Siyaset Sosyolojisi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Siyaset Sosyolojisi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Siyaset sosyolojisini “kimliği açık seçik olmayan, melez bir disiplin” olarak tanımlayan düşünür kimdir?

A
Stein Rokkan
B
Francis Canavarı
C
Gaetano Mosca
D
Emile Durkheim
E
Max Weber
Soru 2

Chicago Üniversitesi’nden Charles E. Merriam’ın başını çektiği bir grup siyaset bilimci, klasik Siyaset Bilimi’ne cephe alarak bulgularını sosyoloji, psikoloji, antropoloji ve ekonomi gibi disiplinler yardımıyla çözümlemeye girişmişlerdir. Daha sonraları bu eğilim diğer bilim adamlarını da etkileyerek ________ adı altında bir yeni bir ekole dönüşmüştür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Postmodernizm
B
Yorumsamacılık
C
Yapılandırmacılık
D
Pozitivizm
E
Davranışçılık
Soru 3

Siyasetin Sosyolojisine ilişkin, özellikle 1950 ve 1970 arası dönemde çok önemli çalışmalar ortaya çıkmıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Siyaset Sosyolojisi ile ilgili bahsedilen dönemde ortaya çıkan çalışmalardan biri değildir?

A
Elitler
B
Cemaat-iktidar yapıları
C
Eğitim Sistemleri
D
Siyasi gruplaşmaların toplumsal temelleri ve parti sistemleri
E
Devrim ve toplumsal değişme üzerine tarihsel çalışmalar
Soru 4

Kari Marx'ın siyaset düşüncesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bir toplumsal düzende, üretim güçlerindeki gelişim belirli bir düzeye ulaştığında ekonomik yapı değişir.
B
Toplumsal devrim, alt yapı ile üst yapının uzlaşımıyla gerçekleşir.
C
Üretim güçleri tarihin çeşitli evrelerine tekabül eden toplumsal düzenlerin üst yapılarını oluşturur.
D
Toplumsal değişim sürekli devinim halinde olan üretim güçlerinin belirli bir gelişme düzeyine ulaşması ile vuku bulan uzlaşımlarla işler.
E
Toplumsal yaşamda belirleyici olan faktör siyasettir.
Soru 5

Politeia, siyaset kavramının etimolojik açıklamaları çerçevesinde aşağıdaki anlamlardan hangisini içermez?

A
Vatandaşların hakkı
B
Cumhuriyet
C
Siyasal yapı
D
Parlamento
E
Siyasal rejim
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi modern devletin özelliklerinden biri değildir?

A
Toplumsal yaşam üzerindeki hakimiyetini bürokrasi ile sağlaması
B
Siyasal olgular ile toplumsal olgular arasında bir ayrım bulunmaması
C
Hakimiyetini belirli bir toprak parçası üzerinde sürdürmesi
D
Meşru olarak şiddet kullanma tekelini elinde bulundurması
E
Faaliyetlerini hukuk temelinde gerçekleştirmesi
Soru 7

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi demokratik meşruiyet anlayışının çağdaş siyaset felsefesindeki önemli bir örneğini ortaya koymuştur?

A
Hayek
B
Pareto
C
Habermas
D
Nozick
E
Mosca
Soru 8

Birey merkezli toplum anlayışına karşı çıkarak, insanın toplumsal bir varlık olduğunu kabul eden ve demokratik meşruiyeti ön plana çıkaran düşünür kimdir?

A
Jean Jacques Rousseau
B
Thomas Hobbes
C
Aristoteles
D
John Locke
E
Jürgen Habermas
Soru 9

Savunucularına göre, kokuşmuş, yıkılmaya yüz tutmuş otoritesiz sermaye demokrasilerine karşı gerçek otoriteyi yeniden canlandıran rejim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kapitalizm
B
Otoriterizm
C
Hümanizm
D
Eklektisizm
E
Sosyalizm
Soru 10

I. Batıda 15 yüzyılın sonu ve 16 yüzyılın başlarında Aydınlanma ve Sanayi Devrimiyle başlayıp günümüze kadar gelen zaman dilimi moderniten olarak adlandırılır.
II. Modern dönemde, devlet-toplum ilişkisine yönelik siyasal kavrayış, modern öncesi dönemden farklıdır.
III. Devlet-toplum ayrımı modern dönemde siyasal analiz ve argümanların dayandığı temel zihinsel şablondur.
Sivil toplum ve devlet ilişkisi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11

İletişim teknolojilerindeki gelişmenin alt yapısını hazırladığı dünya toplumları arasında ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal etkileşimin yoğunlaşmasına ne ad verilir?

