Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar 2018-2019 Vize Sınavı

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Küreselleşme sürecini açıklarken, yeme-içme beğenileri ile birlikte tüm kültürel pratiklerin de standartlaşması ve belirli markaların dünyanın her yerinde bir beğeni ölçütü olarak tüketilmesi olgusuna karşılık olarak George Ritzer tarafından ortaya konulan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mcdonaldslaştırma
B
Kültürel görecelilik
C
Mit
D
Kültür endüstrisi
E
Hegemonya
Soru 2

__________, kitle üretiminin standartlaştırma anlayışından farklı olarak “ürün farklılaştırılmasının artırılması” anlayışının benimsendiği bir örgütlenme biçimidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Esnek üretim
B
Toyotaizm
C
Taylorizm
D
Fordizm
E
Kültür endüstrisi
Soru 3

Dahrendorf’un gelecekte iş gücünün “üçte ikisi” iş bulurken, “üçte biri” çalışma hayatının dışında kalacaktır şeklinde ifade ettiği kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mcdonaldslaştırma
B
Üçüncü Sektör
C
Üçte iki
D
Çatışma
E
Hegemonya
Soru 4

Çatışmacı Kuram'ın ekonomik düzen anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Mevcut eşitsizlikler gelecek kuşaklara yansımaz.
B
Serbest piyasa, sınıf çatışmasına ve iş gücünün yabancılaşmasına yol açar.
C
Kapitalizm, kazananları meşrulaştırmaz.
D
Ekonomik düzenin istikrarını vurgular.
E
Kapitalizm yerine bireyler, gruplar ve ekonomi arasındaki etkileşime odaklanır.
Soru 5

Yapısalcı Yaklaşım'ın kültür anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kültür, temelde yatan bir düşünce kalıbının ürünüdür.
B
Levi-Strauss kültürü insan zihninin simgesel ifadeleri olarak değerlendirir.
C
Levi-Strauss'a göre kültürler arasında herhangi bir hiyerarşik sıralama yapılamaz.
D
Kültürün, yönetici sınıfın görüşlerini yansıta ve onun çıkarlarına hizmet eden bir işlevi vardır.
E
Kültür, kendi fiziksel ve tıoplumsal çevresi tarafından olduuğu kadar tarih tarafından da biçimlenir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Fordizmin krize girmesine yol açan gelişmelerden biri değildir?

A
Kitle üretimin avantajlarının giderek artması
B
Talepleri kısa sürede değişen nazlı tüketicilerin artması
C
Bazı ülkelerin Keynesyen politikalardan sıkı para politikasını öngören yaklaşımlara yönelmiş olması
D
Teknolojik gelişmenin çeşitliliği ile sipariş usulü çalışmanın ucuzlamış olması
E
Teknolojinin giderek ucuzlaması 7
Soru 7

İşin küçük parçalara bölünerek büyük miktarlarda üretilmesine ne ad verilir?

A
Arz dengesi
B
Kitle üretimi
C
Esnek üretim
D
Yalın üretim
E
Toyotaizm
Soru 8

I. Bilgi insan aklının keşfettiği bir olgudur.
II. Bilgi inşa edilen bir olgudur.
III. Bilgi görelidir.
IV. Bilgi nesnel ve evrenseldir.
Sofistlerin bilgi ve varlık anlayışı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız III
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 9

I. insanın doğasında özgürlük vardır.
II. insan aklı asla yanlışlanamaz.
III. insan, kendi başına var olma hakkına sahiptir.
IV. Birey tek başına önemsizdir.
Aydınlanma Çağı felsefesi ile ilgili yukarıdaki iafadelerden hangileri yanlıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
II ve IV
Soru 10

Gelenek kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Gelenek, antropolojide kimi kez kültürle eşanlamlı kullanılmaktadır.
B
Gelenek, âdet ve örf arasındaki sınırlar çok belirgindir.
C
Gelenek, günlük dilde değişen ve yenilenen pratikleri tanımlamak için kullanılır.
D
Gelenek sadece uzak geçmiş ile ilgilidir.
E
Gelenek, statik ve durağan bir kavramdır.
Soru 11

