Tarih Felsefesi 2 2015-2016 Final Sınavı

Tarih Felsefesi 2 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fichte’ye göre tarihe yönelen bir filozofun yapması gereken nedir?

A
Bir çağı kavramsal olandan bağımsız olarak ele almak
B
Tarihsel olguları tek tek ele almak
C
Tarihsel olgulardan ilkeler türetmek
D
Bir çağın ideasını bulmaya çalışmak
E
Tarihsel olguları deneysel yöntemle incelemek
Soru 2

Hegel’e göre belirli bir çağı belirleyen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aklın hilesi
B
Doğal varlık
C
Tarihin özdeşliği
D
Çağın tutkusu
E
Zeitgeist
Soru 3

Kant’a göre tarihin felsefesi aşağıdakilerden hangisi ile yapılabilir?

A
Olayların nedensizliğini göstermekle
B
Tarihte bireysel çıkarlar bulmakla
C
Tarihte içgüdülerin egemenliğini saptamakla
D
Tarihte yönetici bir ilke keşfetmekle
E
Tarihte yönetici bir ilke görmekle
Soru 4

Saint-Simon'un insanlığın ilerlemesi ile kastettiği ve insanlığın ilerlemesi sözünden anladığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
insanlığın refaha ve mutluluğa kavuşması
B
Tarihin belirli bir sona doğru yaklaşması
C
Mutlak Tin'in kendini açması
D
Toplumların siyasallaşması
E
Dini inançların gelişmesi
Soru 5

Nietzsche’nin eğitim bakımından yararlı gördüğü ve insanı tarihe tutsak olmaktan kurtaracağını ileri sürdüğü tarih yazımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Felsefi tarih
B
Anıtsal tarih
C
Antik tarih
D
Modern tarih
E
Eleştirel tarih
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Nietzsche’nin tarihin nesnel anlamda bir bilim olamayacağı düşüncesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Herkesin tarihe kendi ilgisi açısından yaklaşması
B
Tarihsel sürece ve olaylara aklın egemen olması
C
Tarihsel olayların tek bir anlama sahip olmaması
D
Herkesin tarihe kendi çağının değerleriyle bakması
E
Tarihin insanların güç istençlerinin savaş olanı olması
Soru 7

Comte’a göre bütün insanlık tarihinin geçirmiş ve geçirmekte olduğu dönemleri açıklayabilecek tek yasa aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarih yasası
B
Genel çekim yasası
C
Üç hal yasası
D
Toplum yasaları
E
Olgu yasaları
Soru 8

Kierkegaard’a göre geleceğin öngörülemez olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geçmiş olguların değiştirilemez olması
B
Tarihin bütününü bilmenin olanaklılığı
C
Geçmişten geleceğe doğru bir belirlenim olması
D
Geleceğe yönelik deney yapılmasının olanaksızlığı
E
Tarihe ilişkin tümel bir kavrayışın olanaksızlığı
Soru 9

Schopenhauer’ın tarih anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tarihte tümel bir kavram varsayılsa bile yine de o nesnel olamaz.
B
Tarih için her mevcut an geçmişle tamamlanması gereken bir parçadır.
C
Özel olanlara gidildikçe belirsizlik artar.
D
Tarihin bir bilimi değil ancak bir felsefesi mümkündür.
E
Tarih raslantılardan oluşan ve gelip geçici olan ilişkilerden meydana gelmiştir.
Soru 10

Comte’un tarih anlayışında tarihin ilerleyen bir süreç olarak düşünülebilmesini olanaklı kılan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
insan aklının tarihte gelişen bir şey olarak ortaya çıkması
B
Tarihin döngüsel bir süreç olarak tasarlanabilmesi
C
Mutlak Tin'in tarihte kendini açarak ilerlemesi
D
Bilimlerin gelişmesinin tarih yasalarına bağlı olması
E
insan aklının tarihte değişme göstermemesi
Soru 11

