Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 1 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 1 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

19. yüzyılın ilk yarısında, Türk şiirindeki önceki devirlere göre en az kullanılan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhammes
B
Musammat
C
Mesnevi
D
Müstezâd
E
Şarkı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Encümen-i Şuarânın şiir anlayışı ile ilgili değildir?

A
Divan tertibinde geleneğin âdetlerine uymamaları
B
Sade bir şiir dili yanında, külfetlisini de denemeleri
C
Hece vezni ile de şiir söylemeyi denemeleri
D
Batılı şiir formlarında ilk şiirleri yazmaları
E
Eski mazmunları tekrarlarken yenilerini de kurmaları
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi 19 yüzyılda yetişen kadın şairlerden biri değildir?

A
Hasibe Maide
B
Münire
C
Hatice iffet
D
Habibe
E
Fatma Aliye
Soru 4

Şiir dilinin gündelik dilin üstünde, özel bir dil inşa etmek olduğunu; onu öğrenmek ve anlamak için de özel bir gayret harcanması gerektiğini düşünen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hakkı Bey
B
Namık Kemal Bey
C
Ziya Paşa
D
Galib
E
Abdülhamid Ziya Bey
Soru 5

Namık Kemal’in Şinasi’den etkilendiği düşünülen bir dönemde bile kitabını başucunda tuttuğu ve Hürriyet Kasidesi’nde bile etkisi olduğu düşünülen Encümen-i Şuarâ şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Memduh Faik
B
Leskofçalı Galib
C
Salih Naili
D
Manastırlı Salih
E
Koniçeli Musa Kâzım
Soru 6

18 yüzyıldan başlayarak 19 yüzyılın ilk yarısında en üst seviyesine çıkan mizah duygusunun kaynağında hangi düşünce vardır?

A
Yerlilik
B
Taklit
C
Yalnız IIk
D
Yabancılaşma
E
Toplumsal eleştiri
Soru 7

Tasvir-i Efkâr ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tasvir-i Efkâr’ın amacı halka kendi sorunlarını düşünme ve çözme yetisi kazandırmaktır.
B
Haberler “Havadis-i Hariciye” ve “Havadis-i Dahiliye” olmak üzere ikiye ayrılır.
C
“ilanat” başlığı altında ilanlara yer verilir.
D
Okuyucunun fikirlerini yansıtacak mektuplara yer verilmiştir.
E
Tasvir-i Efkâr’ın çıkarılması padişahın emriyle olmuştur.
Soru 8

Türkçe, Fransızca ve Rumca olarak yayın yapan, kendinden önce yayınlanan mizah dergilerinden birçok yönüyle üstün olan ve Teodor Kasap'ın çıkardığı dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Terakki
B
Dağarcık
C
Asır
D
Mirat
E
Diyojen
Soru 9

Çeviricilerin öz kültürleri ile besleyerek geliştirdikleri metinleri kapsayan, kültürler arası ilişkiler ve karşılaştırmalı edebiyat incelemeleri açısından önemli olan çeviri türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güdümlü
B
Özetlenmiş
C
Genişletilmiş
D
Aslına sadık
E
Yaratıcı
Soru 10

1872-1873 yılları arasında İstanbul’da on beş günde bir yayımlanan bir dergidir. Ahmet Midhat Efendi tarafından çıkarılır. On sayı yayımlanabilir. Yazıların çoğu Ahmet Midhat Efendi’ye aittir. Recaizade Mahmut Ekrem’in çeviri ve telif yazıları da yayımlanmıştır. Dergide edebiyat, felsefe, bilim ve hayat hikâyelerine yer verilir. Fenelon, Voltaire, Chateaubriand gibi Fransız yazar ve düşünürlerinin yazılarının çevirileri de bulunur.
Yukarıda sözü edilen dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dağarcık
B
Mecmua-i Fünun
C
Hayal
D
Hazin-i Evrak
E
Hadika
Soru 11

