Siyaset Sosyolojisi 2016-2017 Vize Sınavı

Siyaset Sosyolojisi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tekilci sosyal bilim anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Toplumsal gerçekliği oluşturan parçalar tek tek ve derinlemesine incelenmelidir.
B
On sekizinci yüzyıldan yirminci yüzyıla kadar sosyal bilimler alanına hakim olan bir yaklaşımdır.
C
Felsefi yaklaşımı benimser.
D
Sosyal olguların bağlı olduğu doğal yasaları ortaya çıkarmıştır.
E
Tümdengelim yöntemini kullanmıştır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi geç modern dönemde ortaya çıkan yeni siyasetin temel özelliğidir?

A
Devlet iktidarını ele geçirmeye yönelik önlemlerde ifadesini bulması
B
Bölüşüm meselesini temel mesele olarak alması
C
Siyasal partiler ve sendikalar gibi bir takım kurumsal yapılar aracılığı ile yapılıyor olması
D
Belirli bir merkezinin bulunmaması
E
Kurallara bağlı olması
Soru 3

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi siyaset-ekonomi ilişkisinde belirleyici olanın ekonomi olduğunu savunur?

A
Cari Schmitt
B
Kari Marx
C
Vilfredo Pareto
D
Antonio Gramsci
E
Max Weber
Soru 4

Siyaset sosyolojisi disiplininin yükselişe geçişinde dönüm noktası olarak görülen ve Seymour Martin Lipset tarafından yazılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasi Partiler ve Politik Gelişme
B
Siyasi Partiler
C
Sivil Hükümet Üzerine Derleme
D
Siyasal insan
E
Akıl ve Toplum
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Althusser’in devletin baskı aygıtları içinde gördüğü unsurlardan biri değildir?

A
Hapishane
B
Kültür
C
Polis
D
Hükümet
E
Ordu
Soru 6

Politeia, siyaset kavramının etimolojik açıklamaları çerçevesinde aşağıdaki anlamlardan hangisini içermez?

A
Parlamento
B
Cumhuriyet
C
Siyasal rejim
D
Siyasal yapı
E
Vatandaşların hakkı
Soru 7

Modern devletin toplumsal yaşam üzerindeki etkisini anlatabilmek için devletin yalnızca faaliyetleri ile tanımlanamayacağına, devletin el atmadığı herhangi bir görevin olmadığına dikkat çeken düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kari Marx
B
Aristo
C
Auguste Comte
D
George Simmel
E
Max Weber
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi siyaset sosyolojisinin ABD’deki gelişiminde, siyasetin anlaşılmasında davranışçılığa karşı eleştirel tutum takınan, siyasetin çözümlenmesinde sosyolojiden daha fazla yararlanılması gerektiğini savunan düşünürlerden biri değildir?

A
Hans Gerth
B
Sigmund Neumann
C
Ernest Gellner
D
Reinhard Bendix
E
Paul Lazarsfeld
Soru 9

Doğal toplum kavramlaştırması hangi sosyal bilim anlayışının bir ürünüdür?

A
Yapısalcı
B
Post-yapısalcı
C
Fenomenolojik
D
Yorumsamacı
E
Pozitivist
Soru 10

Siyaset olgusunu ele alan modern sosyolojik araştırmaların ortaya çıkışı ne zaman gerçekleşmiştir?

A
Birinci Dünya Savaşı’ndan önce
B
Fransız ihtilali'nden sonra
C
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra
D
ikinci Dünya Savaşı’ndan sonra
E
Körfez Savaşı'ndan sonra
Soru 11

Devletin dışındaki sosyal kurum ve yapılardan meydana gelen, toplumsal alanı tanımlamak üzere kullanılan sivil toplum kavramını ayrıntılı biçimde inceleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duverger
B
Schmitt
C
Tocqueville
D
Hobbes
E
Weber
Soru 12

Sivil toplumu doğal durumdaki çatışma, kaos ve güvensizlik ortamının aşıldığı ve elde edilen düzenin ancak güçlü bir devletle (leviathan) sürdürülebileceğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hobbes
B
Marx
C
Ferguson
D
Tocqueville
E
Keane
Soru 13

Kari Marx’ın sivil toplum-devlet ilişkisi çerçevesinde yaptığı değerlendirmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kapitalizm içerisinde devlet ve sivil toplum birbirleriyle aynıdır.
B
Burjuva sınıfının işçi sınıfı üzerinde hakimiyet tesis etmesine hizmet eden devlet, sivil toplumdaki çıkar çatışmalarının hem sonucu hem de sebebidir.
C
Sivil toplum ve devlet bir bütün olarak görülmelidir.
D
Kapitalist üretim ilişkileri altında sivil toplum, çıkar çatışmalarının ve tahakküm ilişkilerinin yaşandığı bir alandır.
E
Kapitalizm aşılarak komünizme geçildiğinde, devlet, sivil toplum içerisinde kendiliğinden sönümlenecektir.
Soru 14

Aşağıdaki kanunlardan hangisi 1982 Anayasası ile sivil toplumun hareket alanını belirlememiştir?

A
Sendikalar Kanunu
B
Siyasi Partiler Kanunu
C
Kabahatler Kanunu
D
Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
E
Dernekler Kanunu
Soru 15

Siyasal iktidarın özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Siyasal iktidarla toplumdaki diğer iktidarlar arasında eşitlik ilişkisi bulunur.
B
Siyasal iktidar ülkenin ya da toplumun tamamı üzerinde geçerli olan iktidardır.
C
Siyasal iktidar dışındaki iktidarlar meşru bir biçimde şiddete başvurabilir.
D
Siyasal iktidar ülke içinde en az etkinliğe sahip iktidardır.
E
Siyasal iktidar maddi kuvvet ve zor kullanma gücünü tekelinde bulunduramaz.
Soru 16

Sözleşme teorisyeni olarak değerlendirilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marx
B
Hegel
C
Gramsci
D
Keane
E
Locke
Soru 17

Cari Schmitt’e göre siyasal olanı karakterize eden ayrım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güçlü - zayıf
B
Özel alan - kamusal alan
C
iyi - kötü
D
Dost - düşman
E
Devlet - toplum
Soru 18

David Easton’a göre, bir siyasal iktidar rejimin temelinde bulunan ilke ve değerlerin benimsenmesinin bir sonucu olarak kabul görüyorsa bu siyasal iktidarın meşruluğu hangi kaynağa dayanır?

A
Gelenekler
B
Yapısal kaynak
C
Liderlerin kişisel özellikleri
D
Hukuksal kaynak
E
ideolojik kaynak
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Weber’in geleneksel otorite tipinin özelliklerinden biri değildir?

A
Geleneklerin siyasi iktidarın eylemlerini sınırlandırıcı bir fonksiyona sahip olması
B
iktidarın meşruiyeti ve iktidar olma hakkının belirli bir ailenin mensubu olmaya bağlı olması
C
Geleneksel otorite tipinin daha çok modern toplumlarda görülmesi
D
Siyasal iktidarın meşruiyeti toplumun geleneklerinden gelmesi
E
iktidarın atalardan intikal ettiği şekliyle kabul görmüş bir geleneğe dayalı olması
Soru 20

Michel Foucault’nun, iktidar ilişkileri içerisinde belirli yaşam tarzlarının üretilmesine işaret etmek için kullanmış olduğu kavramlaştırma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasal iktidar
B
Biyoiktidar
C
Makro iktidar
D
Ekonomik iktidar
E
Devlet iktidarı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...