Sağlık Sigortacılığı 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

Sağlık Sigortacılığı 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

GSS(Genel Sağlık Sigortası)’nin gelir kaynaklarından biri olan vergi gelirleriyle aşağıdakilerden hangisi finanse edilmez?

A
Yoksulların primleri
B
Geçici köy korucularının primleri
C
Olimpik ve Avrupa şampiyonu sporcularının primleri
D
Milletvekillerinin primleri
E
Halk sağlığı hizmetlerinin finansmanı
1 numaralı soru için açıklama 
Vergi gelirleri, primleri devlet tarafından karşılanan nüfus kesimlerinin (yoksullar, geçici köy korucuları ve Olimpik ve Avrupa şampiyonu sporcular) primlerinin ödenmesi, halk sağlığı faaliyetlerinin finansmanı, tıbbi eğitim ve araştırma için yapılan katkılardan oluşmaktadır.
Soru 2

GSS hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

A
10-01-08
B
05-16-06
C
11-01-07
D
01-01-12
E
03-01-10
2 numaralı soru için açıklama 
Yasanın düzeltilmiş hali 17 Nisan 2008 tarihinde kanunlaşabilmiş ve 1 Ekim 2008 tarihinde de yürürlüğe girebilmiştir.
Soru 3

Türkiye’deki sosyal sağlık sigortacılığı programının adı nedir?

A
SGK
B
SB
C
ÇSGB
D
GSS
E
Maliye Bakanlığı
3 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’deki sosyal sağlık sigortacılığı programının adı Genel Sağlık Sigortası (GSS)'dir.
Soru 4

Aşağıdaki kurumlardan hangisinin temsilcisi Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunda yer almaz?

A
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
B
Sağlık Bakanlığı
C
Maliye Bakanlığı
D
Adalet Bakanlığı
E
Hazine Müsteşarlığı
4 numaralı soru için açıklama 
GSS Kanunu kapsamında oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, bireysel olarak ödenen hizmetlerin fiyatının belirlenmesinden sorumludur. Komisyon; SGK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı yetkililerinden oluşmaktadır.
Soru 5

GSS hangi tarihte belirli nüfus grupları hariç herkes için zorunlu hale gelmiştir?

A
10-01-08
B
05-16-06
C
11-05-09
D
01-01-12
E
06-17-11
5 numaralı soru için açıklama 
1 Ocak 2012 tarihi itibariyle de yeşil kartlılar ve sigortasız kesimler de sisteme zorunlu olarak dahil edilmiştir. Dolayısıyla 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle bazı istisnalar hariç Türkiye’de ikamet eden herkes açısından GSS zorunlu hale gelmiştir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi GSS’nin ana gelir kaynağıdır?

A
Genel vergiler
B
Katkı payları
C
Sosyal primler
D
Özel primler
E
Hibeler
6 numaralı soru için açıklama 
GSS’nin ana gelir kaynağı Sosyal primlerdir.
Soru 7

SGK kendisine kayıtlı vatandaşlar adına özel hastanelerden hizmetleri hangi mekanizma aracılığı ile almaktadır?

A
Götürü bedel
B
Rastgele
C
Sözleşme
D
Acil hallerde
E
Diğer
7 numaralı soru için açıklama 
Önemli bir sağlık finansman fonksiyonu olan satın alma veya hizmet alımı, elde edilen ve biriktirilen fonların, ilgili nüfus adına hizmet sağlayıcılarına transferi anlamına gelir. Başka bir ifade ile satın alma fonksiyonu; hizmetlerin kimden, hangi koşullarda (fiyat ve sözleşme gibi) alınacağı ve nasıl ödeme yapılacağı ile ilgili olmaktadır.
Soru 8

Özel sigorta şirketlerinin sağlık poliçeleri hangi ortak şartları karşılamalıdır?

A
Sigortalının şartları
B
Sağlık sigortası genel şartları
C
Hizmet sunucularının şartları
D
Hizmet alıcılarının şartları
E
Seyahat sağlık sigortası genel şartları
8 numaralı soru için açıklama 
Özel sigorta şirketlerinin sağlık poliçeleri sağlık sigortası genel şartlarını karşılamalıdır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk resmi sosyal güvenlik kurumudur?

A
Dilaver Paşa Nizamnamesi
B
Askeri Tekaüt Sandığı
C
Darülaceze
D
Teavün Sandığı
E
Loncalar
9 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı döneminde ilk resmi sosyal güvenlik kurumu 1886 yılında askerler için kurulan “Askeri Tekaüt Sandığı”dır.
Soru 10

Türkiye’de GSS’ye ilişkin ilk kapsamlı çalışma hangi yıl başlatılmıştır?

