Suç Sosyolojisi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Suç Sosyolojisi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hirschi'ye göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal kontrol yaklaşımının temel varsayımlarından biridir?

A
Suç, bireyin biyolojik olarak kalıtımsal olarak doğuştan getirdikleri anatomik özelliklerinin bir dışavurumudur.
B
Suç, orta sınıf değerleri protesto eden genç erkek ve ergenlerin çete tarzı örgütlenmelerinin sınıfsal tepkilerinden ortaya çıkmaktadır.
C
Suç, toplumsal yapıdaki eşitsizliklerin ve göreli mağduriyetlerin, bireyleri yalıtılmışlığına itmesi sonucu ve marjinalleşmesine yol açmasından kaynaklanır.
D
Bireyi topluma bağlayan bağlılık, adanmışlık, katılım ve inanç gibi bağların zayıflaması veya kopması suça yol açar.
E
Suç, toplumdaki güçlü bireylerin güçsüzleri yaftaladıkları; suç ve sapkınlığı kendilerine göre tanımladıkları tek yanlı bir sürecin adıdır.
Soru 2

Suçun kapitalist toplumda kontrol altına alınması konusunda elşetirel-Marksist bir analiz yapan ________ , öncelikle pozitivist, toplumsal inşacı ve fenomenolojik yaklaşımların düşünsel ve siyasal başarısızlıklarının altını çizer, bunların alternatif bir eleştirel düşünceyi mümkün kılmamakla kalmayıp verili toplumsal ve hukuki sistemin yani statükonun cenderesinde kaldıklarına işaret eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
T. Hirschi
B
H. Becker
C
A. Cohen
D
E. Lemert
E
R. Quinney
Soru 3

“Bin Yılın Sonu” adlı eserinde son 20 yılda örgütlü suç faaliyetlerinin ve ekonomik küreselleşmenin ve yeni iletişim teknolojilerinin yarattığı fırsatlardan yararlanarak artan oranda uluslararası bir boyut kazandığını ileri sürerek, bilişim ağları ve internet teknolojilerinin imkanları üzerinden ve farklı ülkelerdeki yasal boşluklardan yararlanarak suç şebekelerinin küresel ekonominin bir özelliği haline geldiğini vurgulayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
M. Castells
B
D. Milovanovic
C
H. Pepinsky
D
R. Quinney
E
R. White
Soru 4

Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi suçun sosyolojik olarak araştırılmasını ve özellikle suçu yoksulluğa ve sınıf temelli eşitsizliğe bağlayan tüm kuramsal suç yaklaşımlarını reddeder?

A
Yeni Sol Gerçeklik
B
Yeşil Kriminoloji
C
Yeni Sağ Gerçeklik
D
Uzlaşmacı Kriminoloji
E
Postmodernist Kriminoloji
Soru 5

Risk Toplumu adlı eserinde içinde yaşadığımız çağı harekete geçiren temel sloganın “korkuyorum” olduğunu belirten, modernleşmenin yan ürünü olan tehlike ve risklerin toplumu endişeye sevkettiğini ve risk toplumun yaşayan bireylerin endişe ortaklığı içerisinde bulunduğunu ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
C. Ohlins
B
U. Beck
C
F. Furedi
D
H. Gerbner
E
A. Giddens
Soru 6

Ömeroğlu'na göre aşağıdakilerden hangisi suç korkusunun olumlu etkilerinden biridir?

A
Bireyin gerçeklerle hesaplaşma ve mücadele becerisini geliştirir.
B
Duyarsızlaşmayı ortadan kaldırarak bireylerin saldırılara karşılık verme ihtimalini güçlü kılar.
C
Kaçınma ve korunma duygusu oluşturması nedeniyle bu korkuyu taşıyan kişilerin suçla karşılaşma olasılığını azaltır.
D
Bireyin suç işleme ihtimalini ciddi bir düzeyde arttıran bir etki yaratır.
E
Saldırganlık duygusunu çoğaltarak, bireyin tümüyle pasifleşerek kendisine yönelen herhangi bir suç karşısında tutum almasını engeller.
Soru 7

Terörizm kavramının göndermede bulunduğu eylemlerin genişlemesi ve uluslararası düzeni tehdit eden ana mesele hâline gelmesi aşağıdaki tarihlerden hangisinden sonra gerçekleşmiştir?