A
Küyerelleşme
B
Yerelleşme
C
Feodalizm
D
Evrenselleşme
E
Küreselleşme
Soru 12

Antik Yunan’da sivil toplumun karşılığı olarak kullanılan terim hangisidir?

A
Siyasal toplum
B
iyi toplum
C
Modern toplum
D
Güçlü toplum
E
Gelişmiş toplum
Soru 13

Robert Dahi, birbirine rakip elit grupların toplumu yönetmek ve politikaları şekillendirmek için verdikleri mücadeleyi tanımlamak ve demokrasinin günümüzdeki işleyişini demokrasinin ideal formundan ayırmak için aşağıdaki hangi kavramı kullanmıştır?

A
Teokrasi
B
Monarşi
C
Oligarşi
D
Poliarşi
E
Teokrasi
Soru 14

Mosca, yönetici sınıfın değişimini aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklamaktadır?

A
Teknolojik yenilik
B
Liderlik
C
Sosyal güç
D
Strateji
E
Siyasi etki
Soru 15

Etimolojik (kökenbilimsel) olarak parti sözcüğü, aşağıdakilerden hangisinden türemiştir?

A
Parça
B
Kriz
C
Gövde
D
Bağ
E
Etki
Soru 16

Siyasi sistemin yönetiminde kimlerin söz sahibi olacağını ve bu kişilerin sistemi nasıl yönetecekleri konusunda doğan anlaşmazlıklar, uluslaşma sürecini ya da ulusal bir devlet yaratma girişimlerinin karşı karşıya geldiği sorunlar ve siyasi seçkinlerin sisteme katılma isteğindeki kişi ve grupların bu istek ya da çabalarını onaylamaması, meşru görmemesi.
Yukarıda verilen koşullar, LaPabombara ve Weiner’ın ileri sürdüğü siyasi partilerin ortaya çıkışında rol oynayan dinamikleri açıklayan kuramlardan hangisini betimlemektedir?

A
Yapısalcı Kuram
B
Diferansiyel ilişkilendirme Kuramı
C
Fırsat Kuramı
D
işlevselci Kuram
E
Tarihsel Kriz Kuramı
Soru 17

I. Dernekler
II. Okul
III. Medya
IV. Arkadaş çevresi
V. Aile
Yukarıdakilerden hangileri birincil grup siyasal toplumsallaştırıcı etmenlerdendir?

A
I ve III
B
II ve III
C
IV ve V
D
I, III ve IV
E
II,IV ve V
Soru 18

Ortak menfaatler ve çıkarlar etrafında birleşen ve bunları gerçekleştirmek için siyasal otoriteler üzerinde etki yapmaya çalışan örgütlenmiş gruplara ne ad verilir?

A
Siyasal sistem
B
Baskı grupları
C
Kamuoyu
D
Kamusal alan
E
Siyasal kültür
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Tarrow’un siyasal fırsatların azlığını ya da çokluğunu ifade ederken kullandığı faktörlerden biri değildir?

A
Destek gruplarının var olması olmaması veya
B
Seçkinlerin bölünmüş olması
C
Hükümetin talep edilen konularda politikaları oluşturabilme kapasitesi kamu
D
Siyasal gruplaştırmanın istikrarlı istikrarsız olması veya
E
Siyasal katılımın tamamen ortadan kalkmış olması
Soru 20

“Yabancılaşma” terimini kullanan ilk düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gwyn Nettler
B
Nicholas Tatsis
C
Leo Srole
D
Friedrich Hegel
E
Emile Durkheim
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...