Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar 2017-2018 Vize Sınavı

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İbn Haldun’un tarihteki en erken sosyolojik metinler arasında yer alan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dini Hayatın ilk Biçimleri
B
Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu
C
Mukaddime
D
Sosyolojik Yöntemin Kuralları
E
Devlet
Soru 2

Durkheim’ın görüşleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bütün dinlerin kökeni farklıdır.
B
Basit mekanik toplumlardaki din ile karmaşık organik toplumlardaki din farklılaşmaktadır.
C
Din toplumsal bütünlüğün sağlanmasında ve sürdürülmesinde yapıştırıcı bir role sahiptir.
D
Dünyada var olan bütün dinler belli bir tarihsel gelişimin değişik evrelerine göre şekillenmiştir.
E
Dinin toplumdaki rolünü ve işlevini ampirik yöntemler dayanarak açıklamaya çalışmıştır.
Soru 3

Edebiyat eleştirmeni ve kültür kuramcısı Barthes tarafından yazılan ve mitos kavramının modern toplumda aldığı biçimleri tartışan kitap aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Ekonomi ve Toplum
B
Çağdaş Söylenenler
C
Genel Dilbilim Yazıları
D
Etkiler Envanteri
E
Kapitalizmin Ruhu
Soru 4

Bir toplumda dinin yardımlaşma ağlarını harekete geçirerek bu ağları yaşamın bir parçası haline getirmesi ve bu sayede fakirleri gözetip kollaması dinin hangi kurumla ilişkisinin bir yansıması olarak görülebilir?

A
Din-Aile ilişkisi
B
Din-Ekonomi ilişkisi
C
Din-Eğitim ilişkisi
D
Din-Hukuk ilişkisi
E
Din-Siyaset ilişkisi
Soru 5

Ataerkillikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ataerkil toplumların tamamı baba soyludur.
B
Ataerkillik modern toplumlarda da görülür.
C
Erkeklerin egemen ve ayrıcalıklı olduğu bir sosyal sistemdir.
D
Ataerkillik toplumsal cinsiyetler arasında eşitsizliklere neden olur.
E
Erkeklerin temel otorite figürü olduğu bir sosyal sistemdir.
Soru 6

Fonksiyonalist perspektifle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Fonksiyonalistler, ekonomi ve siyasal kurumlar arasında yakın bir ilişki olduğunu iddia ederler.
B
Güç bireylere hükümetleri etkileme imkânı verir; bu da yeni yatırım alanlarının bulunmasına yol açar.
C
Fonksiyonalist perspektife göre kapitalist toplumlar yeniliğe kapalı oldukları için çevrelerindeki değişime uyum sağlayamamışlardır.
D
Yeni bir hizmet ve ürün için bir piyasa (talep) var ise bazı girişimciler onu keşfedecekler ve sonra ondan kâr elde edeceklerdir.
E
Fonksiyonalistler, serbest piyasa ve kâr arayışını öne çıkartan kapitalist sistemin, malların ve hizmetlerin dağıtımı ile üretimin teşvikini yeterince iyi sağladığına inanırlar.
Soru 7

Gramsci tarafından formüle edilen ve bir toplumda hâkim sınıf ya da yönetici sınıfın iktidarını doğal ve meşru göstermesi durumuna karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hegemonya
B
Örf
C
Mit
D
ideoloji
E
Kültürel görecelilik
Soru 8

Türkiye’nin 1985’te bazı çekincelerle imzalayıp 2000’de tüm çekinceleri kaldırarak tam taraf olduğu, her türlü cinsiyet ayrımcılığının her düzeyde ortadan kaldırılmasını amaçlayan uluslararası sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çocuk Hakları Sözleşmesi
B
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi
C
insan Hakları Evrensel Beyannamesi
D
Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması
E
Kadın için Kalkınma Fonu
Soru 9

Toplumsallaşma, bireyin topluluğun değerlerini ve normlarını öğrenme sürecidir, işte, toplumun değer ve normlarının öğrenilme sürecinin, ailede ve diğer yüz yüze ilişkiler içerisinde gerçekleşmesi ________ kavramıyla ifade edilir. Paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
ikincil toplumsallaşma
B
Toplumsal cinsiyet
C
Kendini gerçekleştirme
D
ideal annelik
E
Birincil toplumsallaşma
Soru 10

Küreselleşme sürecini açıklarken, belirli markaların dünyanın her yerinde bir beğeni ölçütü olarak tüketilmesi olgusuna karşılık olarak kullanılan kavram, aşağıdakilerin hangisinde kavramı ortaya koyan kuramcıyla birlikte verilmiştir?