A
12 Ocak 1789
B
10 Ekim 1917
C
9 Mayıs 1968
D
11 Eylül 2001
E
29 Eylül 2007
Soru 8

İç savaş, ayaklanma, isyan gibi bir çok durumda ortaya çıkan öldürme, yok etme, köleleştirme, işkence, tecavüz, seks köleliği, ırksal temelli zulüm ve ırk ayrımcılığı gibi yaygın ve sistematik ihlalleri kapsayan suçları “insanlığa karşı işlenen suçlar” olarak tanımlayarak, bu suçları yargılamak için “Uluslararası Ceza Mahkemesini” bir yargı organı olarak düzenleyen 1998 tarihli resmi belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lizbon Memorandumu
B
Kyoto Protokolü
C
insan Hakları Evrensel Beyannamesi
D
Maasricht Antlaşması
E
Roma Statüsü
Soru 9

Televizyonun yarattığı paralel gerçeklik evreninin, insanların dünyayı daha tehlikeli ve kötücül bir yer olarak algılamalarına sebep olması durumunu anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Acımasız Dünya Sendromu
B
Medyatik Gerçekler Sendromu
C
Medyatik Fobik Temsiller Sendromu
D
Korku Kültürü Sendromu
E
Stockholm Sendromu
Soru 10

Televizyon izleyicilerinin çoğunun televizyondaki şiddet sahnelerini taklit etmekten ziyade kendilerini şiddet mağduru veya kurbanı olan kadınlar, yaşlılar, yoksullar, güçsüzler vb. gruplar ile özdeşleştirdiklerini öne sürerek, medyanın insanlara her türlü şiddet ve güç karşısında korku, güvensizlik, endişe sahibi olmayı ve pasifleşmeyi ve hatta boyun eğmeyi yerleştirdiğini öne süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
L. Dorfman
B
J. Galtung
C
G. Gerbner
D
V. Schiraldi
E
S. Hail
Soru 11

Medyanın belli bir grubu (örneğin yoksullar) haberleştirirken izleyicide o grup hakkında nefret ve korku uyandıran bir dil ve semboller kullanmasına ne ad verilir?

A
Acımasız Dünya Temsili
B
Fobik Temsil
C
Suç Temsili
D
Heterofobya
E
Homofobya
Soru 12

Potansiyel suçluların potansiyel hedeflerle kurdukları ilişkide zaman ve mekânı nasıl kullandıklarını inceleyen, suçu tanımlarken çevresel ve yerel faktörlerin üzerinde odaklanan ve suçun önlenmesine yönelik suç hastalandırması, ölçümü ve önleyici programların geliştirilmesine ilham kaynağı olan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni Sağ Gerçekçilik Yaklaşımı
B
Rasyonel Seçim Yaklaşımı
C
Yeni Sol Gerçekçilik Yaklaşımı
D
Postmodern Yaklaşım
E
Rutin Etkinlik Yaklaşımı
Soru 13

Bilgisayar suçlularının motivasyonlarının, tıpkı diğer alanlardaki suçlular gibi insanlık tarihi kadar eskiye giden bir dizi hırs, şehvet, intikam ve merak gibi unsurlar tarafından harekete geçirilmiş olabileğini öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rasyonel Seçim Yaklaşımı
B
Ayırıcı Birleşim Yaklaşımı
C
Yeni Sol Gerçekçilik Yaklaşımı
D
Yeni Sağ Gerçekçilik Yaklaşımı
E
Maksist Kriminoloji Yaklaşımı
Soru 14

1993 yılından bu yana hackerların ABD’nin Nevada Las Vegas kentinde bir araya gelerek bilgi, görgü ve deneyimlerini birbirleriyle paylaştıkları her yıl düzenlenen ve dünyanın en büyük yıllık hacker konferansı aşağıdakilerden hangisidir?

