Siyaset Bilimi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Siyaset Bilimi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Siyasal sistemlerle (rejimler) ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Siyasal sistemlerde iktidarın işleyişi her zaman kolayca gözlemlenecek kadar açıktır.
B
Siyasal sistemlerin koyduğu kurallar, toplumun tümü için bağlayıcıdır.
C
Siyasal sistemler, siyasal iktidarın toplumda nasıl işleyeceğini belirleyen iktidar yapıları barındırır.
D
Her toplumsal oluşum kendine özgü bir siyasal sistem geliştirir.
E
Siyasal sistemler toplumsal düzeni tesis eder ve sürdürür.
Soru 2

Sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilen ve insanlık tarihini; metafizik dönem, teolojik dönem ve pozitif dönem olmak üzere üç temel evreye dayandıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emile Dürkheim
B
Karl Marx
C
Thomas More
D
Max Weber
E
Auguste Comte
Soru 3

Siyasal toplumsallaşmanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vatandaşların beklentilerini karşılamak
B
Mevcut sistemin devamını sağlayacak davranışları gösterecek aktörler yetiştirmek
C
Siyasal rekabeti hızlandırmak
D
Toplum üyelerinin iyi vatandaş olmalarını sağlamak
E
Bireylerin bilinçlenmesini temin etmek
Soru 4

Siyasi iktidarın toplumun bütün alanlarını sıkı denetim altında tuttuğu, bireysel özgürlüklere ve sivil inisiyatife hayat hakkı tanımadığı yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cumhuriyet
B
Demokrasi
C
Totalitarizm
D
Aristokrasi
E
Patrimonyalizm
Soru 5

Geriye bıraktığı Politika eseriyle siyaset bilimine ciddi katkılar yapan ve insanı “siyasal bir hayvan” olarak tanımlayan eski Yunan düşünürü kimdir?

A
Farabi
B
Sokrates
C
Heraklitos
D
Aristoteles
E
İbn Haldun
Soru 6

Aşağıdaki devletlerden hangisi federal devlettir?

A
Yunanistan
B
Slovenya
C
Belçika
D
Portekiz
E
Türkiye
Soru 7

Parti Politikaları adlı kitabında demokrasilerde oligarşik eğilimleri analiz eden siyaset bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beatrice Heuser
B
Maurice Duverger
C
Antony Sutton
D
Robert Michels
E
Henry Kissinger
Soru 8

İktidar ilişkileri ve kaynakları açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
iktidar ilişkilerinde kaynaklar, taraflardan birine diğerinin davranışlarını denetleme kapasitesi sağlar.
B
iktidar ilişkilerinde fiziksel, sembolik ve ekonomik kaynaklar kullanılır.
C
Her iktidar ilişkisi yalnızca bir kaynak kullanılarak tesis edilir.
D
iktidar ilişkisi, kaynak eşitsizliğine dayanan ilişkidir.
E
iktidar ilişkilerinde en ekonomik ve verimli kaynak sembolik kaynaktır.
Soru 9

Demokratik toplumlarda toplumun mukadderatını ilgilendiren kararları alacak kişilerin belirlenmesi sürecine ne ad verilir?

A
Seçim
B
Miting
C
Propaganda
D
Siyasal iktidar
E
Yabancılaşma
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinin siyasal katılma davranışı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmaz?

A
Kişinin icra ettiği mesleği
B
Yaşanan yerin iklim şartları
C
Toplumun hukuksal yapısı
D
Kişinin yaşı
E
Kişinin eğitim düzeyi
Soru 11

Güçler Ayrılığı ilkesi aşağıdaki düşünürlerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?

A
Francis Bacon
B
Montesquieu
C
Marcel Prélot
D
Jean Jacques Rousseau
E
Nikolas Kopernikus
Soru 12

Aşağıdaki siyaset bilimcilerden hangisi demokrasi kavramı yerine poliarşi kavramını kullanmayı tercih etmiştir?

A
Robert Dahi
B
Elinor Ostrom
C
Jürgen Habermas
D
Noam Chomsky
E
Hannah Arendt
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Radikal Demokrasi kuramının üzerinde durduğu değerlerden biri değildir?

A
Eşitlik
B
Özgürlük
C
Çoğulculuk
D
Farklılık
E
Özelleştirme
Soru 14

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Birliği üyesi değildir?

A
Letonya
B
Arnavutluk
C
Estonya
D
Litvanya
E
Romanya
Soru 15

Aynı sistem içinde bulunan unsurlardan birinin şiddete ya da zora başvurmadan başka bir unsuru kontrol edebilmesine ne ad verilir?

A
Soğuk savaş
B
Doğrudan demokrasi
C
Yönetişim
D
Monarşi
E
Hegemonya
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Machiavelli’nin İtalya’da gidermeye çalıştığı sorunlardan biridir?

A
İtalya’nın zayıf ekonomik durumu
B
Gelişmekte olan yeni İtalyan sanat anlayışı
C
İtalya’daki Rönesans ve reform hareketleri
D
İtalya’da gelişen dinde yenilik hareketleri
E
İtalya’daki siyasi bölünmüşlük
Soru 17

Parlamenter sistem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hükümet parlamentonun güvenine sahip olduğu müddetçe iktidarda kalabilir.
B
Devlet başkanının yetkileri semboliktir.
C
Parlamento seçimlerinin tarihleri değişti rilemez.
D
Başbakan fiilen yürütme organının başıdır.
E
Parlamento hükümeti güvensizlik oyu ile düşürebilir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sistemin temellerini atan anlaşma olarak kabul edilir?

A
Viyana Anlaşması
B
Paris Anlaşması
C
Maastricht Anlaşması
D
Westphalia Anlaşmaları
E
Brüksel Anlaşması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi liberalizmin savunduğu değerler arasında yer almaz?

A
Temel insan hakları
B
Sınırlı devlet
C
Serbest piyasa ekonomisi
D
Proleterya diktatörlüğü
E
Hukukun üstünlüğü
Soru 20

Siyasal Partiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Siyasal Partiler her zaman demokrasiyi savunurlar.
B
Siyasal Partiler toplumsal talepleri bir ayna gibi yansıtmazlar.
C
Siyasal Partiler kitlelere siyasi bilinç kazandırılmasında etkilidirler.
D
Siyasal Partiler siyasi kimliklerin inşasında hayati roller oynarlar.
E
Siyasal Partiler 19. yüzyıldan itibaren ortaya çıkmışlardır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...