Sosyoloji 2 2017-2018 Final Sınavı

Sosyoloji 2 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine göre siyaset çıkar grupları arasındaki rekabetten ibarettir?

A
Elitist Model
B
Post-Yapısalcılık
C
Neo-Marksizm
D
Pluralist Model
E
Marksizm
Soru 2

1950 yılında yazdığı “Vatandaşlık ve Toplumsal Sınıf başlıklı ünlü makalesinde ________ , piyasanın yarattığı eşitsizliklerin ve gerilimin vatandaşların sosyal, siyasal ve sivil haklarında mutlak bir eşitliğin tesis edilmesi yoluyla nasıl aşılacağını göstermeye çalışan açıklamalar yapmıştır.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Miliband
B
Weber
C
Marx
D
Bourdieu
E
Marshall
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Max Weber’in ideal bir bürokratik örgüt ile özdeşleştirdiği anahtar unsurlardan biri değildir?

A
Hiyerarşi
B
Kişisel olmayan ilişkiler
C
Teknik yetenek
D
Keyfi muamele
E
Uzmanlaşma
Soru 4

Emek piyasalarının göçün temel sebebi olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Neoklasik Makro Göç Yaklaşımı
B
ikili iş Gücü Piyasası Yaklaşımı
C
Dünya Sistemleri Teorisi
D
Göç Ağları Teorisi
E
Profesyonel Göçmenlerin Yeni Ekonomisi Teorisi
Soru 5

Türkiye’de 1980 sonrasında gerçekleşen iç göçlere yol açan temel itici faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarımda makineleşme
B
işsizlik
C
Yüksek gelir fırsatı
D
Enformel sektörün genişlemesi
E
Terör
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1950-1980 yılları arasında gerçekleşen iç göçlerin temel sonuçlarından biridir?

A
Doğurganlık oranının yükselmesi
B
Tarımda makineleşme
C
Gecekondulaşma
D
Almanya ile yapılan işgücü gönderme anlaşması
E
Tarımsal verimliliğin düşüklüğü
Soru 7

Michel Foucault’dan etkilenen post-modernist literatürde kimliğin aşağıdaki kullanımlarından hangisi yürürlüktedir?

A
Kimlik, toplumsal varlığın temel koşuludur.
B
Kimlik, bir toplumsal grubun ortaya çıkışını mümkün kılan etkileşimlerin ürünüdür.
C
Kimlik, çağdaş benliğin değişken, çoğul, dalgalı ve parçalı doğasını temsil eder.
D
Kimlik, bir grubun üyeleri arasındaki nihai aynılığa karşılık gelir.
E
Kimlik, bir kişinin veya şeyin her zaman ve her durumda aynılığıdır.
Soru 8

Göç meselesini analiz etmeye çalışırken zincirleme göç olgusuna özel bir önem atfeden teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Neoklasik Makro Göç Yaklaşımı
B
Göç Ağları Teorisi
C
Profesyonel Göçmenlerin Yeni Ekonomisi Teorisi
D
ikili iş Gücü Piyasası Yaklaşımı
E
Dünya Sistemleri Teorisi
Soru 9

Burgess ve McKenzie’nin kentsel yapıyı merkezden dışa doğru uzanan bir dizi ortak merkezli halkalar şeklinde gösteren modellerinde şehrin motor dairesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

A
Geçiş bölgesi
B
Güvenlikli siteler
C
iş merkezleri
D
işçi sınıfı konutları
E
Orta sınıf konutları
Soru 10

Durkheim’ın toplumu bireyin önüne koyan yapısalcığının karşısına ________ tarafından ortaya konan fenomenolojik yaklaşımı ve Sartre’ın varoluşçuluğunu yerleştirebiliriz. Şöyle ki, söz konusu yaklaşımlarda birey ve onun eylemi toplumun önüne geçer. Birey etken bir varlık olarak, toplumun önüne koyduğu sınırları aşma ve içinde yaşadığı toplumu dönüştürme potansiyeline sahiptir.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Husserl
B
Giddens
C
James
D
Marx
E
Freud
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kimlik kavramını daha cok yeni sosyal hareketler bağlamında ele almıştır?

A
Goffman
B
Touraine
C
Erikson
D
Mead
E
Husserl
Soru 12

İlk kez 1979 yılında Renee R. Anspach tarafından engellilerin haklarını savunmak için yürüttükleri aktivizme işaret etmek amacıyla kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Soğuk Savaş
B
Kimlik politikaları
C
Yabancılaşma
D
Neo-liberalizm
E
Yeni toplumsal hareketler
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının dünyayı köye benzer bir yapıya dönüştürdüğünü anlatmak için kullanılan küresel köy kavramını geliştirmiştir?

A
McLuhan
B
Ritzer
C
Anderson
D
Richer
E
Watters
Soru 14

Hayali cemaatler kavramı ile milletin hayal edilmiş bir siyasal topluluk olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taguieff
B
Anderson
C
Brass
D
Calhoun
E
WalIlerstein
Soru 15

1648 tarihli Westfalya Anlaşması, modern ulus-devletlerin uluslararası ilişkilerde ve ulusal düzeyde en güçlü ve meşru aktör olarak görülmesinin miladı sayılır. Buna karşılık ________ ise, modern ulus-devlet biçiminin uluslararası bir aktör olarak tarihin sahnesinde aldığı yeri güçlendirmiştir.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
G-20 Zirveleri
B
Sovyetler Birliği’nin Dağılması
C
Ekim Devrimi
D
30 Yıl Savaşları
E
Fransız ihtilali
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme olgusunun başlangıcı olarak kabul edilen ilk gelişmelerden biridir?

A
II. Dünya Savaşı’nın sona ermesi
B
internet kullanımının yaygınlaşması
C
Berlin Duvarı’nın yıkılması
D
Çin Seddi’nin inşa edilmesi
E
Posta teşkilatının kurulması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmin ima ettiği anlamlardan biridir?

A
Merkezsizleşme
B
Seri üretim
C
Akılcılık
D
Planlamacılık
E
Kesinlik
Soru 18

Irk ayrımcılığını anlatırken apartheid uygulamasından bahseden bir gazeteci aşağıdaki ülkelerden hangisi ile ilgili bir haber hazırlıyor olabilir?

A
İsveç
B
Amerika Birleşik Devletleri
C
Suriye
D
Güney Afrika
E
İran
Soru 19

Fiziksel ve fizyolojik farklılıkları hiyerarşik bir biçimde sınıflandırma temelinde uzunca bir süre varlığını sürdüren ırkçılık artık hükmünü yitirdi.
Şimdilerde ________ ırkları hiyerarşik olarak sınıflandırmak için daha inceltilmiş ve gizlenmiş bir araç olarak hizmet etmektedir.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
tipleştirme
B
kurumsal ırkçılık
C
damga
D
kültür
E
ilkçi yaklaşım
Soru 20

Ön yargı olarak ırkçılık, davranış olarak ırkçılık ve ideoloji olarak ırkçılık kavramlarını kullanarak ırkçılığın üç farklı boyutundan bahseden duşunur hangisidir?

A
Blumenbach
B
Goffman
C
Taguieff
D
Eriksen
E
Barthes aşağıdakılerden
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x