Stratejik Yönetim 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Stratejik Yönetim 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Vergi ve yatırım aşağıdaki hangi paydaş grubunu daha fazla ilgilendirir?

A
Tedarikçiler
B
Çalışanlar
C
Sahipler
D
Hükümet ve devlet
E
Yerel toplum
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, stratejik yönetimin karakteristik özelliklerinden biri değildir?

A
Çeşitli fonksiyonları bütünleştirmesi
B
Bir bütün olarak bir örgütün ya da işletmenin başarılı olmasına çaba sarf etmesi
C
Sadece etkinlik ile ilgilenip etkililik ile ilgilenmemesi
D
Yöneticilerin uzun vadeye odaklanmaları
E
Geniş bir paydaş grubunu göz önüne alması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin ana kavramları arasında yer almaz?

A
Misyon
B
Vizyon
C
Politika
D
Taktik
E
Yetkinlikler
Soru 4

Stratejik grup analizi, çevreyi tarama ve senaryo planlama aşağıdaki hangi konu kapsamındadır?

A
Dış çevreyi analiz etme süreçleri
B
Rekabet yaklaşımları
C
Rekabet yaklaşımlarına karar verme kriterleri
D
Dış çevre öğeleri
E
Sektör yapısı
Soru 5

Örgütün güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehlikelere karşı göstereceği refleksler ile örgütün ne denli dinamik olduğunu ortaya koyan yönteme ne ad verilir?

A
Fayda/Maliyet Analizi
B
Makro-Ekonomik Analiz
C
SWOT Analizi
D
Dengeli Skor Kartları
E
Finansal Analiz
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bir kaynağın becerilerle yetkinliğe ve oradan da rekabet avantajına dönüşmesi için gerekli kriterlerden biri değildir?

A
Kopya edilmezlik
B
ikame edilememe
C
Sürenin uzunluğu
D
Bulunmazlık
E
Pahalılık
Soru 7

Vizyonun işlevleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
insanlara geri bildirim vermeyerek cevapları kendilerinin bulmasını sağlar.
B
Yüksek performansta uzun süreli çalışmayı olumlu ve mümkün kılar.
C
insanlara ilhan kaynağı olur.
D
itici güç ve alışkanlıklar yaratır.
E
Parlak hedefler için çalışanı motive eder.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi hedef kavramının özelliklerinden biri değildir?

A
Ölçülebilir olması
B
Karmaşık bir yapıya sahip olması
C
Sonuç odaklı olması
D
Sayısal olarak ifade edilmesi
E
Zaman çerçevesinin açık olması
Soru 9

Gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılan ölçütlere ne ad verilir?

A
Plan
B
Hedef
C
Performans göstergeleri
D
Geri bildirim
E
Bütçe
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin “satma” stratejisini tercih etme nedenlerinden biri değildir?

A
Sürekli denenmesine rağmen ana şirket ile işletme arasında uyum ve birliktelik sağlanamaması
B
işletmede süreklilik arz eden olumsuz nakit akışı nedeniyle şirketin finansal sorunlar yaşamaya başlaması
C
işletmenin ayakta kalması için gerekli olan teknolojik gelişmeleri takip edecek yeterli güce ve paraya sahip olmaması
D
işletmenin yoğun rekabet ortamında başarılı olması
E
Büyük bir işletmeyi yönetebilecek kabiliyetlere ve deneyimlere sahip olunmaması
Soru 11

İmtiyaz hakkını veren tarafın, işin yönetim ve organizasyonu konusunda imtiyazı alan işletmeye bilgi ve destek sağladığı uluslararasılaşma stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lisans verme
B
Franchising
C
Birleşme
D
Satmalıma
E
Ortak girişim
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi müşterinin gözüyle ürün tasarımını yönlendiren faktörlerden biri değildir?

A
Güvenilirlik
B
Dayanıklılık ve onarılma düzeyi
C
Orijinallik
D
işlevsellik
E
Satış yeri
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yenilikçi olmanın yenilik stratejisini takip etmenin toplum, ülkeler ve örgütler için avantajları arasında yer almaz?

A
Piyasaların gelişimi
B
işletmeler için artan kâr
C
Düşük maliyet
D
Azalan verimlilik
E
Refah artışı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi pek çok işletmenin devrimci ve mimari yenilikten yararlanamamasının temel nedenlerinden biri değildir?

A
Köklü yeniliklerin mevcut pazarlara başlangıçta çekici gelmemesi
B
Yeni oluşan pazarların başlangıçta küçük görülmesi
C
Köklü yeniliklerin nihai ve çarpıcı yararlarının başlangıçta görülememesi
D
işletmelerin yenilikleri takip edip onu yakalama bilincine sahip olmaları
E
Kaynak bağımlılığı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi iş birimleri arasındaki farklılıkları sektör büyüme hızı ve göreceli pazar payı pozisyonlarına göre grafiksel olarak gösterir?

A
BCG Matrisi
B
Rowe Modeli
C
iç - Dış Koşullar Matrisi
D
Yönlendirici Politika Matrisi
E
Hofer Analizi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi stratejik değerlendirme ve kontrol sisteminin yararlarından biri değildir?

A
Geleceğe yönelik hedefler için bugünkü faaliyetleri yönlendirmesi
B
Kısa dönemli kârlılığı uzun dönemli kârlılığın önüne geçirmesi
C
Faaliyetlerin takibini sağlaması
D
Faaliyetlerin ölçülmesini sağlaması
E
Faaliyetlerin ölçümü için yöntemler geliştirilmesini sağlaması
Soru 17

I. Yöneticilerin hızlı karar alma yönündeki arzu ve isteklerinin alelacele bir yargıya varmalarına neden olması
II. Hata yapmaya müsait karar alma süreçlerini kullanmaları
III. Yalnızca bir iki alternatifi dikkate alarak kaynaklardan kötü bir şekilde yararlanmaları
Yukarıdakilerden hangileri yöneticileri hatalı karar almaya götüren tutum ve davranışlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 18

Yönetici yetiştirme ve geliştirme, kariyer geliştirme, işgücü planlaması hangi alandaki stratejileri temsil eder?

A
Araştırma - Geliştirme
B
Pazarlama
C
insan kaynakları
D
Üretim
E
Finans
Soru 19

Atıklardan, kayıplardan ve değer katmayan faaliyetlerden kurtularak maliyetleri azaltan ve müşterinin isteklerini zamanında karşılayan bir dizi sistematik yaklaşımın bütünü olarak ifade edilen stratejiye ne ad verilir?

A
Yalın üretim stratejisi
B
Pazarlama üretim stratejisi
C
Sürdürülebilirlik stratejisi
D
Yeşil üretim stratejisi
E
Yeniden yapılandırma stratejisi
Soru 20

Stratejik değerlendirme ve kontrol sürecinde performansın standartların altında kaldığı ortaya çıktığında aşağıdaki hangi önlem alınır?

A
Üretim sürecindeki işgörenleri işten çıkartmak
B
Düzeltici faaliyette bulunmak
C
Standartların değerlerini düşürmek
D
Ölçüm yapılacak konuyu değiştirmek
E
Performansı olduğundan yüksek göstermek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x