Sağlık Sigortacılığı 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Sağlık Sigortacılığı 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki sağlık sistemlerinden hangisinde sağlık hizmetlerinin finansmanı ağırlıklı olarak vergilerden karşılanmaktadır?

A
Serbest piyasa tipi özellikli sağlık sistemleri
B
Sosyal sigorta ağırlıklı sağlık sistemi
C
Karma sağlık sistemi
D
Semashko sağlık sistemi
E
Ulusal sağlık hizmetleri sistemi
1 numaralı soru için açıklama 
Beveridge modeli, temel olarak devletin, bütün vatandaşlarına sağlanacak önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetlerini tamamen genel vergilerden finanse etmesi ilkesinden hareket etmektedir. İngiltere’de 1948 yılında Ulusal Sağlık Hizmetleri Sisteminin (USHS) kurulmasıyla uygulamaya konulmuştur. Beveridge modeli tercihi, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini genel vergi gelirlerinden finanse ederek tüm vatandaşlara adil bir şekilde sunan bir çerçeveye sahiptir. Ancak bu adil olma özelliği verginin dolaylı mı yoksa dolaysız mı olduğu konusu ile yakından ilişkilidir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sağlığın ekonomiye yaptığı katkılardan biri değildir?

A
Yüksek üretkenlik
B
Yatırım
C
Yüksek personel devir hızı
D
Tasarruf
E
İşgücü arzı güvenliği
2 numaralı soru için açıklama 
Beşeri sermayenin ekonomik büyümeye ciddi katkılar yapıtığı konusunda güçlü teorik ve ampirik araştırmalar vardır. Beşeri sermayenin temel unsurlarından birisinin de sağlık olması nedeniyle, sağlığın hem bireysel hem de ülke düzeyinde ekonomik çıktılar/sonuçlar ile yakından ilişkili olduğu ve dört bağlamda ekonomiye katkı yaptığı belirtilebilir: 1) İşgücü arzı güvenliği, 2) yüksek üretkenlik, 3) yatırım ve 4) tasarruf.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi talep yönlü maliyet sınırlama stratejileri arasında yer almaz?

A
Ön ödeme
B
Ortak ödeme
C
Sigorta payı
D
Finansal teşvikler
E
Sabit miktar sigortası
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi finansman kaynakları arasında yer almaz?

A
Bireyler
B
İşverenler
C
Devlet
D
Hibeler
E
Yardım kuruluşları
4 numaralı soru için açıklama 
Sağlık hizmetlerinde temel finansman kaynakları; bireyler, hane halkları, çalışanlar, işverenler, firmalar, şirketler, yabancı ve yerli hükümet dışı kuruluşlar ve yardım kuruluşları, yabancı devlet ve şirketlerden oluşmaktadır.
Soru 5

Aşağıdaki sağlık finansman mekanizması değerlendirme kriterlerinden hangisi sağlık riski az olanlardan sağlık riski daha fazla olanlara ve geliri daha fazla olandan az olana doğru bir çapraz-sübvansiyonu gözetir?

A
Hakkaniyet
B
Dayanışma
C
Herkesi kapsama
D
Verimlilik
E
Erişim
5 numaralı soru için açıklama 
Sağlık finansman sisteminde geliri yeniden dağıtıcı etkinin; zenginden yoksula, sağlamdan hastaya, gençten yaşlıya, kısacası sağlık riski daha az olandan daha çok olana doğru olması gerekir. Bu toplumsal dayanışmanın asgari koşuludur. Geliri yeniden dağıtıcı etkinin pozitif yönde ortaya çıkabilmesinin de iki koşulu vardır. Bu iki koşul aynı zamanda sağlık finansman sisteminin sosyal yanını oluşturur. Bunlardan birincisi para toplama mekanizmasının niteliğidir. İkincisi ise finansman sisteminin önceden, sağlık sorunları yaşanmadan önce oluşturulmasıdır. Dayanışma, sağlık riski az olanlardan sağlık riski daha fazla olanlara ve geliri daha fazla olandan az olana doğru bir çapraz-subvansiyon durumudur.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sağlık harcamaları düzeyini belirlemede kullanılan yaklaşımlar arasında yer alır?

