Suç Sosyolojisi 2018-2019 Vize Sınavı

Suç Sosyolojisi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Cesare Lombroso’nun 1876 yılında yayınladığı “Suçlu İnsan” isimli çalışması aşağıdaki alanlardan hangisinin doğuşuna öncülük etmiştir?

A
Postmodern Sosyoloji
B
Kriminal Sosyoloji
C
Modern Kriminoloji
D
Hukuk Sosyolojisi
E
Hukuk Kriminolojisi
Soru 2

Suçluluk ile bazı bireylerin fiziksel özellikleri arasında doğrudan bir ilişki olduğunu öne sürerek, suçluların gerek fiziksel gerekse zihinsel bakımdan evrimlerini tamamlayamamış kimseler olduğunu ve bu yüzden suç işlemeye eğilimli olduklarını öne süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lambroso
B
Darwin
C
Freud
D
Merton
E
Beccaria
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi etiketleme kuramının suç ve sapkınlık ile ilgili varsayımlarından biridir?

A
Suç ve sapkınlık objektif olarak tanımlanabilir ve bazı koşulların yerine gelmesine bağlı olarak kontrol edilmeyen her insanda ortaya çıkabilecek bir sapkınlıktır.
B
Suç, kapitalizmin pompaladığı bireycilik, kâr hırsı, rekabet, zenginlik vb. değerler sonucu açığa çıkar.
C
Suçun kaynağında bireyin kişilik yapısı, ruhsal durumu ve bireyin çocukluk geçmişi vardır.
D
Nasıl bazı bitkiler ve hayvanlar vahşi olarak doğarlarsa, bazı insanlar da genetik olarak suçlu doğarlar ve bu kişileri suçlu olarak tanımlamak ve etiketleme oldukça doğal bir süreçtir.
E
Sapkınlık ne istatistiki ne de patolojik bir durum olup, toplumdan topluma ve zamandan zamana göre değişebilen bir olgu olarak bir toplumdaki bir grubun normlarını yansıtmaktadır.
Soru 4

Suçu bireyi topluma bağlayan toplumsal bağların zayıflaması veya kopması ile açıklayan Travis Hirshi’ye göre aşağıdakilerden hangisi bu bağlardan biridir?

A
Adanmışlık
B
Hoşgörü
C
Kültür
D
Eğitim
E
Empati
Soru 5

İnsan’ı homo duplex (çifte insan) bir varlık olarak, bir yanda sınırsız arzu ve isteklerin oluşturduğu ilkel benlik, öte yanda diğer insanlar ve toplumla kurulan ilişkiden meydana gelen toplumsal benliğin bir karışımı olarak gören ve insanı insan yapan temel şeyin ilkel, bencil ve sınırsız arzularına sınırlar koyması ve toplumsal yönü olduğunu öne süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lemert
B
Durkheim
C
Beccaria
D
Freud
E
Lambroso
Soru 6

Beyaz yakalı suçlular kendilerini ve başkalarını zenginleştirmek için daha çok güçlü pozisyonlarını kullanırlar, bu sebeple sosyologlar, hükümet bürolarında ve şirket yönetim kurullarında işlenen beyaz yakalı suçlar için “sokak suçlan” teriminin tersine “ ________ ” deyimini kullanırlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
burjuva suçları
B
mavi yakalı suçlar
C
süit suçları
D
kolluk suçları
E
altın suçlar
Soru 7

Bugüne kadar ortaya çıkmış tüm suç kuramlarının suça yönelik sosyolojik açıklamalarının anlamsızlığını vurgulayarak, suçun kötücül insan doğasıyla ilgili bir olgu olduğunda ısrar eden; dolayısıyla, suç ve sapkınlığın arka planında var olan toplumsal eşitsizliklerle ya da toplumsal yapılarla ilgili sosyolojik açıklamalarının hiç bir kıymeti olmadığını ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marksist Yaklaşımı
B
Yeni Sağ Gerçekçilik Yaklaşımı
C
Etiketleme Yaklaşımı
D
Yeşil Kriminoloji Yaklaşımı
E
Postmodernist Kriminoloji Yaklaşımı
Soru 8

Son zamanlarda insanların hayvanlara, doğaya ve çevreye karşı haklarını ve sorumluluklarını genişletmeyi temel alan yeni bir vatandaşlık biçimi olarak aşağıdakilerden hangisine geçilmesi üzerine tartışmalar başlamıştır?

A
Postmodern vatandaşlık
B
Barışçı vatandaşlık
C
Dünya yurttaşlığı
D
Ekolojik yurttaşlık
E
Küresel yurttaşlık
Soru 9

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Yeni Sol Gerçeklik Yaklaşımının temsilcileri arasında yer almaz?