Dilthey’a göre tarihsel bilme, teorik bilmeden farklıdır. Tarihsel bilmeyi farklı kılan başlıca koşul, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teorik bilmenin tarihsel bilmenin koşulu olması
B
Tarihi bilmeye çalışan kişinin aynı zamanda tarihi yapmakta olması
C
Tarihten bağımsız bir teorik bilmenin de olanaklı olması
D
Tarihsel bilme ve teorik bilmenin birbirlerini gerektirmesi
E
Teorik aklın tarihçinin anlama çabasını olanaklı kılması
Soru 12

Dilthey’ın tarihçinin içinde yaşadığı dönemden başka bir dönemin yazılı yapıtlarını yorumlayarak anlaması etkinliğine verdiği ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Açıklama
B
Tinsellik
C
Tarihsellik
D
Hermeneutik
E
Gözlem
Soru 13

Tarihselciliği, eleştirdiği tarihsicilikle aynı hataya düştüğü için eleştiren 20. yüzyıl filozofu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Troeltsch
B
Husserl
C
Nietzsche
D
Croce
E
Dilthey
Soru 14

Croce'nin tarih anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bütün tarih felsefeleri bir çağa ilişkin olarak kendi çağlarının yorumudurlar.
B
Tarihselci bakış açısı tarihin bütününe bakabilmemizi sağlayan tek felsefi yaklaşımdır.
C
Tarihin bütününe ilişkin kavrayışımızı değerlendirecek mutlak ölçütler yoktur.
D
Her tarih felsefesi her bir tarihsel olayı kendi çağının tininden hareketle açıklar.
E
Her tarih felsefesinin kendisi de tarihsel olarak görelidir.
Soru 15

Croce’nin tarih anlayışıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Gerçekliği kavramada sezginin, akla göre önceliği vardır.
B
Tarih insanın doğadaki varoluşuna ilişkin bilincidir.
C
Gerçeklik tarihtir ve her bilgi doğa bilgisidir.
D
Tarih tanrısal ile sınırlanamaz tinin oluşmasının öyküsüdür.
E
Tarih tam da Hegel'de olduğu gibi mutlak tine doğru ilerleyen bir süreçtir.
Soru 16

Tarihte ortaya çıkan her bir kültürün doğup, yaşayıp, öldüğünü ileri süren Spengler’in tarih görüşü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Çizgisel bir tarih görüşü geliştirmiştir.
B
Kültürel bir tarih görüşü geliştirmiştir.
C
Doğalcı bir tarih görüşü geliştirmiştir.
D
Tarihselci bir tarih görüşü geliştirmiştir.
E
Tarihsici bir tarih görüşü geliştirmiştir.
Soru 17

Dinsel geleneğin etkisindedir ve geçmişin asla tam olarak kavranılamayacak olaylarını tam olarak kavrayabileceğini iddia eder. Feuerbach tarafından yapılan yukarıdaki paragrafta bulunan eleştiri aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

A
Tarihsicilik
B
Tarihselcilik
C
Kronoloji
D
Pozitivizm
E
Neo-pozitivizm
Soru 18

Collingwood’un tarih anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Doğayı araştırmanın yolu bilimsel yöntem, zihni araştırmanın yolu ise tarihsel yöntemdir.
B
Tarih bilgisi insanın kendisi hakkında bir bilgidir.
C
Tarihin yöntemi geçmiş yaşantıyı zihinde yeniden kurmaktır.
D
Tarihi anlamak için öncelikle evrensel bir tarih felsefesi oluşturulmalıdır.
E
Tarihçi, kendi kişiliğinin tarihsel bir kişilik olduğu bilen ve bu bilinçle tarihteki kişilere ve düşüncelere yönelen bir insandır.
Soru 19

Tarihi art arda gelen toplumsal, dilsel ve kültürel yapılardan oluşan ve süreklilik göstermeyen bir süreç olarak ele alan çağdaş tarih görüşüne verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumsal tarih görüşü
B
Hermeneutik tarih görüşü
C
Yapısalcı tarih görüşü
D
Kültürel tarih görüşü
E
Varoluşçu tarih görüşü
Soru 20

Collingwood bir olayın cisimler ya da onların devinimleriyle betimlenebilen yanını aşağıdakilerden hangisi ile tanımlar?

A
Dış gözlem
B
Toplumsal olgu
C
Olayın dışı
D
Olayın içi
E
Kazanım
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x