Victor Hugo’nun Sefiller adlı eserinin tercümesi olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tercüme-i Manzume
B
Hikâye-i Robinson
C
Mağdurin Hikâyesi
D
Muhaverat-ı Hikemiye
E
İhtiyar Onbaşı
Soru 12

Dumanoir ve D’Ennery’den tercüme ettiği ihtiyar Onbaşı adlı tercümesi Güllü Agop ve Osmanlı Tiyatrosu’nda oynanır. Bu tiyatro tercümesi örneği tiyatro tarihimiz açısından önemlidir. F. Soulie’nin macera romanı Şeytanın Yadigarları, yarım kalan Sefiller ve Daniel Defoe’dan Robinson çevirileri yer almaktadır.
Yukarıdaki sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Paşa
B
Şemsettin Sami
C
Namık Kemal
D
Şinasi
E
Sami Paşazade Sezai
Soru 13

Müsameretnâme adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şemsettin Sami
B
Ali Aziz Efendi
C
Haşan Tevfik Efendi
D
Emin Nihat
E
Evangelinos Misailidis
Soru 14

1851’de Vartan Paşa tarafından Ermeni harfleriyle Türkçe yazılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
B
Akabi Hikâyesi
C
Muhayyelât-ı Aziz Efendi
D
Hayâlât-ı Dil
E
İntibah
Soru 15

Tanzimat Dönemi Türk şiirine vatan, millet, halk, hak, hürriyet, istiklal, eşitlik gibi kavramları getiren ve bu konular etrafında heyecanlı bir hatip edasıyla yüksek sesle haykıran, devrin gür sesi olan ve Hürriyet Kasidesinin sahibi olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Âkif Paşa
B
Namık Kemal
C
Sadullah Paşa
D
İbrahim Şinasi
E
Ziya Paşa
Soru 16

Sadullah Paşa ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Encümen-i Şuarâ toplantılarına katılarak liderlik yapmış ve yeni şiirin temellerinin burada atılmasında önemli rol oynamıştır.
B
Edebiyat alanında yaptıklarından ziyade, zihniyet değişiminin temsilcilerinden biri olarak dönemi içinde işlev üstlenir.
C
On Dokuzuncu Asır manzumesiyle dikkatleri üzerine toplamış, döneminin aydınlarının yöneldiği Batı dünyasının temel değerlerini bu manzumesiyle ortaya koymuştur.
D
Homeros’un ilyada destanının ilk on beytinin manzum çevirisiyle destanın kırk altı kırk yedi sayfalık bir bölümünün düzyazı şeklinde çevirisini yaptığı bilinmektedir.
E
Alphonse de Lamartine’den Göl (Le Lac) şiirini çevirmiştir.
Soru 17

Şiir ve İnşa adlı eserin yazarı ve yayımlandığı gazete aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Ziya Paşa - Hürriyet Gazetesi
B
Namık Kemal - Tasvir-i Efkâr Gazetesi
C
Ziya Paşa - Tasvir-i Efkâr Gazetesi
D
Namık Kemal - Hürriyet Gazetesi
E
Ziya Paşa - Tercüman-ı Ahval Gazetesi
Soru 18

Ahmet Midhat Efendi'nin Müşahedat adlı eserinin ön sözünde eleştirdiği yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Victor Hugo
B
J. J. Rousseau
C
Emile Zola
D
Voltaire
E
W. Shakespeare
Soru 19

Şinasi’nin Şair Evlenmesi adlı eserinde işlediği konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görücü usulü evliliğin sakıncaları
B
Toplumdaki sınıf farkının yarattığı sakıncalar
C
Tarihinden kopan kişilerin düştüğü durumlar
D
Yasak aşkın sakıncaları
E
Modernleşmenin toplumda oluşturduğu ayrışmalar
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Vefik Paşa’nın Moliere’den yaptığı çevirilerden biri değildir?

A
Yorgaki Dandini
B
Kadınlar Mektebi
C
Zor Nikâhı
D
Diyojen
E
Tartüf
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x