Sağlık Sigortacılığı 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Sağlık Sigortacılığı 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

ILO 102 sayılı ve 1952 tarihli “Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Antlaşması”nda 9 sosyal riske karşı alınması gereken tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Hastalık halinde sağlık yardımı
B
İşsizlik halinde maddi destek veya yardım
C
İş kazası ve meslek hastalıkları halinde tazminat
D
Ölüm halinde maddi güvence
E
Yangın durumunda maddi güvence
1 numaralı soru için açıklama 
Sözleşmede 9 sosyal riske karşı alınması gereken tedbirler şu şekilde sıralanmıştır: -Hastalık halinde sağlık yardımı,-Hastalık halinde tazminat, -İşsizlik halinde maddi destek veya yardım,-Yaşlılık halinde maddi güvence, -İş kazası ve meslek hastalıkları halinde tazminat, -Analık halinde yardım-tazminat, -Sakatlık halinde maddi güvence,-Ölüm halinde maddi güvence ve -Aile yardımları.
Soru 2

Sosyal sigorta ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Riziko katılımlıdır.
B
Zorunlu değildir.
C
Kapsamına giren bazı şahıslara uygulanabilir.
D
Amacı bireylere geliri ölçüsünde refah sağlamaktır.
E
Bireysel tasarruflara dayanır.
2 numaralı soru için açıklama 
Sosyal sigorta; -Riziko katılımlıdır, -Genel olarak zorunludur, -Kapsamına giren bütün şahıslara uygulanır, -Amacı sosyal güvenliğin teminini sağlamaktır ve -Bir bakıma sosyal yardım fonksiyonu görür.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sağlık sisteminin temel amaçları arasında yer almaktadır?

A
Adil finansman
B
Sağlık hizmetlerine erişim
C
Toplum katılımı
D
Sürdürülebilirlik
E
Yenilik
3 numaralı soru için açıklama 
Sağlık sistemlerinin amaçları ortaya konulurken genelde ikili bir ayırıma gidilmektedir. Buna göre sağlık sisteminin amaçları, temel amaçlar (sağlığın geliştirilmesi, beklentilerin karşılanması ve adil finansman) ve yardımcı amaçlar (erişim, toplum katılımı, sürdürülebilirlik ve yenilik) olmak üzere iki grupta ele alınmaktadır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bir sağlık sisteminin zaman içinde minimum dışsal girdi ile etkili bir şekilde faaliyet gösterebilmesi tanımını karşılamaktadır?

A
Adil finansman
B
Toplum katılımı
C
Sürdürülebilirlik
D
Beklentilerin karşılanması
E
Yenilik
4 numaralı soru için açıklama 
Sağlık sistemlerinde sürdürülebilirlik, bir sağlık sisteminin en az girdi ile uzun sürede etkili bir şekilde fonksiyon icra edebilme kapasitesidir. Bir sağlık sisteminin; bireysel veya toplumsal sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştireceği faaliyetler için uzun vadede yeterli kaynakları harekete geçirebilen ve tahsis edebilen bir örgütsel sistem tarafından işletildiği zaman sürdürülebilir olabileceği belirtilebilir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yönetim ve düzenleme fonksiyonunun temel alt bileşenlerinden biri değildir?

A
Fon biriktirme
B
Sorumluluğun sağlanması
C
Bilgi elde etme
D
Stratejik politikaların belirlenmesi
E
Koalisyon oluşturma
5 numaralı soru için açıklama 
Yönetim ve düzenleme fonksiyonunun altı temel alt bileşeni olduğu belirtilebilir. Bunlar; bilgi elde etme, stratejik politikaların belirlenmesi, sağlık politikası vizyonunun tanımlanması, etkili düzenlemeler yoluyla aktör davranışlarını etkileme, koalisyon oluşturma ve iletişim yoluyla davranışları etkileme, çevre oluşturma veya oluşturulmasına yardımcı olmak suretiyle davranışları etkileme ve sorumluluğun sağlanması gibi bileşenlerdir.
Soru 6

Sosyal koruma mekanizmalarının genel olarak dört amacı bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bunların arasında yer alır?

