Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 2 2018-2019 Vize Sınavı

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 2 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“O Büyük Siyah Gözler”, “Mihriban”, “Londra Hatıratından” adlı hikâyelerin de yer aldığı eser; gelenek, esirlik, Doğu ile Batı’nın aşk anlayışlarındaki fark, kadın eğitimi, tarafların denk olmadığı evlilik, düşmüş kadın, yoksulluk, Osmanlı-Yunan savaşı gibi konular üzerine kurulur.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küçük Şeyler
B
Saime
C
içli Kız
D
Vuslat
E
Rumuzu’l-Edep
Soru 2

Aşağıda verilen eser ve konusu ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Araba Sevdası - Yanlış batılılaşma ve özentili hayat
B
Hiç - Görücü usulü evlilik
C
Muhsin Bey yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi - Romantik bir aşk
D
Şemsa - Evlatlık alınan küçük bir çocuğun ölümü
E
Saime - Evlilik ve çocuk yetiştirme
Soru 3

Sergüzeşt romanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Roman kişileri dönemin yaşam tarzına uygun özellikler taşır.
B
Kronolojik (zamandizimsel) bir düzenleme yoktur. Sondan başa doğru olaylar sıralanmıştır.
C
Olaylar çoğunlukla esircilerin evi, Harputlu Mustafa Efendi’nin evi, Âsâf Paşa konağı gibi kapalı mekânlarda geçer.
D
Eserde Kafkaslardan esir olarak getirilen bir Çerkez kızının İstanbul’da satıldığı konak içerisinde sürdürdüğü hayat ve aşk hikâyesi konu edinilir.
E
Romanda, mekânla roman kişilerinin psikolojileri arasında paralellikler kurulmuştur.
Soru 4

I. Dönemin tarihî atmosferinin bir yansıması olarak sanat endişesi yerini, sosyal fayda anlayışına bırakır.
II. Ders verme ve bir dünya görüşünü, ideolojiyi merkeze alma bu dönem hikâye ve romanlarında öne çıkar.
III. Hikâye ve roman kişileri soyut birer varlık olmaktan çıkar; çevreyle, nesnelerle ilişkilendirilir.
IV. Batı edebiyatını iyi tanıyan ve nispeten iyi yetişen sanatçılardan oluşur.
Tanzimat Dönemi hikâye ve romanının ikinci kuşağı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
II ve III
D
III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 5

Gençlik yıllarında Batı edebiyatından Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, Alfred de Musset gibi romantik Fransız yazarlarını okur, içinde bulunduğu çevrenin etkisiyle edebiyat zevkini geliştirmenin yanında Fransız ve İngiliz edebiyatını yakından okuma ve tanıma fırsatı bulur. Ahmet Midhat Efendi’den itibaren plansız şekilde gelen hikâyeye Batılı çehre kazandırılmasında etkili olan yazarlardan ilkidir. Küçük Şeyler başlığı altında topladığı hikâyelerini bu bağlamda anmak gerekir.
Yukarıdaki sözü edilen sanatkâr aşağıdakilerden hangisidir?

A
Recaizâde Mahmut Ekrem
B
Sami Paşazâde Sezai
C
Ahmet Mithat Efendi
D
Nabizâde Nâzım
E
Şemsettin Sami
Soru 6

Muallim Naci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bazı araştırmacılar tarafından millî edebiyatın başlangıcı sayılır.
B
Şiirlerinde Batı’dan gelen nazım şekillerini kullanmıştır.
C
Biçim ve içeriğin uyumunda gösterdiği dikkat ve başarı, şiirinin yeniliklerinden biridir.
D
Divan şiirine karşı sert eleştirilerde bulunmuştur.
E
Gazi Ertuğrul Bey şiiri Türklük söylemi içerir.
Soru 7

Recâizade Mahmut Ekrem'in hissi ve dini murakabe, yapmacık duran hüzün, manzum metinlerin arasına nesir serpiştirme açısından en çok etkilendiği Fransız şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lamartine
B
Victor Hugo
C
Verlaine
D
Baudelaire
E
Rimbaud
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hâmit Tarhan’ın eserlerinden biri değildir?

A
Bâlâdan Bir Ses
B
Validem
C
Zemzeme
D
Kürsi-i istiğrak
E
ilhâm-ı Vatan
Soru 9

Şairliğinden çok romancılığı ve edebiyat teorisi üzerine verdiği eserler açısından Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Ayrıca tiyatro yazarlığı ve eleştirmenlik de yapmıştır. Yaş itibariyle birinci kuşak Tanzimatçılara yakın olması açısından Tanzimat birinci kuşak edipleriyle ikinci kuşak edipleri arasında bir köprüdür. Nağme-i Seher ve Yâdigar-ı Şebab şiir kitaplarından bazılarıdır.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Recaizade Mahmut Ekrem
B
Muallim Naci
C
Abdülhak Hamit Tarhan
D
Sadullah Paşa
E
Tevfik Fikret
Soru 10

