan bilim dallarında ve coğrafik bölgelerde çalışmasını teşvik etmeli, 5 . Hizmet sunum sistemine uygun olmalı, 6 . Parasal teşviklerle maliyet kontrolü arasındaki dengeyi korumalı ve 7 . Hekimlerin klinik özgürlüğünü kısıtlamamalıdır.
Soru 8

Türkiye’de aile hekimlerine ödemede hangi yöntemler kullanılmaktadır?

A
Maaş ve prim
B
Maaş ve kişi başına ödeme
C
Maaş ve hizmet başına ödeme
D
Vaka başına ödeme ve prim
E
Hizmet başına ve prim
8 numaralı soru için açıklama 
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumunda görev alan, şözleşmeli aile hekimlerine yapılan ödemelerde maaş ve kişi başına ödeme yöntemlerinin birlikte kullanıldığı görülmektedir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetinde maliyet kontrolü sağlanması için gerekli görülen temel araçlardan biridir?

A
Verimlilik
B
Ödeme sistemi
C
Maliyet
D
Hizmet miktarı
E
Genel vergiler
9 numaralı soru için açıklama 
İyi tasarlanmış bir ödeme sistemi, gereksiz yere israf edilen kaynakları ve harcamaları engelleyebilir. Bu nedenle ödeme sistemini kurmak ve işletmek, sağlık politikacıları için önemli konulardan birisidir. Maliyet kontrolünün sağlanmasında temel bir araç olarak görülen ödeme sistemi, farklı mekanizmaların birleşimi sonucu farklı yöntemlerle sağlanabilmektedir. Tercih edilecek ödeme sistemleri; kaliteli sağlık hizmeti sunumunu teşvik edecek, daha iyi koşullarda ve ücret seviyesinde çalışılmasını sağlayacak, çalışmak için başka ülkelere gidilmesine engel olabilecek imkânları sağlamalıdır.
Soru 10

Finansal kaynakların kuruluşlardan veya finans mekanizmalarından alınıp, kurumsal hizmet sunucularına tahsis edilmesine ne ad verilir?

A
Finansman
B
Pazarlama
C
Harcama
D
Bütçe
E
Ödeme sistemleri
10 numaralı soru için açıklama 
Ödeme sistemleri; finansal kaynakların kamu otoritesi, kullanıcı veya sigorta kurumu gibi kuruluşlardan veya finans mekanizmalarından alınıp hekim, diş hekimi, hemşire gibi bireysel sağlık hizmeti sunucuları veya hastaneler, klinikler gibi kurumsal hizmet sunucularına tahsis edilmesi olarak tanımlanmaktadır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunda ilk resmi sosyal güvenlik kurumudur?

A
Dilaver Paşa Nizamnamesi
B
Darülaceze
C
Askeri Tekaüt Sandığı
D
Teavün Sandığı
E
Loncalar
11 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı döneminde ilk resmi sosyal güvenlik kurumu 1886 yılında askerler için kurulan “Askeri Tekaüt Sandığı”dır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de özel sigorta şirketleri meslek örgütüdür?

A
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
B
Türkiye Sigortacılar Sendikası
C
Sigortacılar Cemiyeti
D
Sigortacılar Klübü
E
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
12 numaralı soru için açıklama 
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Türkiye’de özel sigorta şirketleri meslek örgütüdür.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de özel sigorta şirketlerinin birliğidir?

A
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
B
Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Birliği
C
Bağımsız Çalışan Esnaf ve Sanatkârlar Birliği
D
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
E
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
13 numaralı soru için açıklama 
Özel sigortaların meslek kuruluşu olan Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği 1987 yılında Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olma hakkını elde etmiştir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi SGK da sağlık sigortası ile ilgilenen birimdir?

A
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
B
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
D
Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü
E
Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü
14 numaralı soru için açıklama 
Sosyal güvenlik mevzuatında genel sağlık sigortası ile ilgili konularda verilen görevleri yapmak Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün görevidir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sosyal sağlık sigortası hizmetini veren kurumdur?

A
Yeşil Kart
B
Emekli Sandığı
C
Bağ-Kur
D
Sosyal Sigortalar Kurumu
E
Sosyal Güvenlik Kurumu
15 numaralı soru için açıklama 
SGK 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarının yürütülmesinden sorumlu tutulmuştur.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi primsiz sisteme bir örnektir?

