Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kadınların ev içinde harcadıkları ve karşılığında herhangi bir ücret almadıkları için çalışma sayılmayan emek, ________ şeklinde kavramsallaştırılmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kadının görünmeyen emeği
B
ideal annelik
C
artı değer
D
esnek emek
E
kalıp tip
Soru 2

Amerikalı antropolog ________ her kültürün kendine özgü olduğunu savunur ve “kültürel gözlük” benzetmesiyle parçası olduğumuz toplumsal yaşamın anlamını yorumlamamızı önerir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Margaret Mead
B
Franz Boas
C
Radcliffe-Brown
D
Bronislav Malinowski
E
Louis Althusser
Soru 3

I. Sosyolojiyi belli bir dinin perspektifinden ele almaya çalışır.
II. Din kurumunun diğer kurumlarla olan ilişkisini açıklamaya çalışır.
III. incelediği dinî davranışın doğruluğu veya yanlışlığı hakkında yargıda bulunur.
IV. Belli dinsel anlayışlar ile belli sosyal gelişmeler arasında ne türden bir ilişki olduğunu bulmaya çalışır.
V. Dinsel davranışla diğer sosyolojik davranışlar arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışır.
Din sosyolojisi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yalnız III
B
I ve III
C
III ve IV
D
I, III ve IV
E
II, IV ve V
Soru 4

Gramsci tarafından formüle edilen ve bir toplumda hâkim sınıf ya da yönetici sınıfın iktidarını doğal ve meşru göstermesi durumuna karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örf
B
Kültürel görecelilik
C
ideoloji
D
Mit
E
Hegemonya
Soru 5

__________ kavramı, kadınlarla erkeklerin eşit hak ve sorumluluklara sahip olması anlamına gelir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Patriarka
B
Toplumsal cinsiyet
C
Cinsiyet rolleri
D
Feminizm
E
Cinsiyet eşitliği
Soru 6

Dahrendorf’un gelecekte iş gücünün “üçte ikisi” iş bulurken, “üçte biri” çalışma hayatının dışında kalacaktır şeklinde ifade ettiği kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teknokapitalizm
B
Küyerelleşme
C
Üçte iki
D
Üçüncü Dünya
E
iş Gücü
Soru 7

Tarihteki en erken sosyolojik metinler arasında yer alan Mukaddime adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Max Weber
B
Ludwig A. Feuerbach
C
ibn Haldun
D
Thomas Hobbes
E
Montesguieu
Soru 8

I. Tüketiciler için ürün seçeneğinin azalması
II. Teknolojinin gelişmesi
III. Kitle üretiminin avantajlarının artması
IV. Talepleri kısa sürede değişen “nazlı” tüketicilerin doğması
Yukarıdakilerden hangileri Fordizmin krize girmesine neden olan gelişmelerden değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 9

Georg Simmel’in, geometrik nesnelerin biçimlerinin kendilerine has içeriklerinden bağımsız olarak incelenebilmesi gibi toplumun da aynı şekilde incelenebileceği fikri aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanmaktadır?

A
Biçim ve içerik ayrımı
B
Saf sosyoloji
C
Temel ve genel etkileşim biçimleri
D
Şeyleştirme
E
Doğal ayıklanma
Soru 10

Bir toplumdaki insanların olaylara ortak bakış açıları, ortak düşünsel ve duygusal tepkileri, onları birbirine bağlayan, çoğu kez ahlâkî değer yargıları şeklinde ifade edilen, işlevselciliğin en önemli isimlerinden biri olan Emile Durkheim’a ait kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kolektif bilinç
B
Anomi
C
Mekanik dayanışma
D
Rasyonalite
E
Yabancılaşma
Soru 11

Bir eylemin ya da durumun normal, akla ya da geleneklere uygun ve eylemi yapanın iradesinden bağımsız bir dayanağı olduğu anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
iktidar
B
Meşruiyet
C
Refah devleti
D
Siyaset
E
Liberalizm
Soru 12

Max Weber’in toplum teorisinde, yerleşik kültürel örüntülere saygıyla meşrulaştırılan güç şeklinde tanımlanan egemenlik ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geleneksel otorite
B
ilkel otorite
C
Karizmatik otorite
D
Rasyonel-hukukî otorite
E
Modern otorite
Soru 13

I. Siyasi iktidarı etkilemeye çalışırlar.
II. Siyasi iktidara gelmeyi hedeflerler.
III. Kamusal meselelere karşı mesafeli olurlar.
IV. Gönüllülük esasına göre kurulurlar.
Sivil toplum kuruluşları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
Yalnız II
B
Yalnız IV
C
II ve III
D
II ve IV
E
I, II ve III
Soru 14

Ekonomik kaynaklara aynı uzaklıkta veya yakınlıkta olan, üyelerinin siyasi güç ve iktidara erişebilirliği, toplumsal yaşam tarzları ve tercihlerinin birbirine benzediği, büyük bir topluluk kesiti ________ şeklinde ifade edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Toplumsal Hareketlilik
B
Kast
C
Sosyal Statü
D
Sosyal Sınıf
E
Göreli Yoksulluk
Soru 15

Manuel Castells, yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin, bireylerin sosyalleşme sürecinin her aşamasında önemli hâle geldiği, bireylerin, kurumların ve toplumların yatay bir örgütlenmeyle birbirlerine bağlı oldukları toplum yapısını ifade etmek için aşağıdaki kavramlardan hangisini geliştirmiştir?

A
Yeni medya
B
Kitlesel-öz iletişim
C
Dijital uçurum
D
Ağ toplumu
E
Yakınsama
Soru 16

__________ kavramı, hanelerin veya bireylerin asgari geçim standardının altına düşmesini ve hesaplanmış yoksulluk sınırının altına düşenleri tanımlamada kullanılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Tüketimden dışlanmışlık
B
Orta sınıf
C
Kırsal yoksulluk
D
Göreceli yoksulluk
E
Mutlak yoksulluk
Soru 17

Küreselleşmenin ekonomik ve politik iktidar sahiplerinin çıkarlarını korurken diğer toplum kesimleri ve çevre üzerinde yıkıcı etkisinin bulunduğunu ileri süren ulus-aşırı hareketlere ne ad verilir?

A
Ağ toplumu
B
Sanal cemaatler
C
Uluslararası örgütler
D
Ekonomi-politik yaklaşım
E
Aşağıdan küreselleşme
Soru 18

Alt gelir gruplarına ait kimselerin daha üst konumda olanın çok fazla göz önünde olan yaşam biçimlerinden etkilenmesini ve karşılaştırıldığında kendini mahrum hissetmesini açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kast
B
Göreceli mahrumiyet
C
Nöbetleşe yoksulluk
D
Orta sınıf
E
Mutlak yoksulluk
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi demokratik rejimlerin olmazsa olmazlarından biridir?

A
Üniter Devlet
B
Federalizm
C
Sosyal Devlet
D
Serbest ve Adil Seçimler
E
Yargıtay
Soru 20

Bir okuyucu, gazetede okuduğu bir haber metninin bir bölümüne ikna olurken bir bölümüne de olmuyorsa, Stuart Hall’e göre söz konusu metni hangi biçimde okumuştur?

A
Egemen okuma
B
Propaganda modeli
C
Hipodermik şırınga modeli
D
Müzakereci okuma
E
Karşıt okuma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...