Tarih Felsefesi 1 2018-2019 Final Sınavı

Tarih Felsefesi 1 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ortaçağ’da “bilgi”, “Tanrı’yı duygu ile bilmek” gibi anlamlarda kullanılan Yunanca sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Episteme
B
Logos
C
Doxa
D
Gnosis
E
Theoria
Soru 2

Hıristiyan tarih anlayışını, tanrıbilimden de faydalanarak en yetkin şekilde temellendirmiş olan, Tanrının yarattığı şeyler gibi zamanın bir parçası olmadığını savunan düşünür kimdir?

A
Anselmus
B
Scotus
C
Augustinus
D
Descartes
E
Abelardus
Soru 3

“İki kez doğan” anlamına gelen, zamanla “Tanrı Dionisos onuruna söylenen, onun yaşamından, acı ve tatlı serüvenlerinden söz eden, kimi kez ciddi kimi kez de açık saçık ezgiler” anlamına gelecek şekilde de kullanılan Yunanca sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kozmogonia
B
Khronos
C
Dialektike
D
Dithrambos
E
Dikaiosune
Soru 4

“Şeyler için doğa neyse, insan için tarih odur” düşüncesini ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Takiyettin Mengüşoğlu
B
Benedetto Croce
C
Karl Popper
D
Fernand Braudel
E
Ortega y Gasset
Soru 5

Ortaçağ’dan günümüze uzanan zaman diliminde, Libya ve Tunus’tan Fas’a kadar uzanan, Kuzey Afrika’nın batı bölgesine verilmiş Arapça isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meşrık
B
Mağrip
C
ifrikiyye
D
Mısır
E
Endülüs
Soru 6

Mukaddime’nin dördüncü bölümü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
İbn Haldûn’un iktisat teorisidir.
B
İbn Haldûn’un eğitim teorisidir.
C
İbn Haldûn’un kentsel toplum teorisidir.
D
İbn Haldûn’un siyaset teorisidir.
E
İbn Haldûn’un kırsal toplum teorisidir.
Soru 7

İslâm’da her türlü tarih yazıcılığının çıkış noktasını Siyer-Meğâzî literatürünün oluşturduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Humphreys
B
Hitti
C
Horovitz
D
Mehdî
E
Lawrence
Soru 8

Stephen Humphreys, Tâberî’nin kendi adına konuşmama ya da eleştirel tavrını ortaya kovmama tercihini, en temelde aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadır?

A
Tâberî’nin yapıtının bilgi açısından yetersizliğine
B
Tâberî’nin dindar alçakgönüllülüğüne
C
Tarihçilerdeki katı nesnelliğine
D
Erken dönem İslâm kültüründeki bilgi anlayışına
E
Tâberî’nin tarihçilikteki yetersizliğine
Soru 9

İslam Medeniyeti’nin 14. yüzyılda gerileme sürecinde olmasını, Abbasi Halifeliğinin Moğol saldırıları sonrası yıkılması, Haçlı saldırıları ve veba salgını sonrası İslam dünyasındaki merkezi bölgelerin zayıflaması gibi nedenlerle açıklayan düşünür, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Chapra
B
Hodgson
C
Fischel
D
Mehdî
E
Ebu Zehra
Soru 10

İbn Haldûn’un asabiyet kavramını tarihi yorumlarken ve devlet modelini temellendirirken kullandığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arslan
B
Rosenthal
C
Ülken
D
Von Kremer
E
Gabrieli
Soru 11

Descartesçi tarih yazımı okulunun temel bakış açısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tarih asla apaçık ve kesin bilgi veremez.
B
Doğru tarih haberini yanlıştan ayırmak için Descartes, tek yol göstericidir.
C
Yazılı otoritelerin tanıklığı, eleştirel bir süzgeçten geçirilmeden kabul edilmemelidir.
D
Tarih ancak edebiyata bağlı bir yazı sanatı olabilir.
E
Tarih, retoriğin gelişebilmesi için gerekli bir disiplindir.
Soru 12

Leibniz’e göre ussal bilme, doğrusunu varlığın kendisinde ( ________ ); historik bilme ise doğrusunu varoluşta ( ________ ) bulur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

A
extentia; cogitans
B
essentia; existentia
C
extentia; mens
D
essentia; corpus
E
existentia; animus
Soru 13

I. Historia Civilis
II. Historia Divina
III. Historia Naturalis
IV. Historia Animae
V. Historia Ecclesiae
Yukarıdakilerden hangileri 16. yüzyılda sözü edilen historia türlerindendir?

A
I, II ve III
B
I, II ve IV
C
II, III ve IV
D
II, III ve V
E
III, IV ve V
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Hobbes ve Bacon’ın ortak bir görüşüdür?

A
Bilimde tek geçerli yöntem tümevarımdır.
B
insan insanın kurdudur.
C
Bilgi güçtür.
D
Historia civilis, birtheoria etkinliği olamaz.
E
Egemene devredilen yönetim hakkı geri istenemez.
Soru 15

Collingvvood, Descartes’ın tarih hakkındaki görüşleriyle, birbirinden ayrılması gereken dört noktayı vurgulamıştır. Collingvvood’un söz ettiği bu ayrımın, tarihçinin kendi yurdundan uzaklaşırken kendi çağına yabancılaşmış bir gezgin olduğu savma işaret etmek için kullandığı adlandırma, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarihsel Pyrrhonculuk
B
Phantasia Olarak Tarih
C
Faydacılık Karşıtı Tarih
D
Phronesis Olarak Tarih
E
Tarihsel Kaçakçılık
Soru 16

Voltaire’in ulusların kökenlerini anlatan hikâyelerle ilgili saçma bulduğu unsurları nitelemek üzere kullandığı terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanıların tarihi
B
Saçmalıklar tarihi
C
Öznel tarih
D
Nesnel tarih
E
Hakiki tarih anlatımı
Soru 17

__________ konusunda Voltaire’in tutumu, 19. yüzyıl düşünürleriyle karşılaştırılacak olursa, çekingendir.
Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Tarihe felsefeci gözüyle yaklaşma
B
Theoria-historia karşıtlığını aşma
C
Tarihten güvenilir bilgi elde etme
D
Tarihte ilerlemenin yasalarını saptama
E
Historiayı theoriadan üstün tutma
Soru 18

Voltaire, eski tarihin belirgin şeylerini bilmenin tek yolu olarak aşağıdakilerden hangisini ileri sürmüştür?

A
Bilinen ve devam eden süreçleri görmek
B
Sadece belgeleri doğru yorumlamak
C
Geçmişi bütünlüğünde kavrayabilmek
D
Günümüz koşullarını geçmişe doğru biçimde uyarlamak
E
Tarihi ilerleme ideası çerçevesinde yorumlamak
Soru 19

David Hume, günümüzde psikolojiye karşılık gelebilecek olan ________ kavramını kullanarak, bu kavramın içeriğini anlamayı ve ön plana almayı, tarihsel olaylara nüfuz edebilmenin önkoşulu olarak ortaya koymuştur
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Toplumsal fizik
B
Sosyal biyoloji
C
Ruh çözümlemesi
D
Kültür ontolojisi
E
insan doğası
Soru 20

Vico’nun insanlıktaki gerilemelere, medeniyetteki düşüşe ve batışa işaret etmek için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Verum
B
Ricorso
C
Factum
D
Corso
E
Gratia
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x