Sosyal Psikoloji 2 2018-2019 Vize Sınavı

Sosyal Psikoloji 2 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Psikanaliz Kuramı'm aşağıdaki düşünürlerden hangisi geliştirmiştir?

A
Mead
B
James
C
Maslow
D
Jung
E
Freud
Soru 2

Benlik-algısı teorisinin en ünlü uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aşırı haklılaştırma etkisi
B
Sosyal karşılaştırma
C
Ödüllendirme
D
Yönlendirme
E
Koşullanma
Soru 3

William James Ben ve Beni/Bana Teorisinde duygular, düşünceler, imgeler, fikirler ve hislerin hepsinin birden birbirinin içine geçmiş biçimde, farkında olamayacağımız bir biçimde sürekli zihnimizin arka planında akması durumuna ne ad vermiştir?

A
id
B
Aşkın ego
C
Benlik
D
iç ruhsallık
E
Geçişlilik
Soru 4

Kişinin kendine dönmesi, dikkatini kendi üzerinde odaklamasına ne ad verilir?

A
Benlik bilgisi
B
Benlik algısı
C
Benlik farkındalığı
D
Benlik şeması
E
Benlik karşılaştırması
Soru 5

Çoklu benlik-şemaları, birden çok benliği değil, benliğin farklı yönlerini ya da farklı benlik versiyonlarını temsil etmektedir. Çoklu benlik-şemalarımız olsa da herhangi bir verili anda sadece çok azı bilinçte ya da dikkatin odağındadır. O anda odak noktasında olan bu benlik bilgisi bölümüne ________ adı verilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
olası benlik
B
şematik benlik
C
aşematik benlik
D
benlik referansı
E
fenomenal benlik
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel grupların özelliklerinden biri değildir?

A
Üyeler arasındaki ilişkileri belirleyen işletme örgütünün kendi yapısının olması
B
Üyeler arasındaki ilişkilerin belli bir hedef ya da hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda belirlenmesi
C
Grubun temel amacının, yürürlükte olan işlerin devamını sağlaması
D
Grubun genellikle resmî bir yapıya sahip olması
E
Üyeler arasında ast-üst ilişkilerin olması
Soru 7

İki veya daha çok bireyin birbiriyle etkileşimde bulunduğu ve belirli amaçları gerçekleştirmek için bir araya geldiği topluluklara ne ad verilir?

A
Organizasyon
B
Takım
C
Grup
D
Küme
E
Yapı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi grupların oluşum sürecindeki aşamalardan biri değildir?

A
iletişim ve karar verme
B
Güdü ve üretkenlik
C
Kontrol ve organizasyon
D
Liderlik
E
Karşılıklı kabul
Soru 9

Grup üyelerinin homojen veya heterojen oluşu ile ilgili olarak tanımlanmasına ne ad verilir?

A
Grubun büyüklüğü
B
Grup kompozisyonu
C
Grup normları
D
Üyelik şartları
E
Grup bağlılığı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi grup bağlılığının psikolojik göstergesi sayılan “biz” anlayışının ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?

A
Dış tehditler
B
Önceki başarılar
C
Grup üyeliğine kabul edilme sürecinde karşılaşılan güçlükler
D
Yaratıcılık gerektiren durumlar
E
Grubun büyüklüğü
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Allport’un önyargıdan en uç ayrımcı davranışa doğru sıraladığı basamaklar arasında yer almaz?

A
Karşılıklı kabul
B
Karşı olmayı ifade etme
C
Uzak durma
D
Yok etme
E
Fiziksel Saldırı
Soru 12

Kalıpyargı terimi ilk defa 1922’de kullanan Lipmann bu kavramı aşağıdakilerden hangisi ile tarif etmiştir?

A
imge
B
Zihindeki resim
C
Bilişsel çerçeve
D
Haksız niteleme
E
Hazır şema
Soru 13

Altemeyer, otoriteryenizm hakkındaki görüşlerini aşağıdaki kuramlardan hangisine dayandırmıştır?

A
Sosyal öğrenme kuramına
B
Psikanalitik kurama
C
Bilişsel kurama
D
Hümanistik kurama
E
Geştalt kuramına
Soru 14

Bir kişiye karşı, sadece grup üyeliğinden dolayı geliştirilen olumsuz (bazen olumlu) tutuma ne ad verilir?

A
Kalıpyargı
B
Fanatizm
C
Etnosentrizm
D
Önyargı
E
Egosentrizm
Soru 15

Kalıpyargı ve önyargı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalışan Devine’in modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akış
B
Süreç
C
Ayrışma
D
Matematiksel
E
Uyuşmazlık
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi gruplar arası davranışı sosyal kategorizasyon ve sosyal karşılaştırmayı içeren bilişsel süreçler ve bunlara eşlik eden duygusal süreçlerle açıklamaya çalışmaktadır?

A
Gerçekçi çatışma kuramı
B
Sosyal kimlik kuramı
C
Sosyal biliş yaklaşımı
D
Ayrışma kuramı
E
Davranışçı yaklaşım
Soru 17

Sosyal çevreyi, bireye anlamlı gelecek tarzda gruplara bölerek düzenlemeye ne ad verilir?

A
Sosyal kimlik
B
Sosyal karşılaştırma
C
Sosyal değişme
D
Sosyal kategorizasyon
E
Sosyal yaratıcılık
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi gruplar arası ilişkilerin geliştirilmesinde kullanılacak yollardan biri değildir?

A
Benzerlik
B
Propaganda ve eğitim
C
Gruplar arası temas
D
Üst düzey hedefler
E
Sosyal deneyler
Soru 19

İki veya daha fazla ayrı sosyal grubun bir ya da birden fazla temsilcisi arasındaki etkileşime ne ad verilir?

A
Egosentrizim
B
Arabuluculuk
C
Gruplar arası davranış
D
Sosyal yaratıcılık
E
Sosyal kategorizasyon
Soru 20

Arabuluculuktan yararlanmaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Etkili olabilmeleri için arabulucuların taraflar üzerinde yaptırım gücü olmalıdır.
B
Yaptırım gücü olan arabulucuların tarafsız olmalarına gerek yoktur.
C
Tarafların birbirlerine ilişkin algıları üzerinde etkisizdirler.
D
Uzlaşma yolu öneremezler.
E
Kördüğüm haline gelmiş sorunlarda arabulucular kullanılamazlar.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x