Siyasi Düşünceler Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı

Siyasi Düşünceler Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Demokrasiden nefret etmesiyle ünlü filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Homeros
B
Sokrates
C
Platon
D
Epikuros
E
Hesiodos
Soru 2

Platon’a göre aşağıdakilerden hangisi toplumun ya da devletin bozulmasına yol açan etkenlerden biri değildir?

A
işbölümü ilkesine aykırı davranılması
B
Ahlaksal çözülmeye bağlı toplumsal uyumun bozulması
C
Ahlaksal çözülmeye bağlı sınıfların iç birliğinin bozulması
D
Ahlaksal çözülmeye bağlı sınıflar arası uyumun bozulması
E
Her sınıfın kendisine biçilen rolü benimsemesi
Soru 3

Aşağıdaki önermelerden hangisi Sofistlerin görüşleriyle bağdaşmaz?

A
Polis, insan yapısı, yapay bir oluşumdur.
B
Yasa yasaklayıcı iken, doğa özgürleştiricidir.
C
insanlar doğal yasa karşısında akraba kılınmıştır.
D
Yurttaş olmayanlar siyasal haklardan mahrum bırakılabilir.
E
Siyaset sanatı bakımından herkes eşittir.
Soru 4

Antik Yunan’da birbirinden özerk, kendi kendine yeterli olan siyasal birimlere ne ad verilir?

A
Lykurgos
B
Geomeres
C
Polis
D
Metoikos
E
Telos
Soru 5

Birden fazla soyun bulunduğu bir toplulukta belirli bir soyun doğuştan diğer soylara göre üstün kabul edildiği, bu nedenle bu soyun iyilik, yetenek, bilgi, beceri, erdem, cesaret vb bakımlardan ayrıcalıklı sayılmasıyla yönetme hakkının da bu soy tarafından üstlenildiği azınlığın yönetimidir.
Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oligarşi
B
Poliarşi
C
Teokrasi
D
Doğrudan demokrasi
E
Aristokrasi
Soru 6

Hıristiyanlığın evrensel bir din hâline gelmesinde ve yayılmasında en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A
iyonya
B
Miletos
C
Pers imparatorluğu
D
Roma imparatorluğu
E
Etrüks Devleti
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Cicero’nun halka ilişkin görüşleriyle bağdaşır?

A
Halk ortak yarar ve hukukla bağlı insan topluluğudur.
B
Devlet ve örgütlenmiş halk birbirinden farklıdır.
C
Siyasal toplumun halkla hiçbir ilişkisi yoktur.
D
insan toplumsal olduğundan, insanlar doğal olarak halkı oluşturur.
E
insanlar bir sözleşmeyle halkı oluştururlar.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Roma Cumhuriyeti’nin girdiği krizin nedenlerinden biri değildir?

A
Köle ayaklanmaları
B
Yurttaşlığın kapsamının genişletilmesi
C
Roma’ya bağlılık ilkesinin zayıflaması
D
Ordunun proletaryaya açılması
E
Roma’nın barbar saldırılarına açık hâle gelmesi
Soru 9

Patristik düşüncenin en büyük ismi kabul edilen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Caracalla
B
Constantinus
C
Augustinus
D
Seneca
E
Thomas
Soru 10

Polybios’a göre, Roma siyasal sisteminin başarılı olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Roma’nın dini sorunlarının olmaması
B
Roma’nın yayılmacı amaçlar gütmesi
C
Roma Anayasası’nın karma bir model olması
D
Roma’nın toplumsal yapısı
E
Roma’nın kendine yeterli bir devlet olması
Soru 11

İl Principe adlı eserinde monarşiyi, Discorsi adlı eserinde cumhuriyeti savunuyormuş gibi görünen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Machiavelli
B
Hobbes
C
More
D
Habermas
E
Foucault
Soru 12

Jean Calvin’in yaklaşımına göre, aşağıdakilerden hangisi dünyevi iktidara direnmeyi haklı kılar?

A
iktidarın dinsel görevleri terk etmesi
B
iktidarın şiddete başvurması
C
iktidarın eşitliğe karşı çıkması
D
iktidarın Kilise’nin kontrolüne girmesi
E
iktidarın yaşam hakkını çiğnemesi
Soru 13

Luther’in tüm inananları rahip saymasının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni bir kurumsal Kilise gereksinimi
B
Kurtuluşun iradeyle mümkün olması
C
Kilise’nin rolünün dünyevi işlerle sınırlanması
D
Kilise'nin dünyaya ait hiçbir düzenleme yetkisine sahip olmaması
E
Dindarın dünyevi alanda Kilise’ye bağlı olması
Soru 14

Padovalı Marsilius’a göre, toplumun bağımsız bir bütün olmasını sağlayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
ihtiyaç
B
Yasa
C
Zorunluluk
D
Sözleşme
E
Tanrısal irade
Soru 15

Padovalı Marsilius’un, 'civitas'ı bölümlerden oluşturması, aşağıdaki amaçlardan hangisiyle ilgili değildir?

A
Dini toplumsal bir kuruma dönüştürmek
B
Dünyevi ve dinsel iktidar alanlarını ayrıştırmak
C
Siyasal iktidarı dünyevileştirmek
D
Kilise’nin siyasal iktidar üstündeki hak iddiasını önlemek
E
Siyasal meşruluğu topluma dayandırmak
Soru 16

Thomas More'un, Utopia adlı eserinde evlerin on yılda bir değiştirilmesi, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A
Özel mülkiyet karşıtlığı
B
Devletin gücü
C
Toplumsal özgürlük
D
Bireysel iradenin önemi
E
Seçme hakkı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi 1532 tarihli Act of Supremacy yasasının sonuçlarından biri değildir?

A
Kralın İngiliz Kilisesi’nin başı olarak ilan edilmesi
B
iki Gül Savaşı’nın çıkması
C
Anglikan Kilisesi’nin Papalıktan kopması
D
Thomas More’un idam edilmesi
E
İngiltere’de mutlak monarşinin egemen olması
Soru 18

Thomas More’a göre, aşağıdakilerden hangisi bireylerin mutluluğu için gerekli ön koşullardan biridir?

A
Toplumun dinsel özgürlüğe kavuşması
B
Bireysel özgürlüğün sağlanması
C
Toplumsal eşitliğin sağlanması
D
Devletin mülkiyete dayanması
E
Özel mülkiyetin güvence altına alınması
Soru 19

1932-1968 yılları arasında Portekizi '3 F' (Fado, Fiesta, Futbol) ile yöneten diktatör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adolf Hitler
B
Adolfo Suarez
C
Benito Mussolini
D
Marcelo Gaetano
E
Antonio de Oliveira Salazar
Soru 20

Anarşizm, genel olarak devletin kötülüğünden hareketle, insanların devlet olmadan daha eşitlikçi, adil ve mutlu bir düzen içinde yaşayacağını kabul eden, bu nedenle devleti ele geçirmek gibi hedefleri önemsemeyen yaklaşımların tümüdür ve tarih içinde yaygınlıkla olumsuz anlamda kullanılmıştır.
Anarşizm terimini olumlu anlamda ilk kez kullanan ve siyasal bir yaklaşım haline getiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
John Locke
B
Niccolo Machiavelli
C
Eduard Bernstein
D
Pierre J. Proudhon
E
Emile Durkheim
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...