A
Sürekli geliri ve/veya yaşam standartlarını artırmak
B
Yoksulluğun kaynağını saptamak
C
Ekonominin yönünü belirlemek
D
Sosyal dışlanmayı ve marjinalleşmeyi önlemek
E
Gelir dağılımındaki bütün farkları yok etmek
6 numaralı soru için açıklama 
Sosyal koruma mekanizmalarının genel olarak dört amacı bulunmaktadır: Sürekli geliri ve/veya yaşam standartlarını korumak, yoksulluğu azaltmak, ekonomik hakkaniyeti sağlamak, sosyal dışlanmayı ve marjinalleşmeyi önlemek.
Soru 7

Primsiz sosyal güvenlik sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Kişilerin sosyal güvenliğinin sağlanmasında bireysel tasarruf ve birikimlere başvurur.
B
Yardım görenlerden uzun vadede karşılığının tahsis eder.
C
Primsiz sosyal güvenlik sistemi kapsamında; sosyal yardımlar, sosyal hizmetler ve devletçe bakılma yöntemleri yer almaktadır.
D
Ekonomik bakımdan zayıf ve çalışan insanların, işgücünü korumak ve geleceklerini garanti altına almak için kurulmakta ve sigortadan yararlanacakların maddi katkısıyla işlemektedir.
E
Sigorta yoluyla risklerin eşitlenmesi, aynı nitelikteki tehlikelerin tehdit ettiği kişilerin karşılaşacakları zararları aralarında dağıtmak suretiyle, bir sigortalı topluluğu meydana getirmeleri ile sağlanmaktadır.
7 numaralı soru için açıklama 
Primsiz rejim olarak da bilinen primsiz sosyal güvenlik sistemi, kişilerin sosyal güvenliğinin sağlanmasında vergi gelirlerine başvuran ve yardım görenlerden de herhangi bir karşılık beklemeyen sosyal güvenlik sistemidir. Primsiz sosyal güvenlik sistemi kapsamında; sosyal yardımlar, sosyal hizmetler ve devletçe bakılma yöntemleri yer almaktadır. Primli sosyal güvenlik sistemi olan sigortalar ise, sigorta yoluyla risklerin eşitlenmesi, aynı nitelikteki tehlikelerin tehdit ettiği kişilerin karşılaşacakları zararları aralarında dağıtmak suretiyle, bir sigortalı topluluğu meydana getirmeleri ile sağlanmaktadır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sağlık sisteminin beklentileri karşılama amacıyla ilgili değildir?

A
Bireylerin kişisel sağlık bilgileri gizli tutulmalıdır.
B
Bireyler kendi sağlıkları hakkında karar alırlarken özerk davranabilmelidir.
C
Sağlık ihtiyaçlarının hemen karşılanması
D
Sağlık hizmetlerinin alımı süresince bireyler aile, arkadaş ve toplum desteğinden yoksun olmamalıdır.
E
Yoksul kesim zengin kesime nazaran daha az ödeme yapmalı veya hiç ödeme yapmamalıdır.
8 numaralı soru için açıklama 
Beklentilerin karşılanması amacı, sağlığa ilişkin beklentiler dışındaki beklentileri içermektedir. Bunlar bireylere saygı ve müşteri odaklılıktır. Bireylere saygı; itibara saygı, bireysel özerkliğe saygı (bireyler kendi sağlıkları hakkında karar alırlarken özerk davranabilmelidir) ve gizliliğe saygı (bireylerin kişisel sağlık bilgileri gizli tutulmalıdır) gibi unsurları kapsamaktadır. Müşteri odaklılık; tüketici memnuniyetinin birçok boyutunu içermektedir. Bunlar; sağlık ihtiyaçlarının hemen karşılanması (sistem bireylerin ihtiyaçlarını anında karşılayacak biçimde tasarlanmalıdır. Örneğin, randevu alamama ve kuyruklar gibi problemler olmamalı), temel gereklilikler (temiz oda, uygun yatak ve yiyecekler gibi unsurları kapsar), sosyal desteğe ulaşma (sağlık hizmetlerinin alımı süresince bireyler aile, arkadaş ve toplum desteğinden yoksun olmamalıdır) ve tüketicilerin tercih hakkının olması (tüketiciler bireysel veya kurumsal hizmet sunucularını seçebilmelidir) gibi unsurları kapsamaktadır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sağlık sisteminin yönetim ve düzenleme fonksiyonunun altı temel alt bileşenlerinde değildir?

