Siyaset Bilimi 2017-2018 Vize Sınavı

Siyaset Bilimi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yapılacak olan bir genel seçime ilişkin, örneklem grubunun fikirlerini alarak, yaşadığı ildeki siyasal partilerin oy oranlarını belirlemeye çalışan bir araştırmacının kullandığı teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kartopu Tekniği
B
Örnek Olay Tekniği
C
Deney Tekniği
D
Karşılaştırmalı Analiz Tekniği
E
Alan Araştırması
Soru 2

İktidar, güç, otorite ve meşruiyet üzerindeki çalışmalarıyla tanınan ve otoriteyi geleneksel, karizmatik ve hukuki/rasyonel otorite şeklinde üçe ayıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
M. Weber
B
K. Marx
C
J. J. Rousseau
D
A. Comte
E
A. De Tocqueville
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Kari Marx’a göre alt-yapıyı oluşturur?

A
Kültür
B
Sanat
C
Din
D
Ekonomi
E
Siyaset
Soru 4

Alexis de Tocqueville ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Siyasetin alt-yapıya bağımlı olduğunu iddia etmiştir.
B
Devletin bilge krallar tarafından yönetilmesi gerektiğini savunmuştur.
C
Amaca ulaşmak için her türlü aracı meşru kabul etmiştir.
D
Karşılaştırmalı Siyaset Bilimi’nin önemli örneklerinden birini ortaya koymuştur.
E
Siyaset Bilimi’ni din ile ilgili bilimler kategorisinde değerlendirmiştir.
Soru 5

İnsanlığın metafizik, teolojik ve pozitivist dönemlerden geçmekte olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
N. Machiavelli
B
ibn Haldun
C
A. Comte
D
Farabi
E
R. Descartes
Soru 6

Bir siyasal iktidarın meşruluk niteliği kazanmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tüm iktidarlar meşru olduklarına dair bir kanaat oluşturma çabasına girerler.
B
Meşruluk niteliği kazanması için bir iktidarın, en az %50 halk desteğinin olması gerekir.
C
Meşruluk kurumsallaşmış, etkin ve sürekli iktidarın temelidir.
D
iktidarlar meşruluk niteliği kazanmak için sembolik kaynakları kullanırlar.
E
Meşruluk niteliği, iktidarın kabul edilebilir olduğuna dair kanaattir.
Soru 7

Geleneksel otorite ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Modern siyasal sistemlerde de rastlanan otoritedir.
B
Hiyerarşi, ast-üst ilişkisi değil, efendi-hizmetçi ilişkisi biçimindedir.
C
En ilkel ve en evrensel meşru iktidar biçimidir.
D
Sadece geleneksel toplumlarda görülür.
E
Bir kural ya da usulün değil, geleneğin ürünüdür.
Soru 8

Parti Politikaları başlıklı kitabında demokrasilerde oligarşik eğilimleri analiz eden siyaset bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Henry Kissinger
B
Robert Michels
C
Maurice Duverger
D
Beatrice Heuser
E
Antony Sutton
Soru 9

Dış egemenlik kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasal hiyerarşi içinde nihai kararları veren üstün otoritedir.
B
Zor kullanma tekeliyle teminat altına alınmış itaat ettirme gücüdür.
C
Belirli bir ülkede faaliyette bulunan egemen iktidardır.
D
Devletin ülke içinde yasa yapma tekeline sahip olmasıdır.
E
Devletin uluslararası düzende bağımsız faaliyette bulunmasıdır.
Soru 10

Klasik elit teorilerinden 'Elit Dolaşımı' teorisi aşağıdaki siyaset bilimcilerden hangisine aittir?

A
Gaetano Mosca
B
Stein Rokkan
C
Christian Lous Lange
D
Warren Farrell
E
Vilfredo Pareto
Soru 11

Siyasal iktidarın ülkeyi kişisel takdirine ve geleneğe dayalı olarak yönettiği ve ülke topraklarını özel mülkü olarak gördüğü yönetim şekline ne ad verilir?

A
Patrimonyalizm
B
Meşrutiyet
C
Feodalite
D
Merkeziyetçilik
E
Teokrasi
Soru 12

Machiavelli, Bodin ve Hobbes verdikleri eserlerle aşağıdaki devlet sistemlerinden hangisinin temelini atmışlardır?

A
Meşruti monarşi
B
Mutlak monarşi
C
Liberal demokrasi
D
Sosyal demokrasi
E
Teknokrasi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi siyasal iktidarın örgütlenmesi açısından birleşik devletin günümüzdeki örneklerinden biri değildir?

A
Rusya Federasyonu
B
Amerika Birleşik Devletleri
C
Türkiye
D
Belçika
E
Almanya
Soru 14

Kapitalist üretim biçiminde, işçilerin aslen kendi emeklerinin ürünü olan hasılanın büyük kısmına sermayedar sınıfın el koyması sonucu kendi ürünlerinden ve üretim sürecinden psikolojik olarak kopmalarına ve uzaklaşmalarına ne ad verilir?

A
Yabancılaşma
B
Tasfiye
C
Negatif özgürlük
D
Pozitif özgürlük
E
Kartel
Soru 15

Liberalizmin temel çıkış noktası ve birincil derecede önem verdiği değer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birey
B
Devlet
C
Evrensel değerler
D
Ülke
E
Toplum
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi genel olarak siyasal katılmanın tanımı dışında tutulmaktadır?

A
Şiddete dayalı eylemler
B
Davranışa dönüşmeyen tutumlar
C
Yasal davranışlar
D
Başarıya ulaşmamış eylemler
E
Barışçı eylemler
Soru 17

Ülkenin geneline yayılmış ve meşru cebir kullanma tekeline sahip güç ve kuvvete ne ad verilir?

A
Siyasal iktidar
B
Siyasal hayat
C
Siyasal insan
D
Siyasal davranış
E
Siyasal katılma
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bireyi siyasete yönelten temel faktörlerden biri değildir?

A
iktidar arzusu
B
Varlığını koruma ve güvenlik içinde yaşama ihtiyacı
C
Hürriyet içinde yaşama arzusu
D
Gelenekleri yaşatma
E
Kişisel menfaatlere ulaşma
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bireyin siyasal toplumsallaşması sürecinde etken olan ikincil gruplardan biri değildir?

A
Meslek kuruluşları
B
Haberleşme araçları
C
Aile
D
Siyasal dernek ve örgütler
E
Okul
Soru 20

Bireyin yaşadığı yerin değerlerini, kurallarını, inançlarını, eğilimlerini ve davranışlarını benimsemesi sürecine genel olarak ne ad verilir?

A
Konformizm
B
Bireyselleşme
C
Siyasallaşma
D
Yabancılaşma
E
Toplumsallaşma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...