Tarih Felsefesi 2 2017-2018 Vize Sınavı

Tarih Felsefesi 2 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Herder’in tarih felsefesinin odağında yer alan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hümanite
B
Toplumsallık
C
Sivil dünya
D
Ereksellik
E
ilerleme
Soru 2

İnsanın kendi aklına güvenmesi ve aklını doğru kullanmasının, Kant’ın tarih düşüncesi çerçevesinde, aşağıdakilerden hangisiyle sonuçlanması beklenir?

A
insanlığın aydınlanma sürecine girmesiyle
B
Yöneten-yönetilen ayrımının ortadan kalkmasıyla
C
Adaletsiz yasalara karşı isyanla
D
Siyasetin akıl temeline dayanmasıyla
E
Hukuk devletinin ilkelerinin yayılmasıyla
Soru 3

Macchiavelli ve Bacon’ın tarih anlayışlarının, Aydınlanma’da da kendini gösteren yönü, aşağıdakilerden hangisidir?

A
insanı doğa varlığı olarak görmesi
B
insanı belirleyici olarak ele alması
C
insanı tarih karşısında edilgin görmesi
D
Tarihi doğanın bir eseri olarak görmesi
E
insanı edilgen bir konumda görmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Herder’in tarih yorumunu en iyi ve doğrudan yansıtır?

A
insanlık hakkındaki genellemeler, tarihin yönünü çizer.
B
Tarihte mutlak genelliklerden söz edilebilir.
C
Tarih yasaları, doğa yasalarının hükmü altındadır.
D
Tarih, doğadan ayrı bir dünyaya sahiptir.
E
Tarih, içiçe geçmiş aşamaların bir oluşudur.
Soru 5

Kant’a göre tarihin felsefesi aşağıdakilerden hangisi ile yapılabilir?

A
Tarihte yönetici bir ilke keşfetmekle
B
Olayların nedensizliğini göstermekle
C
Tarihte yönetici bir ilke görmekle
D
Tarihte bireysel çıkarlar bulmakla
E
Tarihte içgüdülerin egemenliğini saptamakla
Soru 6

Fichte’ye göre, bir önermeler sisteminin bilim olması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A
Önermelerin olması doğruluğunun kanıtlanmış
B
Önermelerin türetilmesi tümünün deneyimden
C
Önermelerin olması tümünün a posteriori nitelikte
D
Önermeler olması arası ilişkilerin doğrulanmış
E
En az bir önermenin kesinliğe sahip olması
Soru 7

Fichte’ye göre tarihte aklın ereğini belirleyen şey aşağıdakilerden hangisidir?

A
Medeniyetlerin çatışması
B
Bireylerin özgürlüğü
C
Tekil olanın rastlantılılığı
D
insan türünün özgürlüğü
E
Bilimin ilerlemesi
Soru 8

Schelling’e göre bir şeyin tarihinin olabilmesi için gerekli olan koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir şeyin tarihinin olabilmesi için o şeyin ilerlemesi gerekir.
B
Bir şeyin tarihinin olması onun ilerlememesine bağlıdır.
C
Bir olayın tarihinin olabilmesi için o olayın döngüsel olması gerekir.
D
Bir şey yalnızca olmuş olmakla tarihi olabilen bir şey olur.
E
Bir şeyin tarihinin olabilmesi için onun geçmişte gerçekleşmesi gerekir.
Soru 9

Schelling’e göre tarihi olanaklı kılan şey aşağıdakilerden hangisidir?

A
Her şeyin kayıt altına alınabilmesidir.
B
Tarihin olanağı bireylerin özgürlüğünün olanağına bağlı olmasıdır.
C
Özgürlük ve zorunluluğun birlik içinde olmasıdır.
D
Tarihte zorunluluğun bulunmamasıdır.
E
Doğada zorunluluk kavramının bulunmasıdır.
Soru 10

Schelling, karşıtların özdeşliğinin olanağının koşulunu ortaya koyan felsefeye ne ad verir?

