Siyasi Düşünceler Tarihi 2017-2018 Final Sınavı

Siyasi Düşünceler Tarihi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Kralın kutsal hakkı öğretisi” aşağıdakilerden hangisini vurgulamak için kullanılmıştır?

A
Kral Papalık’ın temsilcisidir.
B
Kral Kilise’nin temsilcisidir.
C
Kral Tanrı’nın temsilcisidir.
D
Kral Kilise’nin başıdır.
E
Kral halkların temsilcisidir.
Soru 2

Cicero’ya göre, tiranların koyduğu yasalar, neden yasa sayılamaz?

A
Doğal yasaya dayandığından
B
Doğal hukukla bağdaşmadığından
C
Pozitif hukukla uyuşmadığından
D
Tanrısal aklı öne çıkardığından
E
Mutlak adaleti içerdiğinden
Soru 3

Aşağıdaki ifadelerden hangisi, La Boetie’yi ütopyacı düşünceden kesin olarak ayırır?

A
Mutluluk ancak ideal bir devlette gerçekleşir.
B
Mutluluğun ön koşulu eşitliktir.
C
Özgürlük ancak eşitlikle sağlanır.
D
Mutluluk ve özgürlük birbiriyle çelişir.
E
iktidarın olduğu yerde mutluluk yoktur.
Soru 4

Platon’a göre, devletin doğallığı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A
insanlar arasındaki işbölümünün yapay olması
B
insanlar arasındaki doğal düşmanlığın devleti zorunlu kılması
C
insanların tek başlarına gereksinimlerini karşılamada yetersiz olması
D
Devletin insanların doğal arzularına dayanması
E
insanların aynı doğal yapıya sahip olması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi 1640 İngiliz Devrimi’nin nedenlerinden biri değildir?

A
Kralın sürekli bir ordu kurmaya yönelmesi
B
Anglikan Kilisesi’nin kraldan bağımsız olması
C
Ağır vergilerin bulunması
D
Kralın ekonomik alana müdahale etmesi
E
Hükümetin baskıcı bir politika izlemesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Hobbes’un doğa durumunda, insanlar arasında savaşı doğuran nedenlerden biridir?

A
Uluslararası sistemin anarşik yapıda olması
B
Her insanın arzularını tatmin etmek için diğerleriyle rekabet dolayısıyla bir düşmanlık hâlinde olması
C
Her insanın kendisini diğerlerinin eşiti olarak görmesi
D
Her insanın yasalara uymayanlara karşı, cezalandırma hakkına sahip olması
E
Her insanın başkalarını, ailesi için bir tehdit unsuru olarak algılaması
Soru 7

John Lock'a göre; siyasal yapının tiranlaşması ve bir kralın meşruluğunu yitirmesi durumunda halk, egemenliğini geri alıp direnme hakkını kullanır.
Aşağıdakilerden hangisi John Locke'a göre direnme hakkının kullanılabileceği durumlardan biri değildir?

A
Kralın, Parlamento'nun yaptığı pozitif yasaları hiçe sayması
B
Kralın kamusal iyiliği, ortak yararı gözetmemesi
C
Kralın, Parlamento'yu ortadan kaldırması
D
Kralın iktidarını kişisel isteklerine alet edip keyfi bir şekilde kullanması
E
Kralın ekonomik olarak başarısız bir yönetiminin olması
Soru 8

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hobbes’un egemenlik kuramına ters düşmektedir?

A
Egemenliğin birliği yıkılırsa doğa durumuna geri dönülür.
B
Egemenliğin sürekliliği, egemenliğin devlete içkin olmasından kaynaklanır.
C
Hukuk, egemenin iradesinden kaynaklanan kurallar bütünüdür.
D
Monarşide ya da demokraside egemen, sınırlandırılamayacak denli mutlaktır.
E
Egemen, devletin pozitif yasalarına uymakla yükümlüdür.
Soru 9

Hobbes, Locke ve Spinoza’nın kuramları birçok bakımdan benzerlikler taşır.
Aşağıdaki önermelerden hangisi her üçünün de kuramında yer almaktadır?

A
Devlet bir sözleşmeyle kurulur.
B
Siyasal iktidar mülkiyet hakkıyla sınırlıdır.
C
Pozitif yasalar çoğunluğun iradesinden kaynaklanır.
D
Doğa durumunda ahlaki kurallar vardır.
E
Doğa durumunda insanlar eşittir.
Soru 10

Aydınlanmada görülen “toplum mühendisliği” kavramı, hangi anlama gelmektedir?

A
Toplumsal yapıyı oluştururken somut koşulları gözetmek
B
Kurulu toplumsal yapıyı devrimle değiştirip dönüştürmek
C
Var olan toplumsal yapıda belirli düzenlemeler ve düzeltmeler gerçekleştirmek
D
Toplumsal yapının biçimlenmesini tarihsel ilerlemeye bırakmak
E
Toplumsal yapıyı evrensel ilkelere göre yeniden kurmak
Soru 11

Aydınlanmacılar “özgürlük” sözcüğüne birçok anlam yüklerler.
Aşağıdakilerden hangisi bu anlamlardan biri değildir?

