Siyaset Sosyolojisi 2015-2016 Final Sınavı

Siyaset Sosyolojisi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Tarrow’un siyasal fırsatların azlığını ya da çokluğunu ifade ederken kullandığı faktörlerden biri değildir?

A
Siyasal katılımın tamamen ortadan kalkmış olması
B
Hükümetin talep edilen konularda kamu politikaları oluşturabilme gücü olması
C
Siyasal gruplaştırmanın istikrarlı veya istikrarsız olması
D
Destek gruplarının var olması veya olmaması
E
Seçkinlerin bölünmüş olması
Soru 2

Giovani Sartori’ye göre, çok partili düzen içinde aynı partinin seçimleri üst üste kazandığı ve iktidara geçme noktasında rotasyonun olmadığı parti sistemine ne ad verilir?

A
Sınırlı çoğulcu parti sistemi
B
iki parti sistemi
C
Hâkim parti sistemi
D
Atomlaşmış parti sistemi
E
Hegemonyacı parti sistemi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi geç modern dönemde gelişim gösteren yeni siyaset anlayışını ortaya çıkaran nedenlerden biri değildir?

A
Kitle iletişim araçlarının gelişmesi ile kitle kültürünün yayılması
B
Kitle iletişim araçlarının etkisi ile muhalif hareketlerin sesini duyurabilecekleri ortamların artması
C
Devletin toplumsal yaşam üzerindeki gücünün artmış olması
D
Kapitalist üretim ilişkilerinin toplum alanın her alanına tesir etmesi
E
Kurumsal yapılara dayalı siyaset anlayışının geçerliliğini sürdürmesi
Soru 4

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi elit kavramının sosyal bilimler alanında popüler hale gelmesini sağlayanlardan biridir?

A
Robert Michels
B
Robert Putnam
C
Ulrich Bech
D
Thomas Hobbes
E
Alexis de Tocqueville
Soru 5

“Yabancılaşma” kavramını kullanan ilk düşünür kimdir?

A
Nicholas Tatsis
B
Emile Durkheim
C
Friedrich Hegel
D
Leo Srole
E
Gwyn Nettler
Soru 6

Aşağıdaki kanunlardan hangisi 1982 Anayasası ile sivil toplumun hareket alanını belirlememiştir?

A
Siyasi Partiler Kanunu
B
Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
C
Dernekler Kanunu
D
Kabahatler Kanunu
E
Sendikalar Kanunu
Soru 7

Maurice Duverger’in parti kavramlaştırması konusunda dönüm noktası sayılan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasal insan
B
Siyasi Partiler
C
Siyasal Hükümet Üzerine Derleme
D
Siyasi Partiler ve Politik Gelişme
E
Sosyalist Sistemler
Soru 8

Ortak menfaatler ve çıkarlar etrafında birleşen ve bunları gerçekleştirmek için siyasal otoriteler üzerinde etki yapmaya çalışan örgütlenmiş gruplara ne ad verilir?

A
Kamuoyu
B
Baskı grupları
C
Siyasal sistem
D
Kamusal alan
E
Siyasal kültür
Soru 9

Ulusal bir devlet yaratma girişimlerinin karşılaştığı sorunları ifade eden tarihsel krize ne ad verilir?

A
Küresel kriz
B
Çoğulculuk krizi
C
Meşruluk krizi
D
Bütünleşme krizi
E
Katılma krizi
Soru 10

Elit teorisi içerisinde, yönetici kısmını alt katman ve üst katman olarak ikiye ayıran düşünür kimdir?

A
Vilfredo Pareto
B
Robert Michels
C
Niccolo Machiavelli
D
Adam Smith
E
Gaetano Mosca
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ikinci grup siyasal toplumsallaştırıcı etmenlerden biri değildir?

A
Okul
B
Arkadaş çevresi
C
Dernekler
D
Sendikalar
E
Medya
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Murray Levin’in çalışmalarına konu olan siyasal yabancılaşmanın dört görünüşünden biri değildir?

A
Anlamsızlık
B
Güçsüzlük
C
Umutsuzluk
D
Kayıtsızlık
E
Normların zayıflaması
Soru 13

Siyasal hayat içinde var olan bireylerin birbirleriyle veya siyasi gruplarla yürüttüğü ilişkiye ne ad verilir?

A
Siyasal iletişim
B
Hegemonya
C
Siyasal iktidar
D
Siyasal kültür
E
Organik blok
Soru 14

Toplumları elit olanlar ve elit olmayanlar şeklinde iki farklı tabakaya ayıran, söz konusu ayrımı da öncelikle yeteneğe dayandıran düşünür kimdir?

A
Antonio Gramsci
B
Jürgen Habermas
C
Vilfredo Pareto
D
Gaetano Mosca
E
Robert Michels
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi politik partilerin organizasyonu ile demokrasi ilişkisini incelemede esas alınacak örgütsel özelliklerden biri değildir?

A
Örgütün tutarlılık derecesi
B
Parti içi dayanışma
C
iktidarın merkezileşme derecesi
D
Örgütlenme derecesi
E
Örgütün katılma anlayışı
Soru 16

Kapani’nin “belli bir zamanda belli bir tartışmalı sorun karşısında bu sorunla ilgilenen kişiler grubuna veya gruplara hakim olan kanaat” şeklinde tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hegemonya
B
Kamusal alan
C
ileti
D
Siyasal düşünce
E
Kamuoyu
Soru 17

Geleneksel değerlerin, kuralların zayıfladığı veya tahrip edildiği bir kuralsızlaşma durumu şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Patoloji
B
Organik dayanışma
C
Yabancılaşma
D
Mekanik dayanışma
E
Anomi
Soru 18

İktidarın ilk, asıl ve sürekli işlevinin üretim olduğunu savunan düşünür kimdir?

A
Thomas Hobbes
B
Terry Eagleton
C
Niccolo Machiavelli
D
Michel Foucault
E
Leo Srole
Soru 19

Demokratik elitizm anlayışının öncüsü olan düşünür kimdir?

A
Harold Laswell
B
Joseph Schumpeter
C
Robert Dahi
D
Giovani Sartori
E
Raymond Aron
Soru 20

Yorumsamacı sosyal bilim anlayışına dayanarak toplumsal olguları olan değil, oluşturan faktör olarak gören toplum kavramsallaştırmasına ne ad verilir?

A
Sembolik toplum kavramlaştırması
B
Doğal toplum kavramlaştırması
C
Kapitalist toplum kavramlaştırması
D
Köleci toplum kavramlaştırması
E
Modern toplum kavramlaştırması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...