A
Antonio Gramsci-Kültürel Hegemonya
B
Pierre Bourdieu-Kültürel Sermaye
C
Theodor Adorno-Kültür Endüstrisi
D
George Ritzer-Mcdonaldslaştırma
E
Max Horkheimer-Kültürel Asimilasyon
Soru 11

Taylor’un bilimsel yönetim anlayışının uygulamadaki temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Andrew Carnegie
B
Robert Bosch
C
John D. Rockefeller
D
Douglas McGroger
E
Henry Ford
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi post-modernist örgütlerin özelliklerinden biridir?

A
Hiyerarşi katıdır.
B
Bürokrasi egemendir.
C
Aşırı işbölümüne dayanan uzmanlaşma hakimdir.
D
Kontrol tek elde tutulur.
E
Yetki devri ön plana geçmiştir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi İnsan İlişkileri Ekolü'nün temel varsayımlarından biridir?

A
Örgütsel sorunların çözümünde insanlar gerekli yaratıcılığa sahip değildirler.
B
Dışarıdan denetim ve ceza ile korkutma işçiyi örgütsel amaçlara yöneltecek en etkili yoldur.
C
Amaçlara bağlılık sadece maddi kazanç ile sağlanır.
D
iş bir doyum kaynağı olduğu müddetçe işçi onu severek yapar.
E
Sorumluluktan kaçınma doğuştan gelen bir özelliktir.
Soru 14

Türkiye’de kadınlar hangi tarihten itibaren seçme ve seçilme hakkına sahip olmuşlardır?

A
1953
B
1937
C
1934
D
1932
E
1930
Soru 15

Sosyolojinin başlıca rolünün sosyal eylemin yorumlanması ve anlaşılması olduğunu söyleyen, Protestan ahlakı ve kapitalizmin gelişimi arasında kurduğu ilişkiyle de bu yaklaşımı uygulamış olan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emile Dürkheim
B
Karl Marx
C
Max Weber
D
Max Spencer
E
Auguste Comte
Soru 16

Kitle üretiminin standartlaştırma anlayışından farklı olarak “ürün farklılaştırılmasının artırılması” anlayışının benimsendiği örgütlenme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toyotaizm
B
Esnek üretim
C
Fordizm
D
Taylorizm
E
Sınırlı üretim
Soru 17

I. Bilgi insan aklının keşfettiği ya da arayıp bulduğu bir hakikattir.
II. Bilgi hali hazırda doğada vardır.
III. Bilgi inşa edilen bir olgudur.
IV. Bilgi görelidir.
V. Bilgi nesnel ve evrenseldir.
Yukarıdakilerden hangileri Sofistlerin bilgi ve varlığa ilişkin görüşlerinden biri değildir?

A
Yalnız V
B
I ve III
C
I ve V
D
III ve IV
E
I, II ve V
Soru 18

Amerikalı antropolog ________ her kültürün kendine özgü olduğunu savunur ve “kültürel gözlük” benzetmesiyle parçası olduğumuz toplumsal yaşamın anlamını yorumlamamızı önerir. Paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Margaret Mead
B
Bronislav Malinowski
C
Louis Althusser
D
Franz Boas
E
Radcliffe-Brown
Soru 19

Aile kurumunun özel mülkiyetin ortaya çıkmasıyla birlikte mirasın güvenceye alınması amacıyla oluşturulduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
işlevselci yaklaşım
B
Çatışmacı yaklaşım
C
Sembolik yaklaşım
D
Feminist yaklaşım
E
Modernizm
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...