Suç Sosyolojisi 2018-2019 Final Sınavı

Suç Sosyolojisi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kadınların ezilmesinin kapitalist üretim ilişkileri bağlamında ele alma gereğine işaret eden feminizm aşağıdakilerinden hangisidir?

A
Radikal feminizm
B
Siyah feminizm
C
Marksist feminizm
D
Ekofeminizm
E
Liberal feminizm
Soru 2

Johan Galtung, şiddetin gözle görülmeyen formu olan ve doğrudan fiziksel zarar vermeyi hedeflemeyen; ancak etkileri itibariyle doğrudan şiddetten çok daha yıkıcı olabileceğini ifade ettiği şiddet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görünmeyen şiddet
B
Yapısal şiddet
C
Ekonomik şiddet
D
Kültürel şiddet
E
Cinsel şiddet
Soru 3

__________ yaklaşıma göre, düzen, yasal düzenlemeler ve cezai uygulamalara yönelik olarak daha hümanist, esnek ve toleranslı yeni rehabilitasyon stratejilerine geçiş yapmak, suçluları topluma yeniden kazandırarak yeni potansiyel suçların işlenmesini engelleyecektir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Yeni Sağ Gerçekçi
B
Marksist
C
Postmodern
D
Feminist
E
Yeni Sol Gerçekçi
Soru 4

Televizyon izleyen kadınlar, şiddet kurbanlarının çoğunluğunun kadın olduğunu gördüklerinde bir tür “çift doz etkisi” altında kaldıklarını öne sürerek; televizyonun ürettiği algılar, hayattaki gerçeklerle örtüştüğünde, televizyonun etkisinin iki katına çıktığını; çift doz etkisi altında kadınların, sokakta dolaşırlarken sadece kadın oldukları için kendilerini daha fazla tehdit altında hissedebileceklerini öne süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
D. Trend
B
J. Baudrillard
C
G. Simmel
D
G. Gerbner
E
S. Hail
Soru 5

Televizyonun yarattığı paralel gerçeklik evreninin, insanların dünyayı daha tehlikeli ve kötücül bir yer olarak algılamalarına sebep olması durumunu anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Acımasız Dünya Sendromu
B
Medyatik Gerçekler Sendromu
C
Medyatik Fobik Temsiller Sendromu
D
Korku Kültürü Sendromu
E
Stockholm Sendromu
Soru 6

Paraya/ticarete ilişkin suçların medyada temsili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Paraya ilişkin suçların temsili tarafsız değildir ve kamuoyunun ve halkın çıkarlarını gözeten ve kollayan bir yayıncılık çok güçlüdür.
B
Medya paraya ilişkin suçlara karışmış olan bireyleri şeytanlaştırır ve onlara karşı oldukça tavizsiz bir tutum söz konusudur.
C
Medyanın sorumlu yayıncılığı sayesinde yolsuzluklar ve vergi kaçırma eylemleri bir şekilde azalma göstermiştir.
D
Medya, beyaz yakalı suçlara karşı ödünsüz bir dil kullanarak, paraya ilişkin suçlara karşı daha gerçekçi bir şekilde mücadelenin önemini vurgular.
E
Paraya ilişkin suçlar büyük ekonomik zararlara neden olmalarına rağmen, haber medyasında oldukça sınırlı bir şekilde temsil edilir.
Soru 7

Bir şeyi inşa etme, besleme, oluşmasına katkıda bulunma, yetiştirme, etkileme gibi anlamlara gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Demarşi
B
Görelilik
C
Kültivasyon
D
Evrenselcilik
E
Hegemonya
Soru 8

Ferraro, bireyin suç veya suç ile ilişkilendiği sembollere karşı geliştirdiği duygusal tepki ya da anksiyete duygusuna ne ad verir?

A
Suç gölgesi
B
Suç belirsizliği
C
Suçun algılanması
D
Suç korkusu
E
Suçun kriminal yapısı
Soru 9

Potansiyel suçluların potansiyel hedeflerle kurdukları ilişkide zaman ve mekânı nasıl kullandıklarını inceleyen, suçu tanımlarken çevresel ve yerel faktörlerin üzerinde odaklanan ve suçun önlenmesine yönelik suç haritalandırması, ölçümü ve önleyici programların geliştirilmesine ilham kaynağı olan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Postmodern Yaklaşım
B
Rutin Etkinlik Yaklaşımı
C
Rasyonel Seçim Yaklaşımı
D
Yeni Sağ Gerçekçilik Yaklaşımı
E
Yeni Sol Gerçekçilik Yaklaşımı
Soru 10

Bilgisayar suçlularının motivasyonlarının, tıpkı diğer alanlardaki suçlular gibi insanlık tarihi kadar eskiye giden bir dizi hırs, şehvet, intikam ve merak gibi unsurlar tarafından harekete geçirilmiş olabileğini öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rasyonel Seçim Yaklaşımı
B
Ayırıcı Birleşim Yaklaşımı
C
Yeni Sol Gerçekçilik Yaklaşımı
D
Yeni Sağ Gerçekçilik Yaklaşımı
E
Maksist Kriminoloji Yaklaşımı
Soru 11

1993 yılından bu yana hackerların ABD’nin Nevada Las Vegas kentinde bir araya gelerek bilgi, görgü ve deneyimlerini birbirleriyle paylaştıkları her yıl düzenlenen ve dünyanın en büyük yıllık hacker konferansı aşağıdakilerden hangisidir?

