Sosyoloji 1 2015-2016 Vize Sınavı

Sosyoloji 1 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Marx’a göre kapitalist üretim biçiminde, sınıfların oluşumunu belirleyen iki temel bileşen aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Mekanik ve organik dayanışma
B
Kolektif bilinç ve çatışma
C
Yasal otorite ve bürokrasi
D
Sermaye ve ücretli emek
E
işbölümü ve uzmanlaşma
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi nicel bir araştırmada kullanılan veri toplama tekniklerinden biridir?

A
Doküman incelemesi
B
Anket uygulaması
C
Örnek olay çalışması
D
Katılımcı gözlem
E
Derinlemesine mülakat
Soru 3

Kuramsal bir açıklamanın oluşturulmasında, test edilmemiş başlangıç noktası olarak kabul edilen ve kuramın uygulanabileceği geçerli koşulları tanımlayan önermelere ne ad verilir?

A
Kuram
B
Varsayım
C
Hipotez
D
Kavram
E
Değişken
Soru 4

Durkheim’a göre bireylerin, kendilerini ait hissettikleri toplumsal gruplar tarafından kabul edilmesiyle ve ortak değerlerin paylaşılmasıyla sağlanan ve toplumu bir arada tutan en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düzen
B
Çatışma
C
Anomi
D
Dayanışma
E
Uzlaşma
Soru 5

Weber’e göre toplumsal ve ekonomik yaşamın, etkinlik ilkelerine ve teknik bilgiye dayalı olarak düzenlenmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumsallaşma
B
Rasyonelleşme
C
Yabancılaşma
D
Uzmanlaşma
E
Küreselleşme
Soru 6

Evrimci Kuramın, doğanın ve toplumların evrimsel süreçlerinin ve bu süreci etkileyen faktörlerin benzer olduğunu iddia eden temel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gizil güç
B
Bütünlük
C
Evrensellik
D
Gerekircilik
E
indirgeme
Soru 7

Hamburger ve Coca Cola gibi ürünlerin küresel düzeyde tüketilmesi ve belirli bir tüketim biçimi ve yaşam tarzı sunmasını açıklayan kuramcı ve kuram aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Robertson - Küresel köy
B
McLuhan - Küresel köy
C
Giddens - Küreselleşme
D
Ritzer - McDonaldlaşma
E
McLuhan- McDonaldlaşma
Soru 8

Dünya ekonomik sistemi içinde çevre sistemlerin ürettikleri artığa merkez sistemler tarafından el konulduğunu, bu nedenle çevre sistemlerde çarpık / bozuk gelişme yaşandığını iddia eden kuramcı kimdir?

A
Hozelitz
B
Amin
C
Giddens
D
Frank
E
Wallerstein
Soru 9

Geçmişte göç ve ticaret, günümüzde ise daha çok kitle iletişim araçlarıyla gerçekleşen ve toplumsal değişmeyi etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel yayılma
B
icatlar
C
Teknolojik buluşlar
D
Keşifler
E
Toplumsal hareketler
Soru 10

Metropol ve uydu kavramlarını kullanarak sömürgeci devletler ile Üçüncü Dünya ülkeleri arasındaki bağımlılık ilişkisini açıklayan toplumbilimci kimdir?

A
Laclau
B
Amin
C
Frank
D
McLuhan
E
Wallerstein
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kadınların çalışma yaşamına girişini zorlaştıran kültürel engellerden biridir?

A
Eğitim düzeyinin yetersizliği ve beceri eksikliği
B
Düşük ücretler ve uzun çalışma saatlerinin bireyleri yıldırması
C
Evdeki bakım işlerinin kadının görevi olarak algılanması
D
Makul ücretli çocuk bakım hizmetlerinin eksikliği
E
Enformel sektörde çalışmanın yarattığı sosyal güvensizlik kaygısı
Soru 12

İşçilerin iş güvencesi, çalışma saatleri, sosyal güvenlik, çalışma sağlığı, ücret ve benzeri hiçbir konuda yasal haklara sahip olmadığı çalışma biçimini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fordist istihdam
B
Enformatif istihdam
C
Kayıtdışı istihdam
D
Geçici istihdam
E
Tam zamanlı istihdam
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ucuz emek gücü olarak çocuk işçiliği kavramının ortaya çıkışını hızlandıran gelişmedir?

A
Sanayi Devrimi
B
Rus Bolşevik Devrimi
C
Paris Komünü
D
Bilimsel Devrim
E
Fransız Burjuva Devrimi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi çalışma koşullarının ve piyasanın işleyişinden doğan eşitsizliklerin,aşırılıkların ve olumsuzlukların devlet müdahaleleriyle yumuşatılmasını amaçlar?

A
istihdam
B
Liberalizm
C
Neoliberalizm
D
Sosyal politika
E
ideoloji
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki istihdamın sorunlarından biri değildir?

A
Düşük ücretler, iş sağlığı önlemlerinin yetersizliği ve kayıtdışı istihdam, eşitsizlikleri arttırması
B
Türkiye’de çalışan nüfusun toplam nüfusa oranı çok düşük seyretmesi
C
Erken yaşta çalışma yaşamına girmek durumunda kalan çocuk işçiler, ciddi risklerle karşı karşıya kalması
D
Kadınların ve engellilerin çoğunluğunun çalışma hayatından dışlanmaları, önemli sorun alanlarını oluşturması
E
Çalışma hayatı, çalışanlar arasındaki eşitsizlikleri bir nebze de olsa hafifletmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi demokratik rejimlerin özelliklerinden biri değildir?

A
Serbest ve adil seçimler
B
Bağımsız yargı
C
Bağımsız medya
D
Sınırlandırılmamış siyasal iktidar
E
Sivil toplum kuruluşları
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi hakim parti sisteminin özelliklerinden biridir?

A
Her siyasal güç temsil imkanı bulur.
B
Hükümet kurmak için koalisyon kurmak şarttır.
C
Birden fazla parti vardır ama bu partilerin seçim kazanmalarına izin verilmez.
D
Sadece tek parti vardır.
E
Serbest ve rekabetçi seçimler yapılmakta ancak aynı parti seçimleri kazanmaktadır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kitle partilerinin özelliklerinden biridir?

A
ideolojiye önem vermemesi
B
Olabildiğince fazla sayıda üyeye sahip olması
C
Uzman bir kadroya dayalı olması
D
Sadece seçim dönemlerinde aktif olması
E
Üyelerin sosyalleştirilmesine önem vermemesi
Soru 19

Ulus-devletle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ulus-devlet modern döneme aittir.
B
Ulus-devlet şiddet kullanmaz.
C
Ulus-devlet, dini geleneksel otoriteye dayanır.
D
Ulus-devlet, homojen bir ulus yaratmaya çalışmaz.
E
Ulus-devlet kapitalizmi reddeder.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özelliklerinden biridir?

A
Zorunlu üyelik
B
Devlete bağımlı olma
C
Sadece özel alana ilişkin meselelerle ilgilenme
D
Siyasi iktidara gelmeyi hedefleme
E
Siyasi iktidarı etkilemeye çalışma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...