Sosyoloji 1 2015-2016 Final Sınavı

Sosyoloji 1 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye’de kadın istihdamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kadınların işgücüne katılımının düşük olması, önemli ölçüde kadınların kişisel tercihleri ile ilgilidir.
B
Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, kadının çalışma hayatına katılımını olumsuz etkilemektedir.
C
Türkiye’deki erkeklik ve kadınlığa ilişkin kültürel kodlar kadının iş yaşamına girişini zorlaştırmaktadır.
D
Kadınların eğitim ve sosyal statüsünün düşük olması, kadın istihdamını olumsuz etkilemektedir.
E
Sosyal güvencesizlik, enformel sektördeki kuralsız çalışma biçimleri kadının çalışma koşullarını olumsuz etkilemektedir.
Soru 2

Parti sistemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hakim parti sisteminde serbest ve adil seçimlere rağmen aynı parti seçim kazanır.
B
Ilımlı çok partili sistemde hükümet kurmak için iki ya da üç partili koalisyon gerekir.
C
iki partili sistemde kazanan ve kaybedenler bellidir.
D
Aşırı çok partili sistemlerde tek parti iktidar olabilir.
E
İki partili sistemde koalisyon kurmak gerekli değildir.
Soru 3

Toplumun genelinde hakim olan birbirimizden farklıyız duygusuna rağmen, bireylerin gelişmiş bir işbölümü ve karşılıklı işbirliği ile birarada yaşadığı toplumlarda görülen dayanışma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Postmodern
B
Modern
C
Mekanik
D
Endüstriyel
E
Organik
Soru 4

Durkheim’a göre toplum üyelerinin paylaştıkları ortak değer ve inançları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uzmanlaşma
B
Anomi
C
Dayanışma
D
işbölümü
E
Kolektif bilinç
Soru 5

Yönetici sınıfın çıkarlarının ideal biçimde evrensel çıkarlar olarak temsil edilmesini anlatan ve toplumsal düzeni korumada kaba kuwete dayalı güç yerine rızaya dayalı gücü imleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
ideoloji
B
Hierofani
C
Teodise
D
Sekülerleşme
E
Hegemonya
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi aile içinde kadına uygulanan psikolojik şiddet şekillerinden biri değildir?

A
Kadının kazancını elinden almak
B
Kadına surat asmak
C
Kadının kendine olan güvenini sarsmak
D
Kadının düşüncelerini açıklamasını engellemek
E
Kadına duygu sömürüsü yapmak
Soru 7

Çekirdek aile ve tek eşliliğin, üretim araçlarının özel mülkiyeti ve devletin ortaya çıkmasıyla birlikte geliştiğini ifade eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
işlevselci
B
Marksist
C
Feminist
D
Sembolik Etkileşimci
E
Pozitivist
Soru 8

Sekülerleşmenin, modern toplumda rasyonelleşmeye doğru giden bir süreç olduğunu ifade eden kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Wilson
B
Marshall
C
Weber
D
Haralambos
E
Douglas
Soru 9

Öğretmenlerin, öğrencilerin davranışlarına göre zeki ya da aptal olarak tahminde bulunmalarından sonra öğrencilerin benlik kavramlaştırmasında tahmin doğrultusunda davranışlarını şekillendirmesini anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tipleştirme
B
Kendini doğrulayan kehanet
C
Etiketleme
D
Benlik
E
Toplumsal rol
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Glock ve Stark’a göre dindarlığın temel boyutlarından biri değildir?

A
Bilgi
B
Deneyim
C
Kültürel savunma
D
inanç
E
Dinî pratik
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Young ve Willmont'un geniş aileden çekirdek aileye dönüşümündeki dört aşamalı süreci içinde yer almaz?

