Siyaset Bilimi 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Siyaset Bilimi 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Siyasi iktidarın toplumun bütün alanlarını sıkı denetim altında tuttuğu, bireysel özgürlüklere ve sivil inisiyatife hayat hakkı tanımadığı yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Patrimonyalizm
B
Cumhuriyet
C
Demokrasi
D
Aristokrasi
E
Totalitarizm
Soru 2

Demokratik toplumlarda toplumun mukadderatını ilgilendiren kararları alacak kişilerin belirlenmesi sürecine ne ad verilir?

A
Propaganda
B
Yabancılaşma
C
Miting
D
Seçim
E
Siyasal iktidar
Soru 3

Aşağıdaki devletlerden hangisi federal devlettir?

A
Portekiz
B
Belçika
C
Kosova
D
Yunanistan
E
Türkiye
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinin siyasal katılma davranışı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmaz?

A
Kişinin eğitim düzeyi
B
Kişinin icra ettiği mesleği
C
Yaşanan yerin iklim şartları
D
Toplumun hukuksal yapısı
E
Kişinin yaşı
Soru 5

İktidar ilişkileri ve kaynakları açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
iktidar ilişkilerinde kaynaklar, taraflardan birine diğerinin davranışlarını denetleme kapasitesi sağlar.
B
iktidar ilişkisi, kaynak eşitsizliğine dayanan ilişkidir.
C
iktidar ilişkilerinde en ekonomik ve verimli kaynak sembolik kaynaktır.
D
iktidar ilişkilerinde fiziksel, sembolik ve ekonomik kaynaklar kullanılır.
E
Her iktidar ilişkisi yalnızca bir kaynak kullanılarak tesis edilir.
Soru 6

Siyasal toplumsallaşmanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasal rekabeti hızlandırmak
B
Mevcut sistemin devamını sağlayacak davranışları gösterecek aktörler yetiştirmek
C
Bireylerin bilinçlenmesini temin etmek
D
Vatandaşların beklentilerini karşılamak
E
Toplum üyelerinin iyi vatandaş olmalarını sağlamak
Soru 7

Sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilen ve insanlık tarihini; metafizik dönem, teolojik dönem ve pozitif dönem olmak üzere üç temel evreye dayandıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kari Marx
B
Emile Durkheim
C
Auguste Comte
D
Thomas More
E
Max Weber
Soru 8

Siyasal sistemlerle (rejimler) ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Siyasal sistemlerin koyduğu kurallar, toplumun tümü için bağlayıcıdır.
B
Siyasal sistemler, siyasal iktidarın toplumda nasıl işleyeceğini belirleyen iktidar yapıları barındırır.
C
Siyasal sistemler toplumsal düzeni tesis eder ve sürdürür.
D
Siyasal sistemlerde iktidarın işleyişi her zaman kolayca gözlemlenecek kadar açıktır.
E
Her toplumsal oluşum kendine özgü bir siyasal sistem geliştirir.
Soru 9

Geriye bıraktığı Politika eseriyle siyaset bilimine ciddi katkılar yapan ve insanı “siyasal bir hayvan” olarak tanımlayan eski Yunan düşünürü kimdir?

A
Heraklitos
B
Farabi
C
Aristoteles
D
ibn Haldun
E
Sokrates
Soru 10

Parti Politikaları başlıklı kitabında demokrasilerde oligarşik eğilimleri analiz eden siyaset bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Robert Michels
B
Antony Sutton
C
Beatrice Heuser
D
Henry Kissinger
E
Maurice Duverger
Soru 11

Aynı sistem içinde bulunan unsurlardan birinin şiddete ya da zora başvurmadan başka bir unsuru kontrol edebilmesine ne ad verilir?

A
Soğuk savaş
B
Yönetişim
C
Monarşi
D
Hegemonya
E
Doğrudan demokrasi
Soru 12

Siyasal Partiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Siyasal Partiler 19 yüzyıldan itibaren ortaya çıkmışlardır.
B
Siyasal Partiler toplumsal talepleri bir ayna gibi yansıtmazlar.
C
Siyasal Partiler her zaman demokrasiyi savunurlar.
D
Siyasal Partiler kitlelere siyasi bilinç kazandırılmasında etkilidirler.
E
Siyasal Partiler siyasi kimliklerin inşasında hayati roller oynarlar.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sistemin temellerini atan anlaşma olarak kabul edilir?

A
Maastricht Anlaşması
B
Brüksel Anlaşması
C
Paris Anlaşması
D
Viyana Anlaşması
E
Westphalia Anlaşmaları
Soru 14

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Birliği üyesi değildir?

A
Litvanya
B
Kosova
C
Letonya
D
Romanya
E
Estonya
Soru 15

Aşağıdaki siyaset bilimcilerden hangisi demokrasi kavramı yerine poliarşi kavramını kullanmayı tercih etmiştir?

A
Robert Dahi
B
Elinor Ostrom
C
Noam Chomsky
D
Jürgen Habermas
E
Hannah Arendt
Soru 16

Güçler Ayrılığı ilkesi aşağıdaki düşünürlerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?

A
Montesquieu
B
Francis Bacon
C
Marcel Prelot
D
Jean Jacques Rousseau
E
Nikolas Kopernikus
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi liberalizmin savunduğu değerler arasında yer almaz?

A
Proleterya diktatörlüğü
B
Temel insan hakları
C
Hukukun üstünlüğü
D
Serbest piyasa ekonomisi
E
Sınırlı devlet
Soru 18

Parlamenter sistem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hükümet parlamentonun güvenine sahip olduğu müddetçe iktidarda kalabilir.
B
Devlet başkanının yetkileri semboliktir.
C
Parlamento hükümeti güvensizlik oyu ile düşürebilir.
D
Başbakan fiilen yürütme organının başıdır.
E
Parlamento seçimlerinin tarihleri değişti rilemez.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi faşizm ile mutlakiyetçi düşüncenin savunduğu değerlerden biri değildir?

A
Toplumun birlikteliği
B
Otoritenin üstünlüğü
C
Devletin yüceltilmesi
D
Devlet müdahalesizliği
E
Liderin üstünlüğü
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Radikal Demokrasi kuramının üzerinde durduğu değerlerden biri değildir?

A
Eşitlik
B
Özelleştirme
C
Özgürlük
D
Farklılık
E
Çoğulculuk
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...