A
1961
B
1989
C
1978
D
1990
E
2000
10 numaralı soru için açıklama 
GSS’ye ilişkin ilk kapsamlı çalışma SB tarafından 1989 yılında başlatılmıştır.
Soru 11

Hangi tarihte GSS zorunlu hale gelmiştir?

A
01-01-12
B
01-01-11
C
10-01-08
D
06-16-06
E
05-20-09
11 numaralı soru için açıklama 
1 Ocak 2012 tarihinden itibaren GSS, prensipte evrensel kapsamı, başka bir ifade ile herkesi kapsamayı sağlamaktadır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri özel sağlık sigortacılığının sınırlı düzeyde kalmasının nedenleri arasında yer alır?
I. Risk seçimi
II. Pahalı olması
III. Herkesi kapsaması

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
12 numaralı soru için açıklama 
Risk seçimi, pahalı olması, kar güdüsü ile oldukça agresif bir yapıda olması, dayanışmaya müsait olmaması, GSS Kanununda yer alan bazı sınırlamalar, GSS’nin herkesi kapsaması ve temel teminat paketinin dar olmaması nedenleriyle özel sağlık sigortacılığı ülkemizde sınırlı düzeyde kalmaktadır.
Soru 13

GSS’nin sürdürülebilir sağlık finansman sistemini olumsuz yönde etkileyen, finansman sisteminin maliyetlerini yükselten, etkili bir şekilde kullanılamayan uygulama hangisidir?

A
Beveridge sağlık modeli
B
Sevk zinciri sistemi
C
Enformasyon sistemi
D
Bismarck sağlık sistemi
E
Özel sağlık sigortası
13 numaralı soru için açıklama 
Sürdürülebilir sağlık finansman sisteminin temel faktörü etkili bir sevk sistemine sahip olmaktır. Etkili bir biçimde işlemeyen sevk zinciri sistemi, finansman sisteminin maliyetlerini yükseltmekte, sonuçta da sistemin sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sağlık finansman mekanizmalarının değerlendirilmesinde yeterince dikkate alınmayan olgudur?

A
Verimlilik
B
Uygunluk
C
Hakkaniyet
D
Memnuniyet
E
Hizmetlere erişim
14 numaralı soru için açıklama 
Uygunluk ağırlıklı olarak, belirli bir finansman mekanizmasının başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için yeterli yönetsel kapasitenin ve paydaşların yeterli desteğinin olup olmadığı bağlamında ele alınmaktadır. Uygunluk, genellikle sağlık finansman mekanizmalarının değerlendirilmesinde yeterince dikkate alınmayan bir olgudur. Çünkü GSS’nin hazırlanması, kabul edilmesi ve uygulanmasında da ana muhalefet partisi ve STK’larca ciddi bir şekilde muhalefet görmüştür. Ayrıca SGK’nın yönetsel kapasitesinin yeterli olmayışı uygunluk olgusunun dikkate alınmasına engel teşkil etmektedir.
Soru 15

Temel geliştirici, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerine herkesin ödenebilir bir maliyetle erişmesini sağlama, böylelikle de sağlık hizmetlerine erişimde hakkaniyeti sağlamanın Türkiye sağlık sisteminin yakın geçmişteki bir genel özelliği olamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teminat paketi olmaması
B
Parçalı bir yapı olmaması
C
Nüfusun fazla olması
D
Farklı finansman rejimlerine kapalı olunması
E
Nüfusun %10-35’inin sağlık sigortasının olmaması
15 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de nüfusun yaklaşık olarak %10-35’inin sağlık güvencesi bulunmuyordu. Dahası, kırsal alandaki nüfusun ise yaklaşık yarısının sağlık güvencesi yoktu. Normlarda, kurallarda ve fayda paketlerindeki(teminat paketlerindeki) farklılıklardan dolayı sigortalı olan insanlar da sağlık hizmetlerine erişmede zorluklar ve farklılıklar yaşayabiliyordu. Dolayısıyla, temel geliştirici, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerine herkesin ödenebilir bir maliyetle erişmesini sağlama, böylelikle de sağlık hizmetlerine erişimde hakkaniyeti sağlama Türkiye sağlık sisteminin yakın geçmişteki bir genel özelliği olamamıştır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi GSS kapsamında yaygın olarak kullanılan kullanıcı katkılarının amaçlarından biri değildir?

