Sosyoloji 2 2015-2016 Final Sınavı

Sosyoloji 2 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bourdieu’nin “habitus” kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Simgesel sermayenin meşru sermaye biçimi olarak görünmesini sağlar.
B
Kişinin davranışlarına baştan sınırlar koyar.
C
Yaşam tarzları habitusun ürünleridir.
D
Sosyalleşme ile ortaya çıkar.
E
Sosyal üstünlüğü doğrudan doğruya ve tek başına ekonomik üstünlüğe bağlar.
Soru 2

VVeber’in kenti konu alan yaklaşımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kenti, Batı’nın kurum ve değerlerinin taşıyıcısı olarak görür.
B
Kenti, iş bölümü ve dayanışma kavramlarıyla tartışır.
C
Gerçek kentsel topluluğun sadece Avrupa’da olduğunu savunur.
D
ideal kenti, feodal toplumdan kapitalist düzene geçişteki anahtar olgu olarak ele alır.
E
Kenti, Doğu ve Batı kentlerini karşılaştırarak tanımlar.
Soru 3

Etzioni’nin zorlayıcı, yararcı, normatif ve karışık biçimindeki örgüt sınıflandırılmasına getirilen en önemli eleştiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örgütlerin üyeleri ile olan etkileşimini önemsemesi
B
Örgütlerin tek bir türde ifade edilemeyeceği düşüncesine dayanması
C
Çevresel, bağlamsal ve dışsal etkileri gözardı etmesi
D
Örgütlerin tek tip güce dayanmayacağını vurgulamış olması
E
Kültürün etkisini dikkate alması
Soru 4

Yasal değişikliklerle kadının konumunun düzelmesinin olanaklı olduğunu savunan feminist görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Radikal
B
Liberal
C
Psikanalitik
D
Postmodern
E
Varoluşçu
Soru 5

Ekonomik ve toplumsal küreselleşme üzerine yoğunlaşan ve küresel dijital çağ kavramını geliştiren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sassen
B
Robertson
C
Harvey
D
Wallerstein
E
Giddens
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin ortaya çıkmasına yol açan kültürel etkenlerden biridir?

A
Askeri güç ve savaşlar
B
Sermaye birikimi
C
Bilimin ve düşüncenin laikleşmesi
D
Devletin ekonomiye etkisi
E
Üretim teknolojilerindeki gelişmeler
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kalıp yargılara bir örnektir?

A
Kültürlerin çeşitliliğini takdir etme
B
Afrika kökenlilerin köle olarak çalıştırılması
C
Irkçılık
D
Kendi grubu hakkında olumlu, diğerleri hakkında olumsuz düşünme
E
Bütün siyahların atletik olarak tanımlanması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal ırkçılığa bir örnek değildir?

A
Medyada azınlıkların olumsuz gösterilmesi
B
Çokkültürcü uyum politakaları
C
Beyaz olmayan modacı ve mankenlere önyargılı davranılması
D
Eğitim sisteminde belirli grupların kayrılması
E
Polisin belli gruplara ayrımcı davranması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin insani boyuttaki yansımalarından biridir?

A
Hükümetler arası işbirliklerinin artması
B
Ulus aşırı şirketlerin çoğalması
C
Uluslararası örgütlerin etkinliğinin artması
D
Sığınma, göç ve turizmin artması
E
Sermaye hareketlerinin artması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Appadurai’nin tanımladığı hayali dünya alanlarından biri değildir?

A
Etnik alan
B
Sosyolojik alan
C
Medya alanı
D
Finans alanı
E
ideoloji alanı
Soru 11

Farklı etnik grupların farklılıklarıyla bir arada bulunmasını öngören etnik bütünleşme modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erime potası
B
Apartheid
C
Asimilasyon
D
Kültürel çoğulculuk
E
Irkçılık
Soru 12

Etnisiteyi kültürel olmaktan çok toplumsal bir sürecin ürünü olarak gören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapısalcılık
B
Irk temelli yaklaşım
C
Kan bağını temel alan yaklaşım
D
Psikolojik yaklaşım
E
Kültürel yaklaşım
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi hedef ülkelerin özellikleri açısından göçü etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
işgücü gereksinimi
B
Endüstriyel yeniden yapılanma girişimleri
C
Yeni ulaşım teknolojileri
D
Doğurganlığın azalması
E
Nüfusun yaşlanması
Soru 14

Toplumsal hareketlerin gelişim süreçleri bağlamında başlangıç, bütünleşme toplanma, kurumsallaşma, dağılma, parçalanma, yok olma biçiminde döngüsel bir model geliştiren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Smelser
B
Mauss
C
Crossley
D
Tilly
E
Kornhauser
Soru 15

Demografik geçiş kuramının temel olarak dayandığı analiz aşağıdakilerden hangisidir?

A
Batı Avrupa’da nüfusun son 300 yıldaki değişimi
B
Avrupa ve Asya’daki son yüzyıllardaki nüfus değişimleri
C
Farklı kıtalardan ülkelerdeki nüfus değişimlerinin karşılaştırılması
D
Nüfus artışı ve besinlerdeki artışa ilişkin karşılaştırmalar
E
Kuzey Amerika’daki nüfus yapısına ilişkin analizler
Soru 16

Kolektif davranıştan kurumsallaşmış davranışa ilerleyen süreçte, ilk aşamada ve son aşamadaki davranış türleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Kalabalıklar - Geniş Örgütlenmeler
B
Kalabalıklar - Moda
C
Panik - Küçük Gruplar
D
Panik - Geniş Örgütlenmeler
E
Panik - Kalabalıklar
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi göçü açıklayan mezzo düzey kuramların özelliklerinden biridir?

A
Ulus devletler arasındaki ilişkilerin dikkate alınması
B
Dünya sisteminin göz önünde bulundurulması
C
Sosyal sermayeye odaklanılması
D
Bireylerin göç kararı verme gücünün vurgulanması
E
Sosyal bağlardan çok siyasal yapılara ağırlık verilmesi
Soru 18

Toplumsal hareket kavramı ilk kez aşağıdakilerden hangisi için kullanılmıştır?

A
20. yüzyıl işçi hareketleri
B
Sovyet Devrimi’ne yol açan olaylar
C
Osmanlı Celali isyanları
D
Orta Çağ Avrupa’sındaki köylü isyanları
E
Fransız Devrimi’ne yol açan olaylar
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi demografik geçiş kuramına göre, dördüncü aşamaya ulaşmış ve nüfus artışı sıfırın altında olan ülkelerden biri değildir?

A
Japonya
B
Almanya
C
ispanya
D
İtalya
E
Türkiye
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Blumer’in tanımladığı dört tür kalabalıktan biri değildir?

A
Geleneksel
B
Dışavurumcu
C
Geçici
D
Eylemde bulunan
E
Toplumsal
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...