A
EnforCon
B
NeoCon
C
NedCon
D
DefCon
E
DeepCon
Soru 15

Evlenme ile ilgili adet ve gelenekler (başlık parası/çeyiz) günümüzde kadına yönelik şiddete zemin oluşturan ve şiddetin sürmesine neden olan aşağıdaki hangi toplumsal föktörlerle ilgilidir?

A
Hukuki
B
Kültürel
C
Politik
D
Ekonomik
E
Teknolojik
Soru 16

Duyguların ve duygusal gereksinimlerin, karşı tarafa baskı uygulayabilmek için tutarlı bir şekilde istismar edilmesi, bir yaptırım ve tehdit aracı olarak kullanılmasına ne ad verilir?

A
Fiziksel şiddet
B
Ekonomik şiddet
C
Duygusal şiddet
D
Cinsel şiddet
E
Psikolojik şiddet
Soru 17

11 Mayıs 2011 tarihinde Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Kadına Karşı Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Sözleşmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi (İstanbul) Sözleşmesi, sözleşmeyi imzalayan ülkeler açısından aşağıdaki uygulamalardan hangisini zorunlu hale getirmiştir?

A
Şiddet mağduru olan kadınlara başka bir ülkeye göç ve iltica hakkının koşulsuz olarak verilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
B
Kadınların siyasal hayata katılımlarının koşulsuz olarak sağlanması zorunlu hale gelmiştir.
C
Ataerkil ifadelerin hukuk metinlerinden çıkarılması zorunlu hale gelmiştir.
D
Toplumsal cinsiyet eşitliği konularını müfredata eklemek zorunlu hale gelmiştir.
E
Şiddete uğrayan kadınların istihdamının koşulsuz olarak sağlanması zorunlu hale gelmiştir.
Soru 18

Toplumsal statülerinden veya sosyolojik konumlarından ötürü, kendilerinin bir takım hak ve ayrıcalıklara sahip olduklarını düşünen ve bu hak ve ayrıcalıkların başka insanlar tarafından (örneğin Amerika’da siyah insanlar tarafından) tehdit edildiğini duygusuna kapılarak nefret suçu işleme eğiliminde olan nefret faili aşağıdaki hangi tipe girmektedir?

A
Reaktif fail
B
Maceracı fail
C
Duygusal fail
D
Misyoncu fail
E
İdealtipik fail
Soru 19

Herhangi bir konuyu kesin iyi/doğru veya kesin kötü/yanlış düzleminde düşünerek; o konu hakkında kesin ve tartışılmaz bir tutum alarak insanların fanatizme, radikalleşmeye, önyargı ve ayrımcılığa yönelmelerini sağlayan düşünce biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
irrasyonel düşünce
B
Mutlakçı düşünce
C
Müzakereci düşünce
D
Pejoratif düşünce
E
Yapısal düşünce
Soru 20

Yeni medya üzerinden oluşan sanal cemaatlerin dünya çapında bir demokratik kamusal alan yarattığı yani elektronik bir agora olduğu tezine açıkça karşı çıkarak, yeni medyada dünyanın her yanından bir araya gelerek kanaatlerini beyan eden anonim kitlenin hiç bir şeyini ortaya koymadan ve sorumluluk almadan işlere karışan meraklı insanlardan oluştuğunu bu yönüyle yeni medyanın kamusal alan ya da demokrasi alanı olmadığını ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
M. Castells
B
M. Bakardijeva
C
C. Sustain
D
M. Binark
E
H. Dreyfus
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x