A
Hakkaniyeti sağlamak
B
Ek gelir elde etmek
C
Maliyetleri sınırlamak
D
Sağlık hizmetlerine olan gereksiz talebi sınırlamak
E
Talepleri düzenlemek
16 numaralı soru için açıklama 
Kullanıcı katkılarının kullanılma amacı; ek gelir elde etmek, maliyetleri sınırlamak ve sağlık hizmetlerine olan gereksiz talebi sınırlamaktır. Ancak kullanıcı katkılarının yaygın kullanımı etkili bir sağlık hizmetleri kapsamını sağlamayı olumsuz yönde etkileyebilir.
Soru 17

Özel sağlık sigortacılığının temel yapısı göz önüne alındığında, öncelikli hedef olarak aşağıdakilerden hangisi verilebilir?

A
Hastaya fayda sağlama
B
Hakkaniyeti sağlama
C
Karlılık
D
Sosyal fayda
E
Verimlilik
17 numaralı soru için açıklama 
Özel sağlık sigortacılığının doğası gereği; risk seçimi yoluna gitmesi, pahalı olması, doğal olarak kar güdüsü ile oldukça agresif bir yapıda olması ve dayanışmaya müsait olmaması gibi özellikler taşır.
Soru 18

Türkiye’de, Sağlık Finansmanı mekanizması kaç ana bölümden oluşur?

A
4
B
6
C
5
D
2
E
3
18 numaralı soru için açıklama 
Ağırlıklı olarak dört ana finansman mekanizması söz konusudur. Bunların içerisinden de genel vergiler ve sosyal sağlık sigortası yöntemleri ön plana çıkmaktadır.-Genel vergiler: Sağlık hizmetlerinin finansmanı ağırlıklı olarak genel vergilerden karşılanıyorsa söz konusu sağlık sistemi Beveridge sağlık modeli/sistemi olarak adlandırılmaktadır.-Sosyal sağlık sigortası: Sağlık hizmetlerinin finansmanında ağırlıklı olarak sosyal primler kullanılıyorsa söz konusu sağlık sistemi Bismarck sağlık sistemi/modeli olarak adlandırılmaktadır.-Özel sağlık sigortası: Sağlık hizmetleri finansmanında ağırlıklı olarak özel primlerin kullanılması durumunda söz konusu sağlık sisteminin özel sağlık sigortası ile finanse edildiği belirtilir.-Doğrudan cepten yapılan harcamalar: Sağlık harcamalarının doğrudan bireylerin ceplerinden ödendiği mekanizmadır.
Soru 19

Türkiye işgücü piyasalarının kaç yönü bulunmaktadır?

A
3
B
5
C
2
D
7
E
4
19 numaralı soru için açıklama 
Türkiye işgücü piyasalarının üç yönü ön plana çıkmaktadır. Birincisi, istihdam düzeyidir. Dünyadaki en düşük istihdam oranı Türkiye’dedir (2004 yılında bu oran Türkiye için %43,7 iken AB-15 ortalaması %65 olmuştur). İkincisi, var olan istihdamın yapısıdır. İstihdamın yapısı vergi kaçırmaya önemli ölçüde fırsat vermektedir. Çünkü işgücünün yarısından fazlası ya kendi hesabına çalışmakta ya da birincil sektörde çalışırken yalnızca işgücünün %23’ü endüstri ve inşaat sektöründe çalışmaktadır. Üçüncüsü ise sağlık hizmetleri finansmanının sürdürülebilirliğidir. Zayıf mali durum ve işgücü piyasasındaki yapısal tutarsızlıklardan dolayı sağlık hizmetleri finansmanı zarar görmektedir.
Soru 20

GSS’nin başarılı olabilmesi için kapasite oluşturma özellikle de bir reform paketinin tüm unsurlarının uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için önem arz etmektedir. Yönetişim fonksiyonları açısından kaç unsur ön plana çıkmaktadır?

A
2
B
3
C
4
D
6
E
5
20 numaralı soru için açıklama 
Kapasite oluşturma özellikle de bir reform paketinin tüm unsurlarının uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için önem arz etmektedir. Yönetişim fonksiyonları açısından ise üç husus ön plana çıkmaktadır: 1) GSS’nin yönetimi ve kapasitesi, 2) sağlık sisteminin genel yönetimi ve 3) diğer sağlık reformlarının gerçekleştirilmesi.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x