Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar 2016-2017 Final Sınavı

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“İnsan tembel bir hayvandır” sözü aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
McGroger
B
Troçki
C
Bauman
D
Mayo
E
Weber
Soru 2

Kültür kelimesi Aydınlanma düşüncesiyle birlikte hangi anlamda kullanılmaya başlanmıştır?

A
Bireysel etkinlikler
B
Ürün yetiştirme faaliyetleri
C
Toprağı ıslah etme çalışmaları
D
insan zihninin etkin olarak geliştirilmesi
E
Sanatsal faaliyetler
Soru 3

İnsan biyolojisi ile insan kültürü arasında yakın bir etkileşim olduğu iddiasında olan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyoloji
B
Felsefe
C
Antropoloji
D
Psikoloji
E
Fizyoloji
Soru 4

Tarihi doğrusal bir ilerleme mantığı ile açıkladığı üç hal kanununa göre, dini teolojik olarak tanımladığı birinci aşamaya ait gören sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ludwig Feuerbach
B
Auguste Comte
C
Emile Durkheim
D
David Hume
E
Kari Marx
Soru 5

İnsanların siyasal faaliyetlere katılarak düşünme, kendilerini ifade etme, başkalarını etkileme gibi yetenekler kazandığını öne süren filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristoteles
B
Sokrates
C
Hume
D
Platon
E
Hobbes
Soru 6

Bir eylemin ya da durumun normal, akla ya da geleneklere uygun ve eylemi yapanın iradesinden bağımsız bir dayanağı olduğu anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Refah devleti
B
Liberalizm
C
Meşruiyet
D
Siyaset
E
iktidar
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sosyalizmin değerlerinden biri değildir?

A
Kardeşlik
B
Paylaşma
C
Kollektif mülkiyet
D
Bireycilik
E
Eşitlik
Soru 8

Toplumsal yaşamda insanların elde etmek istedikleri, herkesin tercih edeceği, özenilen ancak herkesin ulaşamayacağı fırsatları anlatmak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rol
B
Rasyonel-hukukî otorite
C
imtiyaz
D
Şöhret
E
Kazanılmış statü
Soru 9

Toplumsal sınıflar belirlenirken ekonomik sermaye, sosyal sermaye, kültürel sermaye ve sembolik sermaye gibi dört yeni değişkenin, eski sınıf analizlerindeki değişkenlerin yerini alması gerektiğini öne süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Georg Ritzer
B
Kari Marx
C
Max Weber
D
Zygmunt Bauman
E
Pierre Bourdieu
Soru 10

Kölelik ve kölelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kölelik daha çok doğuştan belirlenmeyen ve sonradan edinilen bir statüdür.
B
Kölelik, insanlığın yerleşik düzene geçmesi ve özellikle insan emeğine dayalı tarım topluluklarının gelişmesi ile ortaya çıkmıştır.
C
Kölelik, bir insanın diğer insan üzerindeki mülkiyet hakkını tanımlayan en aşırı eşitsizliktir.
D
Köleler, tarımda ve askeri işlerde kullanılmışlardır.
E
Kölelik, çok katı kuralları olan bir sistemdir.
Soru 11

Siyasi karar alıcıların serbest seçimlerle iktidara gelmesi ve siyasi iktidarın sınırlarının hukuki normlarla belirtilmesi şeklinde iki temel tanımlayıcı özellikle açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
iki partili sistem
B
Cumhuriyetçilik
C
Siyasal iktidar
D
Liberal demokrasi
E
Yasama
Soru 12

Sanayileşmiş ve ekonomik olarak gelişmiş toplumlarda, beyaz yakalı, masa başı iş yapan konumunda çalışanlar ve profesyonel mesleklere sahip olanlar aşağıdaki sosyal sınıf kavramlaştırmalarından hangisiyle ifade edilmektedir?