A
Emsal ülke yaklaşımı
B
Politik ekonomi yaklaşımı
C
Sağlık üretimi fonksiyonu yaklaşımı
D
Bütçe yaklaşımı
E
Hepsi
6 numaralı soru için açıklama 
Emsal ülke yaklaşımı (benzer sosyo-ekonomik düzeydeki ülkelerle veya ülke ortalamaları ile karşılaştırma), gelir düzeyleri, kültürler veya epidemiyolojik profiller gibi benzer sosyo-ekonomik düzeydeki (benzer karakteristiklere sahip) ülkelerin sağlık harcama düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. Bu yaklaşım sağlık sonuçları ile sağlık harcaması arasındaki ilişkinin kesin olarak belirlenmesinin zorluğunu kabul gerçeğinden hareketle, karşılaştırmalı deneyimlerden öğrenmeyi amaçlamaktadır. Kıyaslama süreci ile benzer bir süreçten oluşmaktadır. Basit oluşu nedeniyle bu yaklaşım özellikle de politikacılar tarafından sıklıkla kullanılan bir yaklaşımdır. Nitekim yukarıda da işaret edildiği gibi başta Tony Blair olmak üzere İngiliz politikacılarının İngiltere’nin diğer AB üyesi ülkelerden sağlığa daha az kaynak ayırdığını, en az AB ortalaması kadar bir kaynak ayrılması gerektiği yönündeki politik çıkışları bu yaklaşımın bariz bir örneğini teşkil etmektedir. Emsal ülke yaklaşımı kapsamında benzer sosyo-ekonomik bireysel ülkeler ile karşılaştırma kadar, yakın ilişki içinde veya üyesi olunan uluslararası kuruluşların ortalamaları da bir kıyaslama aracı olarak kullanılabilmektedir. Örneğin Türkiye ile AB, OECD veya DSÖ ortalamaları arasındaki karşılaştırmalarda olduğu gibi. Bu yaklaşımla ilgil temel problem, neredeyse tamamen girdiler ve harcamalar üzerine yoğunlaşmakta, esas amaç olan “daha iyi sağlık” amacını hesaba katmakta başarısız olmaktadır. Bu problemi minimize etmek için mümkün olduğunca benzer karakteristiklere (benzer kişi başı gelir, benzer sağlık çıktıları veya sonuçları gibi) sahip ülkeler kıyaslanmalıdır.
Soru 7

I. Hakkaniyet; bireylerin sağlık hizmetleri finansmanına ödeme gücüne göre katkı yapması ve ödeme gücüne bakılmaksızın herkesin ihtiyacı ile ilişkili olarak sağlık hizmetlerinde yararlanabilmesidir.
II. Yatay hakkaniyet eşit olmayanlara eşit olmayan muamele edilmesini gerektirir.
III. Dikey hakkaniyet kavramında ise eşitlere eşit şekilde muamele edilmelidir.
Hakkaniyet kavramı ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
7 numaralı soru için açıklama 
Hakkaniyet; bireylerin sağlık hizmetleri finansmanına ödeme gücüne göre katkı yapması ve ödeme gücüne bakılmaksızın herkesin ihtiyacı ile ilişkili olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesidir. Sağlık söz konusu olduğunda hakkaniyetin iki boyutu üzerinde durulmaktadır: Dikey hakkaniyet (vertical equity) ve yatay hakkaniyet (horizontal equity). Dikey hakkaniyet, eşit olmayanlara eşit olmayan muamele edilmesini gerektirir. Bu tanıma göre ödeme gücü farklı olan kişilerin hizmetlerin finansmanına yaptıkları katkı da farklı olmalıdır. İkinci tür hakkaniyet (yatay hakkaniyet) kavramında ise eşitlere eşit şekilde muamele edilmelidir; örneğin, aynı sağlık hizmetine ihtiyacı olanlar hizmetten eşit olarak yararlanmalıdır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi finansman fonksiyonları arasında yer alır?

A
Gelir elde etme
B
Pazarlama
C
Muhasebe
D
Planlama
E
Örgütleme
8 numaralı soru için açıklama 
Gelir elde etme, birincil (hane halkı ve firmalar) ve ikincil (hükümetler ve donör kuruluşlar) kaynaklardan elde edilen para hareketlerini ifade eder. Bu fonlar (kaynaklar) yedi temel mekanizma ile elde edilebilir: Doğrudan cepten ödemeler, özel sağlık sigortası, zorunlu sosyal sağlık sigortası, genel vergiler, özel amaçlı vergiler, hükümet dışı kuruluşların bağışları ve donör kuruluşlardan sağlanan transferler.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi fon toplama kuruluşları arasında yer almaz?

