Sosyal Güvenlik 2017-2018 Final Sınavı

Sosyal Güvenlik 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sosyal güvenlik bakımından tehlikelerle mücadelede amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kişi için huzurlu ve emniyetli bir hayat sağlamak
B
Kişi için eskisinden daha iyi yaşam koşulları sunmak
C
Kişiye özel tehlikeyle mücadele yöntemini belirlemek
D
Kişinin tehlikeyle karşılaşma riskini en aza indirmek
E
Kişinin karşılaştığı tehlikelerin tamamen ortadan kalkmasını sağlamak
Soru 2

I. Sosyal güvenlik kavramı, terim anlamı ile; toplum hâlinde yaşamaktan kaynaklanan tehlikeler de dâhil olmak üzere insanın karşı karşıya bulunduğu tehlikelerin ekonomik sonuçlarına karşı emniyet sağlanmasıdır.
II. Sosyal güvenlik; kişilerin muhtaçlıktan kurtarılması, muhtaçlıktan kaynaklanan korkunun ortadan kaldırılması ve bu anlamda bir emniyet duygusunun sağlanmasını ifade eder.
III. Sosyal güvenlik, kapsama aldığı risklere karşı kişilere gelir güvencesi sağlar.
Sosyal güvenlik ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
YalnızI
B
I ve II
C
İve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3

I. işsizlik ödeneği ile birlikte işsizlik yardımı sisteminin de devreye alınması
II. Açık işsizlerin de işsizlik yardımından yararlandırılması
III. Yardımların miktarının sürekli artırılması
İşsizlik riskine karşı sosyal güvenlik sisteminden yalnızca çalışırken işsiz kalanlara işsizlik ödeneği verilmektedir. Yukarıdakilerden hangileri bu uygulamaya ilave olarak yapılması talep edilen işsizlik tehlikesi ile mücadele yöntemlerindendir?

A
YalnızI
B
Yalnızlı
C
Yalnızlll
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4

I. Gelir güvenliği sağlamaya yönelik her türlü tedbir
II. Gelir güvenliği sağlamaya yönelik kurumsal yapı
III. Gelir güvenliği sağlamaya yönelik hukuki sistem
Yukarıdakilerden hangileri sosyal güvenlik sisteminin unsurlarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnızlll
D
II ve III
E
1,11 ve III
Soru 5

Yönetim ve karar organlarında kamunun yanı sıra diğer sosyal tarafların da yer alması, yönetimin kamudan bağımsız olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A
Mali özerklik
B
idari özerklik
C
Siyasi özerklik
D
Denetimsel özerklik
E
Sosyal özerklik
Soru 6

“Prim ödeyenler ve aylık alanların hakları ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmesi” unsuru sosyal güvenlik programlarının yönetim başarısını belirleyen aşağıdaki faktörlerden hangisinde somut olarak ele alınmaktadır?

A
idari işlemler
B
Makro politika sorunları
C
Kurumsal düzenlemeler
D
Mikro politika sorunları
E
Stratejik sorunlar
Soru 7

Sosyal güvenlik tekniği olarak doğmamış olmasına rağmen zaman içinde sosyal güvenlik alanında da kullanılmaya başlanan bireysel sosyal güvenlik tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel sigorta tekniği
B
Tasarruf tekniği
C
Sosyal sigorta tekniği
D
Sosyal yardım tekniği
E
Sosyal hizmet tekniği
Soru 8

I. Bireysel sosyal güvenlik tekniklerinin temeli tasarrufa dayanır.
II. Bireysel sosyal güvenlik teknikleri bireyin bilgisine bağlı olarak sonuç verir.
III. Bireysel sosyal güvenlik teknikleri zaman içerisinde çok fazla çeşitlenmiştir.
Bireysel sosyal güvenlik teknikleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9

Sosyal güvenlik harcamalarını artıran aşağıdaki durumlardan hangisi kötü yönetim ile ilgilidir?

