Sosyoloji 2 2016-2017 Vize Sınavı

Sosyoloji 2 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Siyaseti öncelikle bir müzakere arenası olarak değerlendiren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Elitist
B
Çoğulcu
C
Neo-Marksist
D
Post-Yapısalcı
E
Klasik Marksist
Soru 2

Bireyin toplum içindeki konumunun sadece doğumla belirlenmediği sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sınıf
B
Kast
C
Apartheid
D
Kölelik
E
Feodalizm
Soru 3

Tabakalaşma sistemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Günümüz toplumlarının pek çoğunda kölelik yasalarla koruma altına alınmıştır.
B
Sınıflar maddi kaynakların paylaşımındaki eşitsizliklere dayanır.
C
Kast sisteminde yukarı ya da aşağı doğru hareketlilik mümkündür.
D
Feodalizm sanayileşmiş kapitalist toplumlara özgü bir tabakalaşma sistemidir.
E
Kölelik sistemi için verilebilecek en tipik örneğe Hindistan’da rastlanır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi elitist teorisyenlerden biridir?

A
Mosca
B
Foucault
C
Gramsci
D
Althusser
E
Marx
Soru 5

I. Toplumsal eşitsizlik her toplum için gereklidir.
II. Sınıflar arasındaki ilişki bir sömürü ilişkisidir.
III. Toplumda işlevsel bakımdan daha önemli olan meslekler vardır.
IV. Toplumsal sistemde bazı mesleklerin ödüllendirilmesi doğaldır.
V. Büyük insanların büyük aileleri ve büyük okulları vardır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri İşlevselci Yaklaşım'a göre doğrudur?

A
I, II ve V
B
I, III ve IV
C
II, III ve IV
D
II, IV ve V
E
III, IV ve V
Soru 6

Para cezası, rütbe yükseltme, işten kovma gibi mekanizmalar aşağıdaki iktidar kaynaklarından hangisinde başvurulan tekniklerdendir?

A
Kültürel kaynak
B
Fiziksel kaynak
C
Sosyal kaynak
D
Sembolik kaynak
E
Ekonomik kaynak
Soru 7

Marx ve Weber’in toplumsal tabakalaşma konusundaki tezlerinin bir sentezini oluşturmaya çalışan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bourdieu
B
Davis
C
Marshall
D
Dahrendorf
E
Wright
Soru 8

Toplumsal patlamaları engelleyeceği için eski elitin yerini yenilere bırakmasını düzenin sigortası olarak değerlendiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dahi
B
Weber
C
Pareto
D
Hobbes
E
Gramsci
Soru 9

Bir okul müdürünün öğretmenler üzerindeki otoritesi hangi otorite türüne bir örnektir?

A
Demokratik meşruluktan doğan
B
Geleneksel gerekçelerden doğan
C
Karizmatik gerekçelerden doğan
D
Yasal-ussal gerekçelerden doğan
E
Yerel alışkanlıklardan doğan
Soru 10

Kişilerin ve grupların diğerlerinin gözündeki konumunu ve değerini ifade eden sermaye türüne ne ad verilir?

A
Sosyal sermaye
B
Kültürel sermaye
C
Ekonomik sermaye
D
Politik sermaye
E
Simgesel sermaye
Soru 11

Aşağıdaki düşünür ve kavram eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A
Simmel-Hazari
B
Tönnies-Ayna Benlik
C
Cooley-Cemiyet
D
ibn-i Haldun-Asabiye
E
Weber-Ağ toplumu
Soru 12

Kapalı site alanları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sosyal ve mekânsal ayrışmayı engellemeye yönelik çabaların ürünüdürler.
B
Ekonomik, kültürel ve sosyal sermayeleri yüksek bireylerin yaşadıkları yerlerdir.
C
Alt sınıftan gelenlere güvenli bir hayat sunmak üzere tasarlanmışlardır.
D
Kamusal alan için ortak sorumluluk alma gerekliliğini temsil etmektedirler.
E
Bireyleri ve toplumsal grupları birbirine yaklaştıran mekânsal düzenlemelerdir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ideal bir bürokratik örgüt için Max Weber’in savunduğu anahtar unsurlardan biri değildir?

A
Teknik yetenek
B
Hiyerarşik yapı
C
Resmi iletişim
D
Uzmanlaşma
E
Kişisel ilişkiler
Soru 14

Aşağıdaki kuramlardan hangisi kent yaşamının Darwinist evrimci ilkelere göre şekillendiğini savunur?

A
Dünya Kentleri
B
Ekonomi Politik
C
Eleştirel Kent Sosyolojisi
D
Ekolojik
E
Post-Yapısalcı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ağ toplumunun özelliklerinden biridir?

A
Mekânın öneminin hiç olmadığı kadar artması
B
Dinsel kimliklerin ortadan kalkması
C
Parçalı bir toplum yapısının ortaya çıkması
D
Bireylerin sivil toplum temelinde yapılanması
E
Sınıfsal çatışmaların yaygınlaşması
Soru 16

Howard Rheingold, siber-uzayda yeterli sayıda insanın başkaları ile ilişki kurmak üzere insani duygularla kamusal tartışmalara yeterince uzun bir süre katılmasıyla oluşan toplumsal kümelenmelere ne ad vermiştir?

A
Direniş kimliği
B
Ağ toplumu
C
Elektronik ikincil grup
D
Sanal cemaat
E
Dinsel fundamentalizm
Soru 17

İkincil gruplarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ayna-benlik ikincil gruplarda ortaya çıkar.
B
Kendini topluma adama düzeyi ikincil gruplarda çok yüksektir.
C
ikincil gruplarda başkaları ile belli bir amaca yönelik olarak ilişki kurulur.
D
Birey ikincil gruplar içinde toplumsal bir varlık haline gelir.
E
ikincil gruplar yakın ve yüz yüze olan birliktelikleri temsil etmektedir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi dünya kentlerinin özelliklerinden biri değildir?

A
Uluslararası sermayenin yoğunlaştığı temel alanlar arasında yer almaları
B
Küreselleşme ile birlikte hızlanan para ve mal hareketlerini yönlendirmeleri
C
Mekânsal ve sınıfsal kutuplaşmayı ortadan kaldırmaları
D
iç ve dış göçlere sahne olan ana çekim noktaları olmaları
E
Medya ve kültür aracılığıyla ideolojik egemenliklerini yayabilmeleri
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ekonomi politik yaklaşımın kentle ilgili temel iddialarından biridir?

A
Kent doğal ayıklanma, istila ve yerini alma gibi ilkeler etrafında şekillenir.
B
Modern kentte paraya dayalı nesnel kültür bireyin öznel kültürü pahasına gelişir.
C
Kentsel yapı merkezden dışa doğru uzanan ortak merkezli halkalardan oluşur.
D
Kentlerdeki nüfusun büyüklüğü kayıtsızlık ve toplumsal mesafe yaratır.
E
Kent hayatı sınıfların sosyal ve ekonomik çatışmasından bağımsız değildir.
Soru 20

Kent hakkı kavramını ilk kez kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lefebvre
B
Weber
C
Dürkheim
D
McKenzie
E
Darwin
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x