Sosyoloji 2 2016-2017 Final Sınavı

Sosyoloji 2 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kent ile ilgili sosyal mücadeleleri kent analizinin merkezine yerleştiren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Simmel
B
Castells
C
Burgess
D
Park
E
Wirth
Soru 2

İbn-i Haldun'a göre aşağıdakilerden hangisi bedevi hayat tarzının temel özelliklerinden biridir?

A
Bolluk ve refahın hüküm sürmesi
B
Üretim düzeyinin nicelik bakımından yüksek olması
C
Üretimin organizasyonunun karmaşık olması
D
Şehir merkezli bir hayatın söz konusu olması
E
Tarım ya da hayvancılığın temel uğraş olması
Soru 3

Televizyon, iktidar kaynaklarından hangisi ile ilişkili bir kitle iletişim aracıdır?

A
Fiziksel
B
Yapısal
C
Politik
D
Sembolik
E
Ekonomik
Soru 4

T. H. Marshall'a göre aşağıdakilerden hangisi sosyal haklardan biridir?

A
Seçme hakkı
B
Siyasi parti kurma hakkı
C
Seçilme hakkı
D
Sosyal güvenlik hakkı
E
Mülkiyet hakkı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin göç veren bir ülke olarak nitelendirilmesine sebep olan gelişmelerden biridir?

A
Soğuk Savaş’ın 1990’ların başında sona ermesi
B
2011 yılında Suriye’de iç savaşın başlaması
C
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin Afganistan’ı 1979’da işgal etmesi
D
İran’da 1979 tarihinde gerçekleşen rejim değişikliği
E
Almanya ile Türkiye’nin 1961’de iş gücü gönderme anlaşmasını imzalaması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kimlik politikalarının yabancılaşmanın önüne geçici ve özgürleştirici yönü ile ilgilidir?

A
Bireyleri bir kimliğe mutlak aidiyete mahkum etmesi
B
Toplumsal çatışmaların fazlalaşmasına sebep olması
C
Bastırılan toplumsal grupların tanınma arayışlarına imkan tanıması
D
içe kapanma ve toplumsal kutuplaşma vesilesi olması
E
Ekonominin büyük aktörlerinin çıkarlarına hizmet etmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi gündelik hayatımızın organik temellerinin muhafaza edilmesi genel fikri üzerine kurulu bir sosyal harekettir?

A
işçi Sınıfı Hareketi
B
Yeşil Hareketi
C
Etnik Kimlik Hareketi
D
Göçmen Hakları Hareketi
E
Kadın Hareketi
Soru 8

Göçmenlerin göç yoluyla yerleştikleri ülkelerde, terk ettikleri ana vatanları ile duygusal, ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ilişkilerini sıkı bir şekilde sürdürdüklerini ve bu ilişkilerin her iki ülkenin toplumuna değişik biçimlerde etki ettiğini savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Göç Ağları Kuramı
B
Neoklasik Mikro Göç Kuramı
C
ikili iş Gücü Piyasası Kuramı
D
Dünya Sistemleri Kuramı
E
Ulus-Ötesi Göç Kuramı
Soru 9

Göç ile sosyal sermaye arasında sıkı bir ilişki olduğunu savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Göçmen ilişkiler Ağı Kuramı
B
Ulus-Ötesi Göç Kuramı
C
Eleştirel Kuram
D
Yeni Ekonomi Kuramı
E
Dünya Sistemleri Kuramı
Soru 10

Kimlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kimlik kavramının yaygın bir biçimde kullanılmaya başlaması 1850’lerde gerçekleşmiştir.
B
Frankfurt Okulu teorisyenleri kimliği sosyal hareketler bağlamında ele almışlardır.
C
Milli kimlik kavramının mucidi Goffman’dır.
D
Giddens’a göre kimlik tümüyle bireylerin kendi çabalarının ürünü olarak ortaya çıkar.
E
Kimlik önce birey ve toplum arasındaki ilişkiye ışık tutmak üzere kullanıma girmiştir.
Soru 11

Habermas’a göre yeni toplumsal hareketlerin mücadele ettiği öğeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
iktisat ve Tarih
B
Devlet ve Piyasa
C
Hristiyanlık ve İslamiyet
D
ABD ve SSCB
E
Komünizm ve Faşizm
Soru 12

Ahmet, kırk yaşında yaşadığı çeşitli zorluklar sebebi ile köyünü terk etmeye karar vermiştir. Gideceği yerde karşılaşması muhtemel riskleri ortadan kaldırmak ve göç etme maliyetlerini azaltmak için kendisinden önce göç etmiş akrabalarının, hemşehrilerinin veya arkadaşlarının yanına göç etmeyi tercih etmiştir.
Yukarıdaki bilgiye göre, Ahmet’in yaşadığı süreci ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal sermaye
B
Transit göçmenler
C
Zincirleme göç
D
Gecekondulaşma
E
Entegrasyon
Soru 13

Tüketim alışkanlıklarının küreselleşmesinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi doğrudan etkili olmuştur?

A
Bireysel taleplere göre yerli üretim
B
Yerli tohumların teşvik edilmesi
C
Fordist üretim
D
Organik-doğal tarım faaliyetleri
E
Mübadele yoluyla ticaret
Soru 14

Yeni ırkçılığın ırkları hiyerarşik biçimde sınıflandırmak için daha inceltilmiş ve gizlenmiş bir araç olarak kullandığı unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Din
B
Sinema
C
Kültür
D
Fiziki Özellikler
E
Ekonomi
Soru 15

Etnisiteyi bir yanlış bilinç örneği olarak değerlendiren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etno-Sembolcü
B
Araçsalcı
C
inşacı
D
Marksist
E
ilkçi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi algı düzeyinde konumlandırılabilecek ön yargı olarak ırkçılığı niteleyen özelliklerden biridir?

A
Şiddeti meşrulaştırma
B
Gizli düşmanlık
C
Dışlama
D
Tabi kılma
E
Boyun eğdirme
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi 1947'de ABD’de ekonomiye küresel bir yön vermek amacıyla toplanan Bretton VVoods toplantıları sonucunda doğan kurumlardan biri değildir?

A
Uluslararası Adalet Divanı
B
Dünya Bankası
C
Dünya Ticaret Örgütü
D
IMF
E
G-30
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bir etnik grubun adını taşıyan ülkelere bir örnektir?

A
Amerika
B
Peru
C
Kanada
D
Hırvatistan
E
Yeni Zelanda
Soru 19

Dünya toplumları arasındaki kitlesel iletişimi tarif etmek amacıyla “küresel köy” kavramını aşağıdakilerden hangisi geliştirmiştir?

A
McLuhan
B
Sassen
C
Debois
D
Cliff
E
Cox
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi iletişim alanındaki küreselleşme ile doğrudan ilgilidir?

A
Telgrafın icadı
B
Rönesans
C
Reformasyon
D
Buhar gücünün icadı
E
Aydınlanma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x