Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2017-2018 Vize Sınavı

Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aydınlanma döneminde bütün insan bilgisini herkesin ulaşabileceği bir kaynakta toplamak ve Aydınlanma düşüncesinin temel fikirlerini açıklamak amacıyla yazılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saf Aklın Eleştirisi
B
Yeni Bilim
C
Kanunların Ruhu
D
Ansiklopedi
E
Toplumsal Sözleşme
Soru 2

Aşağıdaki kavramlardan hangisi doğal ve toplumsal olgular hakkında sistematik yollarla elde edilmiş geçerli, güvenilir, mantıksal ve tutarlı bilgi kümesini ifade eder?

A
Analiz
B
Bilgi
C
Araştırma
D
Olgu
E
Bilim
Soru 3

Kuramların uygulanabileceği geçerli koşulları tanımlayan, kuramsal yapının hangi şartlarda geçerli olacağını belirten ve test edilmeyen önermelere ne ad verilir?

A
Kavram
B
Hipotez
C
Değişken
D
Teori
E
Varsayım
Soru 4

Toplumsal araştırma sürecinde örneklemden verilerin hangi sorularla toplanacağının belirlendiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Veri toplama
B
Örneklem seçimi
C
Ölçme
D
Uygun çalışma türünün seçimi
E
Veri analizi
Soru 5

I. Monarşi ile yönetilme
II. Bürokratik yönetim anlayışı
III. Endüstriyel üretimin yaygınlaşması
IV. Nüfusun çoğunun kırsal alanda yaşaması
V. Dinsel kurumların zayıflaması
Yukarıdakilerden hangileri modern toplumun özelliklerindendir?

A
1,1I ve III
B
1,1I ve IV
C
I, IV ve V
D
II, III ve V
E
I, II, III, IVve V
Soru 6

Aydınlanma düşüncesi tarafından ileri sürülen bilimsel yönteme vurgu yaparak, neden ve sonuç ardışıklığının, doğayı ve toplumsal dünyayı tamamen açıklayabileceği fikridir. cümlesi aşağıdaki terimlerden hangisini tanımlamaktadır?

A
Naturalizm
B
Ön Yargının Kontrolü
C
Kavram
D
Hipotez
E
Amprist Doğa Bilim Anlayışı
Soru 7

Bilen özne ile nesne arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğunu, bilginin kaynağını, doğruluğunu, sınırlarını, niteliğini ve özelliğini inceleyen felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ontoloji
B
Sanat felsefesi
C
Ahlak felsefesi
D
Doğa felsefesi
E
Epistemoloji
Soru 8

Aşağıdaki sosyal bilim yaklaşımlarından hangisi gerçekliğin insanların kullandığı simge ve sembollerden ibaret olduğunu ve mutlak gerçekliğin var olmadığını ileri sürer?

A
Yorumlayıcı
B
Feminist
C
Postmodern
D
Eleştirel
E
Pozitivist
Soru 9

I. Kari Popper
II. Emile Durkheim
III. Thomas Kuhn
IV. Auguste Comte
V. Herbert Spencer
Yukarıdaki kişilerden hangileri çalışmalarıyla Pozitivist sosyal bilim yaklaşımının doğru ve gerçekçi anlayışına karşı çıkmışlardır?

A
I ve III
B
IV ve V
C
1,111 ve V
D
II, IV ve V
E
1,11, III veV
Soru 10

Durkheim’a göre toplumların basitten karmaşığa doğru izleyecekleri toplum tipi aşamaları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A
Horde-klan-kabile-şehir
B
Klan-kabile-horde-şehir
C
Kabile-klan-horde-şehir
D
Horde-kabile-klan-şehir
E
Kabile-klan-şehir-horde
Soru 11

I. Eleştirel sosyal bilim pozitivizme ek olarak değerlendirmeci özellikler barındırır.
II. Eleştirel sosyal bilim toplumsal durumu inceler, daha ilerisini toplumsal ahlak anlayışına bırakır.
III. Eleştirel sosyal bilim gerçeğin görünmeyen derin yapıların arkasında olduğunu ve daha derin araştırılması gerektiğini iddia eder.
Eleştirel sosyal bilim yaklaşımı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi bilimi ve bilimsel gelişmeleri paradigma kavramıyla açıklamaktadır?

A
J. Baudrillard
B
T. Kuhn
C
K. Popper
D
K. Marx
E
A. Einstein
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Yorumlayıcı Sosyal Bilim anlayışının iddialarından biridir?