A
Mevcut kaynakların örgütlenmesi
B
Stratejik politikaların belirlenmesi
C
Koalisyon oluşturma ve iletişim yoluyla davranışları etkileme
D
Etkili düzenlemeler yoluyla aktör davranışlarını etkileme
E
Sorumluluğun sağlanması
9 numaralı soru için açıklama 
Yönetim ve düzenleme fonksiyonunun altı temel alt bileşeni olduğu belirtilebilir. Bunlar: -Bilgi elde etme, -Stratejik politikaların belirlenmesi, sağlık politikası vizyonunun tanımlanması, -Etkili düzenlemeler yoluyla aktör davranışlarını etkileme, -Koalisyon oluşturma ve iletişim yoluyla davranışları etkileme, -Çevre oluşturma veya oluşturulmasına yardımcı olmak suretiyle davranışları etkileme -Sorumluluğun sağlanması.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, gelirleri ne olursa olsun, insanlara belirli sosyal riskler karşısında sosyo-ekonomik güvence sağlamaya dönük bütün kurumsal tedbir ve uygulamalar olarak tanımlanan kavramdır?

A
Sağlık finansmanı
B
Sosyal devlet
C
Sosyal güvenlik
D
Sağlık
E
Sosyal politika
10 numaralı soru için açıklama 
Sosyal güvenlik kavramını geniş ve dar anlamlarda ele almak mümkündür. Dar anlamda sosyal güvenlik; hastalık, kaza, analık, yaşlılık, sakatlık, işsizlik, ölüm ve çocuk yetiştirme gibi sosyal risklerin yol açabileceği gelir kayıpları ve gider artışlarına karşı kişilerin güvenliklerinin sağlanmasıdır. Geniş anlamda ise; yukarıda ifade edilen risklere ek olarak, aile, konut, şehircilik, eğitim, meslek seçiminde yardım, yönetime katılma, istihdam, verimliliğin artırılması, sağlık ve hijyen politikalarına ilişkin tedbirleri de içermektedir.
Soru 11

Tüketici egemenliği, piyasada tüketicilerin üreticilerin davranışları üzerindeki potansiyel gücü olarak tanımlanmaktadır. Tüketici egemenliğinden söz edebilmek için dört koşulun var olması gerekmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu koşullardan biri değildir?

A
Tüketici talebi, malların üretimini ve hizmetlerin sağlanmasını belirlemeli
B
Tüketicilerin, sağlık hizmetlerinin tüketiminde olduğu kadar sağlık hizmetlerinin üretim sürecine de doğrudan katılması
C
Tüketiciler ürünlerin güvenliği, kullanımı ve kalitesi konusunda karar sahibi olabilmek için gerekli bilgiye sahip olmalı
D
Tüketiciler en düşük maliyetle en yüksek faydayı sağlayacak mal ve hizmetleri seçmeli
E
Hem tüketiciler hem de mal ve hizmet sunucuları serbest bir şekilde piyasaya girebilmeli
11 numaralı soru için açıklama 
Tüketici davranışı teorisinin temel yapısını oluşturan bir tez olan tüketici egemenliği; hiç kimsenin en iyi tüketim biçimini (miktarı, kalitesi, cinsi, fiyatı gibi kriterler bağlamında) seçme konusunda en iyi hüküm sahibi olan ve çıkarını maksimize edecek tüketicinin yerini tutamayacağı varsayımından hareket etmektedir. Tüketici egemenliği, piyasada tüketicilerin üreticilerin davranışları üzerindeki potansiyel gücü olarak tanımlanmaktadır. Tüketici egemenliğinden söz edebilmek için dört koşulun var olması gerekmektedir. Bunlar: 1) Tüketici talebi, malların üretimini ve hizmetlerin sağlanmasını belirlemeli, 2) Tüketiciler ürünlerin güvenliği, kullanımı ve kalitesi konusunda karar sahibi olabilmek için gerekli bilgiye sahip olmalı, 3) Tüketiciler en düşük maliyetle en yüksek faydayı sağlayacak mal ve hizmetleri seçmeli ve 4) Hem tüketiciler hem de mal ve hizmet sunucuları serbest bir şekilde piyasaya girebilmelidirler.
Soru 12

Karakterize edilen eksik rekabet durumu ile sigorta sektörünün gelişmesini olumsuz etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
Piyasa yoğunlaşması
B
ölçek ekonomisi
C
Tekelci güç
D
Piyasa başarısızlıkları
E
Tüketici egemenliği
12 numaralı soru için açıklama 
Piyasa yoğunlaşması ile karakterize edilen eksik rekabet durumu sigorta sektörünün gelişmesini olumsuz etkileyen bir faktördür.
Soru 13

I. Hakkaniyet
II. Piyasa başarısızlıkları
III. Piyasa yoğunlaşması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri devletin sağlık piyasalarına müdahale etmesinin temel nedenlerindendir?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
II ve III
D
I ve II
E
I, II ve III
13 numaralı soru için açıklama 
Piyasa başarısızlıkları verimsizliğe ve hakkaniyetsizliğe neden olmaktadır. Piyasa başarısızlıklarının yol açabileceği problemleri önlemek için genelde sağlık hizmetleri özelde ise sağlık sigortacılığı piyasasına devletin müdahalesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu çerçevede, devlet temelde iki nedenden dolayı sağlık piyasalarına müdahale eder. Birincisi piyasa başarısızlıkları, ikincisi ise hakkaniyettir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi “Sağlık kazanılmış bir haktır” bakış açısına paralel bir düşüncedir?