A
Kişinin ekonomik faaliyette bulunma özgürlüğü
B
Kişinin özel mülk edinme özgürlüğü
C
Kişinin düşünce ve ifade özgürlüğü
D
Kişinin kötü yasaları çiğneme özgürlüğü
E
Kişinin kendi bedenine sahip olma özgürlüğü
Soru 12

Devletin amacı, hükmetmek, insanlara korku salarak onları avucunun içinde tutmak ve bir başkasının hakkına tabi kılmak değildir, tersine, elden geldiğince güvenlik altında yaşayabilmesi için, her insanı korkudan kurtarmaktır. Bu ama, insanların, kinle, öfkeyle, hilekarca rekabete girmeden ve kötü niyetli bir çatışmaya sürüklenmeden, özgürce aklı kullanmalarından başka bir şey değildir. Demek ki devletin gerçek amacı özgürlüktür.
Yukarıdaki düşünceler aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
Voltaire
B
Locke
C
Hobbes
D
Spinoza
E
Machiavelli
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Montesquieu’nün despotluk tanımıyla güttüğü amaçlardan biridir?

A
Kralın soylulara gereksinimi olduğunu kanıtlamak
B
Despotluğun iç savaşlara yol açacağını göstermek
C
Demokrasinin en iyi yönetim olduğunu vurgulamak
D
Doğu ülkelerindeki mutlak monarşiyi eleştirmek
E
Osmanlı devlet yönetimini çözümlemek
Soru 14

Montesquieu’ye göre, modern toplumlarda demokratik cumhuriyetin kurulup sürdürülmesinin olanaksız olmasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bu toplumlarda ticaretin gelişmekte ve zenginleşme tutkusunun hüküm sürmekte olması
B
Bu toplumların sıcak iklim kuşağında bulunmaları
C
Bu toplumların eşitlik sevgisi doğrultusunda işlemeleri
D
Bu toplumların toplumsal hareketliliğe izin vermeyecek şekilde örgütlenmiş olmaları
E
Bu toplumların ılımlı yönetim anlayışıyla bağdaşmayan bir yapıya sahip olmaları
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Montesquieu’nün “doğa-ilke birliği” bilimsel yasasının yol açtığı sonuçlardan biridir?

A
Siyasal yapılanma, insanın doğal toplumsallığının sonucudur.
B
Zaman ve mekan içinde değişmeyen doğru bir yönetim biçimi vardır.
C
Siyasal değişimler, kendi doğal akışı içinde gerçekleşmelidir.
D
Yönetim biçimi, insan doğasının özelliklerinden türetilmelidir.
E
Yönetim biçimi, yönetici kesimin doğal yapısından kaynaklanmalıdır.
Soru 16

Montesquieu’nün kuramına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yönetim biçimi, yönetimin ilkesinin değişmesi sonucunda değişir.
B
Yönetim biçimi, maddi ve manevi etkenlerce belirlenir.
C
Yönetim biçimi, uluslararası koşullarla ilişkilidir.
D
Yönetim biçimi, ulusal ruh tarafından belirlenir.
E
Yönetim biçimi, ülkenin dinsel, kültürel ve ekonomik yapısıyla ilişkilidir.
Soru 17

Sieyes, aşağıdaki hangi görüşüyle Rousseau’dan farklı bir kuram yaratmıştır?

A
Siyasal toplum, kendi iradeleriyle birleşen insanlar tarafından yaratılır.
B
Ulusun (ya da halkın) iradesi toplumdaki yasaların kaynağıdır.
C
Kamusal alanda derneklerin ya da partilerin olmaması gerekir.
D
Genel irade, ulusun (ya da halkın) temsilcileri tarafından ortaya konulur.
E
Ulus (ya da halk), bireylerin iradelerinden farklı, kendine özgü bir iradeye sahiptir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nde kabul edilmiş doğal haklardan biridir?

A
Seçme ve seçilme hakkı
B
Baskıya karşı direnme hakkı
C
Eşitlik hakkı
D
Kardeşlik hakkı
E
Ortak mülkiyet hakkı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Fransız Devrimi’nde bir dönem uygulanmış olan “meclis hükümeti” sisteminin özelliklerinden biridir?

A
Yasaların yapımında bakanlar kurulunun önemli bir rol oynaması
B
Bakanların muhakkak yasama meclisi içinden seçilmesi
C
Yargı yetkisinin parlamento tarafından yerine getirilmesi
D
Yürütme gücünü parlamento içinden seçilen komitelerin kullanması
E
Yasama meclisinin yürütme ve yargı güçlerini kendi elinde toplaması
Soru 20

Fransız Devrimi’nin 1791 Anayasası’nda nüfusun büyük bölümünün “pasif yurttaş” yapılıp, seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılmasının temel gerekçesi aşağıdaki önermelerden hangisidir?

A
Temsilcilerin seçilmesi, bir egemenlik işlemi değildir.
B
Kadınlar ile erkekler aynı siyasal haklara sahip olamazlar.
C
Halkın hiçbir bölümü ulus egemenliğini kullanamaz.
D
Ulus, iradesini ortaya koymak için temsilcilerine muhtaç değildir.
E
Ayrıcalıklı kişiler seçimde yer alamazlar.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...