A
Toplumsal gerçekliğin incelenmesi zorunlu olarak ahlaki ve politik bir boyut içerir.
B
Sosyal bilimin amacı üzeri örtülü olan gerçekleri açığa çıkararak insanı özgürleştirmektir.
C
Toplumsal olgular bireylerin dışında ve üzerindeki gerçekliklerdir.
D
Bilimsel bilgi diğer bilgi türlerinden farklıdır ama daha üstün değildir.
E
Sosyal bilim, toplumsal olgular arasındaki nedensellik yasalarını keşfetmeyi amaçlar.
Soru 14

Deneyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kontrol grubu, bağımlı değişkenin etkisine tabi tutulacak gruptur.
B
Deney sürecinde deney grubu herhangi bir değişkenin etkisine tabi tutulmaz.
C
Bağımlı değişken, bağımsız değişken üzerinde bir değişiklik yaratması beklenen değişkendir.
D
Deneylerde deney grubu, kontrol grubu ve nötr grup olmak üzere üç grup oluşturulur.
E
Bağımlı değişken herhangi bir etkiye tabi tutulmadan önce yapılan ölçüme öntest adı verilir.
Soru 15

Araştırmaya konu olan veya toplanan verilerle oluşturulan metinlerin nicel yolla incelenmesini ifade eden veri analizi tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Söylem analizi
B
içerik analizi
C
Anlatı analizi
D
Doküman incelemesi
E
Gömülü teori
Soru 16

Bir ankette yer alan “Yemeğinizi masada mı yerde mi yersiniz?” sorusu içeriğine göre aşağıdaki soru türlerinden hangisine girer?

A
Olgusal soru
B
Davranış sorusu
C
Bilgi sorusu
D
Sondaj sorusu
E
Tutum ve görüş sorusu
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmalarda kullanılan araştırma tekniklerinden biri değildir?

A
Anket
B
Yarı-deney
C
Deney
D
Odak grup görüşmesi
E
Yapılandırılmış (denetimli, sistematik) gözlem
Soru 18

Araştırmacı suç oranının yüksek olduğu bir mahallede katılımcı gözlem yapmaktadır. Mahalleden bir ev kiralamış ve orada yaşamaya başlamıştır, mahallede yaşayan insanlarla karşılaştığında selamlaşmakta ve konuşmaktadır, ama arkadaşlık kurmamakta ve yakın ilişkiler geliştirmemektedir.
Bu örnekteki gözlemde katılım düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tamamen katılımcı
B
Gözlemci olarak katılımcı
C
Katılımsız
D
Tamamen gözlemci
E
Katılımcı olarak gözlemci
Soru 19

Araştırmacı iletişimin stres düzeyi üzerindeki etkisini ölçmek için aynı özelliklere sahip olan bireylerden 10’ar kişilik iki grup seçmiş ve kontrollü bir ortamda bir araya getirmiştir. Araştırmacı önce gruplardaki bireylerin stres düzeyini ölçmüş, sonra birinci grubun birbirleriyle iletişim kurmasını yasaklamış, ikinci grubun ise birbirleriyle konuşmasını istemiştir. Altı saat sonunda her iki gruptaki bireylerin stres düzeylerini yeniden ölçmüş ve iletişim kurmayan gruptaki bireylerin stres düzeylerinin yükseldiği sonucunu elde etmiştir. Buna dayanarak araştırmacı iletişim kurmanın stresi azalttığı sonucuna varmıştır.
Yukarıdaki örnekte kullanılan araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Derinlemesine görüşme
B
Yarı-deney
C
Deney
D
Yapılandırılmış gözlem
E
Katılımlı gözlem
Soru 20

Yapılandırılmış gözlemi yapılandırılmamış gözlemden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birinde gözlemin kural ve prosedürlerini belirten standartlaştırılmış bir çizelge kullanılması, diğerinde ise kullanılmaması
B
Birinde toplumsal yapıların, diğerinde toplumsal eylemlerin gözlemlenmesi
C
Birinde gözlemi araştırmacının kendisinin, diğerinde araştırmada görevli diğer gözlemcilerin yapması
D
Birinde belirli bir süre boyunca sürekli gözlem yapılması, diğerinde gözlemin aralıklarla yapılması
E
Birinde insanların toplu halde gözlemlenmesi, diğerinde teker teker gözlemlenmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x