A
Sosyal Sigortalar Kurumu
B
Emekli Sandığı
C
Yeşil Kart
D
Bağ-Kur
E
Hepsi
16 numaralı soru için açıklama 
Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nın verdiği hizmet primli sistem kapsamında ele alınmaktadır. Primli sistemin yanında bazı yasa ve uygulamalarla, devletin genel bütçesinden, bazı çalışan ve nüfus gruplarının sağlık giderleri karşılanmıştır. Bu hizmetler de primsiz sistem olarak adlandırılmaktadır. Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık giderlerinin karşılanması için kabul edilen Yeşil Kart uygulaması primsiz sisteme örnektir.
Soru 17

I. Din kurallarına göre yapılan yardımlar
II. Aile içi yardımlar
III. Vakıflarca yapılan yardımlar
IV. Sosyal sigorta sistemi
V. Meslek kuruluşları içerisindeki yardımlar
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Osmanlı İmparatorluğu’ndaki sosyal güvenlik uygulamaları arasında yer almaktadır?

A
I, II, IV, V
B
I, II, III, V
C
I, II, III, IV
D
Yalnız II
E
Hepsi
17 numaralı soru için açıklama 
Söz konusu dönemde aile yapısının koruyucu bir birim olma işlevini sürdürmesi sebebiyle, Osmanlı İmparatorluğu’nda sınırlı ve dağınık sosyal koruma önlemleri, gerçek bir sosyal güvenlik sistemine dönüşememiştir.
Soru 18

Genel sağlık sigortası kuruluncaya kadar, hiçbir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan fakir vatandaşların sağlık harcamalarının devlet tarafından karşılandığı sisteme ne ad verilmektedir?

A
Sosyal Sigorta Sistemi
B
Bağ-Kur
C
Özel Sigorta Şirketleri
D
Emekli Sandığı
E
Yeşil Kart
18 numaralı soru için açıklama 
1992 yılında 3816 sayılı “Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun” ile Yeşil Kart uygulaması yürürlüğe girmiştir. Bu uygulama ile genel sağlık sigortası kuruluncaya kadar, hiçbir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan fakir vatandaşların sağlık harcamaları devlet tarafından karşılanmıştır. Sağlık hizmetinin ücretsiz olarak verilmesini sağlayan Yeşil Kart, asgari ücretin vergi ve sosyal sigorta primleri dışındaki miktarının 1/3’ünden az olan ve Türkiye’de ikamet eden Türkiye vatandaşlarına, oluşturulan il ve ilçe idare kurullarının kararı üzerine valilik ve kaymakamlık tarafından verilmekteydi.
Soru 19

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında faaliyet gösteren ve 1946 yılında ilk genel nitelikli sosyal sigortalar kurulana dek hizmet veren sosyal güvenlik kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Askeri Tekaüt Sandığı
B
Esnaf Birlikleri
C
Emekli Sandığı
D
Amele Birliği
E
Loncalar
19 numaralı soru için açıklama 
Amele Birliği, 1946 yılında ilk genel nitelikli sosyal sigortaların kuruluşuna kadar, üyeleri ve ailelerine hastalık, kaza, yaşlılık ve ölüm hallerinde, çağın koşullarına göre önemli yardımlar sağlayan bir sosyal güvenlik kurumu olarak işlev görmüştür.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi özel sağlık sigortacılığında yaşanan sorunlardan biri değildir?

A
Sağlık hizmetlerinin üyelerce sık kullanılması
B
Karşılıklı iyi niyet prensibine uyulmaması
C
Sağlık hizmetleri maliyetlerinin düşük olması
D
Üyelerin sigorta yaptırmadan önce farklı sağlık beyanında bulunmaları
E
Hiçbiri
20 numaralı soru için açıklama 
Yaşanılan sorunlar, Türkiye’de özel sağlık sigortalarının yaygınlaşmasını engellemiştir. Bu sorunlar; sağlık hizmetleri maliyetlerinin yüksek olması, sağlık hizmetlerinin üyelerce sık kullanılması, karşılıklı iyi niyet prensibine uyulmaması, üyelerin sigorta yaptırmadan önce farklı sağlık beyanında bulunmaları ve özel sağlık sigortasının üyeler ve hizmet sunun kurumlar tarafından suistimale uğramasıdır. Sağlık hizmetleri maliyetlerinin düşük olması özel sağlık sigortacılığında yaşanan sorunlardan biri değildir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x