Sendikacılık 2017-2018 Vize Sınavı

Sendikacılık 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Versay Barış Anlaşması’nda yer alan Çalışma Şartı aşağıdakilerden hangisinin temellerini oluşturur?

A
Avrupa Sosyal Şartı
B
Filadelfiya Bildirgesi
C
ILO Anayasası
D
insan Hakları Evrensel Bildirgesi
E
Avrupa insan Hakları Sözleşmesi
Soru 2

Aşağıdaki uluslararası belgelerden hangisinin denetimini sağlayan ayrı bir yargı mekanizması vardır?

A
ILO Anayasası
B
Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi
C
insan Hakları Evrensel Bildirgesi
D
Avrupa Sosyal Şartı
E
Avrupa insan Hakları Sözleşmesi
Soru 3

Sanayi Devrimi ile birlikte makinaların hızla işçilerin yerine ikame edilmesi üzerine işçilerin gerçekleştirdiği makinaları kırma eylemleri ________ olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Koalisyon
B
Chartizm
C
Ludizm
D
Sosyalizm
E
Lonca
Soru 4

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin yapılan şikâyetleri çözmek ve uygulamaları denetlemek için kurulan koruma mekanizması hangi şehirdedir?

A
Brüksel
B
Torino
C
Paris
D
Kopenhag
E
Strasbourg
Soru 5

I. Serbestçe sendikaya üye olma
II. Serbestçe sendika içi faaliyetlere katılma
III. Sendikasız kalabilme
IV. Serbestçe sendikadan ayrılma
V. Sendika tüzüklerini serbestçe düzenleme
Yukarıdakilerden hangileri kollektif sendika özgürlüğünün bir sonucudur?

A
Yalnız III
B
Yalnız V
C
I ve IV
D
II ve V
E
I, II, III ve IV
Soru 6

Üyelerinin yalnızca mesleki ve ekonomik çıkarlarını korumayı amaçlayan sendika tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Korumacı sendikacılık
B
Pragmatik sendikacılık
C
Reformist sendikacılık
D
Marksist sendikacılık
E
Evrimci sendikacılık
6 numaralı soru için açıklama 
Pragmatik sendikacılık, yalnızca üyelerinin mesleki ve ekonomik çıkarlarını korumayı amaçlayan sendikacılık anlayışıdır. Bu anlayışı benimseyen sendikalar, geniş kapsamlı toplumsal amaçlar yerine, sadece üyelerinin yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine önem vermektedir.
Soru 7

1949’da kurulan ve en temel amacı, üye ülkelerdeki ulusal yasaların, çoğulcu demokrasi, insan hakları ve hukuk düzeni çizgisinde modernleştirilmesi ve uyumlu hâle getirilmesi olan oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa Konseyi
B
Avrupa Örgütü
C
Avrupa Komitesi
D
Avrupa Derneği
E
Avrupa Kurulu
Soru 8

Türkiye’de Anayasanın 51. maddesine göre; “Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir”.
Bu düzenleme aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Sendikal demokrasi
B
Sendikal oligarşi
C
Sendikal bağlılık
D
Sendika özgürlüğü
E
Sendika güvenliği
Soru 9

İşçilerin arasında dil, din, ırk, cinsiyet ve siyasi görüş farklılığı olmasına rağmen bir araya gelebilmeleri sendikanın hangi özelliğinin sonucudur?

A
Kitle örgütü olmak
B
Çalışma hayatı ve ekonomik ilişkilerde barışı sağlamak
C
Sınıf örgütü olmak
D
Meslek örgütü olmak
E
Adil ve hakça gelir adaleti sağlamak
Soru 10

Aşağıdaki sendikal haklarla ilgili uluslararası belgelerden hangisi Türkiye tarafından henüz kabul edilmemiştir?

