Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 1 2018-2019 Vize Sınavı

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 1 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mütercim Âsım’ın vak’anüvislik görevi süresince kaleme aldığı tarih eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vaka-yı Selimiyye
B
Tabakât-ı Terâcim
C
E. Verdü’L-hadâ’îk
D
Üss-i Zafer
E
Târih-i Osmanî
Soru 2

Hemen her olay karşısında duygu ve düşüncelerini tarih manzumesi şeklinde söyleyebilen güçlü bir şairdir. Nazım tekniğine hâkimiyeti ve kelimeleri zorlanmadan nazıma aktarması en çok dikkat çeken vasfıdır. Eserleri sanat kaygısı taşımadan gerçeği olduğu gibi yansıtır. Otuz yıl boyunca yazdığı şiirleri 1802’de Neşâtengiz adıyla bir araya getirmiş, 1805’te divanına yeni şiirlerini ilave etmiştir.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nihânî
B
Sürûrî
C
Nergisî
D
Aynî
E
Şem’î
Soru 3

18 yüzyılın ilk yarısındaki tezkire yazarlarının, tezkirelerine kendileri ile aynı vezni kullanan halk şairlerini de almaları aşağıdaki hangi durumun varlığını gösterir?

A
Klasik şairlerin metafizik konulara ilgi duyduklarını
B
Halk şiirinde yeni konuların yazıldığını
C
Klasik şairlerin azaldığını
D
Aruz vezniyle yazan halk şairlerine ilginin arttığını
E
Halk şairlerinin azaldığını
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi 18 yüzyılın sonlarında kaside yazmaktan vazgeçen veya herhangi bir karşılık beklemeden kaside yazan şairlerden biri değildir?

A
Selanikli Meşhûrî
B
Şaban Kâmî Efendi
C
Şeref Hanım
D
Nedim
E
Muvakkit-zâde Pertev Efendi
Soru 5

Klasik sanatların ve edebiyatların gelişim süreçlerinin sonunda ulaştığı evreye ne ad verilir?

A
Postmodern
B
Yeni
C
Gotik
D
Barok
E
Modern
Soru 6

Encümen-i Şuarâ toplantılarının reisi olarak kabul gören isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hersekli Ârif Hikmet Bey
B
Nâmık Kemal Bey
C
Koniçeli Mûsâ Kâzım Bey
D
İbrahim Hâlet Bey
E
Leskofçalı Mustafa Galib Bey
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Encümen-i Şuarâ müdavimlerini birbirleriyle kaynaştıran etkenlerden biri değildir?

A
Sıkça uğradıkları kahvehanelerin aynı olması
B
Bütün şairlerin pozitivist bir kimliğe sahip olması
C
Şairlerin mesleki kariyerlerinin onları birbirlerine yaklaştırması
D
Hemen hemen hepsinin doğum yeri ya da memuriyetinin Rumeli ile bir alakasının bulunması
E
Hemen hemen hepsinin aynı devlet büyükleri tarafından kollanması
Soru 8

Encümen-i Şuarâ’nın dağılmasının ana etmeni olarak gösterilebilecek sebep aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gerçek şiirin halk şiiri olduğunu düşünmeye başlamaları
B
Batılı şiir akımına yönelmeleri
C
1862’den sonra peşi peşine gelen birçok şahsi sebebin varlığı
D
Dönemin iktidar yapısıyla uyumsuz olmaları
E
Divan şiirinin bittiğine inanmaya başlamaları
Soru 9

Namık Kemal’in divan şiirindeki sevgili tipini karikatürize ederek onunla dalga geçmesi, aşağıdaki Encümen-i Şuarâ şairlerinden hangisiyle benzerlik gösterir?

A
Memduh Faik
B
İbrahim Halet
C
Koniçeli Musa Kâzım
D
Mustafa Refik Bey
E
Salih Naili
Soru 10

Encümen-i Şuarâ'nın, içinde bulunduğu ikilem ve mutavassıt duruş nedeniyle Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından benzetildiği Batılı topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A
La Pleiade
B
Nev-Yunaniler
C
Formalistler
D
Yeni Platoncular
E
Poesie Püre
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ilk bilimsel süreli yayın olan Mecmua-i Fünûn’u yayımlamıştır?