A
Sağlık, herhangi bir mal/hizmet gibi piyasada piyasa dinamiklerine göre muamele görür.
B
Sağlık diğer mal ve hizmetler gibi piyasa koşullarında alınıp satılacak bir maldır/hizmettir.
C
Sağlık hizmetlerin sunumu sırasında piyasaya müdahale etmek ya da sunumu piyasa mekanizması dışında bir mekanizma ile yürütmek gereklidir.
D
Doktorlar birbirleri ile rekabet ederek ve profesyonel bilgi ve becerilerini satarak gelirlerini maksimize etmeye çalışırlar.
E
Temel amaç verimliliktir ve verimlilik ancak serbest piyasa koşullarının işleyişine müdahale edilmeden sağlanabilir.
14 numaralı soru için açıklama 
Sağlığa ilişkin bu ikinci bakış açısına göre sağlık doğuştan kazanılmış bir haktır. Dolayısıyla piyasa koşullarında alınıp satılamaz. Buna göre, sağlık birçok yönü ile diğer mal ve hizmetlerden farklıdır ve bu nedenle piyasa koşullarının işleyişine bırakılamaz. Hizmetlerin sunumu sırasında piyasaya müdahale etmek ya da sunumu piyasa mekanizması dışında bir mekanizma ile yürütmek gereklidir.
Soru 15

I. Dışsallıklar yoktur.
II. Simetrik bilgi vardır.
III. Risk ve belirsizlik yoktur.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri rekabetçi piyasaların verimliliğini sağlamak için gerekli olan tam rekabet piyasası koşullarındandır?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
E
II ve III
15 numaralı soru için açıklama 
Rekabetçi piyasaların verimliliğini sağlamak için gerekli olan tam rekabet piyasası koşulları aşağıdaki gibi belirtilebilir: -çok sayıda alıcı ve satıcı vardır. Dolayısıyla fiyatın kontrol edilmesi söz konusu değildir. -Dışsallıklar yoktur. Ne üretim ne de tüketim yayılma yararları ya da maliyetleri oluşturmaz. -Piyasaya giriş çıkış serbestisi vardır. Yeni firmalar rahatlıkla piyasaya girebilirler, piyasada var olanlar ise şartlar değiştiğinde herhangi bir maliyete katlanmadan piyasadan çekilebilirler. -Simetrik bilgi vardır. Tüm piyasa katılımcıları aynı şeyleri bilirler, böylece hiçbiri diğerleri üzerinde bir bilgi avantajına sahip değildir. -Firmalar karlarını maksimize ederler ve buna karşılık tüketiciler de refahlarını en üst düzeye çıkarırlar. -Risk ve belirsizlik yoktur. -ölçek ekonomisi ve tekelcilik söz konusu değildir.
Soru 16

Sağlık sigortası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Ahlaki tehlike hem talep yönlü hem de arz yönlü ortaya çıkabilir.
B
Ters seçim ve risk seçimi hem sosyal sağlık sigortacılığında hem de özel sağlık sigortacılığında geçerli olan bir durumdur.
C
Sigorta kurumlarının, sağlık açısından iyi durumda olanlarla, daha fazla risk altında bulunanlar arasında ayırım yapamamaları durumunda ters seçim ortaya çıkar.
D
Ters seçim tüketicilerin kendi sağlık statüleri ve sağlık hizmetlerini kullanma eğilimleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi sahibi olmaları neticesinde ortaya çıkar.
E
Ahlaki tehlike hem sosyal sağlık sigortacılığında hem de özel sağlık sigortacılığında geçerli olan bir durumdur.
16 numaralı soru için açıklama 
Ahlaki tehlike hem sosyal sağlık sigortacılığında hem de özel sağlık sigortacılığında geçerli olan bir durum iken, ters seçim ve risk seçimi sadece özel sağlık sigortacılığında geçerli olan bir durumdur.
Soru 17

Enformasyon asimetrisinin sağlık sigortacılığında yol açtığı temel problem aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir?