Bütün toplumların, her şeyi “kutsal” ve “din dışı” şeklinde ayıran bir kategorileştirme sistemine sahip olduğunu ifade eden sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Max Weber
B
Karl Marx
C
Emile Dürkheim
D
Auguste Comte
E
Saint Simon
Soru 12

Ataerkillik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ataerkillik, bir sosyal sistemdir.
B
Erkeklerin temel otorite figürü olduğu bir sistemdir.
C
Erkeklerin egemen ve ayrıcalıklı olduğu kurumlara ve kadınların itaatine işaret eder.
D
Ataerkilliğin etkisi modern uygarlıklarda görülmez.
E
Toplumsal cinsiyetler arasında eşitsizliklere sebep olur.
Soru 13

İşlevselci Yaklaşım'ın aile kurumuna bakışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Aile, tarihsel süreç içerisinde farklı işlevleri üstlenerek toplumsal sürekliliği sağlayan en önemli kurululardandır.
B
Aile, bireylere içinde doğdukları kültürün değerlerini öğretir.
C
Aile, bireylere kendilerini güvende hissettirir.
D
Toplumsal yeniden üretim ailenin en önemli işlevlerinden biridir.
E
Aile, özel mülkiyeti kuşaktan kuşağa aktaran bir kurumdur.
Soru 14

I. Sosyolojiyi belli bir dinin perspektifinden ele almaya çalışır.
II. Din kurumunun diğer kurumlarla olan ilişkisini açıklamaya çalışır.
III. incelediği dinî davranışın doğruluğu veya yanlışlığı hakkında yargıda bulunur.
IV. Dinsel davranışlar ile sosyolojik davranışlar arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışır.
Din sosyolojisi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 15

I. Belirli bir cinsiyetin üstünlüğü inancından beslenir.
II. Cinsiyet rollerine dayalı önyargılardan kaynaklanır.
III. Sadece erkeklere yönelik ayrımcılığa işaret eder.
IV. Bireylerin yeteneklerini cinsiyetiyle ilişkilendirerek yorumlar.
Cinsiyete dayalı ayrımcılık ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 16

Kadınların ev içinde harcadıkları ve karşılığında herhangi bir ücret almadıkları için çalışma sayılmayan emek,__________. şeklinde kavramsallaştırılmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kalıp tip
B
Kadının görünmeyen emeği
C
ideal annelik
D
Artı değer
E
Esnek emek
Soru 17

Tarihteki en erken sosyolojik metinler arasında yer alan Mukaddime adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
ibn Haldun
B
Ludwig A. Feuerbach
C
Montesquieu
D
Max Weber
E
Thomas Hobbes
Soru 18

I. Din, toplumsal bütünlüğü sağlar.
II. Din, bireysel değil toplumsal bir üründür.
III. Din, yönetici sınıfın çıkarlarına hizmet eder.
IV. Din, bireylerde yanlış bilinç oluşmasını önleyen bir uyarıcıdır.
Marx’ın dine yaklaşımı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve IV
D
II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 19

I. Ailenin önemli rollerinden biri de kültür aktarıcılığıdır.
II. Aile, kadınların ev içi emeğinin görülmediği bir kurumdur.
III. Cinsiyete dayalı eşitsizlikler aile içinde yeniden üretilir.
IV. Toplumsal yeniden üretim ailenin en önemli görevlerinden biridir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri Feminist Yaklaşım'ın aile kurumuna bakışını yansıtmaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
I ve IV
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 20

Bir dinsel zihniyet olarak Protestanlığın, kapitalizmin oluşum sürecinde önemli katkısı olduğunu savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ralf Dahrendorf
B
Auguste Comte
C
Karl Marx
D
Emile Dürkheim
E
Max Weber
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...