Siyaset Sosyolojisi 2016-2017 Final Sınavı

Siyaset Sosyolojisi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Pozitivist sosyal bilim anlayışının ürünüdür.
II. Yorumsamacı sosyal bilim anlayışına dayanır.
III. Gerçekliği insanın dışında olan bir şey olarak ele alır.
IV. Toplumsal gerçekliğin değer yargılarından bağımsız incelenebileceğine inanmaz.
V. Objektif bilgiye ulaşılabileceğini varsayar.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğal toplum kavramlaştırmasını açıklamada kullanılabilir?

A
Yalnız V
B
Ive III
C
II ve IV
D
I, II ve V
E
I, III ve V
Soru 2

Kari Marx’ın erken dönem yazılarından hareket ile Marx’ın tarihsel değişimde insani çabaya önem verdiğini savunan Marksizm yorumu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?

A
Ekonomizm
B
Hümanist Marksizm
C
Organik aydın
D
Tarihsel blok
E
Hegemonya
Soru 3

Sivil toplumu kapitalist çıkar ilişkilerinin hüküm sürdüğü ve buna bağlı olarak sürekli çatışma ve eşitsizliklerin yaşandığı bir alan olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Putnam
B
Marx
C
Weber
D
Gramsci
E
Hegel
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi elit teorisyenlerden biridir?

A
Pareto
B
Weber
C
Durkheim
D
Comte
E
Hegel
Soru 5

Meşruluğunu insanların kendisine atfetmiş olduğu olağanüstü niteliklere bağlı olarak kazanan siyasal iktidar Max Weber’in otorite tiplerinden hangisine karşılık gelmektedir?

A
Geleneksel otorite
B
Patronaj ilişkisi
C
Meşru otorite
D
Karizmatik otorite
E
Yasal-ussal otorite
Soru 6

Robert Dahl’a göre, aşağıdaki koşullardan hangisi poliarşi için gerekli değildir?

A
Kararların atanmış bürokratlar tarafından alınması
B
Tüm yetişkinlere oy hakkı tanınması
C
Sık aralıklarla seçimlerin gerçekleştirilmesi
D
Yurttaşların ve görevlilerin ifade özgürlüğüne sahip olması
E
Yurttaşların örgütlenme hakkının bulunması
Soru 7

Pareto, elitlerin hâkimiyeti ve yer değiştirmesi tezini hangi faktörlere dayalı olarak açıklamaktadır?

A
Siyasal
B
Teknolojik
C
Kültürel
D
Ekonomik
E
Psikolojik
Soru 8

Üye sayısını artırmak için özel bir çaba göstermeyen parti tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadro partileri
B
Şirket partisi
C
Hareket partileri
D
Kartel parti
E
Sosyal bütünleşme partileri
Soru 9

LaPalombara ve Weiner’in siyasi partilerin doğuşunda rol oynayan dinamikleri anlattıkları kuramlardan Maurice Duverger’in başlıca temsilcisi olduğu, “siyasal partilerin parlamentolar içinden nasıl çıktıklarını” açıklayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarihsel Kriz Kuramı
B
Gelişmeci Kuram
C
Parti Kuramı
D
işlevselci Kuram
E
Kurumsal Kuram
Soru 10

Aşağıdaki kavramlardan hangisi siyasi sistemin yönetiminde kimlerin söz sahibi olacağı ve bu kişilerin sistemi nasıl yönetecekleri konusunda doğan anlaşmazlığı ifade eder?

A
Bütünleşme krizi
B
Meşruluk krizi
C
Tarihsel kriz
D
Ekonomik kriz
E
Katılma krizi
Soru 11

Elit kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
15. yüzyılda Fransa’da üstün kalitedeki insanları tanımlamakta kullanılmıştır.
B
İngiltere ve ABD’de sosyal bilimler alanında yaygınlık kazanması 1980’li yılları bulur.
C
Kavramın Batı toplumlarının günlük yaşamlarındaki kullanımı 10. yüzyıla kadar dayanır.
D
Kavram, Latin kökenli 'eligere” (seçmek) kelimesine dayanır.
E
Kavramın yaygınlaşmasına J.S.Mili öncülük etmiştir.
Soru 12

1950-1960 ve 1965-1973 dönemleri dikkate alındığında, Türkiye’de hangi siyasi parti sistemi egemen olmuştur?

A
Tek parti sistemi
B
Sınırlı çoğulcu parti sistemi
C
Hakim parti sistemi
D
Atomlaşmış parti sistemi
E
Hegemonyacı parti sistemi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi siyasal iletişimin aktörlerinden biri değildir?

A
Devlet
B
Yönetilenler/halk
C
Siyasal sistem
D
Seçim sistemi
E
Kitle iletişim araçları/medya
Soru 14

I. Toplumsal yapılara değişim getirmeyi öngören bir hedefle yola çıkılır.
II. Farklı kültür ve sınıflardan gelen “sıradan insanların” politik eylemi olarak ortaya çıkar.
III. Eylemciler genellikle kamu düzeni ve kamu güvenliğine ilişkin yasaları zorlar.
IV. Bir toplumsal hareketi gerçekleştiren her kişi, toplumu bütüncül bir şekilde değiştirmeyi hedefler.
V. Çoğunlukla politik nüfuzu ve saygınlığı olan insanların politik eylemi olarak ortaya çıkarlar.
Yukarıdakilerden hangileri toplumsal hareketlerin özelliklerindendir?

A
III ve IV
B
IV ve V
C
I,II ve III
D
I,III ve IV
E
I,II,III ve IV
Soru 15

“Üçüncü Yol” yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?

A
Eric Fromm
B
Immanuel Wallerstein
C
John Maynard Keynes
D
Anthony Giddens
E
Charles Tilly
Soru 16

Aşağıdakillerden hangisi kamuoyunun oluşmasında etkili olan beş kaynaktan biri değildir?

A
Okul
B
Dil
C
Meslek
D
Medya
E
Aile
Soru 17

I. Dernekler
II. Okul
III. Medya
IV. Arkadaş çevresi
V. Ail
Yukarıdakilerden hangileri birincil grup siyasal toplumsallaştırıcı etmenler arasındadır?

A
Yalnız V
B
Ive III
C
IV ve V
D
I,II ve III
E
II,IV ve V
Soru 18

Küreselleşme ile başlayan toplumsal hareketleri inceleyen ve Jackie Smith, Margaret Keck gibi düşünürlerce oluşturulan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamusal tercih
B
Ulus ötesi ağlar
C
Siyasi süreç
D
Küresel yönetişim
E
Yapısalcı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kamuoyunun varlığı için gerekli koşullardan biri değildir?

A
Toplumda her konuda konsensüs olması
B
Fikir, basın, dernek ve toplanma gibi temel özgürlüklere yer verilmesi
C
Ortada bir anlaşmazlık olması
D
Çeşitli zıt menfaatler, talepler bulunması
E
Toplumda kamuoyunu oluşturan, düzenleyen, organize eden çeşitli merkezlerin bulunması
Soru 20

Yabancılaşma kavramı, aşağıdaki sosyal bilim dallarından hangisinin önemli kavramlarından biri değildir?

A
Sosyoloji
B
Siyaset Bilimi
C
Biyoloji
D
Antropoloji
E
Sosyal Psikoloji
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...