Sosyoloji 2 2017-2018 Vize Sınavı

Sosyoloji 2 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Marksist modelin devlet anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toplumun iktisadi yapısından bağımsız düşünülebilir.
B
Katmanlaşmış sınıflı toplumun bazı kesimlerini kayırır.
C
Bir sınıf tahakküm aracı olarak ortaya çıkmıştır.
D
Sınıf sisteminin attığı temeller üzerinde kurulmuştur.
E
iktidarın toplumdaki eşitsiz dağılımını yansıtan bir mekanizmadır.
Soru 2

1950 yılında yazdığı “Vatandaşlık ve Toplumsal Sınıf başlıklı ünlü makalesinde ________ piyasanın yarattığı eşitsizliklerin ve gerilimin vatandaşların sosyal, siyasal ve sivil haklarında mutlak bir eşitliğin tesis edilmesi yoluyla nasıl aşılacağını göstermeye çalışan açıklamalar yapmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Bourdieu
B
Marshall
C
Weber
D
Marx
E
Miliband
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi iktidarın sembolik kaynakları kapsamındaki tekniklerden biridir?

A
Para cezası
B
Propaganda
C
Hapsetme
D
işkence
E
Rütbe yükseltme
Soru 4

Toplumsal tabakalaşma analizinde ekonomiye ve üretim ilişkilerinin belirleyiciliğine çok fazla odaklanıp kültürel alanın toplumsal yaşamdaki önemini ihmal etmekle eleştirilen kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dahrendorf
B
Weber
C
Marx
D
Bourdieu
E
Marshall
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sosyal yaşamda düzeni ve itaati sağlamanın tek yolunun zor kullanmak olduğunu savunan düşünürlerden biridir?

A
Hobbes
B
Durkheim
C
Foucault
D
Berger
E
Gramsci
Soru 6

I. Eğitim durumları bireylerin toplumdaki konumunu etkileyen başlıca faktördür.
II. Yanlış bilinç kapitalizmin ortadan kaldırılmasının önünde bir engeldir.
III. Eşitsizlik ve tabakalaşma doğaldır ve tüm toplumlarda bulunur.
IV. Kapitalist sınıf parçalanmıştır.
Yukarıdakilerden hangileri Ralph Dahrendorf’un toplumsal tabakalaşma ile ilgili yaklaşımına uygundur?

A
I ve IV
B
II ve III
C
III ve IV
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Max Weber’in tabakalaşma analizinde güç paylaşımına taraf olan unsurlardan biridir?

A
Kilise
B
Statü grupları
C
Üstün yetenekliler
D
Devlet
E
Küresel sermaye
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi hegemonya kavramı aracılığı ile kapitalist devletin meşruiyetini sadece zora dayalı olarak elde etmediğini savunan Neo-Marksist düşünürlerden biridir?

A
Gramsci
B
Platon
C
Mills
D
Weber
E
Durkheim
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Michel Foucault’nun iktidar ile ilgili düşüncelerini dile getirirken merkezi bir değer atfettiği kavramlardan biridir?

A
Yönetici sınıf
B
Demir kafes
C
Poliarşi
D
Panoptikon
E
Elitlerin dolaşımı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinde toplumsal tabakalaşma, köylüler ve soylu zümreler arasındaki eşitsizlikler üzerine inşa edilmiştir?

A
Sınıf
B
Kölelik
C
Kapitalizm
D
Feodalizm
E
Kast
Soru 11

Manuel Castells’in ağ toplumu ile ilgili analizlerini öğrenmeye çalışan bir araştırmacının aşağıdaki kavramlardan hangisi ile sık sık karşılaşması beklenir?

A
Dyad
B
Bürokrasi
C
Asabiye
D
Ayna-benlik
E
Bilişim teknolojileri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bedevi hayat tarzının özelliklerinden biridir?

A
ilişkilerin geçici olması
B
Bolluk ve refahın hüküm sürmesi
C
Kentsel alanlarda sürdürülür olması
D
Üretim organizasyonunun karmaşık olması
E
Nesep asabiyesinin etkili olması
Soru 13

Aşağıdaki kavramlardan hangisi internet teknolojilerinin gelişimi ile birlikte toplumsal ilişkilerde yaşanan dönüşümleri ifade etmek üzere kullanılmaya başlanmıştır?

A
Kamuoyu
B
Cemiyet
C
Hareketsiz toplumsallaşma
D
Doğal irade
E
Toplumsal grup
Soru 14

Türkiye’deki kentsel dönüşüm uygulamaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yalnız alt gelir gruplarının lehine sonuçlar üretmektedir.
B
1950 tarihinde yürürlüğe giren “Yeni Afet Yasası” ile başlamıştır.
C
Muhataplarına eşit ölçüde refah ve kentsel yenilenme getirmektedir.
D
Hem fiziksel hem de toplumsal ve çevresel boyutları dikkate alınarak uygulanmaktadır.
E
ilgili tüm tarafların katılımı sağlanmadan gerçekleştirilmektedir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sınıfsal bakış açısını kent araştırmalarının gündemine getiren sosyologlardan biridir?

A
Durkheim
B
Harvey
C
Darwin
D
Park
E
Simmel
Soru 16

Toplumsal grupları boyutları açısından inceleyen ve grup boyutundaki büyümelerin yoğun kişisel ilişkileri azaltacağını savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sumner
B
Weber
C
Rheingold
D
Simmel
E
Castells
Soru 17

Tokyo, New York, Londra, Frankfurt ve Los Angeles gibi kentleri şirketleşmiş kentler olarak tanımlayan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Giddens
B
Friedman
C
Sassen
D
Castells
E
Burgess
Soru 18

Türkiye’deki gecekondulaşma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
ilk olarak Ankara’da 1920’lerde başlamıştır.
B
Devletin sosyal harcama yükünün artmasına yol açmıştır.
C
Sosyal dışlanmaya karşı savunmasızlığı temsil etmektedir.
D
1966 tarihli kanun ile kesin olarak yasaklanmıştır.
E
Planlı şehirleşmenin ilk örneklerini sunan bir süreçtir.
Soru 19

Simmel’e göre para ekonomisi toplumun ürettiği nesnel kültür ile bireyden kaynaklı öznel kültür arasında gittikçe artan bir yarılmaya neden olmaktadır. O, bu yarılmanın ve kentlerde para ekonomisinin yarattığı nesnel kültürün bireylerin öznel kültürleri üzerindeki egemenliğine ________ adını verir.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
bezginlik
B
kentin köhneleşmesi
C
özgürleşme
D
kültürün trajedisi
E
soylulaştırma
Soru 20

I. Ortak bir statüyü paylaşan insanlar, örneğin öğrenciler, toplumsal bir gruptur.
II. Her toplumsal grubun içinde bir tabakalaşma ve statü dağılımı mevcuttur.
III. Toplumsal grupların her biri kendi içinde davranış normlarına sahiptir.
IV. Bireylerden oluşan her topluluk bir toplumsal grup oluşturur.
V. Toplumsal grupların üyeleri ortak ilgi, değer ve çıkarları paylaşırlar.
Toplumsal gruplar ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve V
B
II ve IV
C
I, II ve IV
D
I, III ve V
E
II, III ve V
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x