A
S. Henry
B
R. Matthevvs
C
J. Young
D
G. Pearson
E
J. Lea
Soru 10

Suçun kent yaşamının alt üst ettiği yoksul kitlelerin yaygınlaşması, toplumsal adaletsizlik, bireyselleşmenin çoğalması ve kamusal yaşama siyasal ve sosyal katılımın sınırlanması gibi olguların bir sonucu olarak ortaya çıktığını öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beyaz Yaka Suç Yaklaşımı
B
Postmodernist Kriminoloji Yaklaşımı
C
Yeni Sol Gerçekçilik Yaklaşımı
D
Barışçı Kriminoloji Yaklaşımı
E
Sosyal Kontrol Yaklaşımı
Soru 11

Bir toplumda, belirli bir dönemde var olan idealler, gelenekler ve değerler sistemi çerçevesinde geliştirilen normlara dayalı hukuk düzenine uygun olmayan, bu düzenden sapan davranışlar olarak ele alınan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mağduriyet yaklaşımı
B
Suç korkusu
C
Adanmışlık olgusu
D
Dolaylı mağduriyet
E
Suç olgusu
Soru 12

Kendini bir suç eylemine karşı koyabilecek fiziksel güçten yoksun ve suç mağduriyetinin yol açacağı zararları giderebilme imkânları kısıtlı olan yaşlı, etnik azınlık, yoksul vb. grupların üyesi bireylerde suç korkusunun yoğun olacağını varsayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mağduriyet Yaklaşımı
B
Risk Toplumu Yaklaşımı
C
Savunmasızlık Yaklaşımı
D
Alt Kültürel Çeşitlilik Yaklaşımı
E
Yoksunluk Yaklaşımı
Soru 13

Beck'e göre, aşağıdakilerden hangisi Risk Toplumu Yaklaşımı'nın varsayımlarından biridir?

A
Riskleri ortaya çıkaran temel parametre bilimin gelişmesi ve iktidarların bu bilimsel gelişmeleri çıkarlarına ve faydalarına uygun olacak şekilde kötüye kullanmalarıdır.
B
Postmodern kültür ve tüketim kültürünün yarattığı belirsizlikler ve irrasyonalite yeni riskler ortaya çıkarmıştır.
C
Güvenlik riskleri, dijitalleşmenin ve gözetim çağının getirdiği temel sorunların sonucu ortaya çıkmıştır.
D
Sanayileşme kontrol edilemeyen, öngörülemeyen ve tahmin edilemeyen sayısız yeni riskler üretmiştir.
E
işçi sınıfı ve burjuvazi arasındaki ekonomik eşitsizliklerin giderilememesi nedeniyle büyük ekonomik riskler ortaya çıkmıştır.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Alt-kültürel çeşitlilik yaklaşımının öncülerinden birisidir?

A
Kelling
B
Giddens
C
Beck
D
Wİlson
E
Cohen
Soru 15

Fazla televizyon izleyen bireylerin, televizyonda gösterilen şiddetin normal olduğuna, herkesin bunu yaptığına ve şiddetin sorunları çözmenin iyi bir yolu olduğuna inanmaya başladığını, televizyonun izleyicilerin şiddetin sonuçlarını anlama, empati kurma, karşı çıkma ve protesto etme yeteneklerini kaybetmelerine yol açacağını iddia eden Gerbner’in bu durumu açıklamak için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saldırganlık semptomu
B
Realite efekti
C
Reel televizyon semptomu
D
Acımasız dünya sendromu
E
Duyarsızlaşma hipnozu
Soru 16

Nazi Almanya’sı döneminde Almanya’nın işgal edilen sınırlar içerisindeki Yahudileri sistemli bir şekilde öldürdüğü soykırım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marcos
B
Holokost
C
Enosis
D
Suharto
E
Savimbi
Soru 17

Bir ülkenin komşularıyla iyi ilişkiler kurabilmesinin en önemli açıklayıcı değişkenlerinden biri o ülkenin toplumsal cinsiyet eşitliğindeki tutumu olduğunu belirterek, toplumsal cinsiyet eşitsizliği daha yüksek olan devletlerde hem iç hem de uluslararası çatışma olasılığının daha güçlü olduğu analizini yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hudson
B
Tilly
C
Clausewitz
D
Galtung
E
Weber
Soru 18

Polis kavramının yeniden bir dönüşüme uğrayarak bugün anladığımız şekline kavuşması aşağıdaki hangi yüzyılda olmuştur?

A
16
B
17
C
18
D
19
E
20
Soru 19

Tarihçi Eric Hobsbawm’ın devletlerin ana aktör olarak yer aldığı kitlesel kıyımlar çağı olarak da nitelendirdiği yirminci yüzyılın en önemli özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faşizm çağı
B
Düzensizlikler çağı
C
Mağduriyet çağı
D
Aşırılıklar çağı
E
Kıyamet çağı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi 11 Eylül 2001 terör olaylarından sonra ortaya çıkan sonuçlardan biridir?

A
Terörizm kavramı medeniyetler çatışması zemininden çıkıp daha bölgeler arası eşitlik ve ekonomik düzlem üzerinden tartışılır hale gelmiştir.
B
Terör artık belirli bir ulus devletle bağı olmayan ulusötesi terör olarak tanımlanmıştır.
C
Küresel suç örgütleri terörizm faaliyetlerini siber alanlarda yaygınlaştırarak Amerika ve Avrupa'yı tehdit etmiştir.
D
Uyuşturucu mafyası küresel örgütlenmesini tamamlayarak tüm ulusları tehdit eder hale gelmiştir.
E
Siber savaşlar uluslararası kurumların temel gündem maddesi haline gelmiştir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x