A
20. yüzyıl ortalarında aile ve çalışma yaşamında kadın işi - erkek işi ayrımı ortadan kalkar.
B
Sanayi öncesi toplumlarda aile üretim birimidir.
C
Sanayi devrimi ile birlikte aile üretim birimi olmaktan çıkar, işçi ailesi olur.
D
20. yüzyıl ortalarında akrabalık ilişkileri zayıflar, eşler arasında bağlar artar.
E
20. yüzyıl ortalarında kadınlar daha çok ev merkezli, erkekler iş merkezli konumlarını sürdürürler.
Soru 12

Kültürel açıdan arzu edilir ve uygun olarak değerlendirilen ortak davranış beklentisine ne ad verilir?

A
Sembol
B
Norm
C
Değer
D
Kültür
E
inanç
Soru 13

Merton’un kültürel norm ve amaçlar ile, insanları bunlara uygun ve uyumlu davranmaya zorlayan toplumsal yapı arasındaki kopma hali aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anomi
B
Yapısal çelişki
C
Sapma
D
Sosyal patoloji
E
ikincil sapma
Soru 14

İnsanlara aksi öğretilmediği müddetçe anti sosyal davranış sergileyeceklerini ve bütün bireylerin potansiyel olarak hukuk normlarını ihlal etme eğiliminde olduğunu öne süren suç kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Durkheim
B
Cohen
C
Merton
D
Hirschi
E
Lemert
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Beveridge modelinin öngördüğü sosyal güvenlik rejiminin özelliklerinden biri değildir?

A
Merkezi bir sistem olup, yönetim reformunu ve tek bir kamu hizmeti ortaya koyulmasını öngörmesi
B
Tek bir primin, gelirden yoksun kalmaya neden olabilecek risklerin tamamını karşılaması
C
Tek biçimli bir sistem olup, ilgililerin geliri ne olursa olsun ödeneklerin tek olması
D
Çalışanların ekonomiye katkıları oranında sigortalandıkları bir prim sistemi olması
E
iş durumu ya da geliri ne olursa olsun nüfusun tamamını kapsaması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi refah devletinin öncelikli amaçlarından biri değildir?

A
Sosyal denge ve barışı sağlamak
B
istihdam olanaklarını arttırmak ve işsizlikle mücadele etmek
C
insanların kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak sistemi ayakta tutmak
D
Adil gelir dağılımını sağlamak
E
Yoksullukla mücadele etmek
Soru 17

Aichorn’a göre, kişilikleri anında tatmin isteyen bireylerin, kişisel ihtiyaçlarını başkalarına bağlı olmaktan daha önemli sayarak, içgüdüsel itilimlerini tatmin etmeleri eğilimini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psikotik sapma
B
Birincil sapma
C
Gizil suçluluk
D
Psikanalitik sapma
E
Olumsuz etiketleme
Soru 18

İnsanları topluma bağlayan ve yasaya uymaya yönlendiren bağlanma, adanma, içerilme ve inanç gibi unsurlar zayıf olduğunda, suçun ve suçluluğun artacağını öngören kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni Sol Gerçekçilik Kuramı
B
Etiketleme Kuramı
C
Sosyal Kontrol Kuramı
D
Altkültür Kuramı
E
Yapısal Gerilim Kuramı
Soru 19

Neoliberal ekonomik anlayış, devletin küçültülmesini ve çalışma ilişkilerinin esnekleştirilerek işgücü maliyetlerinin düşürülmesini hedeflemesi nedeniyle aşağıdaki alanlardan hangisini olumsuz etkilemektedir?

A
Kültürel haklar
B
Göçmen hakları
C
Siyasal haklar
D
Sosyal haklar
E
Vatandaşlık hakları
Soru 20

Refah devleti anlayışını geliştiren ve refah devletinin tam istihdam ve optimum refah düzeyine ulaşmak için piyasaya müdahale eden kapitalist bir rejimle sağlanabileceğini savunan iktisadi öğretinin mimarı ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?

A
Keynes
B
Wright
C
Marx
D
Talaş
E
Engels
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...