Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar 2018-2019 Final Sınavı

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dinin, egemen sınıfların hizmetinde bir üst yapı kurumu olduğu yaklaşımı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
Emile Durkheim
B
Kari Marx
C
Louis Althusser
D
Auguste Comte
E
Herbert Spencer
Soru 2

I. Soy, çoğunlukla anne tarafından takip edilir.
II. Baba otoritesi tartışılmazdır.
III. Toplumsal düzeyde aile reisliğinde karşılığını bulur.
Klasik ataerkillik ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız III
D
II ve III
E
Yalnız I
Soru 3

I. Gelenek sadece eskiye ait bir olgudur.
II. Gelenek değişebilir.
III. Gelenek günümüzde hükmü olmayan bir şeydir.
IV. Gelenek kimi zaman modern de olabilir.
Gelenek kavramı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
II ve IV
E
I, III ve IV
Soru 4

I. Bürokratik ilişkilerin hâkimiyeti
II. Dar alanda aşırı uzmanlaşmadan kaçınma
III. Hiyerarşik yapılanmanın önemi
IV. Aidiyet duygusu ve takım çalışmasının önemi
Yukarıdakilerden hangileri postmodernist örgütlerin özelliklerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
II ve IV
D
III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi demokratik rejimlerin olmazsa olmazlarından biridir?

A
Sosyal Devlet
B
Serbest ve Adil Seçimler
C
Üniter Devlet
D
Yargıtay
E
Federalizm
Soru 6

Medyanın mülkiyetine sahip olanların medya ve içerikleri üzerinde doğrudan bir kontrole sahip olduğunu belirten yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
işlevselci yaklaşım
B
Araçsalcı yaklaşım
C
Liberal-çoğulcu yaklaşım
D
Müzakereci okuma
E
Egemen okuma
Soru 7

Manuel Castells, yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin, bireylerin sosyalleşme sürecinin her aşamasında önemli hâle geldiği, bireylerin, kurumların ve toplumların yatay bir örgütlenmeyle birbirlerine bağlı oldukları toplum yapısını ifade etmek için aşağıdaki kavramlardan hangisini geliştirmiştir?

A
Kitlesel-öz iletişim
B
Dijital uçurum
C
Yakınsama
D
Ağ toplumu
E
Yeni medya
Soru 8

Toplumsal eşitsizliklerin sosyolojik analizi için önemli olan belirli kavramlar vardır. Nitekim ________ , toplumdaki insanların elde etmek istedikleri, herkesin tercih edeceği, özenilen ancak herkesin ulaşamayacağı fırsatları anlatmak için kullanılan bir kavramdır.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Prestij
B
Orta sınıf
C
iktidar
D
Aristokrat
E
imtiyaz
Soru 9

Mikro toplum anlayışları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toplumun mikro yapılardan oluştuğunu öne sürerler.
B
Etnometodolojide toplumsal dünya süregiden pratik bir icraat olarak görülür.
C
Toplumun nesnel özelliklerini bireylerin öznel yönelimlerinin oluşturduğu kabul edilir.
D
Çoğunlukla doğrudan bir toplum tanımları yoktur.
E
Araştırma konusu gündelik hayattaki dolaylı, ikincil ilişkilerdir.
Soru 10

Yoksulluğun sadece yokluk ve bedensel tehlike anlamına gelmediği; aynı zamanda yoksulluğun sosyal ve psikolojik bir durum olarak tüketim pratiklerinden dışlanma sürecine de karşılık geldiğini ifade eden kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Weber
B
Davis
C
Wright
D
Bauman
E
Parsons
Soru 11

Enformasyon odaklı yeni ekonomik yapı içerisinde farklı birimler, farklı coğrafyalarda eşgüdümlü çalışabilir hale gelmiş, hiyerarşik yapılanma yerini, esnek, parçalı ve yatay bir örgütlenme modeline bırakmıştır, işte, kimi kuramcılar tarafından kapitalizmin bu yeni aşaması, yüksek teknolojiye olan bağımlılık nedeniyle ________ olarak adlandırılmaktadır.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
teknokapitalizm
B
düzenleyici yakınsama
C
yakınsama kültürü
D
sosyal medya
E
fordizm
Soru 12

Bir okuyucu, gazetede yer alan bir haber metnindeki anlama tamamen karşı çıkıyorsa, Stuart Hall’e göre söz konusu metni hangi biçimde okumuştur?

A
Egemen okuma
B
Müzakereci okuma
C
Liberal-çoğulcu yaklaşım
D
Hipodermik şırınga modeli
E
Karşıt okuma
Soru 13

Bir eylemin ya da durumun normal, akla ya da geleneklere uygun ve eylemi yapanın iradesinden bağımsız bir dayanağı olduğu anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meşruiyet
B
Aristokrasi
C
ideoloji
D
Logos
E
Siyaset
Soru 14

Georg Simmel, toplumsal yapıların, farklı içerikler sergileseler bile benzer formlara sahip olabileceklerini ve bu temelde toplumsal etkileşim hakkında “zamanla sınırlı olmayan yasalar” geliştirmenin mümkün olduğunu düşünerek sosyolojiye ________ ayrımını getirmiştir.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
etkileşim biçimleri
B
makro ve mikro
C
biçim ve içerik
D
geleneksel ve modern
E
artzamanlı ve eşzamanlı
Soru 15

I. Demografik yapı ile var olan toplumsal konumlar arasında uyumsuzluk olması
II. Ekonomik gelişmenin yetersiz olması
III. Fırsatların açık ve herkes tarafından erişilebilir olması
IV. Liyakat sisteminin (meritokrasinin) işlemesi
Yukarıdakilerden hangileri bir toplumda yukarı toplumsal hareketliliğin gerçekleşmesini mümkün kılar?

A
Yalnız III
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
I ve IV
E
III ve IV
Soru 16

________ bir kimsenin kendi istediğini bu talebe yönelik muhalefetin varlığına rağmen yaptırabilirle gücünü ifade eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
iktidar
B
Muhafazakârlık
C
Patriark
D
Devlet
E
Sosyalizm
Soru 17

I. Siyasi iktidarı etkilemeye çalışırlar.
II. Siyasi iktidara gelmeyi hedeflerler.
III. Kamusal meselelere karşı mesafeli olurlar.
IV. Gönüllülük esasına göre kurulurlar.
Sivil toplum kuruluşları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
Yalnız II
B
Yalnız IV
C
II ve III
D
II ve IV
E
I, II ve III
Soru 18

Bir kişinin yaşam süresi boyunca, yani kendi ilk işine başladığından son işine kadar yaptığı tüm kazanımları anlatan hareketliliğe ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Ekonomik sermaye
B
Nesil içi hareketlilik
C
Nesiller arası hareketlilik
D
Kültürel sermaye
E
Birikim
Soru 19

Max Weber’in toplum teorisinde, yerleşik kültürel örüntülere saygıyla meşrulaştırılan güç şeklinde tanımlanan egemenlik ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geleneksel otorite
B
Rasyonel-hukukî otorite
C
Karizmatik otorite
D
ilkel otorite
E
Modern otorite
Soru 20

Sosyal bilimlerin yöntem olarak doğa bilimlerini kendine model alması gerektiğini savunan, somut olarak gözlemlenemeven. arastırılamavan ve sınanamavan iddiaların temelden yoksun metafizik önermeler olduklarını öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
idealizm
B
Radikal Feminizm
C
Pozitivizm
D
Postmodernizm
E
Fonksiyonalizm
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...