A
Tüketicilerin sağlık hizmetleri ihtiyacının belirlenememesi
B
Sağlık hizmetlerinin hangi kalitede verileceğinin bilinememesi
C
Sigortanın var olduğunda sigortalının farklı davranması
D
Hem arz hem de talep yönlü bazda ahlaki tehlike oluşturması
E
Sağlık hizmetlerine olacak ihtiyacın düşük düzeyde beklenmesi
17 numaralı soru için açıklama 
Sağlık sigortacılığında enformasyon asimetrisinin yol açmış olduğu temel problem hem arz hem de talep yönlü bazda ahlaki tehlike olarak adlandırılmaktadır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetini diğer hizmetlerden ayıran bir özellik değildir?

A
Sağlık hizmetlerinin yaşam ve ölümle ilgili bir olgu olması
B
Kötü sağlığın para kazanma kapasitesini olumsuz yönde etkilemesi
C
Hastaların sağlık hizmetlerinin tüketiminde olduğu kadar sağlık hizmetlerinin üretim sürecine de doğrudan katılması
D
Sağlık hizmetlerinin hem tüketim hem de yatırım unsuruna sahip olması
E
Çok büyük bir kitlenin yararlanması
18 numaralı soru için açıklama 
Sağlık hizmetlerinin hem tüketim hem de yatırım unsuruna sahip olması, gelirle ilişkilendirildiğinde sağlık maliyetlerinin yüksek olması, kötü sağlığın para kazanma kapasitesini olumsuz yönde etkilemesi, hastaların sağlık hizmetlerinin tüketiminde olduğu kadar sağlık hizmetlerinin üretim sürecine de doğrudan katılması ve sağlık hizmetlerinin yaşam ve ölümle ilgili bir olgu olması nedeniyle diğer mal ve hizmetlerden farklılaştığı belirtilmektedir. Büyük bir kitleye hitap etmesi sağlık hizmetini farklılaştıran bir özellik değildir.
Soru 19

Mal ve hizmetlerin tahsisatının en genel yöntemi olan ________ ________ …. tüketicilerin oluşturduğu talep kanadı ile üreticilerin oluşturduğu arz kanadı tarafından oluşturulan bir ortamdır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Fiyat
B
Tahsisat
C
Piyasa
D
Arz - talep
E
Tam rekabet
19 numaralı soru için açıklama 
Mal ve hizmetlerin tahsisatının en genel yöntemi olan piyasa, tüketicilerin oluşturduğu talep kanadı ile üreticilerin oluşturduğu arz kanadı tarafından oluşturulan bir ortamdır. Bu ortam basit bir şekilde, tüketiciler ve üreticiler arasında mal ve hizmetlerin değişimine fiyat aracını kullanarak izin veren bir mekanizma olarak tanımlanabilir.
Soru 20

Fiyat mekanizmasının işlediği bir piyasada aşağıdakilerden hangisi fiyatın özelliklerinden biri olamaz?

A
Fiyat, tüketicilerin tercihleri, kaynak maliyetleri, verimlilik ve üretimin alternatif maliyeti hakkında bilgi verir.
B
Fiyat, üreticileri toplumdaki en istendik mal ve hizmetleri üretmede teşvik eder.
C
Fiyat, toplumda kimlerin hangi mal ve hizmetleri satın alacağını belirler.
D
Fiyat, toplumun ne istediği, ne kadar istediği ve bu isteklerinin kaynak veya alternatif maliyetleri açısından değerinin ne olduğu konusunda bilgi verir.
E
Fiyat, piyasanın taraflarının faydalarını maksimize edecek şekilde işlemesini sağlar.
20 numaralı soru için açıklama 
Fiyat mekanizmasının işlediği piyasada fiyat; tüketicilerin tercihleri/öncelikleri, kaynak maliyetleri, kaynak kısıtlılığı, verimlilik ve üretimin alternatif maliyeti hakkında bilgi verecektir. Fiyat, üreticileri toplumdaki en istendik mal ve hizmetleri üretmede teşvik edecek ve üreticilerin bu üretimi en verimli şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacaktır. Fiyatlar, toplumda kimlerin hangi mal ve hizmetleri satın alacağını belirler. Diğer bir ifade ile fiyatlar, toplumun ne istediği, ne kadar istediği ve bu isteklerinin kaynak veya alternatif maliyetleri açısından değerinin ne olduğu konusunda bilgi verecektir. Piyasanın, tarafların faydalarını maksimize edecek şekilde işlemesini sağlayan ise bir ‘görünmez el’dir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x