A
EnforCon
B
DeepCon
C
NedCon
D
NeoCon
E
DefCon
Soru 12

İnternetin mevcudiyeti ile birlikte ortaya çıkan ve ondan bağımsız olamayacak hackleme, virüs saldırıları ve web sitesi tahrifatı gibi suçlara ne ad verilir?

A
Bilgisayar destekli suçlar
B
Mali suçlar
C
Bilgisayar odaklı suçlar
D
Beyaz yaka suçları
E
Enformatik suçlar
Soru 13

Kadın ve insan hakları savunuculuğu yapan çevrelerin kadına yönelik şiddeti tanımlarken kimi zaman Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konan tanımlamanın daha ötesinde yoksulluk, sağlık ve eğitime eşitsiz erişim gibi unsurları da kapsayacak şekilde daha geniş kapsamda kullanılan şiddet kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duygusal
B
Yapısal
C
Ekonomik
D
Sosyal
E
Psikolojik
Soru 14

Evlenme ile ilgili âdet ve gelenekler (başlık parası/çeyiz) günümüzde kadına yönelik şiddete zemin oluşturan ve şiddetin sürmesine neden olan aşağıdaki hangi toplumsal faktörler ile ilgilidir?

A
Kültürel
B
Hukuki
C
Politik
D
Ekonomik
E
Teknolojik
Soru 15

Ataerkil toplumsal cinsiyet ilişkilerinin yarattığı eşitsiz koşulların tarihsel kökeni aşağıdaki gelişmelerden hangisine dayandırılmaktadır?

A
Avcı-toplayıcı dönemdeki kadın erkek eşitliğinin köleci toplumlar döneminde radikal olarak bozulması.
B
Modern dönemin disiplinci anlayışının kadın bedeni üzerinden işlemeye başlaması
C
Feodal lordların kölelik sisteminden kalma kadın erkek eşitsizliklerini yeniden gündeme getirmesi
D
Avcı-toplayıcı dönemdeki kadınların egemenliğini feodalizm döneminin bitirerek yerine erkek egemenliğini ikame etmesi
E
Yerleşik hayata geçişle birlikte kadının emeği ve doğurganlığı üzerinde denetim kurulması
Soru 16

11 Mayıs 2011 tarihinde Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Kadına Karşı Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Sözleşmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi (İstanbul) Sözleşmesi, sözleşmeyi imzalayan ülkeler açısından aşağıdaki uygulamalardan hangisini zorunlu hale getirmiştir?

A
Şiddete uğrayan kadınların istihdamının koşulsuz olarak sağlanması zorunlu hale gelmiştir.
B
Şiddet mağduru olan kadınlara başka bir ülkeye göç ve iltica hakkının koşulsuz olarak verilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
C
Ataerkil ifadelerin hukuk metinlerinden çıkarılması zorunlu hale gelmiştir.
D
Toplumsal cinsiyet eşitliği konularını müfredata eklemek zorunlu hale gelmiştir.
E
Kadınların siyasal hayata katılımlarının koşulsuz olarak sağlanması zorunlu hale gelmiştir.
Soru 17

Bir toplumda nefret söyleminin ve nefret suçlarının artmasının en belirgin sosyolojik sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nefret suçlarına maruz kalan mağdurlar sessizleşir.
B
Nefret suçlarının failleri popüler hale gelir.
C
Nefret suçlarının mağdurları, örgütlenip karşı hegemonya için mücadele eder.
D
Nefret suçlarının failleri güçlü toplumsal yaptırımlarla karşılaşır.
E
Nefret suçları, suçu işleyen kişilerde psikolojik travma yaratır.
Soru 18

Özellikle yeni medyada fikirlerin özgürce ifade edilmesi hakkının destekleyen; internetin özellikle ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve diğer hoşgörüsüzlüklere karşı mücadele için yeni iletişim teknolojilerinin kullanılmasını öneren; sektörün aktörlerini nefret suçlarına karşı gönüllü olarak düzenleyici bir takım etik kodlar geliştirmelerini ve uygulamalarını tavsiye eden ve devletleri fikir ve ifade özgürlüğünü garanti edecek şekilde önlemler almaya davet eden bildirge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evrensel insan Hakları Bildirgesi
B
Özgürlük ve Denetim Bildirgesi
C
Cenevre Bildirgesi
D
Durban Bildirgesi
E
Kadına Karşı Şiddeti Önleme Bildirgesi
Soru 19

Yabancı korkusu, yabancı düşmanlığı anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nomofobi
B
Emetofobi
C
Zenofobi
D
Homofobi
E
Ablütofobi
Soru 20

Ağıdakilerden hangisi en cok bilinen nefret suçlarından biri değildir?

A
islamofobi
B
Patetik temsil
C
Cinsiyetçilik
D
Yabancı düşmanlığı
E
Irkçılık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x