A
Avrupa Sosyal Şartı
B
87 sayılı ILO sözleşmesi
C
Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi
D
154 sayılı ILO sözleşmesi
E
insan Hakları Evrensel Bildirgesi
Soru 11

Fordizm’in standardizasyon sağladığı üç alan aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Kâr payı, servis, dağıtım ağı
B
Kâr payı, üretim süreci, üretilen mal veya hizmet
C
işgücü, kâr payı, üretilen mal veya hizmet
D
işgücü, üretim süreci, dağıtım ağı
E
işgücü, üretim süreci, üretilen mal veya hizmet
Soru 12

İlk kez 1999 yılında Hollanda’da İş Kanunu reformu sonrasında kullanılmaya başlanan, “eş zamanlı olarak ve belirli bir koordinasyon içinde, bir taraftan işgücü piyasalarında, iş organizasyonlarında ve çalışma ilişkilerinde esnekliği güçlendirmek, diğer taraftan da, özellikle işgücü piyasası dışında kalmış zayıf grupların güvenliğini -istihdam ve sosyal güvenlik- artırmaya yönelik politik bir strateji olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal güvenlik
B
Güvenceli esneklik
C
Esnek işgücü
D
iş esnekliği
E
istihdam güvencesi
12 numaralı soru için açıklama 
İlk kez 1999 yılında Hollanda’da İş Kanunu reformu sonrasında kullanılmaya başlanan, “eş zamanlı olarak ve belirli bir koordinasyon içinde, bir taraftan işgücü piyasalarında, iş organizasyonlarında ve çalışma ilişkilerinde esnekliği güçlendirmek, diğer taraftan da, özellikle işgücü piyasası dışında kalmış zayıf grupların güvenliğini -istihdam ve sosyal güvenlik- artırmaya yönelik politik bir strateji olarak tanımlanan kavram güvenceli esnekliktir.
Soru 13

Devleti salt bir varlık olarak gören, işçi devriminden korkan ve tüm birey ve toplulukların devlet karşısında göreli ve ikincil nitelik taşıdığını savunan ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marksizm
B
Yeni liberalizm
C
Faşizm
D
Anarşizm
E
Ütopik sosyalizm
Soru 14

I. Ronald Reagan
II. Winston Churchill
III. Tony Blair
IV. Margaret Thatcher
V. Tansu Çiller
VI. Theodore Roosevelt
VII.Turgut Özal
Yukarıdakilerden hangileri 1980’lerden itibaren sendikaların güç kaybetmesine neden olan neo-liberal iktisat politikaları ilk kez uygulamaya geçiren siyasetçilerdir?

A
I, II ve VII
B
I, IV ve VII
C
II, V ve VI
D
III, IV ve V
E
IV, V ve VI
Soru 15

Sendikaların işgücü tekeli yaratarak piyasanın etkinliğini ve istihdamı azalttığını ve genel olarak çalışanların gelirlerini daha da eşitsiz hale getirdiğini iddia eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Milton Friedman
B
Beatrice Webb
C
Ludwig von Mises
D
Pierre Joseph Proudhon
E
Frederick von Hayek
Soru 16

1945-1973 döneminde sendikaların güç kazanmasında önemli rol oynayan Taylorizm, F. W. Taylor’un 1911 yılında yazdığı ________ isimli kitabında ortaya koyduğu ilkelere dayanan bir yönetim yaklaşımıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Bilimsel Yönetimin ilkeleri
B
Yeni Yönetim Anlayışı
C
Yönetsel Stratejiler
D
Komünist Manifesto
E
Kapital
Soru 17

I. Klasik liberal iktisat politikaları
II. Sefalet ücretleri
III. Fordist üretim süreci
IV. Örgütlenme yasakları
V. Korporatizm
Yukarıdakilerden hangileri sendikaların var olma mücadelesi verdikleri döneme ait özelliklerdendir?

A
III ve V
B
IV ve V
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
I, IV ve V
Soru 18

18. Yüzyılın ilk yarısında Marx öncesinde ortaya çıkan sosyalist akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anarşist sosyalizm
B
Reformcu sosyalizm
C
Bilimsel sosyalizm
D
Ütopik sosyalizm
E
Demokratik sosyalizm
Soru 19

Marx örgütlenen, hak arayan, dayanışma içinde olan sınıfı anlatmak için ________ -kavramını kullanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
artı-değer
B
proleterya
C
kendinde sınıf
D
yedek sanayi ordusu
E
kendisi için sınıf
Soru 20

“Homo economicus” hangi ideoloji ile özdeşleşen bir kavramdır?

A
Anarşizm
B
Yeni liberalizm
C
Liberalizm
D
Sosyalizm
E
Faşizm
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...