A
Merkezi yönetim
B
Uluslar arası kuruluşlar
C
Yerel yönetim
D
Özel kuruluşlar
E
Bölgesel yönetim
9 numaralı soru için açıklama 
Sağlık hizmetleri finansmanında fon toplama kurum ve kuruluşları; merkezi, bölgesel veya yerel yönetim düzeyinde olabileceği gibi, bağımsız kamu kuruluşu veya sosyal güvenlik kurumu da olabilir. Özel kar amacı gütmeyen veya kar amacı güden kurum veya kuruluşlar da sağlık hizmetleri finansmanında fon toplayan kuruluşlar arasında yer alabilir. Ayrıca, doğrudan cepten ödemeler veya kredi ve bağışlar gibi finansman mekanizmaları kullanılıyorsa sağlık hizmetlerini sunan hizmet sunucularına doğrudan ödeme de yapılabilmektedir. Dolayısıyla bu durumda aracı bir kurum veya kuruluş yer almamaktadır.
Soru 10

I. Kaliteden ödün vermeden daha az kaynakla daha fazla çıktı elde edebilmektedir.
II. Mal ve hizmetlerin minimum maliyet ile üretilmesine işaret eder.
III. Devletin genel amaçlarına ulaşabilmek için doğru çıktıların üretilip üretilmemesi ile ilgilidir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tahsisat verimliliği ile ilgili bir bilgidir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I-II
E
I-III
10 numaralı soru için açıklama 
Teknik verimlilik (doğru bir şekilde yapmak), kaliteden ödün vermeden daha az kaynakla daha fazla çıktı elde edebilmektedir. Teknik verimlilik, mal ve hizmetlerin minimum maliyet ile üretilmesine işaret eder. Bu tanıma göre, harcanan para ile maksimum çıktının sağlanması durumunda teknik verimlilik sağlanmış olur. Bu durumda teknik verimliliği sağlamak için bu çıktıyı üretecek yeterli sayıda personele, ekipmana, araç ve gerece vb. gibi girdilere sahip olmak gerekir. Teknik verimlilik mal ve hizmetin nasıl üretildiği ile ilgili olduğu için genellikle sistemin yöneticilerinin sorumluluğundadır. Tahsisat verimliliği (doğru olan şeyi yapmak), farklı düzeylerdeki sağlık hizmetleri arasında kaynakların doğru bir şekilde tahsis edilmesidir. Kaynak tahsisinde verimlilik, devletin genel amaçlarına ulaşabilmek için doğru çıktıların üretilip üretilmemesi ile ilgilidir. Bu durumda, bir sağlık hizmetinin sağlık statüsü kazanımlarını maksimize edip etmemesi ya da ne kadar ettiği, kaynak tahsisindeki verimlilik konusunda cevaplanması gereken sorulardır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sigortada riski satan taraftır?

A
Sigorta ettiren
B
Sigortalı
C
Lehdar
D
Mal ve hizmet sunucusu
E
Kamu otoritesi
11 numaralı soru için açıklama 
Sigortalı, riskini satan taraftır. Sigorta anlaşmasına istinaden prim ödeyen, hasar oluşması durumunda tazminat almaya hak kazanan taraftır. Sigorta ettiren kendi menfaatini değil de bir başkasının menfaatini sigorta ettirmiş ise üçüncü şahıs lehine bir sözleşme yapmış demektir. Bu durumda sigorta sözleşmesinden doğan borç ve yükümlülükler kendisine (sigorta ettirene) aittir. Ancak sigorta bedeli alma veya zararı tazmin ettirme hakkı lehine akit yapılan kişiye aittir ki bu kişiye de sigortalı denilmektedir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sağlık sigortasının bir özelliğidir?