A
Aristokrat
B
Altsınıf
C
Sosyal statü grubu
D
Üst sınıf
E
Orta sınıf
Soru 13

Evrendeki, doğadaki veya toplumdaki belirli oluşumlar ya da süreçleri sadece belirli bir faktöre dayandırarak açıklama eğilimine ne ad verilir?

A
indirgemecilik
B
Belirlenimcilik
C
Bütüncülük
D
Kaba materyalizm
E
Özcülük
Soru 14

Lazersfeld ve Merton’un, izlerkitlenin toplumsal sorunlara tepki vermek ve müdahale etmek yerine tepkisiz kalmasına neden olduğunu vurgulamak için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hipodermik şırınga
B
Uyuşturma etkisi
C
Propaganda
D
Beyin yıkama
E
Sözcük mermisi
Soru 15

Aşağıdaki özelliklerden hangisi Hegel’in toplum anlayışının özelliklerinden biridir?

A
Bireysel özgürlüklerin en ön planda olması
B
Duygusal, öznel ve değişken olan bir varlık olması
C
Aile ve devletin üzerinde en temel toplumsal birim olması
D
Bireylerin birbirleriyle belirli çıkarlar temelinde karşılaşması esasına dayanması
E
Esas itibariyle, bir mekanizmadan ziyade bir organik oluşum olması
Soru 16

Farklı teknolojilerin birbirleriyle uyumlu çalışabilmelerine fırsat veren dijital ve elektronik teknolojilerin yarattığı yeni olguya ne ad verilir?

A
Yeni medya
B
Düzenleyici yakınsama
C
Teknolojik yakınsama
D
Deregülasyon
E
Web 2.0
Soru 17

İzleyici televizyon haberlerinde izlediği bir haberin bir bölümüne ikna olurken bir bölümüne olmuyorsa, Stuart Hall’ün sınıflandırmasına göre söz konusu haberi hangi biçimde okumuştur?

A
Egemen okuma
B
Muhalif okuma
C
Hegemonik okuma
D
Semiyotik gerilla savaşı
E
Müzakereci okuma
Soru 18

I. Toplum güç mücadelesi verilen bir alandır.
II. Toplumdaki her unsur istikrara katkıda bulunur.
III. Toplumlar sürekli değişme halindedir.
IV. Toplumsal sistemin herhangi bir kısmında görülen değişme sistemde dengesizliğe neden olur.
V. Toplumsal düzen, normalar, değerler ve ortak bir ahlâk temelinde sağlanır.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi işlevselcilerin toplum anlayışlarını açıklamada kullanılabilir?

A
Yalnız V
B
Ive III
C
II ve IV
D
IV ve V
E
II, IV ve V
Soru 19

Emile Durkheim’in toplum teorisinde, bir toplumdaki insanların olaylara ortak bakış açıları, ortak düşünsel ve duygusal tepkileri, onları birbirine bağlayan ahlâki değer yargıları aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelmektedir?

A
Toplumsal olgular
B
Kolektif bilinç/vicdan
C
Mekanik dayanışma
D
Anomi
E
Norm
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi W. Benjamin’in teknoloji ve medyaya ilişkin görüşlerinden biri değildir?

A
Medya, birilerinin manipülasyonu ya da teknolojinin kendinden menkul gücü sonucu bireyleri etkilemekten ziyade, sitemin işleyişinin tam da kendisi olmuştur.
B
Medya basitçe bir araç değil, başlı başına bir kültürel biçim olmuştur.
C
Mevcut teknolojik yeniliklerin ve popüler sanatın potansiyeli konusunda iyimser bir bakış açısına sahiptir.
D
Teknolojik gelişme ve mekanik yeniden üretim, yeni algı biçimlerini beraberinde getirmiştir.
E
Fotoğraf ya da sinemanın basitçe birer kayıt aracı olmaktan çok dünyayı belli bir biçimde algılama ve kurmayı mümkün kılmıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...