A
Encümen-i Dâniş
B
Mekteb-i Harbiye
C
Yeni Osmanlılar
D
Tercüme Odası
E
Cemiyet-i ilmiye-i Osmaniye
Soru 12

Metnin aslına sadık kalarak tercüme eden ve Türkçe ifadeden fedakârlıkta bulunan Tanzimat Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beşir Fuat
B
Ziya Paşa
C
Abdülhak Hâmid
D
Şemsettin Sami
E
Sami Paşazade Sezai
Soru 13

Tanzimat Dönemi edebiyatının çevirileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Batı’nın fikirlerini kendi memleketine taşımak isteyen yenilikçi gençlerin en önemli araçlarından biridir.
B
Tanzimat Dönemi’ndeki ilk çevirilerdeki en temel amaç, toplumun bütünlüğünü sağlayacak dinî içerikli Batılı edebiyat ürünlerini tanıtmaktır.
C
Çeviriler kitap hâlinde yayımlanan ve dergi ve gazetede neşredilenler olmak üzere iki grupta tasnif edilebilir.
D
Yeni kültür ve zihniyetin yerleşmesinin yanı sıra, yeni insan tipinin yetişmesinde çeviri faaliyetleri önemli rol oynar.
E
Aslına sadık kalan tercümeler, yazarları tema ve imaj dünyası açısından beslerler.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’in romantik duyuş tarzının gelişmesinde etkili olan Batılı yazarlardan biridir?

A
Chateaubriand
B
Baudelaire
C
Emile Zola
D
J. J. Rousseau
E
Victor Hugo
Soru 15

Jean Jacques Rousseau’nun Emile adlı eserini çeviren ve yine Rousseau’nun İti raflar’ı nı model olarak alıp Defter-i Âmal adıyla çocukluk anılarını yazan Tanzimat Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Paşa
B
Şinasi
C
Namık Kemal
D
Şemsettin Sami
E
Muallim Naci
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Türk basın ve yayın tarihindeki ilk dergilerin konuları arasında yer alır?

A
Edebiyatta yaşanan boşluk
B
Osmanlı’nın ekonomik sorunları
C
Mesleki ve bilimsel konular
D
Halkın eğlenme ihtiyacı
E
Toplumsal sorunlar ve hükümet baskısı
Soru 17

Yazıları Umur-ı Dâhiliye, Mevad-ı Askeriye ile Umur-ı Hariciye alt başlıklarıyla yayımlanan ve ilk resmi gazete olarak bilinen yayın organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ceride-i Havadis
B
Tercüman-ı Ahval
C
Vakayi-i Mısriye
D
İbret
E
Takvim-i Vekayi
Soru 18

Bilimsel konulara yönelik yazılarla birlikte diğer dergilerden yapılan alıntılara da yer verilir. Bir roman eleştirisini sütunlarına taşıyan dergide imzasız yazıların yanı sıra Haşan Tahsin Efendi, Ahmet Hamdi Efendi gibi isimlerin yazıları yer alır. Nâmık Kemal’in daha önce başka yerlerde yayımlanan yazılarının tekrarlarına da rastlanır.
Yukarıda sözü edilen dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dağarcık
B
Hadika
C
Mecmua-i Ulum
D
Vaki Tıbbiye
E
Hayal
Soru 19

Osmanlı basınında gazete kelimesinin ilk kez kullanıldığı yayın aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tercüman-ı Ahval
B
Tasvir-i Efkâr
C
Takvim-i Vekayi
D
Muhbir
E
Ceride-i Havadis
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi 19 yüzyıl gazete ve dergilerinin basılmasıyla ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?

A
Yeni bir dünya anlayışının yayılması
B
Kültürün, sanatın, edebiyatın gelişmesinde ve yaygınlık kazanmasında etkili olması
C
Kitap okumaya olan ilginin azalması
D
Haber ve bilgi aktarılması
E
Modernleşmeye katkı sağlaması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x