A
Kar amaçlı
B
Gönüllü
C
Riskler dışlanabilir
D
İstisnalar dışında zorunlu
E
Katkılar bireysel risklere göre
12 numaralı soru için açıklama 
Sosyal Sağlık Sigortası : Kar amaçlı değil İstisnalar dışında zorunlu Prim katkısı zorunluluğu, İşçi ve işverenden kesilen primler ve devlet katkısı Sosyal dayanışma temelli (faaliyet ilkesi kolektif) Emeklilik ve sakatlığı da içerir Kötü / önceden var olan riskler veya sakatlıklar dışlanmaz Primler ödeme gücüne göre değil, havuzdaki risklere gore belirlenir Bireysel riskler (önceden var olan koşullar, yaş, sakatlık, cinsiyet gibi) katkı düzeyini etkilemez ve kapsam dışında kalmaya yol açmaz, Katkılar gelire göre, yararlanma ise ihtiyaca gore Riskleri sigortalamaktan kaçınmaz ve herkesten eşit prim alır Alınan primle sağlanan yardım arasında sıkı bir ilişki yoktur Nispeten ucuzdur Kapsamdaki herkese ödeme gücüne bakılmaksızın ihtiyaçları ile ilişkili olarak sağlık hizmetlerinden yararlanır Tarifeyi hazırlamak kolay Dahil olunduğu anda yararlanılabilir Riskler ve faydalar yasalarla tanımlanır, sigorta süresi devamlıdır Kamu hukukunda düzenlenmiştir Kamu çıkarlarını gözetir Prim ödeyemeyenlere de hizmet verir Primler dışında devletin genel gelirleriyle de finanse edilir; çalışanın yanında işveren ve devletin katkısı olabilir Sigortalı zarara uğrasa da uğramasa da prim miktarı değişmez Gelirin yeniden dağılımı, tekellik, tek tiplilik ilkeleri egemendir Fayda ve katkı oranları, çalışanın rızası olmaksızın değişebilir Nesiller arasında dayanışma sağlar
Soru 13

Sigorta ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Sigorta kavramı modern çağda ortaya çıkmıştır.
B
İlk sigorta yangına karşı sigorta olarak çıkmıştır.
C
Sigorta ürünlerinin ortaya çıkması ve gelişmesi ile teknolojik, ekonomik ve sosyal olaylar arasında yakın bir ilişki söz konusudur.
D
Özel sigortalar ilk olarak ölüm ve yaşlılığa karşı İngiltere’de uygulanmaya başlamıştır.
E
Özel sigortalar sosyal sigortalara göre daha yeni bir uygulama alanıdır.
13 numaralı soru için açıklama 
Sigorta ürünlerinin ortaya çıkması ve gelişmesi ile teknolojik, ekonomik ve sosyal olaylar arasında yakın bir ilişki söz konusudur. Sanayileşmenin artması, teknolojik ilerlemenin hayatın hemen her alanında etkisini göstermesi, şehirleşme oranının giderek artması ve bunlara bağlı olarak sosyo-ekonomik yaşantının değişmesiyle birlikte, insanların sigorta ürünlerine olan talebi artmıştır.
Soru 14

I. Sigortalı riskini satan taraftır.
II. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olmak zorundadır.
III. Lehdar sigortadan faydalanan kişidir.
Sağlık sigortacılığındaki taraflar ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
14 numaralı soru için açıklama 
Sigorta kuruluşuna prim ödeme taahhüdünde bulunan tarafa sigorta ettiren denilmektedir. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabileceği gibi farklı kişi de olabilmektedir.
Soru 15

Sosyal sağlık sigortasında politik ve ekonomik koşulların belirleyiciliğinde ortaya çıkan bir organizasyon biçimi olan direkt sistem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Daha çok endüstrileşmiş ülkelerde yaygındır.
B
Ödemeyi sigorta şirketi sağlık kurumuna yapar.
C
Sosyal güvenlik örgütünün kendisi sistemi hem finanse eder, hem hizmeti üretir, sunar ve denetler.
D
Hizmet sunumu ile finansman birbirinden ayrıktır.
E
Sigortalının hastalandığında başvurduğu kurum sosyal güvenlik sisteminin anlaşmalı olduğu sağlık hizmeti üreticisi kurumdur.
15 numaralı soru için açıklama 
Direkt sistemde sosyal güvenlik örgütünün kendisi, hizmeti finanse etmenin ötesinde, hizmeti üretir, denetler ve hizmeti sunan kurumların da sahibidir. Bu sistem, hizmetin istenildiği gibi denetlenmesi olanağını da verebilir. Öte yandan bu sistem; bürokrasi, aşırı merkeziyetçilik, hastaya hekimini seçme şansı tanımaması gibi yönlerden eleştirilebilmektedir. Bu yöntemde; hizmetin finansmanı ve sunumu aynı (sigorta) kurum tarafından gerçekleştirilir.
Soru 16

Sosyal sigortalar ilk defa aşağıdaki ülkelerden hangisinde kurulmuştur?

