Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar 2016-2017 Vize Sınavı

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi esnek ya da yalın üretimin özelliklerinden biridir?

A
Statü engellerinin azaltılması
B
Gerektiğinde kaliteden taviz verilebilmesi
C
Stok fazlalığına önem verilmesi
D
Çalışanların becerisine değil, sayıca fazlalığına önem verilmesi
E
Eğitime daha az önem verilmesi
Soru 2

Uygarlık, aşağıdakilerin hangisinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır?

A
Güvenlik ihtiyacının
B
Kültür üretme becerisinin
C
Teknolojik ilerlemenin
D
Yazının ortaya çıkışının
E
Fizyolojik ihtiyaçların
Soru 3

Her kültürün kendine özgü olduğunu savunan ve “kültürel gözlük” benzetmesiyle parçası olduğumuz toplumsal yaşamın anlamını yorumlamamızı öneren Amerikalı antropolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edvvard B. Taylor
B
Radcliffe-Brovvn
C
C. Levi-Strauss
D
Bronislav Malinovvski
E
Franz Boas
Soru 4

70'lerin sonlarından itibaren kitle üretiminin krize girmesi neticesinde işin örgütlenmesinde ortaya çıkan üretim biçimi çok net bir görünüm sergilemediğinden, bu üretim biçimini sermayenin düzensiz yeniden yapılanması ya da örgütsüz kapitalizm olarak tanımlayan sosyologlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Lash ve Urry
B
Marx ve Weber
C
Taylor ve McGroger
D
Mayo ve Taylor
E
Weber ve Durkheim
Soru 5

Devletin kapitalizmin yeniden üretimini sağlamada 'Devletin İdeolojik Aygıtları' ve 'Devletin Baskı Aygıtları' olmak üzere iki tür sistemi olduğunu öne süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
J. Habermas
B
L. Althusser
C
B. Malinovvski
D
E. Tylor
E
A. Gramsci
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi informel sosyalleşme araçları arasında yer almaz?

A
Aile
B
Medya
C
Arkadaş çevresi
D
Okul
E
Akraba çevresi
Soru 7

“Değerler” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Soyut temsil yetenekleri vardır.
B
Toplumun ortak kurucu unsuru olarak kabul edilirler.
C
inançları soyutlaştırma eğiliminin bir sonucudur.
D
Yaptırımı olan toplumsal kurallardır.
E
Baskı unsuru oluştururlar.
Soru 8

I. Sınırlı üretim yerine maksimum üretim
II. Babadan kalma yönetim anlayışı
III. insan etkinliğinin maksimum düzeyde arttırılması
IV. Bireyci çalışma şekli
V. Çalışma hayatında bilimsel yönetimin tesisi
Yukarıdaki ifadelerden hangisi, Taylorist bilimsel yönetim anlayışının temel karakteristikleri arasında yer almaz?

A
Yalnız II
B
Yalnız IV
C
II ve III
D
II ve IV
E
I, III ve V
Soru 9

Toplumsal hayatı sahnelenen bir tiyatro oyununa benzeterek, bireyleri de bu oyunu sergileyen aktörler olarak ele alan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapısalcı yaklaşım
B
Çatışmacı yaklaşım
C
Dramaturjik yaklaşım
D
Kültürel görecelilik
E
Evrimci yaklaşım
Soru 10

Sürekli yenilik içinde oldukları için kapitalist toplumların çevrelerindeki değişime daha iyi uyum sağladıklarını öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çatışmacı yaklaşım
B
Sembolik etkileşimci yaklaşım
C
Marksist yaklaşım
D
Taylorist yaklaşım
E
Fonksiyonalist yaklaşım
Soru 11

Aşağıdaki ifadelerden hangisi E. Durkhem’in din olgusuna yaklaşımı ile bağdaşmaz?

A
Dini, tümevarımsal olarak altyapının bir türevi olarak görür.
B
Din, basitçe insan tarafından ve toplumsal bir işlevi yerine getirmek üzere uydurulmuştur.
C
Bütün dinlerin kökeni birdir.
D
Din toplumların gelişmesine paralel olarak basitten karmaşığa, çok tanrılılıktan tek tanrıcılığa doğru bir evrim geçirir/geçirmiştir.
E
Kutsal ve dindışı ayrımı dinlerin ortak bir özelliğidir.
Soru 12

İnsan biyolojisi ile insan kültürü arasında yakın bir etkileşim olduğu iddiasında olan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psikoloji
B
Sosyoloji
C
Fizyoloji
D
Felsefe
E
Antropoloji
Soru 13

Merton’a göre, bir toplumsal oluşum için tutkal veya yapıştırıcı işlevini yerine getirdiği halde bir başka ölçekteki bir toplumsal oluşumda toplumsal grupları birbiriyle çatıştıran ve o toplumu bir arada tutmak yerine bölen bir etki yapması durumunda, dinin hangi etkisi daha ağır basmaktadır?

A
Mistik
B
Kutsal
C
Totemik
D
Toplumsal yapıştırıcı
E
işlev bozma
Soru 14

Talcott Parsons’a göre modern ailenin en önemli iki işlevi aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Toplumsallaşma ve tüketim
B
Cinselliğin kontrol altına alınması ve çocukların meşruluklarının sağlanması
C
Birincil toplumsallaşma ve kişiliğin dengelenmesi
D
Gıda maddelerinin üretilmesi ve çocukların yetiştirilmesi
E
Çocukların yetiştirilmesi ve aile reisinin çalışma hayatına hazırlanması
Soru 15

Günlük hayatın veya siyasi düzenin dinin etkisinden arınmasına ne ad verilir?

A
Teokrasi
B
Aydınlanma
C
Modernleşme
D
Sekülerleşme
E
Pozitivim
Soru 16

Toplumsal cinsiyet kavramı aşağıdakilerden hangisine odaklanır?

A
Cinsiyetin toplumsal ilişkiler içinde oluşmasına
B
Cinsiyetin toplumsal farklılıkların en önemlisi olmasına
C
Toplumun cinselliği denetim altında tutmasına
D
insanların topluluk halinde yaşamalarına
E
Cinsiyetin doğuştan getirilmesine
Soru 17

“Kadın doğulmaz, kadın olunur” diyerek cinsiyetin toplumsal boyutunun altını çizen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hannah Arendt
B
Simone de Beauvoir
C
MaxWeber
D
Elizabeth Badinter
E
Emile Durkheim
Soru 18

“Marx’ın yaklaşımı dinin egemen sınıfların hizmetinde bir üstyapı kurumu olduğu yönündedir. Dinin aynı zamanda yardımlaşma ağlarını harekete geçiren bir boyutu da belirgindir.”
Yukarıdaki ifade, dinin hangi kurumla ilişkisini yansıtır?

A
Siyaset
B
Hukuk
C
Ekonomi
D
Eğitim
E
Aile
Soru 19

Tanrı düşüncesinin bir ihtiyaç olarak insan tarafından yaratıldığını öne süren 19 . yüzyıl filozofu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Auguste Comte
B
Francis Bacon
C
Ludwig Feuerbach
D
David Hume
E
Fredric Engels
Soru 20

Topluluğun değerlerini ve normlarını öğrenme sürecinin, ailede ve diğer yüz yüze ilişkiler içinde gerçekleşmesi sürecine ne ad verilir?

A
Değer kazanımı
B
içselleştirme
C
Kendini gerçekleştirme
D
Birincil toplumsallaşma
E
ikincil toplumsallaşma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...