A
Birden fazla nesile aylık ve gelir ödenmesi
B
işgücüne girme yaşının yükselmesi
C
Sosyal güvenlik için ayrılan kaynakların etkin kullanılamaması
D
Uzun sürelerle emekli aylıkları ödenmesi
E
Tıbbi alanda meydana gelen teknolojik gelişmeler
Soru 10

Günümüzde sosyal güvenlik sistemlerinin geleceğini etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomik büyüme
B
Ekonomik kalkınma
C
Nüfus
D
Tüketim eğilimi
E
Tasarruf eğilimi
Soru 11

I. istihdam artışı
II. Küreselleşme
III. Artarı rekabet
Yukarıdakilerden hangileri tarihsel süreç içerisinde Dünya’da 1980’li yıllardan sonra prim yükünün sigortalılar ve işverenlerden devlet üzerine kaydırılmasının temel nedenler indendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 12

Aktüerya dengenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal sigortaların finansman kaynaklarını ne ölçüde etkin kullandığının bir ölçüsüdür.
B
Yönetim ve karar organlarında kamunun yanı sıra diğer sosyal tarafların da yer alması, yönetimin kamudan bağımsız olmasıdır.
C
Sistemin giderlerinin arttığı olağanüstü dönemler için başvurulan bir yöntemdir.
D
Özel veya sosyal sigortaların giderleri (sağlanan menfaatler) ile gelirleri (yapılan katkılar) arasında eşitliğin sağlanması halidir.
E
Yönetenlerle yönetilenler arasındaki her türlü ödev ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak “dijital ortamda” sürekli ve güvenli bir biçimde gerçekleştirilmesidir.
Soru 13

I. Vergi ile finanse edilen kamu sosyal güvenlik harcamalarının artması
II. Sosyal sigortalarca sağlanan aylıkların seviyesinin artması
III. Sosyal sigortalara yapılan yardımların süresinin sınırlandırılması
Yukarıdakilerden hangileri sosyal refah devleti anlayışının güçlendiğini gösteren temel göstergelerdendir?

A
Yalnız!
B
Yalnızlı
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 14

Sigortalıların sosyal sigortalara prim ödeyerek finansmana katılmasının dayandığı temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireysellik ilkesi
B
Kişisel sorumluluk ilkesi
C
Gelir ilkesi
D
Güvenlik ilkesi
E
Fayda ilkesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ILO’nun sosyal güvenliğin kapsamını genişletmeye yönelik politikalar uygularken temel aldığı unsurlardan biri değildir?

A
Sonuç odaklılık
B
Gelişimcilik
C
Gelenekselcilik
D
Genellik
E
Çoğulculuk
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin uluslararası boyut kazanmasını hızlandıran nedenlerden biri değildir?

A
istihdam edilebilir alanların artması
B
iktisadi gelişmeler
C
Devlet anlayışındaki gelişmeler
D
iktisadi bütünleşme hareketleri
E
insan hakları alanındaki gelişmeler
Soru 17

I. işgücünün önemli bir kısmı sanayi sektöründe istihdam edilmektedir.
II. Nüfusun büyük çoğunluğu şehirlerde yaşamaktadır.
III. Bismark tarafından ilk sosyal sigortanın kurulması ile başlamıştır.
Çağdaş sosyal güvenlik dönemi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
YalnızI
B
Yalnızlı
C
Yalnızlll
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

I. Milli mevzuatı dolaylı olarak etkileme özellikleri vardır.
II. Bağlayıcı değildirler.
III. Uluslararası kamuoyunu etkiler.
Kanunla onaylanmamış uluslararası sözleşme ve tavsiye kararları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
YalnızI
B
Yalnızlı
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19

I. Uluslararası mal ve hizmet ticaretinin artması
II. Uluslararası sermaye hareketlerinin ve yatırımlarının artışı
III. Haberleşme ve ulaşım maliyetlerinin düşmesi
IV. Çok uluslu şirketlerin büyümesi
Yukarıdaki unsurlar hangi oluşumun temel göstergeleridir?

A
Ar-Ge gelişimi
B
Küreselleşme
C
Ekonomik büyüme
D
Yeni teknolojik gelişmeler
E
Siyasal bütünleşme
Soru 20

Ülkelerin, ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yapamadığı ülkedeki vatandaşlarının, yurt dışında geçirdikleri sürenin, ülkelerinin sosyal güvenlik sistemine saydırılmasına ne ad verilir?

A
Yurt dışı görev tazminatı
B
Teşvik uygulaması
C
Hizmet borçlanması
D
idari işlem tazminatı
E
Uyum sözleşmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...