Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ekonomik kaynaklara aynı uzaklıkta veya yakınlıkta olan, üyelerinin siyasi güç ve iktidara erişebilirliği, toplumsal yaşam tarzları ve tercihlerinin birbirine benzediği, büyük bir topluluk kesiti ________ şeklinde ifade edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Göreli Yoksulluk
B
Sosyal Statü
C
Kast
D
Sosyal Sınıf
E
Toplumsal Hareketlilik
Soru 2

Toplumsal hareketlilik çalışmalarını ilk başlatan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
D. V. Glass
B
K. Marx
C
Z. Bauman
D
E. O. Wright
E
P. Bourdieu
Soru 3

Alt gelir gruplarına ait kimselerin daha üst konumda olanın çok fazla göz önünde olan yaşam biçimlerinden etkilenmesini ve karşılaştırıldığında kendini mahrum hissetmesini açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Göreceli mahrumiyet
B
Mutlak yoksulluk
C
Orta sınıf
D
Nöbetleşe yoksulluk
E
Kast
Soru 4

Evrendeki, doğadaki veya toplumdaki belirli oluşumlar ya da süreçleri sadece belirli bir faktöre dayandırarak açıklama eğilimine ne ad verilir?

A
Belirlenimcilik
B
Özcülük
C
indirgemecilik
D
Bütüncülük
E
Kaba materyalizm
Soru 5

Enformasyonu kullanma, depolama, işleme ve yayma teknolojilerinin kapitalist ekonomide çekici gücü oluşturduğu aşamaya ne ad verilir?

A
Sanayi toplumu
B
Postfordizm
C
Merkantalizm
D
Teknokapitalizm
E
Enformasyon toplumu
Soru 6

Farklı teknolojik sistemlerin benzer görevleri uyum içinde yerine getirebilecek şekilde geliştirilmesine ne ad verilir?

A
Etkileşimli iletişim
B
Yakınsama
C
Kitle iletişimi
D
Dijital etkileşim
E
Dijital karmaşa
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sosyalizmin değerlerinden biri değildir?

A
Kollektif mülkiyet
B
Paylaşma
C
Kardeşlik
D
Eşitlik
E
Bireycilik
Soru 8

insan ya da doğa olaylarını açıklamak amacıyla doğaüstü varlıkların olağanüstü eylemlerini efsane biçiminde anlatan ve kuşaktan kuşağa geçen anlatılar ________ kavramıyla ifade edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Mit
B
Düz anlam
C
Göstergebilim
D
Kültür sermayesi
E
Ritüel
Soru 9

Talepteki farklılaşmalar göz önünde bulundurularak ve teknoloji etkin kullanılarak yapılan üretim şekline ne ad verilir?

A
Artı değer
B
Kitle üretimi
C
Fordizm
D
Standartlaşma
E
Esnek üretim
Soru 10

Sosyal sınıfların belirlenmesinde ekonomik, kültürel, sosyal ve sembolik sermaye gibi dört yeni değişkenin eski sınıf analizlerindeki meslek, eğitim, gelir değişkenlerin yerini alması gerektiğini savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
M Savage
B
J. Goldthorpe
C
P. Bourdieu
D
K.Marx
E
T. Parsons
Soru 11

Günlük hayatın veya siyasi düzenin dinin etkisinden arınmasına ne ad verilir?

A
Pozitivim
B
Sekülerleşme
C
Teokrasi
D
Modernleşme
E
Aydınlanma
Soru 12

Emile Durkheim’in toplum teorisinde, bir toplumdaki insanların olaylara ortak bakış açıları, ortak düşünsel ve duygusal tepkileri, onları birbirine bağlayan ahlâki değer yargıları aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelmektedir?

A
Mekanik dayanışma
B
Kolektif bilinç/vicdan
C
Norm
D
Anomi
E
Toplumsal olgular
Soru 13

Türkiye’nin 1985’te bazı çekincelerle imzalayıp 2000’de tüm çekinceleri kaldırarak tam taraf olduğu ve taraf devletlere cinsiyet ayrımcılığının her düzeyde ortadan kaldırılması için çeşitli görevler yükleyen uluslararası sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması
B
Çocuk Hakları Sözleşmesi
C
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi
D
insan Hakları Evrensel Beyannamesi
E
Kadın için Kalkınma Fonu Kurucu Sözleşmesi
Soru 14

__________ devletin baskı aygıtları ve ideolojik aygıtları arasında yaptığı ayrım ile klasik Marksist görüşten ayrılarak, ideolojik bir aygıt olan medyanın egemen sınıfın kontrolünden görece bağımsız olduğunu öne sürer.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Paul Lazarsfeld
B
Theodor Adorno
C
Antonio Gramsci
D
Graham Murdock
E
Louis Althusser
Soru 15

Faşizmle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Faşizm milletlerin eşit olduğuna inanır.
B
Otoriter bir ideolojidir.
C
Parti - içi demokrasiyi savunur.
D
Şiddet reddedilir.
E
Kuvvetler ayrılığı ilkesini benimser.
Soru 16

Küreselleşme sürecini açıklarken, yeme-içme beğenileri ile birlikte tüm kültürel pratiklerin de standartlaşması ve belirli markaların dünyanın her yerinde bir beğeni ölçütü olarak tüketilmesi olgusuna karşılık olarak kullanılan Mcdonaldslaştırma kavramı, aşağıdaki kuramcılardan hangisine aittir?

A
George Ritzer
B
Ferdinand de Saussure
C
Max Horkheimer
D
Pierre Bourdieu
E
Roland Barthes
Soru 17

Belirli bir ortamda yaşayan canlı türleri arasında mevcut sınırlı kaynaklar etrafında bir hayatta kalma mücadelesi olduğu ve ortama uyum sağlayamayanların zamanla ayıklanacakları tezine ne ad verilir?

A
Temel Konsensüs
B
Pozitivizm
C
içkin istikrarsızlık
D
Doğal Ayıklanma
E
Sosyal Darvvinizm
Soru 18

Liberal ideolojiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bireyler kendileri için neyin iyi olduğunu seçme potansiyeline sahiptir.
B
Liberal toplumda, bir bireyin özgürlüğünün sınırı başka bir bireyin özgürlüğüdür.
C
Liberal ideolojinin öne çıkardığı temel değer bireyin özgürlüğüdür.
D
insanlar sırf insan olmaları dolayısıyla belli haklara sahip olmalıdırlar.
E
Liberaller, beraberce üretmenin ve paylaşmanın daha iyi olduğunu savunurlar.
Soru 19

M. Weber’in toplum teorisinde, bağlılık ve itaat aşılayan sıra dışı kişisel yetenekler aracılığıyla meşrulaştırılan güç şeklinde tanımlanan egemenlik ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bürokrasi
B
Rasyonel-hukukî otorite
C
Geleneksel otorite
D
Karizmatik otorite
E
Prestij
Soru 20

Bireyin kendi isteğini, bu talebe yönelik muhalefetin varlığına rağmen yaptırabilirle gücüne ne ad verilir?

A
Egemenlik
B
Zorunluluk
C
iktidar
D
Yönetim
E
Baskı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...