A
Tarih felsefesi
B
Transcendental felsefe
C
Diyalektik felsefe
D
Kartezyen felsefe
E
Tarihsicilik
Soru 11

Hegel’e göre tarih felsefesinin amacı nedir?

A
Tarihteki zorunluluğu mantığa taşımak
B
Dünya tarihindeki tekil olayları betimlemek
C
Tarihte olmuş olanları yapan bireyleri belirlemek
D
Özgürlük ve zorunluluk arasında bir karşıtlık kurmak
E
Özgürlük ve zorunluluk arasındaki karşıtlığı çözmek
Soru 12

Hegel’e göre mantığın hem doğa felsefesinin hem de tin felsefesinin temelinde olması, aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanır?

A
Tinsel gerçekliğin insanın doğa dışındaki bir yapıtı olmasından
B
Salt düşüncenin/ “ide”nin bütün varolanın temeli olmasından
C
Doğa gerçekliğinde insan yetilerinin hiçbir katkısı olmamasından
D
Doğal gerçekliğin salt matematik kavramlara dayalı olmasından
E
Tinsel varlıklarda istenç özgürlüğü ve aklın bir arada olmasından
Soru 13

Hegel’in “kaynaktan tarih” anlayışı ile ifade etmek istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarihin tümel bir tasarım temelinde kurulmasıdır.
B
Yazarla yazdığı olayların tinleri birbirinden ayrıdır.
C
Yazarın tini ile yazdığı eylemlerin tini bir ve aynıdır.
D
Refleksiyona gerek duyulmayan tarihçiliktir.
E
Yazarın geçmişi bugünde yeniden kurduğu tarihçiliktir.
Soru 14

Hegel'in tarihin gelişmesinde gördüğü diyalektik, aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir?

A
Sentez - Tez - Gelişme
B
Antitez - Sentez - Tez
C
Tez - Sentez - Antitez
D
Tez - Antitez - Sentez
E
Gelişme - Tez - Antitez
Soru 15

“Aklın zorunlu olarak gelişen bir süreç olması, Hegel’in Mantık Bilimi adlı yapıtında, aşağıdaki ifadelerden hangisi ile ortaya koyulmuştur?

A
Tin’in kendisine yabancılaşması
B
Kavramın içkin zorunluluğu
C
ide’nin kendi mutlaklığını bulması
D
Tarihin Tin tarafından yazılışı
E
Tarihin diyalektik ilerleyişi
Soru 16

Marx ve Engels’e göre ilk tarihsel eylem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumlaşma
B
iş bölümü
C
Düşünme
D
Devletleşme
E
Üretim
Soru 17

Marx’ın üretim ilişkilerinin ideyi belirlediğini göstermeye işaret etmek üzere kullandığı niteleme aşağıdakilerden hangisidir?

A
ide’nin mutlak olduğunu göstermek
B
ide’nin tarihi belirlediğini göstermek
C
ide’nin tek ve biricik gerçek olduğunu kanıtlamak
D
ide ve gerçeklik arasındaki ilişkiyi tersine çevirmek
E
ide’nin üretim ilişkilerini belirlediğini kanıtlamak
Soru 18

Marx’a göre insanları hayvanlardan ayıran ilk eylem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarihi kavramsal temele oturtmaları
B
Sanatı felsefeyle temellendirmeleri
C
Varlık üzerine refleksiyonlu düşünmeleri
D
Kendi geçim araçlarını üretmeleri
E
Bilimleri mantık temeline oturtmaları
Soru 19

Tarihin insanın maddi üretim etkinliğiyle tasarlanmış bir varlık alanı olarak ele alınmasına Marksist tarih görüşünde ne ad verilir?

A
Tarihsel Materyalizm
B
Diyalektik Materyalizm
C
Mekanik Materyalizm
D
Mutlak idealizm
E
Kavramsal Realizm
Soru 20

Marx’a göre tarihsel gelişme için diyalektik devinim oluşturacak karşıtlığı tarihte yaratan neden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasal ilkeler
B
Tin’in idesi
C
işbölümü
D
Devrim
E
Diyalektik gelişme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x