Tanzimat Dönemi ikinci kuşak şairler ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Recaizade Mahmut Ekrem, Abülhak Hamit ve Muallim Naci’nin şiir görüşleri büyük benzerlikler taşır.
B
ikinci kuşak şairlerinin hiçbiri şiirde sadeliği yakalayamaz.
C
Tanzimat Dönemi birinci kuşak şairlere kıyasla Doğu kültürüne daha yakındırlar.
D
ikinci kuşak şairleri, siyasi ve toplumsal olaylarla yakından ilgilidir.
E
Tanzimat ikinci kuşak şairlerinin şiir görüşleri birinci kuşaktan belirgin bir şekilde ayrılır.
Soru 11

Muallim Naci ve Ahmet Mithat Efendi’nin birbirlerine yazdıkları mektuplardan oluşan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Demdeme
B
Mektuplarım
C
intikad
D
Istı lahât-ı Edebiyye
E
Muhaberât ve Muheverât
Soru 12

Recaizâde Mahmut Ekrem’in Chateaubriand’ın aynı adlı eserinden Türkçeye tercüme edip daha sonra da bu romandan bir oyun çıkardığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Atala yahut Amerikan Vahşileri
B
Vuslat
C
Kara Bela
D
Macera-yı Aşk
E
Çok Bilen Çok Yanılır
Soru 13

Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Çanakkale zaferini konu ettiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Celaleddin Harzemşah
B
içli Kız
C
Vatan Yahut Silistre
D
Yadigâr-ı Harp
E
Cünûn-ı Aşk
Soru 14

Duhter-i Hindu Hatimesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Abdülhak Hamid’in Makber adlı eseriyle ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere cevap niteliği taşımaktadır.
B
Abdülhak Hâmid’in tiyatro türü ile ilgili görüşleri yer almaktadır.
C
Divan edebiyatı ile ilgili ilk ciddi eleştiri olma özelliği göstermektedir.
D
Namık Kemal’in tiyatro anlayışı eleştirilmektedir.
E
Abdülhak Hâmid’in roman türüyle ilgili görüşlerine yer vermektedir.
Soru 15

Realizmi savunacak düşüncelere yer veren eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duhter-i Hindû Mukaddimesi
B
Zemzeme Mukaddimesi
C
Makber Mukaddimesi
D
Küçük Şeyler Mukaddimesi
E
Ta’lîm-i Edebiyat
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Ta’lim-i Edebiyat adlı eserin, Türk edebiyatı açısından sahip olduğu önemli özelliklerden biridir?

A
Türk dili ve edebiyatı ile ilgili ilk edebî beyanname olması
B
Batı tarzında yazılan ilk şiir örneklerine yer vermiş olması
C
Eski edebiyatın retorik geleneğinin dışına çıkması ve modern edebiyat retoriğinin ilk örneğini vermiş olması
D
Eski edebiyatın tezkire geleneğini örnekler üzerinden eleştiren ilk eser olması
E
Basın yoluyla Türk edebiyatındaki ilk edebî tartışmayı başlatmış olması
Soru 17

Üç fasıllık bir trajedidir. Oldukça acemice yazılmış bu tiyatro, Sami Paşazade Sezai’nin tek tiyatro eseridir.
Yukarıda sözü edilen tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şîr
B
Celaleddin Harzemşah
C
Atala
D
Şair Evlenmesi
E
Finten
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Takdir-i Elhan adlı eserin özelliklerinden biri değildir?

A
Muallim Naci’nin eserlerine yönelik eleştiriler ihtiva etmektedir.
B
Menemenlizade Mehmet Tahir’in şiir kitabını değerlendirmek için yazılmıştır.
C
Her kafiyeli ve vezinli sözün şiir olmayacağı gibi her şiirin de vezinli ve kafiyeli olma zorunluluğunun bulunmadığı dile getirilir.
D
Yeni şiirin poetikasının nasıl olması gerektiğine ilişkin bilgiler içerir.
E
Devrin önde gelen şairlerinden şiir örnekleri veren bir güldeste niteliğindedir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hâmid Tarhan’ın konusunu Endülüs'den alan eserlerinden biridir?

A
Nesteren
B
Çok Bilen Çok Yanılır
C
Tezer yahut Melik Abdurrahmanü's Sâlis
D
Liberte
E
Akif Bey
Soru 20

Tiyatroya okula devam eder gibi devam edilmesi gerektiğine inanan ve milletlerin ilerlemesi için tiyatroyu bir mektep olarak gören yazar, tiyatroya dair düşünceleri ile Namık Kemal’in tiyatro anlayışını devam ettirir. Yazdığı tek oyunu Heder'dir.
Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Paşa
B
Beşir Fuat
C
Muallim Naci
D
İbrahim Şinasi
E
Mehmet Rauf
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x