A
Almanya
B
Avusturya
C
İsveç
D
Norveç
E
Belçika
16 numaralı soru için açıklama 
Tarihsel olarak bakıldığında, sosyal sigortaların, özel sigortalara kıyasla daha yeni bir uygulama alanı olduğu belirtilebilir. Sosyal sigorta uygulamaları açısından dikkat çekici ilk örnek olarak Almanya’dan bahsedilebilir. Giderek artan işçi hareketleri sonucunda, Alman İmparatoru Otto von Bismarck, işçilere teminat sağlamak üzere devlet eliyle bir sigorta mekanizması kurulması için talimat vermiştir. Böylelikle sağlık sigortası, kaza sigortası ve emeklilik planı olmak üzere üç ayağı olan bir sistem geliştirilmiş ve modern anlamdaki ilk sosyal sigorta uygulaması 19 . yüzyılın sonlarına doğru hayat bulmuştur. Almanya’nın sosyal sigorta tecrübesi daha sonra Avrupa ülkelerine hızla yayılmıştır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisinde özel sigortacılıkta aksine sözleşme olmadığı durumda sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları durumunda sigorta teminatı dışında kalır?

A
Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması
B
Cürüm işlemek veya cürme teşebbüs etmek
C
Esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı
D
Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı
E
Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sigortacı ile sigortalı arasında yapılmakta olan hizmet sözleşmesi açısından literatürde kabul görmüş olan sigortacılık prensiplerinden biri değildir?

A
Azami iyi niyet prensibi
B
Asgari takip prensibi
C
Sigortalanabilir menfaat prensibi
D
Tazminat prensibi
E
Yakın neden prensibi
18 numaralı soru için açıklama 
Sigortacı ile sigortalı arasında yapılmakta olan hizmet sözleşmesi açısından literatürde kabul görmüş olan altı temel prensip söz konusudur: Azami iyi niyet prensibi, sigortalanabilir menfaat prensibi, tazminat prensibi, halefiyet ve rücu prensibi, yakın neden prensibi ve hasara katılım prensibi. Bu ilkelere sigortacılığın genel prensipleri veya sigortanın temel prensipleri denilmektedir.
Soru 19

Sağlık sigortası organizasyon biçimi açısından, aşağıdakilerden hangisi günümüzde Türkiye’nin GSS(Genel Sağlık Sigortası) kapsamında kullandığı yöntemdir?

A
Direkt yöntem
B
Götürü bedel yöntemi
C
Endirekt yöntem
D
Üreten ve finanse eden yöntem
E
Hizmet sunumu yöntemi
19 numaralı soru için açıklama 
Sözleşme modeli olarak da adlandırılan sağlık finansmanı organizasyonunda endirekt sistem, daha çok endüstrileşmiş ülkelerde yaygındır. Endüstrileşmiş ülkelerde sosyal güvenlik kavramının ortaya çıktığı ve sistemin ilk gelişmeye başladığı dönemlerde, özel çalışmakta olan ve daha çok, hekimlerden oluşan sağlık profesyonelleri ağı ve yer yer de yine bu hekimlerin işlettikleri özel hastaneler ağı vardı. Kurulan sosyal güvenlik sistemi, var olan ağı kullanarak ve her birisiyle, verdikleri hizmet üzerinde anlaşma yaparak, sosyal güvenliği kurumsallaştırmıştır. Bu yapıda sigortalı hastalandığı zaman sağlık kurumuna başvurur. Başvurduğu kurum sosyal güvenlik sisteminin anlaşmalı olduğu sağlık hizmeti üreticisi kurumdur. Kullandığı hizmetler, bu kurum tarafından sigorta şirketine fatura edilir. Ödemeyi sigorta şirketi sağlık kurumuna yapar. Bu modele hizmet ödemesi (fayda) modeli denilmektedir. Endirekt sistemin başka bir biçiminde ise hasta; hizmeti kullandığı anda, hizmeti sunan kişi veya kuruma kullandığı hizmetin karşılığını öder, ödediği parayı sonradan, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumundan geri alır. Bu modele ise nakit ödeme (fayda) modeli denilmektedir. Endirekt yöntemde, hizmet sunumu ile finansman birbirinden ayrıktır. $u anda Türkiye’nin GSS kapsamında kullandığı yöntem endirekt yöntemdir. Bir finansman kurumu olan SGK, sigortalı mensuplarının kamu ve özel sağlık hizmeti sağlayıcılarından aldıkları hizmetlerin karşılığını hizmet sunucularına çeşitli ödeme mekanizmalarını kullanarak gerçekleştirmektedir. Bunu da sözleşmeler yoluyla gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla sistemde finansman ile hizmet sunumu farklı kurumlardadır.
Soru 20

Sağlık hizmetlerini diğer mal ve hizmetlerden ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamu malı olma özelliği
B
Risk ve belirsizlik
C
Tekelcilik
D
Bilgi asimetrisi
E
Ölçek ekonomisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x